Svetainės struktūra Versija neįgaliems
lt
en ru

Ūkio subjektų priežiūra

Trumpa įvadinė informacija

Pagal Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 4.83 straipsnio 3 punktą nuostatas butų ir kitų patalpų savininkai privalo tinkamai prižiūrėti namo bendrojo naudojimo objektus.
Daugiabučiams namams valdyti, naudoti, prižiūrėti, remontuoti ir kitaip tvarkyti butų ir kitų patalpų savininkai gali pasirinkti tokias valdymo formas:
• Steigti daugiabučio namo savininkų bendriją, išsirinkti valdymo organus, pavedant jiems organizuoti namo priežiūrą
• Sudaryti jungtinės veiklos sutartį ir įgalioti asmenį, kuris atstovaus patalpų savininkams ir organizuos namo priežiūrą
• Pasirinkti administratorių, kuris rūpinsis butų ir kitų patalpų savininkams priklausančiu bendru turtu ir organizuos jo priežiūrą. Administratorių skiria savivaldybė.

Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės valdymą, priežiūrą, išlaikymą reglamentuoja Civilinio kodekso 4.82-4.85 straipsniai. Šio kodekso 4.82 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad butų ir kitų patalpų savininkams (toliau – savininkai) bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendrojo naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė-techninė ir kitokia įranga. Pagal šio straipsnio 3 dalį savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui (statiniui) išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas. Šio straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad buto ir kitų patalpų savininkui priklausanti bendrosios dalinės nuosavybės dalis yra lygi jam nuosavybės teise priklausančių patalpų naudingojo ploto ir gyvenamojo namo naudingojo ploto santykiui.
Civilinis kodeksas nustato teises ir pareigas savininkams patiems rūpintis savo bendru turtu. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams valdyti savininkai gali steigti bendriją arba sudaryti jungtinės veiklos sutartį arba šio kodekso 4.84 straipsnyje nustatyta tvarka pasirinkti bendrojo naudojimo objektų administratorių, kurį skiria savivaldybė, nustatydama administravimo tarifą, kuris negali viršyti maksimalaus tarifo, apskaičiuoto pagal savivaldybės tarybos nustatytą maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarką.
Bendrojo naudojimo objektų valdytojas (bendrija, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotas asmuo, savivaldybės paskirtas administratorius) administruoja bendrojo naudojimo objektus, vykdo su bendrąja nuosavybe susijusius savininkų priimtus sprendimus, atstovaudamas savininkų interesus.
Valdytojas atsako už dokumentacijos, susijusios su namo bendrosiomis reikmėmis, rengimą, pildymą ir saugojimą; už namo bendrojo naudojimo objektų aprašo rengimą ir derinimą su savininkais; už bendrojo naudojimo objektų apraše nurodytų namo bendrųjų konstrukcijų, bendrosios inžinerinės įrangos (šildymo ir karšto vandens sistemų, liftų ir pan.), bendrojo naudojimo patalpų techninės priežiūros, namui teisės aktų nustatyta tvarka priskirto žemės sklypo priežiūros organizavimą, sudarydamas metinius ir ilgalaikius darbų planus, juos išsamiai derindamas su savininkais, pateikiant jiems svarstyti preliminarią darbų sąmatą, kainą, kaupimo įmokos tarifą; už savininkų susirinkime ar balsuojant raštu patvirtintų darbų planų įgyvendinimą, tam organizuojant lėšų kaupimą, paslaugų ir atnaujinimo (remonto) darbų pirkimą, atsako už sudarytų sutarčių vykdymo kontrolę; mėnesinių mokėjimų tinkamą apskaičiavimą, aiškiai nurodant mokėjimo paskirtį ir tarifą; savininkų sprendimų priėmimo susirinkime ar balsuojant raštu organizavimą; už informacijos interneto svetainėje (jei valdytojas ją turi) ir namo skelbimų lentose skelbimą, nurodant namo priežiūros paslaugų atsakingų darbuotojų kontaktinius telefonus, priežiūros paslaugų tarifus; už privalomų dokumentų (bendrojo naudojimo objektų aprašas, darbų planai, savininkų sprendimai, valdytojo veiklos ataskaita ir pan.) skelbimą ir/ar teikimą savininkams.
Valdytojas privalo imtis priemonių, kad būtų išvengta žalos ir pašalinta grėsmė, jei ją kelia netinkama namo bendrojo naudojimo objektų būklė; teikti savininkams išsamius paaiškinimus visais bendrojo naudojimo objektų valdymo ir priežiūros klausimais, leisti susipažinti su savininkų naudai sudarytomis namo priežiūros ar remonto darbų pirkimo sutartimis, darbų priėmimo aktais, išaiškinti mėnesinių mokėjimų apskaičiavimo principus ir pan.; ne mažiau ¼ savininkų rašytiniu prašymu organizuoti savininkų susirinkimą pagal jų siūlomą darbotvarkę.
Bendrija veikia pagal Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymą, bendrijos įstatus; kai sudaryta jungtinės veiklos sutartis – namo bendrojo naudojimo objektai valdomi vadovaujantis šia sutartimi, kuri rengiama pagal aplinkos ministro įsakymu patvirtintą pavyzdinę formą; administratorius veikia vadovaudamasis Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatais.
Savivaldybei nustatyta funkcija vykdyti valdytojų veiklos priežiūrą ir kontrolę, pagal Administracinių nusižengimų kodekso 349 straipsnio nuostatas bausti už nustatytų funkcijų ir pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą. Šiame straipsnyje įtvirtintų administracinių nusižengimų teiseną pradeda, administracinių nusižengimų tyrimą atlieka ir administracinių nusižengimų protokolus surašo savivaldybės administracijos pareigūnai.

Namų valdytojų patikrinimų planai


AKTUALI INFORMACIJA NAMŲ SAVININKAMS 

  1. Daugiabučių namų savininkų bendrijų sąrašas
  2. Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus valdomų namų sąrašas.
  3. Garažų eksploatavimo sąrašas
  4. Atmintinė daugiabučių namų savininkų bendrijų Revizijos komisijų nariams (revizoriui)

Asmenų, pretenduojančių teikti Visagino savivaldybės teritorijoje daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, sąrašas

TRUMPA ATMINTINĖ DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJOS NARIAMS

informacija gyventojams dėl kaupiamųjų lęšų

informacija gyventojams dėl rūkymo balkonuose

Informacija dėl daugiabučio namo rūsio patalpų (sandėliukų) įteisinimo

Teisinis reglamentavimas

kur kreiptis kilus klausimų

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į Visagino savivaldybės administracijos Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus vyr. specialistę Liubov Sverčkovą, Parko g. 14 Visaginas, 411 kab, tel. (8 386) 31 521 arba el. paštu liubov.sverckova@visaginas.lt 

Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos © 2018 Sprendimas: UAB "Fresh Media"