Svetainės struktūra Versija neįgaliems
lt
en ru

Naujienos

VISAGINO M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMAS

Projektas „Valstybinės kalbos vartojimo įgūdžių tobulinimo programos, skirtos socialinę atskirtį patiriantiems kitakalbiams visaginiečiams, sukūrimas ir įgyvendinimas“

Projekto vykdytojas – Visagino trečiojo amžiaus universitetas (asociacija).

Visaginas išsiskiria didele kitataučių gyventojų dalimi. Visagino savivaldybės tarybos patvirtintame 2016–2022 m. strateginiame plėtros plane vienas iš pasiūlymų spręsti identifikuotas problemas – gyventojų mokymas valstybinės kalbos. Plane identifikuojama, kad valstybinės kalbos nevartojimas sunkina gyventojų integraciją. Visagine, dar neseniai turėjusiame vieno iš jauniausių (pagal gyventojų amžiaus vidurkį) miestų Lietuvoje statusą, pastaraisiais metais tapo sparčiausiai senstančiu šalies miestu pagal savo gyventojų amžių.Projekto tikslas – įgyvendinti valstybinės kalbos įgūdžių tobulinimo programą, skirtą tikslinės grupės asmenims, kurie dėl nepakankamų valstybinės kalbos įgūdžių turi mažesnes bendravimo, asmenybės tobulinimo bei įsidarbinimo galimybes ir patiria socialinę izoliaciją.

Projekto dalyviams, siekiantiems patvirtinti savo atitiktį tikslinei grupei, teko dalyvauti valstybinės kalbos mokėjimo antrosios kategorijos egzamine ir... patirti nesėkmę, t. y. jo neišlaikyti.
Projekto savanoriai – ypatingi žmonės: jie – gimtosios kalbos lygiu mokantys lietuvių kalbą, neabejingi kitiems, pasirengę dalintis, kupini pozityvo ir labai atsakingi, gebantys įsipareigoti projekto laikotarpiui ir patys atviri mokymuisi.

Programa buvo vykdoma suformavus kitakalbių dalyvių ir porininkų-savanorių poras (adaptuojant pasaulyje gerai žinomą savanorystės programą BB&BS (vert. iš ang. Didieji Broliai Didžiosios Seserys). Programos įgyvendinimas buvo pagrįstas intensyviu kitakalbio dalyvio bendravimu valstybine kalba įvairiose praktinio gyvenimo situacijose, sociokultūrinėse veiklose su porininku-savanoriu, kuris gerai moka valstybinę kalbą.
Programos įgyvendinimo trukmė – po 78 val. bendravimo valstybine kalba kiekvienai porai įvairiose gyvenimo situacijose, patalpose ir lauke, elektroninėje erdvėje, bibliotekoje, keliaujant ir pažįstant Lietuvą ir jos žmones, drauge dalyvaujant kalendorinių švenčių ir valstybinių įvykių sūkuryje. Bendra projekto savanoriškos veiklos apimtis buvo daugiau nei 940 val.
Visagine vis dar nėra valstybine kalba bendrauti skatinančios kalbinės aplinkos, todėl 3 projekto savaitgaliai buvo skirti išvažiuojamosioms sesijoms, kurių metu dalyviai kartu su savanoriais dalyvavo edukacinėse programose ir ekskursijose lietuvių kalba, užsisakinėjo ir skanavo lietuviškus valgius, mokėsi naudotis modernia ekspozicijų įranga, pakeliui į namus dalinosi įspūdžiais ir dainavo liaudies dainas. Viskas, žinoma, vyko lietuviškai. Taip buvo aplankyti Biržai, Vilnius, Rokiškis. Daugumai projekto dalyvių Biržai ir Rokiškis buvo naujai atvertos Lietuvos vietos.

Projekto rezultatai pranoko tai, ko tikėtasi: kitakalbiai vyresniojo amžiaus visaginiečiai ne tik pamiršo apie baimes, kad nesusikalbės, suklys, pasimes dėl kalbos vartojimo įgūdžių bei žodyno trūkumo, ne tik drąsiau ir taisyklingiau pradėjo dėlioti mintis lietuviškai, jie atrado kitokią, platesnę, autentiškesnę, įdomesnę Lietuvą, jie drauge su porininkais atvėrė duris, kurių anksčiau vieni nedrįso atverti ar net nežinojo apie jų buvimą, jie sušildė vieni kitus savo atvirumu ir nuoširdumu, gyvu bendravimu. O savanoriai – jautė didelį pasitenkinimą, kad gali padėti (ir tam net nereikia baigti aukštųjų filologijos mokslų), kad yra laukiami, jie ne tik dalinosi savo  žiniomis, jie ir gavo daug išminties ir patarimų iš vyresniojo amžiaus porininkų, su jais buvo dalinamasi šeimų istorijomis, bandoma lietuviškai papasakoti, kokios nepaprastos yra jų, atvykusiųjų į Lietuvą ir atradusiųjų čia savo namus, puoselėjamos tradicijos. Projektas „sukūrė“ 12 porų draugų, drauge žengusių per socialinės izoliacijos ribas. Trys projekto savanoriai tęsia savanorišką veiklą Visagino trečiojo amžiaus universitete ir projektui pasibaigus.

Visagino m. VVG ir projekto vykdytojo Visagino TAU informacija


VISAGINO M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS  ĮGYVENDINIMAS

Įgyvendinant Visagino m. vietos plėtros strategiją 2016–2022 m. UAB „Herosta“ vykdo projektą „Informavimo ir tarpininkavimo paslaugų gaunant bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas teikimas“

UAB "Herosta", kartu su VšĮ "Visagino meno galerija" vykdydama projektą Visagino miesto vietos plėtros strategijai 2016-2022 m. įgyvendinti teiks informavimo ir tarpininkavimo paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems Visagino m. gyventojams gaunant bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas, sukurdamas ir palaikydamas nevyriausybinių organizacijų tinklaveiką.  Projekto tikslinė grupė: 20 Visagino miesto socialinę atskirtį patiriančių gyventojų, kurie gaus informavimo ir tarpininkavimo paslaugas Šis projektas skirtas įgyvendinti Tikslo Nr.1 „Sukurti naujas, plėtoti esamas bei teikti socialines ir sociokultūrines paslaugas socialinę atskirtį patiriančių darbingo amžiaus Visagino miesto gyventojų socialinei atskirčiai mažinti.“ Uždavinio“ 1.1. „Teikti socialines paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems darbingiems gyventojams ar jų šeimos nariams, kurie dėl amžiaus, neįgalumo ar kitų priežasčių negali savarankiškai rūpintis asmeniniu gyvenimu ir pilnavertiškai dalyvauti visuomenės gyvenime.“ Veiksmą 1.1.4. „Teikti informavimo ir tarpininkavimo paslaugas gaunant bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas, sukuriant ir palaikant nevyriausybinių organizacijų, teikiančių tokias paslaugas, tinklaveiką.“ Projekte tikslinei grupei bus teikiamos informavimo, konsultavimo paslaugos ir kuriama socialines paslaugas teikiančių organizacijų tinklaveika, padėsianti didinti socialinių paslaugų prieenamumą bei pasiekiamumą Visagino mieste. Visi projekto veiksmai skirti padidinti Visagino miesto bendruomenės socialinę integraciją. Projektas bus įgyvendintas Visagino miesto teritorijoje bei prisidės prie  vietos plėtros strategijoje numatytų rezultatų ir produktų rodiklių pasiekimo: dalyvaus 20 Visagino miesto gyventojų, atitinkančių tikslinei grupei keliamus reikalavimus, 10 proc. dalyvių socialinė atskirtis sumažės, o 20 proc. socialinių partnerių organizacijose ar NVO savanoriaujančių dalyvių liks savanoriauti ir pasibaigus projekto veikloms. Dėmesio! Projekte dalyvauti kviečiami pabėgėlių statusą turintys asmenys. Projekte skatinama savanorystė. Projektas finansuojamas ES lėšomis. Biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 15.846,67 Eur, maksimali ES paramos suma - iki 12.675 Eur.


VISAGINO M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMAS 2019 M.

Projektinė veikla pagal strategiją buvo pradėta 2018 m. 2019 m. buvo baigti 6 projektai 


PAPILDOMAS KVIETIMAS TEIKTI PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

Visagino m. VVG skelbia papildomą kvietimą teikti projektinių pasiūlymų paraiškas pagal Strategijos 1.1.1.; 1.2.1. ir 2.1.1. veiksmus. Projektiniai pasiūlymai priimami iki 2020-03-14  


VISAGINO M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS  ĮGYVENDINIMAS

Įgyvendinant Visagino m. vietos plėtros strategiją 2016–2022 m. asociacija „Visagino verslo plėtros agentūra“ 2019 m. gruodžio mėn. pradėjo vykdyti projektą „Kartu mes jėga“. Šis projektas skirtas įgyvendinti Tikslo Nr.2 „Didinti Visagino m. gyventojų įsidarbinimo galimybes įgyvendinant neformaliojo ugdymo, praktinių darbo įgūdžių tobulinimo bei profesinio orientavimo programas“, uždavinio“ 2.2. „Sudaryti palankias sąlygas ekonomiškai neaktyvių darbingo amžiaus gyventojų užimtumui didinti, kuriant ir įgyvendinant ne pilnos darbo dienos ir darbo namuose skatinimo programas“, 2.2.3 veiksmą „Teikti informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ar kitas paslaugas ekonomiškai neaktyvioms mažamečius vaikus auginančioms mamoms apie laikiną darbą namuose, sukuriant ir palaikant darbą namuose siūlančių įmonių tinklaveiką“.

Sprendžiant jaunimo bei ypač – jaunų mamų nedarbo problemą projekto metu 8 Visagino ekonomiškai neaktyvių gyventojams bus teikiamos informavimo paslaugos ir sukurta bei palaikoma darbą namuose bei nepilną dieną siūlančių įmonių tinklaveika. Projektas finansuojamas ES lėšomis.  Vykdant projektą bus skatinama savanoriška veikla. Tikslinė grupė – ekonomiškai neaktyvūs Visagino miesto gyventojai.  Dėmesio! Projekte dalyvauti kviečiami pabėgėlių statusą turintys asmenys. Biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 15846,98 Eur, maksimali ES paramos suma – iki 12675 Eur.


 VISAGINO M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS  ĮGYVENDINIMAS

2016 m. Visagino miesto vietos veiklos grupės parengta Visagino miesto vietos plėtros strategija 2016-2022 m. LR vidau reikalų ministro 2016-07-20 įsakymu Nr. IV-505 „Dėl siūlomų atrinkti ir finansuoti pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto "Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu" priemones Nr. 08.6.1-ESFA-T-910 „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo administravimas" ir Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas" vietos plėtros strategijų sąrašo sudarymo“ buvo įtraukta į siūlomų atrinkti ir finansuoti pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemones Nr. 08.6.1-ESFA-T-910 „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo administravimas“ ir Nr.08.6.1-ESFA-V-911 „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ vietos plėtros strategijų sąrašą. Visagino miesto vietos plėtros strategijai įgyvendinti skirtos Europos Sąjungos ir valstybės biudžeto lėšos (398 154,00 Eur).
2016-12-21 Europos socialinio fondo agentūra pasirašė su Visagino miesto vietos veiklos grupe sutartį dėl Visagino miesto plėtros strategijos įgyvendinimo administravimo sumai 70 597,55 Eur projekto vykdymo laikotarpiui 63 mėn. Nuo 2016 m. gruodžio mėn., jau 36 mėn. asociacija „Visagino miesto vietos veiklos grupė“ vykdo projektą "Visagino miesto plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas". Projektas finansuojamas ES ir Visagino savivaldybės lėšomis. Iš ES fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto strategijos administravimui skiriama 84,5 proc., t.y. 59654,92 Eur. Visagino savivaldybės tarybos sprendimais 2016 01 28 Nr.TS-4 ir 2017 02 24 Nr. TS-15 Visagino miesto vietos veiklos grupei skirti 10342,63 Eur savivaldybės biudžeto lėšų strategijos įgyvendinimo laikotarpiui nuo 2017 m. iki 2022 m. strategijos įgyvendinimo administravimui. 600 Eur - Visagino m. VVG piniginis įnašas iš asociacijos narių mokesčių strategijos įgyvendinimo administravimui.
Projekto tikslinės grupės: Visagino miesto VVG darbuotojai, valdymo organų nariai, vietos plėtros projektų rengėjų ir vykdytojų atstovai, Visagino miesto bendruomenė. Projekto metu parengtos strategijos įgyvendinimo administravimo procedūros, patobulintos Visagino m. VVG darbuotojų ir valdymo organo narių kompetencijos ir vietos plėtros projektų rengėjų ir vykdytojų gebėjimai, organizuota strategijos įgyvendinimo stebėsena. Projekto tikslas: padėti veiksmingai įgyvendinti Visagino miesto vietos plėtros strategiją 2016-2022 m. 


VISAGINO M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS  ĮGYVENDINIMAS

Įgyvendinant Visagino m. vietos plėtros strategiją 2016–2022 m. VšĮ „Visagino meno galerija“ 2020 m. sausio mėn. pradėjo vykdyti projektą „Užimtumo didinimas, teikiant tarpininkavimo paslaugas neaktyviems darbingiems gyventojams, įsidarbinant nepilną darbo dieną viešajame maitinime“. Projektas finansuojamas ES lėšomis.
Šis projektas skirtas įgyvendinti strategijos tikslo Nr. 2 “Didinti Visagino m. gyventojų įsidarbinimo galimybes, įgyvendinant neformaliojo ugdymo, praktinių darbo įgūdžių tobulinimo bei profesinio orientavimo programas„ uždavinio 2.2. „Sudaryti palankias sąlygas ekonomiškai neaktyvių darbingo amžiaus gyventojų užimtumui didinti, kuriant ir įgyvendinant ne pilnos darbo dienos ir darbo namuose skatinimo programas“ veiksmą 2.2.1. „Teikti tarpininkavimo paslaugas neaktyviems darbingiems gyventojams įsidarbinant ne pilną darbo dieną, sukuriant ir palaikant viešojo maitinimo taškų, siūlančių ne pilnos darbo dienos darbą tikslinėms grupėms, bendradarbiavimo tinklą“.
Projekto tikslas: sudaryti palankias sąlygas užimtumo didinimui, teikiant tarpininkavimo paslaugas neaktyviems darbingiems gyventojams, įsidarbinant nepilną darbo dieną viešajame maitinime. Projekto tikslinė grupė: 11 darbingų ekonomiškai neaktyvių asmenų, vyresnių nei 14 metų, kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra Visagino miestas. Projekto metu bus skatinama savanoriška veikla.  Dėmesio! Projekte dalyvauti kviečiami pabėgėlių statusą turintys asmenys. Biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 15.679,41 Eur, maksimali ES paramos suma – iki 12673,67 Eur, numatytos Visagino savivaldybės inašas – iki 1126,33 Eur.​


VISAGINO M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS  ĮGYVENDINIMAS

Įgyvendinant Visagino m. vietos plėtros strategiją 2016–2022 m. asociacija „Visagino verslo plėtros agentūra“ 2019 m. gruodžio mėn. pradėjo vykdyti projektą „Pagalba jaunam smulkiajam verslui“.
Šis projektas skirtas įgyvendinti strategijos tikslo Nr. 3 „Sudaryti palankias sąlygas naujų įmonių steigimui bei jų plėtrai, įskaitant savarankišką darbą, paremtą lanksčiomis darbo sąlygomis.“ uždavinio „3.1. Teikti  neaktyviems darbingo amžiaus gyventojams arba darbingiems gyventojams, kurių pajamos neviršija namų ūkio skurdo ribos, taip pat verslininkams, kurie yra pradėję vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje vykdyti ūkinę komercinę veiklą ne anksčiau kaip prieš 1 metus iki pradėjimo dalyvauti projekto veiklose bei tokių įmonių darbuotojams kompleksinę pagalbą verslo kūrimui (įskaitant savarankišką darbą pradedančius asmenis) ar pradedamo verslo plėtojimui.“ veiksmą „3.1.4.Teikti pagalbą surandant tiekėjus ar klientus darbingo amžiaus neaktyvių gyventojų sukurtiems produktams realizuoti, siekiant didinti šios tikslinės grupės verslumą ir užimtumą.“
Projekto metu 4 projekto dalyviai, Visagine registruoti jauno verslo atstovai ar jų darbuotojai, bus konsultuojami verslo palaikymo bei klientų paieškos klausimais, dalyvaus mentorystės renginiuose, tinklaveikos veiklose ir gaus pagalbą realizuojant jų sukurtus produktus per jauno verslo atstovų produkcijos realizavimo tinklaveiką. Vykdant projektą bus skatinama savanoriška veikla. Tikslinė grupė – Visagine veikiančio jauno verslo atstovai ir darbuotojai. 
Dėmesio! Projekte dalyvauti kviečiami pabėgėlių statusą turintys asmenys.
Biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 18487 Eur, maksimali ES paramos suma – iki 12675 Eur.


Visagino m. vietos plėtros strategijos 2016-2022 m. pakeitimų viešas aptarimas su gyventojais

Visagino m. vietos plėtros grupė kviečia Visagino m. gyventojus į viešą susirinkimą dėl Visagino miesto vietos plėtros strategijos 2016–2022 m. pakeitimų pristatymo ir konsultavimo. Susirinkimas vyks 2019 m. gruodžio 12 d, 17.00 val. Visagino savivaldybes didžiojoje posėdžių salėje (Parko g. 14). Susirinkimo metu vyks strategijos įgyvendinimo projektinės veiklos pristatymas.
2019 m. lapkričio 27 d. Visagino savivaldybės interneto svetainėje www.visaginas.lt miesto gyventojams buvo pristatytas Visagino m. vietos plėtros strategijos 2016–2022 m. pakeitimų projektas. Vietos plėtros strategijos pakeitimų lyginamasis variantas buvo pridedamas kaip atskiras dokumentas (inicijuotu strategijos keitimu keičiamas Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo veiksmų planas (psl. 51-53), Visagino miesto vietos plėtros strategijos 2016–2022 m. stebėsenos rodikliai (psl. 70-72) bei Bendras Visagino miesto vietos plėtros strategijos 2016–2022 m. finansinis planas (psl. 77-82). Po strategijos pakeitimų patvirtinimo jai įgyvendinti bus vykdomi dar keturi projektai pagal 1.1.1., 1.2.1., 1.2.2 ir 2.1.1 anksčiau numatytus veiksmus, bet nebus vykdomi projektai, reikalingi 1.1.3 ir 3.1.2 veiksmams įgyvendinti. Planuojamos ES ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos keturių veiksmų projektams igyvendinti – 71 062 Eur.

RENGINIO PROGRAMA

 • 17.00–17.15 Visagino m. vietos plėtros strategijos pakeitimų pristatymas.
 • 17.15–17.45  Visagino m. vietos plėtros strategijos vykdomų arba įvykdytų projektinių veiklų pristatymas ir projekto vykdytojų geroji praktika.
 • 17.45–18.15 Diskusijos bei dalyvių pateikiamos įžvalgos, susijusios su strategijos įgyvendinimu arba pakeitimu.

Visagino miesto vietos veiklos grupė inicijuoja Visagino miesto vietos plėtros strategijos 2016–2022 m. keitimą

Inicijuojamu pakeitimu miesto VVG teritorija nekeičiama, visi su pakeitimu susiję veiksmai ir toliau vykdomi Visagino miesto VVG teritorijoje, kaip ji buvo apibrėžta rengiant strategiją. Strategijos keitimas skirtas vietos plėtros strategijos ar jos atskirų veiksmų neįgyvendinimo rizikai minimalizuoti. Nevertinant strategijos įgyvendinimui administruoti skirtų lėšų, nepanaudota dėl įvairių priežasčių  Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų suma (71.061,90 Eur) sudaro 21 procentą bendro biudžeto. Pateikiamas strategijos keitimas užtikrina, jog bus pasiekti visi rengiant bei tvirtinant strategiją užsibrėžti tikslai, o pati strategija bus įgyvendinta pilna apimtimi.
Vietos plėtros strategijos pakeitimų lyginamasis variantas pridedamas kaip atskiras dokumentas (inicijuotu strategijos keitimu keičiamas Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo veiksmų planas (psl. 51-53), Visagino miesto vietos plėtros strategijos 2016-2022 m. stebėsenos rodikliai (psl. 70-72) bei Bendras Visagino miesto vietos plėtros strategijos 2016-2022 m. finansinis planas (psl. 77-82).
Po strategijos keitimo jai įgyvendinti bus vykdomi dar keturi projektai pagal 1.1.1., 1.2.1., 1.2.2 ir 2.1.1 anksčiau numatytus veiksmus, bet nebus vykdomi projektai, reikalingi 1.1.3 ir 3.1.2 veiksmams įgyvendinti. ES ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos – 71.061,90 Eur.

Kviečiame visus Visagino m. gyventojus, Visagino m. VVG narius  susipažinti su Visagino m. vietos plėtros strategijos 2016–2022 m. pakeitimais. Iki 2019 m. lapkričio 27 d. laukiame Jūsų pasiūlymų ir pastabų el. paštu visaginovvg@gmail.com 


VŠĮ  „Visagino meno galerija“ vykdomas projektas „Karjeros dienų organizavimas Visagino miesto gyventojų užimtumo didinimui“ baigėsi!

 

Projekto metu buvo skatinama savanoriška veikla,  atrinkti ir apmokyti  6 savanoriai, kurie ir padėjo vykdyti projektinę veiklą. Projekto tikslinę grupę sudarė Visagino jaunimas, ekonomiškai aktyvus nedirbantys asmenys.

 

Siekėme padidinti miesto jaunų žmonių galimybes įsidarbinti, pritraukiant Visagino miesto įmones. Dalyviai buvo supažindinti su verslo ypatumais ir įsidarbinimo galimybėmis, išmokė kurti gyvenimo aprašymus bei prisistatyti darbo pokalbio metu. Sužinojo apie socialinių tinklų įtaką įsidarbinimo galimybėms.

Organizuojamų karjeros dienų renginių metu dalyviai susipažino su Visagino verslo įmonėmis ir jų atstovais, daug sužinojo apie aktualiausias profesijas ir esamas vakansijas.
Projekto vadovė J.Surceva 


Pabaiga yra tik pradžia

Praėjusį savaitgalį cerkvės pietinėje salėje vyravo susijaudinimas. Kodėl gi? Pasibaigė projektas, kuris visus metus suburdavo šiose sienose neabejingus parapijiečius. Ir ne tik juos, nes projekte dalyvavo ir kiti žmonės.
Šis puikus įvykis pasižymėjo draugišku arbatos gėrimu ir iškilmingu pažymėjimų įteikimu projekte dalyvavusiems savanoriams.
Šį projektą vykdė asociacija „Sveikata ir Gerovė“, projektui vadovavo jo iniciatorė, asociacijos pirmininkė Lilija Prokopenko, mūsų cerkvės parapijietė.
Projektą finansavo Europos socialinis fondas.
Projekto esmė buvo sumažinti daugiavaikių šeimų narių ir asmenų iš jų šeimų, kuriems buvo teikiama socialinė pagalba per savipagalbos grupes, socialinę izoliaciją.
Projektas buvo įgyvendinamas partnerystėje su mūsų parapija pagal tėvo Iosifo palaiminą. Pagal šį projektą buvo numatyta „išugdyti“ vienuolika savanorių. Šią idėją aktyviai palaikė cerkvės jaunimas, Šeimų klubas ir kiti parapijiečiai.
Kartą per savaitę dalyviai susirinkdavo į įvairius mokymus, per kuriuos lavino savanoriškos veiklos ir psichologinės pagalbos įgūdžius. Buvo sukurtos savipagalbos grupės.
Vykdant šį projektą, buvo renovuotos ir įrengtos patalpos pietinėje cerkvės dalyje, kur jos vyko ir vyks projekto dalyvių užsiėmimai bei susirinkimai. Jaunimas planuoja vykdyti žiniasklaidos savanorišką veiklą. Tam tikslui iš projekto lėšų buvo nupirktas kompiuteris.
„Projektas baigtas. Tai nebuvo lengva, bet mums pavyko atlikti visas užsibrėžtas užduotis. Sukurta savanorių grupė, galinti teikti įvairių rūšių pagalbą. O projekto pabaigoje ši veikla bus tęsiama. Tikimės, kad į šį savanorių judėjimą bus įmanoma įtraukti naujų žmonių, ypač tikimės, kad joje dalyvaus parapijos jaunimas “, - sako projekto vadovė Lilija Prokopenko.
Lygiagrečiai su šiuo projektu Lilija vykdė kitą projektą, iš pirmo žvilgsnio, niekaip nesusijusį su parapijos veikla. Projektas vadinasi „Neaktyvių Visagino miesto gyventojų verslumo įgūdžių vystymas“. Jį taip pat finansuoja Europos socialinis fondas, tačiau jis įgyvendinamas, remiantis Lilijos Prokopenko individualia įmone.
Tačiau taip atsitiko, kad šie du projektai tapo glaudžiai susiję. Patalpos, įrengtos pirmojo projekto įgyvendinimui, pasirodė patogios antrojo projekto dalyvių susitikimams ir palaiminus tėvui Iosifui buvo sėkmingai naudotos šiam tikslui. Kai kurie pirmojo projekto dalyviai parodė susidomėjimą antrojo projekto tema ir taip pat dalyvavo jame. Vienas iš šio projekto tikslų yra padėti bent dviem jo dalyviams pradėti savo verslą iki jo pabaigos. Ir ši užduotis buvo atlikta.
Beje, vienas iš jų yra mūsų parapijietė. Šiame projekte įgytų įgūdžių dėka jai pavyko pradėti savo verslą. Projektas taip pat yra beveik baigtas ir netrukus bus galima apibendrinti jo rezultatus.
„Tačiau šių projektų įgyvendinimas nesibaigs paprastu pažymėjimų išdavimu“, - tikina jų vadovė Lilija Prokopenko. „Per šiuos metus mes tapome draugais, susitelkėme ir daug ko išmokome. Tikrai tęsime pradėtą darbą ir kviečiame naujus dalyvius į savo gretas.
Dėkoju visiems abiejų projektų dalyviams, taip pat mūsų brangiajam tėvui Iosifui. Ypatinga padėka Visagino bendruomenės fondo direktorei Eleonorai Ogienko už pagalbą, rengiant ir įgyvendinant šios projektus“.

L. Martynova

Pranešimas spaudai rusų kalba.


ESFA informuoja

Informuojame, kad 2019 m. birželio 25 d. įsigaliojo Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių pakeitimas. Šiuo pakeitimu numatyta, jog informacija apie atliktų patikrų vietoje, apie kurias projekto vykdytojas nebuvo informuotas iš anksto, rezultatus (nurodant projekto vykdytojo pavadinimą, projekto pavadinimą, juridinio asmens ar kitos organizacijos, atsakingų už tikrintos veiklos organizavimą ir (ar) vykdymą, pavadinimą, veiklų vykimo ar nevykimo faktą patikros metu ir, jei reikia, kitą informaciją) gali būti viešai skelbiama svetainėje www.esinvesticijos.lt.
Planuojame  nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. svetainėse www.esinvesticijos.lt ir www.esf.lt skelbti patikrų vietoje, apie kurias projekto vykdytojas nebuvo informuotas iš anksto, rezultatus. Informaciją apie atliktas patikras planuojame atnaujinti kas mėnesį ir skelbti:

Tikimės, kad viešai skelbiama informacija apie Agentūros atliekamas patikras vietoje prisidės prie didesnio skaidrumo ir atvirumo.


VISAGINO M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS  ĮGYVENDINIMAS

Šuo – ne tik draugas, bet ir terapeutas

Dabartinė medicina sparčiai keičiasi: gydytojai ir medicinos mokslus nagrinėjantys mokslininkai atranda vis daugiau efektyvių vaistų, gerėja diagnostikos galimybės, bet kartu keičiasi ir požiūris į anksčiau netradicinei medicinai priskirtas gydymo priemones ir būdus. Suvokdami žmogų kaip visumą, kaip fizinio, emocinio ir psichologinio derinių darną, dabarties gydytojai ir gydo kitaip, o vis dažniau greta įprastinių vaistų rekomenduoja ir psichosocialinės reabilitacijos priemones.


Psichosocialinė reabilitacija – tai procesas, kuris suteikia individams, kenčiantiems nuo negalios, galimybę pasiekti optimalų savarankiško funkcionavimo bendruomenėje lygį bei teikti pagalbą išsilaikant joje, o viena iš naujų psichosocialinės reabilitacijos formų laikoma ir kaniterapija, kuri padidina oksitocino, kuris yra neurotransmiteris, išsiskyrimą smegenyse. Šis procesas siejamas su baimės sumažėjimu, kelia dosnumo jausmą, pasitikėjimą, mažina stresą. Bendraujant su gyvūnais stebima ne tik oksitocino kaita, bet ir dopamino, endorfinų pokyčiai, todėl ir žmogaus nuotaika keičiasi, stiprėja gebėjimas prisitaikyti. Bendravimas su šunimi keičia mūsų fiziologiją, o kartu ir smegenų veiklą - rodo tyrimai. Smegenų veikla tampa aktyvesnė, kas gali spartinti socialinę bei ir kognityviąją raidą. Kaniterapija yra reabilitacijos būdas, kai, norint pasiekti geresnės fizinės, emocinės sveikatos, pagerinti pažintinius bei socialinius įgūdžius, pasitelkiamas specialiai paruoštas šuo paciento motyvacijai sustiprinti. Šis gydymo ir reabilitacijos būdas tinka ir vaikams, ir suaugusiesiems, ir labai garbaus amžiaus senjorams, juo gydoma šizofrenija, autizmo ir nerimo sutrikimai, jis naudingas sergantiems Dauno ir Alzheimerio sindromais.


Prieš beveik dešimtmetį ir Lietuvoje pradėta naudoti kaniterapija, kurios teigiamą poveikį jau išmėgino Kauno ir Vilniaus ligoninių, slaugos namų ir reabilitacijos centrų ligoniai, personalas ir lankytojai. Utenos apskrityje iki šiol tokių paslaugų nebuvo teikiama, o šią spragą padeda užpildyti įgyvendinant Visagino miesto vietos plėtros strategiją ir vykdant iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Psichosocialinės pagalbos teikimas negalią turintiems Visagino gyventojams per kaniterapiją“. Iki šiol suburta projekto savanorių komanda, kurią sudaro dešimt savanorių su šunimis, vykdyti savanorių (ir šunų) mokymai bei atliktas pirminis šunų testavimas, kuris parodė, jog kaniterapijos užsiėmimuose gali dalyvauti net keletas projekto savanorių šunų: auksaspalvė retriverė Kamila, prancūzų buldogas Kuba, Džeko Raselo terjeras Paška, kolis Liuko ir kiti. Rudenį prasideda naujas projekto etapas, kurio metu neįgaliesiems Visagino miesto gyventojams projekto savanoriai organizuos kaniterapijos užsiėmimus – tikime, jog šie užsiėmimai bus graži naujų veiklų pradžia, praskaidrinsianti užsiėmimų dalyvių nuotaiką.  

Jau šį šeštadienį, rugpjūčio 10 dieną, Visagino miesto šventės metu kviečiame užsukti ir į šunų mylėtojų klubo „Aport“ palapinę amfiteatre už „Domino“ – nuo 14 iki 17 val. čia jūsų lauks mūsų kaniterapijos savanoriai ir dėstytojos su kaniterapiniais šunimis ir tais, kurie dar tik rengiasi tokiais tapti. Užsukite pas mus ir sužinokite daugiau apie kaniterapiją, šunis ir dar vieną savanorystės formą Visagine! O jei norėtumėte ir patys sudalyvauti kaniterapijos užsiėmime, užsukite pasidomėti, kaip tai galima būtų padaryti. Laukiame jūsų!

Projekto vadovė Laura Mažintė


VISAGINO M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS  ĮGYVENDINIMAS

Įgyvendinant Visagino m. vietos plėtros strategiją 2016–2022 m. VšĮ „Akvariumų salonas“ vykdo projektą „Jauno verslo subjektų, veikiančių turizmo bei kultūros ir meno srityse, mentorystė“.

Šis projektas skirtas įgyvendinti strategijos tikslo Nr. 3 „Sudaryti palankias sąlygas naujų įmonių steigimui bei jų plėtrai, įskaitant savarankišką darbą, paremtą lanksčiomis darbo sąlygomis.“ uždavinio“3.1. Teikti  neaktyviems darbingo amžiaus gyventojams arba darbingiems gyventojams, kurių pajamos neviršija namų ūkio skurdo ribos, taip pat verslininkams, kurie yra pradėję vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje vykdyti ūkinę komercinę veiklą ne anksčiau kaip prieš 1 metus iki pradėjimo dalyvauti projekto veiklose bei tokių įmonių darbuotojams kompleksinę pagalbą verslo kūrimui (įskaitant savarankišką darbą pradedančius asmenis) ar pradedamo verslo plėtojimui.“ veiksmą „3.1.3. Teikti „verslas-verslui“ paslaugas tikslinės grupės atstovams turizmo bei kultūros ir meno srityse, pasitelkiant tinklaveiką bei mentorystę.“
Projekto tikslas: teikti „verslas-verslui“ paslaugas tikslinės grupės atstovams turizmo, energetikos, smulkaus ir vidutinio verslo bei kultūros ir meno srityse, pasitelkiant tinklaveiką bei mentorystę.
Tikslinės grupės – Visagine veikiančių jauno verslo atstovai ir darbuotojai.  Dėmesio! Projekte dalyvauti kviečiami pabėgėlių statusą turintys asmenys. Projekto dalyvauja savanoriai. Biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 26620,70Eur, maksimali ES paramos suma iki 21125,00 Eur.


VISAGINO M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS  ĮGYVENDINIMAS

Įgyvendinant Visagino m. vietos plėtros strategiją 2016–2022 m. VšĮ „Akvariumų salonas“ kartu su Sedulinos al. 12 namo butų savininkų bendrija vykdo dar vieną projektą „Daugiabučių namų bendrijos pagalbininkų pamaina“.
Šis projektas skirtas įgyvendinti strategijos tikslo Nr. 2. „Didinti Visagino m. gyventojų įsidarbinimo galimybes įgyvendinant neformaliojo ugdymo, praktinių darbo įgūdžių tobulinimo bei profesinio orientavimo programas.“ uždavinio 2.1. „Sudaryti palankias sąlygas neaktyviems darbingo amžiaus Visagino miesto gyventojams įgyti ir / ar tobulinti darbo rinkos poreikius atitinkančius profesinius ar praktinius darbo įgūdžius, didinančius šios tikslinės grupės įsidarbinimo galimybes.“ veiksmą 2.1.1. „Suteikti ir/ arba tobulinti tikslinės grupės profesinius įgūdžius 4 svarbiausiose Visagino m. srityse (energetikos, daugiabučių namų priežiūros, mažmeninės prekybos (taip pat ir internetu) bei telekomunikacijos sistemų bei vaizdo montavimo, redagavimo ir filmavimo srityse), sukuriant ir įgyvendinant pažangias neformaliojo ugdymo programas.“
Projekto tikslas: įgyvendinant Visagino m. vietos plėtros strategiją suteikti ir/ arba tobulinti tikslinės grupės profesinius įgūdžius daugiabučių namų priežiūros srityje, sukuriant ir įgyvendinant pažangias neformaliojo ugdymo ar savanoriškos praktikos programas.
Tikslinė grupė: ekonomiškai neaktyvūs asmenys.
Dėmesio! Projekte dalyvauti kviečiami pabėgėlių statusą turintys asmenys.  Projekte numatyta savanorių veikla. Biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma –  21194,20 Eur, maksimali ES paramos suma iki 16585,20 Eur.


VISAGINO M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS  ĮGYVENDINIMAS

Įgyvendinant Visagino m. vietos plėtros strategiją 2016–2022 m. VšĮ „Visagino meno galerija“ vykdo projektą „Karjeros dienų organizavimas Visagino miesto gyventojų užimtumo didinimui“.
Šis projektas skirtas įgyvendinti strategijos tikslo Nr. 2. „Didinti Visagino m. gyventojų įsidarbinimo galimybes įgyvendinant neformaliojo ugdymo, praktinių darbo įgūdžių tobulinimo bei profesinio orientavimo programas.“ uždavinio 2.1. „Sudaryti palankias sąlygas neaktyviems darbingo amžiaus Visagino miesto gyventojams įgyti ir / ar tobulinti darbo rinkos poreikius atitinkančius profesinius ar praktinius darbo įgūdžius, didinančius šios tikslinės grupės įsidarbinimo galimybes.“ veiksmą 2.1.3. „Teikti informavimo paslaugas apie įsidarbinimo galimybes neaktyviems darbingo amžiaus gyventojams, siekiant padidinti šios tikslinės grupės įsidarbinimo galimybes“.
Projekto tikslas: Teikti informavimo paslaugas apie įsidarbinimo galimybes neaktyviems darbingo amžiaus gyventojams, siekiant padidinti šios tikslinės grupės įsidarbinimo galimybes.  
Projekte dalyvauja ekonomiškai neaktyvūs asmenys.  Projekto vykdyme dalyvauja savanoriai. Biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma –  14234,45 Eur, maksimali ES paramos suma iki  12028,11 Eur.


VISAGINO M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS  ĮGYVENDINIMAS

Įgyvendinant Visagino m. vietos plėtros strategiją 2016–2022 m. R. Girkinos individuali įmonė vykdo projektą „Ekonomiškai neaktyvių Visagino miesto gyventojų mažmeninės prekybos įgūdžių tobulinimas per savanorišką veiklą“.
Šis projektas skirtas įgyvendinti strategijos tikslo Nr. 2. „Didinti Visagino m. gyventojų įsidarbinimo galimybes įgyvendinant neformaliojo ugdymo, praktinių darbo įgūdžių tobulinimo bei profesinio orientavimo programas.“ uždavinio 2.1. „Sudaryti palankias sąlygas neaktyviems darbingo amžiaus Visagino miesto gyventojams įgyti ir / ar tobulinti darbo rinkos poreikius atitinkančius profesinius ar praktinius darbo įgūdžius, didinančius šios tikslinės grupės įsidarbinimo galimybes.“ veiksmą 2.1.1. „Suteikti ir/ arba tobulinti tikslinės grupės profesinius įgūdžius 4 svarbiausiose Visagino m. srityse (energetikos, daugiabučių namų priežiūros, mažmeninės prekybos (taip pat ir internetu) bei telekomunikacijos sistemų bei vaizdo montavimo, redagavimo ir filmavimo srityse), sukuriant ir įgyvendinant pažangias neformaliojo ugdymo programas.“
Projekto tikslas: suteikti ir/ arba tobulinti tikslinės grupės profesinius įgūdžius mažmeninės prekybos srityje per ekonomiškai neaktyvių gyventojų savanorišką veiklą.  Projekto dalyviai: Visagine gyvenančių ekonomiškai neaktyvių gyventojų iki 29 m., pageidaujančių ugdyti ar tobulinti savo mažmeninės prekybos įgūdžius.
Dėmesio! Projekte dalyvauti kviečiami pabėgėlių statusą turintys asmenys. Projekto vykdyme dalyvauja savanoriai. Biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma –  23138,66 Eur, maksimali ES paramos suma iki  16585,20 Eur.


VISAGINO M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS  ĮGYVENDINIMAS

Įgyvendinant Visagino m. vietos plėtros strategiją 2016–2022 m. Visagino grožio kūrėjų studija vykdo projektą „Ne tik mama“.
Šis projektas skirtas įgyvendinti strategijos tikslo Nr. 2 „Didinti Visagino m. gyventojų įsidarbinimo galimybes įgyvendinant neformaliojo ugdymo, praktinių darbo įgūdžių tobulinimo bei profesinio orientavimo programas.“ uždavinio “2.2. Sudaryti palankias sąlygas ekonomiškai neaktyvių darbingo amžiaus gyventojų užimtumui didinti, kuriant ir įgyvendinant ne pilnos darbo dienos ir darbo namuose skatinimo programas.“ veiksmą „2.2.2. Organizuoti principu „Mamos mamoms“ paremtas vaikų priežiūros paslaugas, pasitelkiant ekonomiškai neaktyvias mamas, auginančias mažamečius vaikus, bei skatinant jų užimtumą bei spartesnį grįžimą į darbo rinką.“
Projekto tikslas: Teikti informavimo paslaugas neaktyvioms mažamečius vaikus auginančioms mamoms apie laikiną darbą namuose.  
Tikslinės grupės: ekonomiškai neaktyvios, mažamečius vaikus auginančios mamos.  Dėmesio! Projekte kviečiami dalyvauti pabėgėlių statusą turintys asmenys. Projekte numatyta savanorių veikla. Biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 15614,40 Eur, maksimali ES paramos suma iki 12675,00 Eur.

Informacija tel. 8 682 65 423.


PAPILDOMAS KVIETIMAS TEIKTI PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS


Visagino m. VVG skelbia papildomą kvietimą teikti projektinių pasiūlymų paraiškas pagal Strategijos 1.1.4 ir 2.1.2 veiksmus. Projektiniai pasiūlymai priimami iki 2019-07-20. Plačiau

 


VISAGINO M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS  ĮGYVENDINIMAS

Įgyvendinant Visagino m. 2016-2022 m. vietos plėtros strategiją asociacija „Sveikata ir gerovė“ kartu su Visagino stačiatikių Šv. Panteleimono parapija vykdo projektą „Daugiavaikių šeimų narių ir asmenų iš šeimų, kurioms teikiama socialinė parama, socialinės atskirties mažinimas per savipagalbos grupės organizavimą“.
Šis projektas skirtas įgyvendinti strategijos tikslo Nr. 1: „Sukurti naujas, plėtoti esamas bei teikti socialines ir sociokultūrines paslaugas socialinę atskirtį patiriančių darbingo amžiaus Visagino miesto gyventojų socialinei atskirčiai mažinti.“ uždavino“ 1.1. Teikti socialines paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems darbingiems gyventojams ar jų šeimos nariams, kurie dėl amžiaus, neįgalumo ar kitų priežasčių negali savarankiškai rūpintis asmeniniu gyvenimu ir pilnavertiškai dalyvauti visuomenės gyvenime.“ veiksmą „1.1.5. Organizuoti krizių įveikimo paslaugoms teikti savanorystės pagrindu veikiančias savipagalbos grupes, siekiant mažinti darbingų asmenų socialinę atskirtį.“
Projekto tikslas – organizuoti krizių įveikimo paslaugoms teikti savanorystės pagrindu veikiančias savipagalbos grupes, siekiant mažinti darbingų asmenų socialinę atskirtį.  
Tikslinės grupės – 11 Visagino gyventojai iš daugiavaikių šeimų ir socialiai remtinų šeimų.
Projekto vykdymas buvo pradėtas IV ktv. 2018 m.
Projekte dalyvauja 10 savanorių. Biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 15000,00 Eur, maksimali ES paramos suma iki 10024,98 Eur.

Įgyvendinant Visagino m. vietos plėtros strategija 2016-2022 m. L. Prokopenko individuali įmonė vykdo projektą „Visagino miesto neaktyvių gyventojų verslumo gebėjimų stiprinimas“.
Šis projektas skirtas įgyvendinti strategijos tikslo 3. „Sudaryti palankias sąlygas naujų įmonių steigimui bei jų plėtrai, įskaitant savarankišką darbą, paremtą lanksčiomis darbo sąlygomis.“ uždavinio 3.1. „Teikti neaktyviems darbingo amžiaus gyventojams arba darbingiems gyventojams, kurių pajamos neviršija namų ūkio skurdo ribos, taip pat verslininkams, kurie yra pradėję vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje vykdyti ūkinę komercinę veiklą ne anksčiau kaip prieš 1 metus iki pradėjimo dalyvauti projekto veiklose bei tokių įmonių darbuotojams kompleksinę pagalbą verslo kūrimui (įskaitant savarankišką darbą pradedančius asmenis) ar pradedamo verslo plėtojimui.“ veiksmą 3.1.1. „Teikti tikslinės grupės atstovams konsultavimo paslaugas verslo kūrimo ir plėtros klausimais.“
Projekto tikslas – įgyvendinant Visagino m. vietos plėtros strategiją pagerinti ekonomiškai neaktyvių Visagino miesto gyventojų padėtį darbo rinkoje.
Tikslinė grupė –  Visagino m. darbingi gyventojai, kurie yra ekonomiškai neaktyvūs asmenys ar bedarbiai; kuriems (ar kurių šeimoms) pagal LR piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą yra teikiama socialinė parama.
Projekto vykdyme dalyvauja savanoriai. Biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 15000,00 Eur, maksimali ES paramos suma iki  12675,00 Eur.


VISAGINO M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS  ĮGYVENDINIMAS

Įgyvendinant Visagino m. vietos plėtros 2016–2022 m. strategiją, 2019 m. gegužės 14 d. UAB „GANDRAS ENERGOEFEKTAS“ pradėjo vykdyti projektą „Saulės energetinių įrenginių montuotojo neformaliojo profesinio  mokymo programa“.
Projekto tikslas – suteikti ir / arba tobulinti tikslinės grupės profesinius įgūdžius energetikos srityje, sukuriant ir įgyvendinant pažangias neformaliojo ugdymo programas ir organizuojant ekonomiškai neaktyvių gyventojų savanorišką veiklą.
Projekto tikslinės grupės – ekonomiškai neaktyvūs darbingo amžiaus Visagino miesto  gyventojai nuo 14 iki 29 metų.
Projekto įgyvendinimo trukmė – iki 11 mėn. Biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 21416,20 Eur, maksimali ES paramos suma iki 16585,20 Eur, numatyta Visagino savivaldybės parama – iki 1472,00 Eur. Dėl  dalyvavimo projektė skambinti tel. (8 386) 70 424.

2019 m. gegužės 14 d. UAB „Hondlitas“ pradėjo vykdyti projektą „Granulinių katilų montuotojo neformaliojo profesinio  mokymo programa“.
Projekto tikslas – įgyvendinant Visagino m. vietos plėtros 2016–2022 m. strategiją suteikti ir / arba tobulinti tikslinės grupės profesinius įgūdžius energetikos srityje, sukuriant ir įgyvendinant pažangias neformaliojo ugdymo programas ir organizuojant ekonomiškai neaktyvių gyventojų savanorišką veiklą. Projekto tikslinės grupės: – ekonomiškai neaktyvūs darbingo amžiaus Visagino miesto  gyventojai nuo 14 iki 29 metų.
Projekte numatyta savanoriška veikla. Projekto įgyvendinimo trukmė – iki 12 mėn. Biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 21416,20 Eur, maksimali ES paramos suma iki 16585,20 Eur, numatyta Visagino savivaldybės parama iki 1472,00 Eur. Dėl  dalyvavimo projektė skambinti tel. (8 386) 70 424.


VISAGINO M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS  ĮGYVENDINIMAS

Įgyvendinant 2016–2022 m. Visagino m. vietos plėtros strategiją 2019 m. balandžio 16 d. VšĮ Visagino bendruomenės fondas pradėjo vykdyti projektą „Socialinę atskirtį patiriančių Visagino miesto gyventojų pozityvaus vaikų auklėjimo gebėjimų ugdymas“.
Projekto tikslas: vykdyti socialinių įgūdžių tobulinimo programas tikslinėms gyventojų grupėms, siekiant ugdyti pozityvaus vaikų auklėjimo gebėjimus.
Tikslinės grupės: socialinę atskirtį patiriantys Visagino m. gyventojai (socialinės rizikos šeimos); motinos (tėvai), vienos(-i) auginančios(-tys) vaiką(-us) iki 14 metų.
Projekte numatyta savanoriška veikla. Projekto įgyvendinimo trukmė  iki 11 mėn. Biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 15313,90 Eur, maksimali ES paramos suma iki 12675,00 Eur, numatyta Visagino savivaldybės parama – iki 249,70 Eur.
Dėl  dalyvavimo projekte skambinti tel. 8 682 65 423.

Įgyvendinant 2016–2022 m. Visagino m. vietos plėtros strategiją 2019 m. balandžio 16 d. VšĮ Visagino bendruomenės fondas pradėjo vykdyti projektą „Psichosocialinės pagalbos teikimas negalią turintiems Visagino gyventojams per kaniterapiją“.
Projekto tikslas: teikti psichosocialinę pagalbą kaniterapijos užsiėmimų metu socialinę atskirtį patiriantiems darbingiems gyventojams.
Projekto tikslinė grupė: neįgalieji, t. y. asmenys, kuriems pagal Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymą yra nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis, ir jų šeimos nariai.
Projekte numatyta savanoriška veikla. Projekto įgyvendinimo trukmė 10 mėn. Biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma –  18795,00 Eur, maksimali ES paramos suma iki  12675,00 Eur, numatyta Visagino savivaldybės parama iki 1776,00 Eur.
Dėl  dalyvavimo projekte skambinti tel. 8 682 65 423.


VISAGINO M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMAS

2018 metais su Europos socialinio fondo agentūra (ESFA) buvo pasirašytos 7 sutartys dėl projektų finansavimo įgyvendinant Visagino m. vietos plėtros 2016–2022 m. strategiją. 
Šiuo metu su ESFA yra derinamos dar 8 vietos plėtros projektų, kurių įgyvendinimas prasidės 2019 metais, sutartys.
Dar patvirtinti 5 tinkami finansuoti projektiniai pasiūlymai, jie bus pateikti ESFA po to, kai bus baigtos strategijos veiksmų pavadinimų tikslinimo procedūros.

DĖMESIO! Projektuose dalyvauti kviečiami ir pabėgėlių statusą turintys asmenys.

Visagino miesto VVG, tel. kontaktams 8 682 65 423.


VISAGINO MIESTO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMAS

Įgyvendindamas Visagino miesto vietos plėtros strategiją 2016–2022 m. Visagino trečiojo amžiaus universitetas 2018 m. gruodžio 17 d. pradėjo vykdyti projektą „Edukacinių-pažintinių programų tautinių mažumų savirealizacijai ir savitumui atskleisti organizavimas“.
Projekto tikslas – organizuoti edukacines-pažintines programas tautinių mažumų savirealizacijai ir savitumui atskleisti, didinant marginalių bendruomenės grupių integraciją.
Tikslinė grupė – 20 Visagino miesto socialinę atskirtį patiriančių gyventojų. 
Projekte dalyvauti kviečiami ir pabėgėlių statusą turintys asmenys. Projekte numatyta savanoriška veikla. 
Projektas finansuojamas ES lėšomis. 
Dėl dalyvavimo projekte skambinti tel. 8 686 95 225.

VšĮ Krikščionių medicinos centro Visagino filialas 2018 m. gruodžio 19 d. pradėjo vykdyti projektą „Informavimo ir tarpininkavimo paslaugų gaunant bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas teikimas“.
Projekto tikslas – teikti informavimo ir tarpininkavimo paslaugas gaunant bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas, sukuriant ir palaikant nevyriausybinių organizacijų, teikiančių tokias paslaugas, tinklaveiką.
Projekto tikslinė grupė – 20 Visagino miesto socialinę atskirtį patiriančių gyventojų.
Projekte dalyvauti kviečiami ir pabėgėlių statusą turintys asmenys. 
Projekte numatyta savanoriška veikla. Projektas finansuojamas ES lėšomis. 
Dėl dalyvavimo projekte skambinti tel. 8 652 11 150. 

2018 m. gruodžio 27 d. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Visagino skyrius pradėjo įgyvendinti projektą „Socialinę atskirtį patiriančių asmenų  integraciją į visuomenę“.
Projekto tikslinė grupė – 10 socialinę atskirtį patiriančių asmenų, t. y. asmenys, sergantys priklausomybės ligomis, ir jų šeimos nariai. 
Projekte dalyvauti kviečiami ir pabėgėlių statusą turintys asmenys.  
Projekto tikslas – įgyvendinant Visagino miesto vietos plėtros strategiją 2016–2022 m. organizuoti savanorystės pagrindu veikiančias savipagalbos grupes priklausomybių turintiems asmenims, siekiant mažinti darbingų asmenų socialinę atskirtį. 
Projekte taip pat numatyta savanoriška veikla.  
Projektas finansuojamas ES lėšomis. Dėl dalyvavimo projekte skambinti tel. 8 652 98 773. 

Visagino m. VVG, tel. 8 682 65 423.


VISAGINO TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETAS PRADĖJO ĮGYVENDINTI NAUJĄ PROJEKTĄ

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai patvirtinus 2014−2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Visagino miesto vietos plėtros strategijos 2016–2022 m. vietos plėtros projektų sąrašą, buvo pasirašyta sutartis ir pradėtas įgyvendinti Visagino trečiojo amžiaus universiteto projektas „Valstybinės kalbos vartojimo įgūdžių tobulinimo programos, skirtos socialinę atskirtį patiriantiems kitakalbiams visaginiečiams, įgyvendinimas“ (08.6.1-ESFA-V-911-12-0005).
Tikslinė grupė – ekonomiškai neaktyvūs darbingo amžiaus socialinę atskirtį patiriantys tautinėms mažumoms priklausantys Visagino gyventojai, nemokantys valstybinės kalbos ar mokantys ne aukštesniu kaip pradedančio vartotojo (A1 ar A2) lygiu. Projekte dalyvauti bus kviečiami ir pabėgėlių statusą turintys asmenys. 
Projekto tikslas: sumažinti dvylikos vyresnių kaip 50 m. amžiaus, valstybinę kalbą mokančių ne aukštesniu kaip pradedančio vartotojo lygiu visaginiečių socialinę atskirtį, įgyvendinant inovatyvią valstybinės kalbos vartojimo įgūdžių individualaus tobulinimo 78 val. trukmės programą pasitelkus savanorių pagalbą.
Projekto įgyvendinimo trukmė 10 mėnesių. 
Projekto biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 19749,94 Eur, maksimali ES paramos suma iki 13516,18 Eur.
Pagal projekto įgyvendinimo grafiką bus vykdoma savanorių ir projekto tikslinės grupės dalyvių atranka. 
Raginame visaginiečius stebėti skelbimus bei naujienas www.visaginas.lt ir socialiniame tinkle organizacijos puslapyje.


VISAGINO M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMAS 

2018-08-24 LR vidaus reikalų ministro įsakymu buvo paskirtas finansavimas 5 Visagino miesto vietos veiklos projektams:

 • Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro projektas „Grįžk į darbo rinką!“. Paramos suma (ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos) – 14644,33 Eur;
 • VšĮ „Visagino meno galerija“ projektas „Karjeros dienų organizavimas Visagino miesto gyventojų užimtumo didinimui“. Paramos suma – 12028,11 Eur;
 • Asociacijos „Sveikata ir Gerovė“ projektas „Daugiavaikių šeimų narių ir asmenų iš šeimų, kurioms teikiama socialinė parama, socialinės atskirties mažinimas per savipagalbos grupių organizavimą“. Paramos suma – 10024,98 Eur;
 • Visagino trečiojo amžiaus universiteto projektas „Valstybinės kalbos vartojimo įgūdžių tobulinimo programos, skirtos socialinę atskirtį patiriantiems kitakalbiams visaginiečiams, įgyvendinimas“. Paramos suma – 13516,18 Eur;
 • L. Prokopenko individualios įmonės projektas „Visagino miesto neaktyvių gyventojų verslumo gebėjimų stiprinimas“. Paramos suma – 12675,00 Eur.

Sutartis su Europos socialinio fondo agentūra (ESFA) pareiškėjai turėtų pasirašyti artimiausiu metu, o po jų pasirašymo iškart prasidės veiklų įgyvendinimas. Pareiškėjai paraiškas su ESFA buvo suderinę dar gegužės mėnesį, tačiau finansavimas strategijoms įgyvendinti buvo sustabdytas Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei atliekant Valdymo ir kontrolės sistemos veikimo efektyvumo, sąskaitose pateiktos informacijos ir Europos Komisijai 2016 m. liepos 1 d. – 2017 m. birželio 30 d. deklaruotų išlaidų valstybinį finansinį (teisėtumo) auditą, po kurio VRM turėjo įgyvendinti pateiktas pastabas ir rekomendacijas. 
Šiuo metu finansavimo paraiškas su Europos socialinio fondo agentūra derina dar 3 Visagino miesto pareiškėjai, todėl planuojama, kad 2018 m. bus pradėti įgyvendinti dar 3 Visagino miesto vietos veiklos projektai:

 • Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugijos Visagino skyriaus projektas „Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integraciją į visuomenę“. Numatoma paramos suma – iki 12675 Eur;
 • Visagino trečiojo amžiaus universiteto projektas „Edukacinių-pažintinių programų tautinių mažumų savirealizacijai ir savitumui atskleisti organizavimas“. Paramos suma – iki 15210 Eur;
 • Viešosios įstaigos „Krikščionių medicinos centras” Visagino filialo projektas “Informavimo ir tarpininkavimo paslaugų gaunant bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas teikimas“. Paramos suma – iki 12675 Eur.

Per 2017 m. Visagino m. VVG iš viso surinko ir įvertino 29 Visagino miesto organizacijų, įmonių ar įstaigų pateiktų projektų. Į finansuotinų ir rezervinių projektinių pasiūlymų sąrašus buvo įtraukta 24 pasiūlymai. Dėl subjektyvių priežasčių Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugijos Visagino skyrius atsisakė įgyvendinti projektą “Bendrųjų socialinių paslaugų teikimas socialinę atskirtį patiriantiems Visagino miesto gyventojams ir neįgaliesiems“. Visagino socialinių paslaugų centras atsisakė vykdyti projektą „Visagino savivaldybės gyventojų socialinės atskirties mažinimas ugdant ir palaikant jų skaitmeninius gebėjimus“. Asociacija „Ryšių bankas“ atsisakė vykdyti projektą „Pasinerk į verslą“.
DĖMESIO! Strategijos įgyvendinime numatyta, kad į projektų veiklas turėtų būti įtraukiami pabėgėliai, todėl KVIEČIAME Visagine gyvenančius pabėgėlius dalyvauti visuose vietos strategijos projektuose. Daugiau informacijos pageidaujantys dalyvauti veiklose prašomi teirautis 8 685 65 423.
Kviečiame Visagino miesto gyventojus aktyviai dalyvauti projektų veiklose, kurių bus išties daug! Sveikiname Pareiškėjus, dėkojame už kantrybę ir linkime sėkmės įgyvendinant projektus!

Информация на русском языке


PAPILDOMAS KVIETIMAS TEIKTI BENDRUOMENIŲ VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

Visagino m. VVG skelbia papildomą kvietimą teikti projektinių pasiūlymų paraiškas pagal Strategijos pirmąjį tikslą bei jame numatytus veiksmus.  Projektiniai pasiūlymai priimami iki 2017 m. rugsėjo 30 d. Plačiau

Visagino miesto VVG informacija  (rusų kalba)


Visagino miesto vietos veiklos grupė kviečia dalyvauti vietos plėtros strategijos įgyvendinime 

Papildomi kvietimai pagal strategijos tikslus teikti bendruomenių vietos plėtros projektinius pasiūlymus

Papildomi bendruomenių inicijuotos vietos plėtros projektiniai pasiūlymai 

Kvietimai pagal strategijos tikslus teikti bendruomenių vietos plėtros projektinius pasiūlymus 
 
Bendruomenių inicijuotos vietos plėtros projektinis pasiūlymas


Visagino m. VVG: praėjusių metų veiklos apibendrinimas

Visagino m. VVG paruošta Vietos plėtros strategija 2016-2022 m. 2016 metais iš Europos Sąjungos Socialinio fondo konkursiniu būdu gavo 398 154 eurų finansinę paramą. Iš 52 miestų strategijų, dalyvavusių konkurse, 2016 m. liepos mėn. finansavimas buvo patvirtintas tik 17, tame tarpe ir Visaginui.
Gautos lėšos bus pritaikyti daugiau negu 20 socialinių projektų, skirtiems visaginiečių socialinės atskirties mažinimui, taip pat užimtumo ir verslumo didinimui, paramai. Numatomas projektų tęstumas - apie 1 m. Planuojama, kad paramą (iki 7,5 proc. nuo projektų išlaidų) teiks ir Visagino savivaldybė. Vidutinė projekto vertė - 15 000 eurų. Projektų vykdytojais gali tapti tik juridiniai asmenys, galintys kofinansuoti projekto vykdymą 8 proc. nuo to projekto išlaidų.
Antroje metų pusė mūsų asociacija skyrė strategijos administravimo pasiruošimui, o gruodžio mėn. Visagino m. VVG pasirašė sutartį šiai veiklai atlikti.
Vietos plėtros strategija 2016-2022 m.  rusų ir lietuvių kalba paskelbta Visagino savivaldybės internetinėje svetainėje.
Visagino m. VVG valdyba praėjusių metų pabaigoje patvirtino asociacijos artimiausių 6 metų veiklos tvarką ir projektinių pasiūlymų reikalavimus, susijusių su pačios strategijos veiklų įgyvendinimu.
Artimiausiu metu Visagino m. VVG inicijuos reikalingų strategijos įgyvendinimui projektinių pasiūlymų paruošimą ir teikimą. Jau sausio mėnesį savaitgaliais bus teikiamas pareiškėjų mokymas, kuriame galėtų dalyvauti kiekvienas pageidaujantis.
Informacija apie strategijos įgyvendinimą bus talpinama laikraštyje „V každyj dom“, Visagino savivaldybės ir TTS interneto svetainėse.


Vietos plėtros strategijų taikinys – didesnis gyventojų verslumas ir užimtumas, mažesnė socialinė atskirtis

Kaip informavo  LR Vidaus reikalų ministerija, mažesnis nedarbo lygis, išaugęs darbuotojų skaičius įmonėse ir sumažėjęs socialinės pašalpos gavėjų skaičius  – tai gyventojų verslumo ir užimtumo skatinimo rezultatai, kuriuos pasiekti numato miestų vietos veiklos grupių parengtos ir Vidaus reikalų ministerijos vertinimui, atrankai bei finansavimui pateiktos vietos plėtros strategijos.
Mažesnis nedarbo lygis, išaugęs darbuotojų skaičius įmonėse ir sumažėjęs socialinės pašalpos gavėjų skaičius – tai gyventojų verslumo ir užimtumo skatinimo rezultatai, kuriuos pasiekti numato miestų vietos veiklos grupių parengtos ir Vidaus reikalų ministerijos vertinimui, atrankai bei finansavimui pateiktos vietos plėtros strategijos.
Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamentas įvertino Lietuvos miestuose susikūrusių vietos veiklos grupių (VVG) parengtas vietos plėtros strategijas. Vidaus reikalų ministro įsakymu patvirtintam Jungtiniam vietos plėtros strategijų atrankos komitetui pateikta ataskaita, kurioje – 52 vietos plėtros strategijų vertinimo rezultatai. Vietos plėtros strategijų vertintojai siūlo finansuoti 17 strategijų, kurioms administruoti ir įgyvendinti numatyta 8,450 mln. eurų Europos Sąjungos fondų ir valstybės biudžeto lėšų. 24 strategijas, kurios būtų finansuojamos tik iš papildomai skirtų lėšų, siūloma įtraukti į rezervinių strategijų sąrašą. Nefinansuoti siūloma 11 vietos plėtros strategijų.
Siūlomose atrinkti ir finansuoti vietos plėtros strategijose numatytos įgyvendinti įvairios darbingų gyventojų padėtį darbo rinkoje gerinančios ir gyventojų verslumą didinančios veiklos: verslo kūrimo ir veiklos planavimo projektinių dirbtuvių organizavimas;  kompetencijų, reikalingų  laisvoms (kuriamoms) darbo vietoms, suteikimas gyventojams; veikiančių socialinio ir bendruomeninio verslo modelių kūrimas; pradedamo verslo plėtojimui reikalingų gebėjimų stiprinimas; priešpensinio amžiaus gyventojų ir ekonomiškai neaktyvių moterų (auginančių mažamečius vaikus) užimtumo ir verslumo iniciatyvų skatinimas; paslaugų paketo pradedantiems verslą asmenims sukūrimas; priemonių, pritraukiančių investicijas į vietos verslo plėtrą ir naujų darbo vietų kūrimą, įgyvendinimas.
Vietos plėtros strategijose taip pat numatytos įgyvendinti ne tik bedarbių ir neaktyvių darbingų gyventojų užimtumui ir verslumui didinti skirtos iniciatyvos, bet ir bendruomenės inicijuojamos veiklos, skirtos mažinti gyventojų socialinę atskirtį, - bendrųjų socialinių ir kitų reikalingų paslaugų teikimas, informacijos apie įvairiose organizacijose prieinamas paslaugas sklaida ir tarpininkavimas šias paslaugas gaunant.
Vertinant vietos plėtros strategijas (naudos ir kokybės vertinimas) nustatytas balų skaičius galėjo būti skiriamas už  planuojamą įtraukti dalyvių skaičių; investavimo logiką; kelis miestus apimančią strategiją; miesto priklausymą tikslinei arba pereinamojo laikotarpio teritorijai; orientaciją į daugiau nei vieną VVG teritorijoje gyvenančią tikslinę grupę; pabėgėlių socialinę integraciją; numatytą bendradarbiavimą su kitomis VVG; didesnį nei 7,5 proc. indėlį į strategijos 
VRM regioninės politikos departamentas informavo Visagino m. VVG, kad atrankos metu Visagino miesto vietos plėtros strategija 2016-2022 m. gavo 84 balų ir  įtraukta į sąrašą finansavimui iš valstybės biudžėto ir ES fondų lėšų sumai iki 398154,00 Eur.


VISAGINO MIESTO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS 2016–2022 M. PRISTATYMAS
 

Kviečiame susipažinti su Visagino miesto vietos plėtros strategija 2016–2022 m. Laukiame Jūsų pasiūlymų ir pastabų el. paštu visaginovvg@gmail.com ir adresu Veteranų g. 5, Visaginas.


KVIEČIAME VISUOMENĘ SUSIPAŽINTI SU PARENGTAIS ILGALAIKIO STRATEGINIO PLANAVIMO DOKUMENTŲ PROJEKTAIS

2015 m. savivaldybėje buvo rengiami du ilgalaikiai strateginio planavimo dokumentai: Visagino savivaldybės 2016–2022 m. strateginis plėtros planas (rengė Visagino savivaldybės administracija) ir 2016–2022 m. Visagino miesto vietos plėtros strategija (rengė Visagino miesto vietos veiklos grupė). Ilgalaikio planavimo dokumentai parengti atsižvelgiant į atliktą esamos situacijos Visagino savivaldybėje įvertinimą, į vietos gyventojų poreikius bei į darbo grupių, socialinių ir ekonominių partnerių siūlymus.
Informuojame, kad parengtų dokumentų projektai skelbiami savivaldybės interneto svetainėje www.visaginas.lt nuo š. m. gruodžio 23 d. Kviečiame visus gyventojus susipažinti su parengtu dokumento projektu iš anksto. 

2016 m. sausio mėn. pradžioje vyks Visagino savivaldybės 2016–2022 metų strateginio plėtros plano pristatymas ir viešas aptarimas su gyventojais. Kviečiame visus gyventojus susipažinti su parengtu dokumento projektu iš anksto. Tiksli dokumento pristatymo ir aptarimo data ir laikas bus paskelbti papildomai laikraštyje „V každyj dom“ ir savivaldybės interneto svetainėje www.visaginas.lt.


LAUKIAME  PASIŪLYMŲ

Visagino miesto VVG vykdo projektą „Visagino miesto VVG strategijos parengimas“. Projektą remia Europos socialinio  fondo agentūra. Projekto tikslas – konsoliduoti Visagino bendruomenę siekiant jos aktyvaus dalyvavimo parengiant strategiją, kuri padės formuoti naujų darbo vietų kūrimui palankias sąlygas. Tikslinės grupės:  Visagino gyventojai, Visagino NVO, Visagino verslininkai.  Atsižvelgiant į padarytą SSGG analizę, pasitelkus specialistus ir aktyviai dalyvaujant Visagino bendruomenei bus parengta Visagino miesto vietos plėtros strategija 2016–2022 m., skirta formuoti palankias sąlygas naujų darbo vietų kūrimui ir jau esamų darbo vietų išsaugojimui.
Laukiame  Jūsų pasiūlymų dėl strategijos tikslų, uždavinių ir veiksmų el. p. visaginovvg@gmail.com. Pirmininkė E. Ogijenko, kontaktinis tel. 8 682  65 423.


Visagino miesto vietos veiklos grupė organizuoja susitikimą Visagino plėtros strategijai aptarti

Š. m. rugsėjo 22 d. 15 val. viešbučio „Aukštaitija“ didžiojoje salėje, 2 aukšte, vyks pirmas viešas rengiamos 2016–2020 m. vietos plėtros strategijos aptarimo etapas. Strategijos aptarime kviečiame dalyvauti nevyriausybinių ir komercinių organizacijų atstovus. Kviečiame visus,  kas  geba objektyviai aptarti esamą miesto situaciją, kadangi be situacijos įvertinimo neįmanoma planuoti ateities. Kviečiame visus, norinčius pasidalyti idėjomis ir jas vėliau įgyvendinti miesto ir jo gyventojų labui. Būtent jūsų įdėjos gali tapti veiksmų plano pagrindu siekiant įgyvendinti strategiją. Šiandien visaginiečiai turi galimybę pasinaudoti teise gauti paramą savo idėjoms įgyvendinti, tačiau tik tuo atveju, jeigu idėjos atsispindės bendroje plėtros strategijoje ir bus palaikomos gyventojų.  Be to, savo idėjas galės įgyvendinti projektų ir idėjų autoriai, gavę tam lėšų įgyvendinat strategiją.

Pirmininkė E. Ogijenko, tel. +370 682 65 423, el. p. visaginovvg@gmail.com, adresas korespondencijai: Veteranų g. 9, Visaginas. 


Asociacija Visagino miesto vietos veiklos grupė (toliau – VVG)

Pagrindiniai veiklos tikslai: pagal savo veiklos kompetenciją ir galimybes skatinti Visagino miesto plėtrą, aktyviai dalyvauti rengiant ir įgyvendinant miesto plėtros planus bei programas Visagino miesto teritorijoje. Tuo tikslu siekti Asociacijos narių veiklos koordinavimo ir jos narių interesų atstovavimo ir tenkinti kitus viešuosius interesus pagal šias išvardytas veiklos sritis:

 • telkti suinteresuotų vietos valdžios, verslo, nevyriausybinių ir kitų įstaigų bei organizacijų pastangas, ieškant tinkamiausių sprendimų Visagino miesto ekonominei ir socialinei gerovei kelti;
 • siekti pagerinti vietos įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius;
 • ieškoti naujoviškų ir efektyvių būdų vietos gamtiniams, kultūriniams, žmonių ir kitiems materialiems bei nematerialiems ištekliams panaudoti Visagino miesto plėtrai;
 • skatinti ir palaikyti gyventojų iniciatyvas verslo, gamtos apsaugos, švietimo, kultūros, socialinės paramos ir kitose srityse;
 • teikti pasiūlymus vietos ir nacionalinėms institucijoms bei organizacijoms dėl miesto plėtros planų ir priemonių kūrimo bei įgyvendinimo; 
 • organizuoti miesto plėtros dalyvių švietimą bei mokymą, organizuoti ir teikti paramą miesto bendruomenių projektams ir iniciatyvoms įgyvendinti;
 • inicijuoti jaunimo ir kitų nevyriausybinių organizacijų programų ir projektų rengimą miesto bendruomenėse;
 • organizuoti ir teikti paramą miesto plėtros projektams ir iniciatyvoms įgyvendinti;
 • skatinti bendradarbiavimą su kitomis visuomeninėmis nacionalinėmis ir tarptautinėmis organizacijomis bei kitomis įstaigomis ir organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje.

Visagino miesto VVG valdyba 

Valdyba yra kolegialus Asociacijos valdymo organas, susidedantis iš vienodo skaičiaus bendruomeninių ir (ar) nevyriausybinių organizacijų, asocijuotos verslo struktūros ir (ar) įmonės ir savivaldybės atstovų, ir yra abiejų lyčių asmenys ir nė vienos iš lyčių atstovų nėra daugiau kaip 60 procentų, o bent vienas atstovas yra jaunesnis negu 29 metų ir (arba) deleguotas jaunimo nevyriausybinės organizacijos.
 
Visagino miesto VVG valdybos nariai:

 • nuo bendruomeninių ir nevyriausybinių organizacijų: Dmitrij Chrečkov (yra jaunesnis nei 29 m. amžiaus), Asta Sieliūnienė ir Irina Vytienė; 
 • nuo asocijuotų verslo struktūrų ir (ar) verslo įmonių: Viktor Abaškin, Dmitrij Podčernin ir Irina Keizo;
 • nuo Visagino savivaldybės tarybos: Viktorija Abaravičienė, Nataliya Rukosueva ir Vytautas Šlaustas.
 • Valdybos pirmininkas: Vytautas Šlaustas. 
 • Valdybos pirmininko pavaduotoja: Asta Sieliūnienė.

Visagino miesto VVG pirmininkė Eleonora Ogijenko, kont. tel. 8 682 65 423. 
Asociacijos el. p. visaginovvg@gmail.com, adresas korespondencijai: Veteranų g. 9, Visaginas LT-31114.

Kaip tapti asociacijos nariu?
Asociacijos nariu gali tapti juridinis asmuo, kurio buveinės ar filialo adresas registruotas Visagino savivaldybėje ir (ar) veiklą vykdo Visagino savivaldybėje, ir (ar) įmonė turi nekilnojamą turtą Visagino mieste.

Asociacijos nariais gali būti trijų šalių partneriai:

 • bendruomeninės organizacijos ir (ar) kitos nevyriausybinės organizacijos; 
 • asocijuotos verslo struktūros ir (ar) įmonės; 
 • Visagino savivaldybės taryba.

Nariai priimami pateikus prašymą Asociacijos pirmininko vardu. Asociacijos valdyba priima sprendimą dėl priėmimo į narius bei praneša prašymo teikėjui registruotu ar elektroniniu laišku.
Asociacijos Visagino miesto vietos veiklos grupė stojamojo mokesčio dydis:  15 proc. nustatyto MMA (2015-08-14: 48,75 Eur). Mokėjimo tvarka: stojantiems nariams stojimo mokesį sumokėti iki prašymo stoti į Visagino miesto VVG pateikimo dienos, apmokėjimo kvitą pateikiant kartu su prašymu.

Nario mokesčio dydis: 8 proc. nustatyto MMA (2015-08-14: 26 Eur). Mokėjimo tvarka: už 2015 m. sumokėti iki 2015 m. spalio 1 d.; už kiekvienus paskesnius metus sumokėti iki vasario 1 d.

Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos © 2018 Sprendimas: UAB "Fresh Media"