Svetainės struktūra Versija neįgaliems
lt
en ru

Vaiko globa (rūpyba) / vaiko laikinoji priežiūra

PASIKEITĖ VAIKO LAIKINOSIOS GLOBOS (RŪPYBOS) TĖVŲ PRAŠYMU NUSTATYMO TVARKA

Nuo 2020 m. sausio 1 d. vaiko tėvai ar kiti jo atstovai pagal įstatymą, kurių vaikui prašoma nustatyti laikinąją priežiūrą (buvo laikinoji globa arba laikinoji rūpyba), esant svarbioms priežastims (pvz.: gydymo, įdarbinimo, profesinės ar savanoriškos veiklos ne Lietuvos Respublikoje ar kt.), prašymą pateikia vaiko gyvenamosios vietos savivaldybės administracijai, likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki norimos vaiko laikinosios priežiūros nustatymo dienos.
Esant objektyvių priežasčių (pvz.: netikėtai pablogėjus vaiko tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą sveikatai, dėl skubaus gydymo paskyrimo, skubaus išvykimo ir pan.), prašymas gali būti pateiktas ir išnagrinėtas ne vėliau nei per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos, pateikus dokumentus (ar teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas), įrodančius tokių priežasčių buvimą (pvz.: gydymo įstaigos išduotą pažymą, įdarbinimo, profesinės ar savanoriškos veiklos ne Lietuvos Respublikoje dokumentus (darbo sutarties, paslaugų teikimo sutarties kopijas, laišką, patvirtinantį įdarbinimą, komandiruotę, stažuotę arba dalyvavimą profesinėje ar savanoriškoje programoje ir jos trukmę patvirtinančio įsakymo kopijas, potvarkio, kvietimo kopijas ar kt.).
Dokumentai, kurios reikia pateikti:
1. prašymą nustatyti vaiko laikinąją priežiūrą;
2. išrašą iš vaiko gimimo įrašo ar vaiko asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
3. tėvų ar kitų vaiko atstovų pagal įstatymą asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus;
4.  asmens, galinčio laikinai prižiūrėti vaiką, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
5. dokumentus (arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas), įrodančius priežastis, dėl kurių vaikui prašoma nustatyti laikinąją priežiūrą (pvz.: gydymo įstaigos pažyma, įdarbinimo, profesinės ar savanoriškos veiklos ne Lietuvos Respublikoje dokumentai (darbo sutarties, paslaugų teikimo sutarties kopijos, laiškas, patvirtinantis įdarbinimą, komandiruotę, stažuotę arba dalyvavimą profesinėje ar savanoriškoje programoje ir jos trukmę patvirtinančio įsakymo kopijos, potvarkio, kvietimo kopijos ar kt.);
Jei vaiko laikinąją priežiūrą prašo nustatyti ne jo tėvai, o kiti jo atstovai pagal įstatymą, – teismo sprendimo dėl vaiko globėjo (rūpintojo) paskyrimo kopija arba savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo dėl vaiko laikinojo globėjo (rūpintojo) paskyrimo kopija. Šiuo atveju prašymas dėl vaiko laikinosios priežiūros tėvų ar kitų vaiko atstovų pagal įstatymą prašymu nustatymo pateikiamas vaiko gyvenamosios vietos savivaldybės administracijai bei savo gyvenamosios vietos Tarnybos teritoriniam skyriui, likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki norimos vaiko laikinosios priežiūros nustatymo dienos.
Jei vaiko laikinoji priežiūra nustatyta vaiko tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą prašymu ir išnyksta priežastys, dėl kurių vaiko tėvai ar kiti jo atstovai pagal įstatymą negalėjo laikinai juo pasirūpinti, vaiko tėvai ar kiti jo atstovai pagal įstatymą privalo apie tai nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas, raštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis informuoti savivaldybės administraciją.
Jei, pasibaigus nurodytam terminui, vaiko tėvai ar kiti jo atstovai pagal įstatymą neperima vaiko priežiūros iš jį laikinai prižiūrinčio asmens, laikinai vaiką prižiūrintis asmuo apie tai privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo vaiko laikinosios priežiūros nustatymo termino pabaigos, raštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis informuoti savivaldybės administraciją (nurodyti vaiko vardą, pavardę ir gimimo datą, vaiko atstovų pagal įstatymą vardus, pavardes, turimus kontaktinius duomenis (telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą).
Atkreipiame dėmesį, kad vaiko laikinoji priežiūra nustatoma ne ilgesniam kaip šešių mėnesių terminui.

 

                                                                     VAIKO LAIKINOJI PRIEŽIŪRA

Kada nustatoma vaiko laikinoji priežiūra?

1. Nedelsiant, kai atlikus vaiko situacijos vertinimą, nustatomas vaiko apsaugos poreikis.
2. Jei vaiko apsaugos poreikis nustatomas dėl vienos iš tėvų/atstovų pagal įstatymą veiksmų – vaikui saugi aplinka užtikrinama kartu su tokio pavojaus nekeliančiu tėvu/atstovu pagal įstatymą.

Kur gali būti nustatyta vaiko laikinoji priežiūra?

1. Vaiko giminaičių, su vaiku emociniais ryšiais susijusių asmenų ir kitų vaiko tėvų/atstovų pagal įstatymą nurodytų asmenų šeimoje, vaiko ir tėvų/atstovų pagal įstatymą gyvenamojoje vietoje arba prižiūrinčio asmens gyvenamojoje vietoje
2. Socialinę priežiūrą teikiančioje socialinių paslaugų įstaigoje – kartu su vaiko tėvais/atstovais pagal įstatymą arba vienu iš jų, kuris nekelia pavojaus vaiko fiziniam ir psichiniam saugumui.

Asmens šeimoje laikinoji priežiūra nustatoma bendru vieno iš vaiko tėvų/atstovų (ar abiejų tėvų/atstovų) ir vaiko laikinąją priežiūrą vykdančių asmenų sutarimu, pasirašius Vaiko laikinosios priežiūros organizavimo vaiko ir tėvų/atstovų gyvenamojoje vietoje / vaiką laikinai prižiūrinčių asmenų gyvenamojoje vietoje aktą.
Nustatydamas vaiko laikinąją priežiūrą, vaiko teisių specialistas turi įvertinti, ar aplinka vaikui yra saugi.

Vaiko laikinoji priežiūra nutraukiama, kai:

• išnyksta priežastys, dėl kurių nustatytas vaiko apsaugos poreikis, ir nebėra realaus pavojaus vaiko fiziniam ir psichiniam saugumui, sveikatai ar gyvybei šeimoje;
• vaiko laikinosios priežiūros metu panaudotos visos įmanomos pagalbos šeimai priemonės buvo neveiksmingos, o vaiko tėvai ar kiti jo atstovai pagal įstatymą nesistengia, nekeičia savo elgesio ir toliau išlieka realus pavojus vaiko fiziniam ir psichiniam saugumui, sveikatai ar gyvybei šeimoje, tokiu atveju VVTAĮT ar jos įgaliotas teritorinis skyrius inicijuoja laikinosios vaiko globos (rūpybos) nustatymo procesą;
• atsiranda Civilio kodekso 3.254 arba 3.257 straipsnyje nurodyti pagrindai, kuriais remdamiesi VVTAĮT ar jos įgaliotas teritorinis skyrius inicijuoja vaiko globos (rūpybos) nustatymo procesą;
• vaikas laikinosios priežiūros metu sulaukia pilnametystės arba yra emancipuojamas;
• vaiko tėvai ar kiti jo atstovai pagal įstatymą laisva forma raštu nurodo, kad išnyko priežastys, dėl kurių vaiko laikinoji priežiūra buvo nustatyta vaiko tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą prašymu;
• suėjo vaiko laikinosios priežiūros terminas ir jis nebuvo pratęstas

                                                       

TAPK GLOBĖJU!

GIMK programa - Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programa, patvirtinta Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. BV-66. Programą sudaro:
1. Pagrindinė globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programa.
2. Specializuota asmenų, siekiančių teikti socialinės priežiūros paslaugas, ir bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programa.
3. Artimųjų giminaičių rengimo vaiko globai programa.
4. ęstinė globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programa.
5. Klausimynas.
6. Papildoma priemonė apie vaikus su negalia.

Programą įgyvendinti turi teisę Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atestuoti asmenys (darbuotojai).
Svarbus GIMK programos dėsnis – viską pradėti nuo savęs. Asmenys mokymų metu gali atvirai kalbėti apie tai, ką jie jaučia vienų ar kitų praktinių užduočių metu, atsakyti sau į daugelį klausimų, įvertinti, ar jie gali tapti globėjais (rūpintojais), budinčiais globotojais ar įvaikintojais ir ar turi tam reikalingų žinių bei gebėjimų.
GIMK programos mokymai skirti asmenims, ketinantiems globoti (rūpintis), įvaikinti, vaiką, teikti vaikų priežiūros paslaugas, įtėviams, globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams ir asmenims, dirbantiems bendruomeniniuose vaikų globos namuose.

GIMK programos tikslai:
1. Ugdyti ir stiprinti asmenų, ketinančių globoti (rūpintis), įvaikinti vaiką, teikti vaikų priežiūros paslaugas ar dirbti bendruomeniniuose vaikų globos namuose, būtinus penkis gebėjimus:
• Saugios aplinkos užtikrinimas ir fizinių poreikių tenkinimas.
• Vaiko poreikių tenkinimas ir raidos sunkumų kompensavimas.
• Vaiko ryšių su jo biologine šeima užtikrinimas.
• Pagalba vaikui, užmezgant saugius ir patvarius ryšius.
• Bendradarbiavimas sprendžiant vaiko ir šeimos problemas.
2.Parengti asmenis vaiko priežiūrai, laikinajai ir nuolatinei globai (rūpybai), įvaikinimui, darbui su vaikais bendruomeniniuose vaikų globos namuose.
3.Teikti tęstines paslaugas budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams), įtėviams ir asmenims, dirbantiems su vaikais bendruomeniniuose vaikų globos namuose.
Programa nesiekia ieškoti asmenų silpnybių ar neigiamų bruožų. Atvirkščiai – padeda pamatyti, kokiomis savybėmis asmenys gali didžiuotis ir kokios jų stipriosios pusės. Mokymų metu asmenys skatinami prisiminti vaikystę, patyrimą vienoje ar kitoje gyvenimo situacijoje, kad geriau suprastų save ir kitą. Mokytis iš savo patirties visada įdomu ir naudinga.
Reikia daug laiko ir energijos, kad būtų priimtas galutinis teisingiausias sprendimas. Sąmoningas ir apgalvotas sprendimas gali apsaugoti vaikus nuo naujo išsiskyrimo su šeima, o globėjus (rūpintojus) ir įtėvius – nuo nesėkmių ir blogų patirčių.
Naujos programos įgyvendinimas neapsiriboja vien asmenų, ketinančių globoti (rūpintis), teikti vaiko priežiūros paslaugas ar įvaikinti vaikus, rengimu.

TARNYBOS ATESTUOTI ASMENYS TAIP PAT TEIKIA TĘSTINĘ PAGALBĄ BUDINTIEMS GLOBOTOJAMS, GLOBĖJAMS (RŪPINTOJAMS) IR ĮTĖVIAMS, PRISIDEDA PRIE TEIGIAMOS VISUOMENĖS NUOMONĖS APIE GLOBĄ (RŪPYBĄ) ŠEIMOJE IR ĮVAIKINIMĄ FORMAVIMO, VYKDO ASMENŲ, NORINČIŲ PRIŽIŪRĖTI, GLOBOTI (RŪPINTIS) AR ĮVAIKINTI, PAIEŠKĄ.

Dėl GIMK mokymų galima kreiptis :
Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras
Statybininkų g. 7, LT-31137, Visaginas
Tel./faks. (8 386)75280, (8 386) 72133

 

Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos © 2018 Sprendimas: UAB "Fresh Media"