Svetainės struktūra Versija neįgaliems
lt
en ru

Biudžeto projektas

 

VISAGINO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO PROJEKTAS

Visagino savivaldybės (toliau – Savivaldybė) 2020 metų biudžeto projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašu, Visagino savivaldybės tarybos sprendimais, valstybės institucijų įsakymais dėl valstybės biudžeto tikslinių dotacijų paskirstymo savivaldybėms bei atsižvelgiant į Visagino savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano projektą, Savivaldybei pavaldžių biudžetinių įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas prognozes ir Savivaldybės administracijos skyrių pateiktas duomenis apie planuojamas gauti pajamas, Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų kasines ir faktines išlaidas, kreditinius įsiskolinimus.

Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtinta gyventojų pajamų mokesčio dalis (procentais), tenkanti visų savivaldybių biudžetams nuo šio mokesčio pajamų į konsoliduotus valstybės biudžetą ir savivaldybių biudžetus, – 46,21 procento, kurią sudaro pastovioji dalis – 42,84 procento, kintamoji dalis – 3,10 procento, bei savivaldybių biudžetų finansinis rodiklis – prognozuojamos pajamos, kuriuo savivaldybės privalo vadovautis rengdamos savo biudžetus (įstatymo 6 priedas).

Patvirtinta 2017-2020 m. gyventojų pajamų mokesčio dalis (procentais), tenkanti visų savivaldybių biudžetams

2020 m. GPM dalies (procentais) mažinimą 0.67 procentinio punkto lemia 2020 m. apskaičiuotos kintamosios dalies mažėjimas. Pajamos iš GPM 2020 metais buvo prognozuojamos atsižvelgiant į 2019 metais numatomas gauti GPM pajamas, į įplaukų iš GPM santykio su darbo užmokesčio fondu dinamiką bei į prognozuojamą metinį darbo užmokesčio fondo augimo rodiklį, kartu įvertinant neapmokestinamojo pajamų dydžio (toliau – NPD) didinimo, minimaliosios mėnesinės algos didinimo, šiuo metu galiojančio 1,3 koeficiento, kuris taikomas apskaičiuojant darbo užmokesčio ribą, nuo kurios darbuotojui gali būti mokama neapmokestinamųjų dienpinigių suma, didinimo iki 1,65 ir administravimo gerinimo priemonių įtaką pajamoms. 2020 metų biudžeto projekte įvertinta, kad dėl pagrindinio NPD ir individualių NPD riboto darbingumo asmenims dydžių pakeitimo valstybės ir savivaldybių biudžetai 2020 metais neteks apie 117 mln. eurų pajamų iš GPM.

Kintamoji GPM (procentais) dalis skiriama:

1) 2018–2019 metų sumos kintamajai gyventojų pajamų mokesčio daliai (procentais) apskaičiuoti – 3264,0 tūkst. Eur;

2) savivaldybių išlaidų pokyčiams kompensuoti dėl Seimo ir Vyriausybės priimtų sprendimų. 2020 metais savivaldybių išlaidų pokyčiai sudarys 402,0 tūkst. Eur: Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti, minimaliajai mėnesinei algai padidinti, pareiginės algos (atlyginimo) baziniam dydžiui padidinti, mažiausiems koeficientams padidinti dirbantiems pagal darbo sutartis, kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti ir kt.;

3) savivaldybių biudžetų prognozuojamų pajamų mažėjimui, palyginti su 2019 metų prognozuojamomis pajamomis palyginamosiomis sąlygomis, kompensuoti 1019,0 tūkst. Eur;

4) Pagal priimtą Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo pakeitimą savivaldybei skirta 115,0 tūkst. Eur verslo plėtros sąlygoms gerinti siekiant sumažinti atotrūkį tarp skirtingų Lietuvos regionų ir finansiškai motyvuoti vidutinį ar mažesnį augimo potencialą turinčias savivaldybes siekti ekonominių rodiklių.

Visagino savivaldybės 2020 m. prognozuojamos pajamos yra 16070,0 tūkst. Eur. Į prognozuojamų pajamų rodiklį neįskaitomos savivaldybių biudžetinių įstaigų pajamos, vietinės rinkliavos, pajamos, priskirtos pagal Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymą. 2020 metų prognozuojamos pajamos, lyginant su 2019 metais, didesnės 632,0 tūkst. Eur, kurias sudaro:

+544,0 tūkst. Eur gyventojų pajamų mokesčio,

+30,0 tūkst. Eur nekilnojamojo  turto mokesčio,

+50,5 tūkst. Eur kitos neišvardintos pajamos ir kt.

2020 metų biudžeto prognozuojamos pajamos 16070,0 tūkst. Eur

Eil. Nr.

Pajamų pavadinimas

SUMA

Proc.

1

Gyventojų pajamų mokestis

15814,0

98,41

2

Žemės mokestis

8,0

0,05

3

Nekilnojamojo turto mokestis

120,0

0,75

4

Nuomos mokestis už valstybinę žemę

65,0

0,40

5

Paveldėto turto mokestis

2,0

0,01

6

Kitos pajamos

61.0

0,38

 

Iš viso

16070,0

100

Valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų 2020 metais skirta 6523,726 tūkst. Eur, iš jų ugdymo reikmėms finansuoti 5010,5 tūkst. Eur, valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti 1490,326 tūkst. Eur, savivaldybių mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti 22,9 tūkst. Eur. Šių dotacijų suma, palyginti su 2019 metais, yra 1025,024 tūkst. Eur didesnė. Papildomai skirta 654,3 tūkst. Eur ugdymo reikmėms (klasės krepšeliui, etatiniam apmokėjimui finansuoti, baziniam dydžiui, darbo apmokėjimo įstatymo pakeitimo nuostatoms įgyvendinti, pagal kurias numatyta nuo 2020 m. sausio 1 d. panaikinti mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, taip pat švietimo pagalbos specialistų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų intervalus, paliekant maksimalų koeficientą, padidinant švietimo pagalbos finansavimą), 374,3 tūkst. Eur valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti socialinės apsaugos srityje.

Be to, valstybės institucijos ir įstaigos iš joms patvirtintų asignavimų numato skirti savivaldybei 1881,945 tūkst. Eur valstybės dotacijų, iš jų valstybės investicijų 2020–2022 metų programoje numatytų valstybės kapitalo investicijų projektų įgyvendinimo programai įgyvendinti 847,0 tūkst. eurų, savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų naudojimo vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti 628,7 tūkst. eurų, ir 40,140 tūkst. Eur Europos Sąjungos paramos lėšų.

Savivaldybių biudžetų pajamos ir valstybės biudžeto dotacijos 2020 metais sudarys 26 497,511 tūkst. Eur. Palyginti su 2019 metais, jos didėja 9,7 proc., arba 2351,984 tūkst. Eur.

                       Taip pat įstatyme reglamentuotos savivaldybių skolos, skolinimosi ir garantijų limitai:

 - savivaldybės skola (pagal įsipareigojamuosius skolos dokumentus, įskaitant paskolos, finansinės nuomos (lizingo) sutartis, bet neapsiribojant jomis) negali viršyti 60 procentų prognozuojamų savivaldybės biudžeto pajamų arba 9642 tūkst. Eur;

 - savivaldybės metinio grynojo skolinimosi suma finansų ministro nustatyta tvarka atrinktiems projektams, kuriais prisidedama prie regiono ir (arba) savivaldybės socialinės ir ekonominės plėtros tikslų, nustatytų strateginio planavimo dokumentuose, ir mažinamos savivaldybės biudžeto išlaidos ir (arba) didinamos savivaldybės biudžeto pajamos, yra ne daugiau kaip 10 procentų prognozuojamų savivaldybės biudžeto pajamų, o visų savivaldybių bendra metinio grynojo skolinimosi suma šiems projektams yra ne daugiau kaip 0,5 procento šio įstatymo 6 priede nurodytų prognozuojamų visų savivaldybių biudžetų pajamų. Kiekvienos savivaldybės biudžeto atitiktis Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo nuostatoms turi būti pasiekta per ketverių metų laikotarpį, skaičiuojant nuo pirmų metų, kai pradedama naudoti metinio grynojo skolinimosi suma;

 -savivaldybės prisiimti įsipareigojimai pagal garantijas dėl savivaldybės valdomų įmonių prisiimtų, bet dar neįvykdytų įsipareigojimų grąžinti kreditoriams lėšas pagal paskolų sutartis, finansinės nuomos (lizingo) sutartis, kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus negali viršyti 10 procentų prognozuojamų savivaldybės biudžeto pajamų arba 1607 tūkst. Eur.

Planuojamos savivaldybės 2020 metų skolinimosi pajamos projektams finansuoti – 316,527 tūkst. Eur.

Taip pat savivaldybėms iškeliami reikalavimai dėl įsiskolinimų suvaldymo, t. y. savivaldybės 2021 m. sausio 1 d. esantis įsiskolinimas (mokėtinos sumos, išskyrus sumas paskoloms grąžinti) turi būti ne didesnis už 2020 m. sausio 1 d. įsiskolinimą (mokėtinas sumas, išskyrus sumas paskoloms grąžinti).

 Praėjusių metų biudžeto pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus, – 5881,370 tūkst. Eur.

Savivaldybei gavus papildomas, įskaitant Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas, biudžetas bus tikslinamas. 

2020 m. savivaldybės biudžeto pajamos planuojamos pagal finansavimo šaltinius:(tūkst.eur.)

                                                                                                  

Savivaldybės biudžeto pajamos savarankiškoms funkcijoms vykdyti yra didesnės 614,01 tūkst. Eur lyginant su 2019 m. patvirtintu pajamų planu arba 574,01 tūkst. Eur lyginant su 2019 m. patikslintu pajamų planu. Savivaldybės biudžeto einamųjų metų pajamos koreguojamos pridedant nepanaudotą pajamų dalį – praėjusių metų biudžeto pajamų dalį, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus. 2020 metų nepanaudota pajamų dalis yra 5881,370 tūkst. Eur arba 2176,660 tūkst. Eur

Planuojami savivaldybės biudžeto asignavimai yra 32378,881 tūkst. eurų ir 316,527 tūkst. eurų finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas).

2020 metų biudžeto asignavimai pagal lėšų šaltinius

Susumavus planuojamas gauti savivaldybės biudžeto pajamas ir kitus finansavimo šaltinius Visagino savivaldybės 2020 metų biudžeto asignavimai planuojami 32378,881 tūkst. eurų, iš jų išlaidoms – 24499,790 tūkst. eurų, arba 75,67 proc. visų asignavimų, turtui įsigyti – 7879,091 tūkst. eurų, arba 24,33 proc. Asignavimų mažiau negu pajamų susumavus skolintas lėšas ir praėjusių metų nepanaudotas biudžeto lėšas (apyvartos lėšas) 316,527 tūkst. eurų dėl planuojamo atitinkama suma paskolos grąžinimo.

                      Savivaldybės biudžeto asignavimai 2020 m. biudžetinėms įstaigoms planuojami vadovaujantis Visagino savivaldybės tarybos sprendimais, patvirtintais normatyvais, patvirtintomis programomis, atsižvelgiant į sutartinius įsipareigojimus ir strateginio veiklos plano projekte 2020 metams numatomas priemonės.

Savivaldybės biudžeto asignavimai paskirstyti Savivaldybės vykdomoms programoms finansuoti. Savivaldybės biudžete planuojamas 8000 eurų Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro ir savivaldybių vadovų 2018 m. spalio 4 d. Memorandumu dėl bendradarbiavimo siekiant didinti savivaldybių kultūros ir meno darbuotojų darbo apmokėjimą, Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 6 priedu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo, įsigaliojusio 2020 m. sausio 1 d., nuostatomis, Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo pakeitimo nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojusiomis nuostatomis, siekiant sudaryti bendrą požiūrį į darbo užmokesčio pakeitimo procesą siūloma padidinti asignavimus, skirtus biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms:

Finansavimo šaltinis

2019 metų patvirtintas  planas

2020 metų planas

Skirtumas

Asignavimai darbo užmokesčiui iš viso:

13671,630

15416,752

+1745,122

Iš jų pagal finansavimo šaltinius:

     

Savivaldybės biudžeto lėšos

8523,319

9340,929

+817,610

Biudžetinių įstaigų pajamos už paslaugas

220,380

303,187

+82,807

Lėšos ugdymo reikmėms finansuoti

4156,940

4825,420

+668,480

Dotacija savivaldybės valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti

613,386

838,774

+225,388

Specialios tikslinės dotacijos, kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių

50,980

70,575

+19,595

Visagino savivaldybės 2020 metų biudžeto projekto asignavimai paskirstyti 10 programų vykdyti. Pateiktoje diagramoje – asignavimų pokytis 2019–2020 metais.

2019–2020 metų biudžeto asignavimai pagal programas (tūkst. Eur)

Savivaldybės valdymo tobulinimo programai – 3186,090 tūkst. eurų, iš jų 1987,746 tūkst. eurų darbo užmokesčiui, 71,330 tūkst. eurų Kontrolės ir audito tarnybai, 1,641 tūkst. eurų „Verdenės“ gimnazijai įstaigos pajamų lėšos, 3104,819 tūkst. eurų Savivaldybės administracijai, iš jų: 2791,615 tūkst. eurų savivaldybės biudžeto lėšos (302,0 tūkst. eurų tarybos veiklai, 130,080 savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato veiklai, 15,673 tūkst. eurų palūkanos už paskolas, 35,510 tūkst. eurų valstybės tarnautojams apskaičiuoto grąžintino neišmokėto darbo užmokesčio dalis), 160,931 tūkst. eurų valstybės (perduotos savivaldybėms) funkcijoms vykdyti lėšos, 130,198 tūkst. eurų įstaigos pajamų lėšos, numatyti asignavimai projektams „WiFi4EU Visagino savivaldybėje“, „Suinteresuotų šalių įtraukimo į regioninio strateginio planavimo procesus Latgalos ir šiaurės rytų Aukštaitijos regionuose modelio sukūrimas“ įgyvendinti, biudžetinių įstaigų centralizuotai pastatų techninei priežiūrai ir asmens duomenų apsaugai pirkimui, nekilnojamojo turto kadastriniams matavimams atlikti ir teisinei registracijai, viešojo aukciono būdų parduodamų objektų priežiūrai, savivaldybės įsipareigojimų vykdymui po projektų įgyvendinimui, gyventojų informavimo veiklai, tarptautinio bendradarbiavimo plėtrai, 3,575 tūkst. eurų ES lėšos ir kitos.

Švietimo paslaugų plėtros programai – 11078,377 tūkst. eurų, iš jų 9197,270 tūkst. eurų darbo užmokesčiui, švietimo įstaigoms išlaikyti, iš jų: 5010,5 tūkst. eurų lėšos ugdymo reikmėms. Lėšos ugdymo reikmėms 2020 m. padidintos dėl mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų intervalų naikinimo, paliekant maksimalius koeficientus, švietimo pagalbos specialistų  pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų intervalų naikinimo, paliekant maksimalius koeficientus, ugdymo reikmių švietimo pagalbai mokyklose ir pedagoginę pagalbą teikiančiose įstaigose koeficientus, numatytų papildomų lėšų mokyklų bibliotekų darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti nuo 2020 m. sausio 1 d.  ir pasikeitusio pareiginės algos bazinio dydžio. Be to, Savivaldybė iš Savivaldybės biudžeto lėšų 2020 m. papildomai skiria švietimo pagalbai 123,090 tūkst. eurų, 20,0 tūkst. eurų vaikų vasaros poilsio programoms finansuoti (buvo skirta 15,0 tūkst. eurų), 454,510 tūkst. eurų Rekreacijos paslaugų centrui švietimo įstaigų aprūpinimui. Šiais metais  tęsiamas projektas „Nacionalinis švietimo projektas „Lyderių laikas 3“ Šiaurės rytų Lietuvos savivaldybių grupėje 2019–2020 metais“, numatyti asignavimai projektams „IT programavimo ir robotikos kompetencijų ugdymas pasienio regionų Latgalos ir Visagino mokyklose“, „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas ir įvairovės plėtra specialiųjų poreikių vaikams Lietuvoje ir Latvijoje“, „Draugystės progimnazijos dalyvavimas 09.2.1. ESFA-V-719 priemonėje „Kokybės krepšelis“, turtui įsigyti, švietimo priemonėms, socialines-emocines kompetencijas ugdančios ugdymo aplinkos kūrimui, prevencinėms programoms įgyvendinti, neformaliojo suaugusiųjų švietimo programoms finansuoti. 5,260 tūkst. eurų Europos Sąjungos  lėšos projektui „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ 2019 m. negautų lėšų daliai, 53,1 tūkst. eurų valstybės lėšos skirtos 8 mėn. neformaliojo švietimo mokyklose dirbančių mokytojų darbo užmokesčiui, 667,631 tūkst. eurų įstaigų pajamų lėšos ir kita.

Kūno kultūros ir sporto plėtros programai – 1181,612 tūkst. eurų, iš jų 766,986 tūkst. eurų darbo užmokesčiui, 214,597 tūkst. eurų Savivaldybės administracijai (157,760 tūkst. eurų projektui „Sportas kaip socialinio bendravimo forma su rizikos grupės paaugliais (RISK-FREE)“ įgyvendinti apyvartinėms lėšoms) (Interreg), 30,0 tūkst. eurų numatyta Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimo užtikrinimui, 874,608 tūkst. eurų, iš jų 52,798 tūkst. eurų įstaigos pajamos, Sporto centro išlaikymui (711,4 tūkst. eurų darbo užmokesčiui ir 10,68 tūkst. eurų turtui įsigyti), 92,407 tūkst. eurų Rekreacijos paslaugų centro baseino ir sporto salės nuomos paslaugoms ir kitoms priemonėms finansuoti.

Gyventojų kultūrinio aktyvumo skatinimo ir identiteto stiprinimo programai – 1199,821 tūkst. eurų, iš jų 913,56 tūkst. eurų darbo užmokesčiui. 2020 m. biudžeto projekte papildomai 17,1 tūkst. eurų savivaldybė prisidėjo prie valstybės skirtų lėšų 40,0 tūkst. eurų kultūros darbuotojams darbo užmokesčiui padidinti nuo 2020 m. sausio 1 d., 262,642 tūkst. eurų skirta Viešosios bibliotekos ir 897,579 tūkst. eurų Kultūros centro išlaikymui ir kultūrinių renginių ir programų vykdymui, 73,5 tūkst. eurų Savivaldybės administracijai (112,1 tūkst. eurų kultūros renginių organizavimui, 12,2 tūkst. eurų bendruomeninių iniciatyvų skatinimui, 5,7 tūkst. eurų pasiruošimui Dainų šventei). Numatyti asignavimai Viešajai bibliotekai projektui „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje infrastruktūroje“, Kultūros tarybos remiamų kultūros ir meno projektų įgyvendinimo užtikrinimui ir kitai veiklai.

Bendruomeniškumo skatinimo programai – 200,189 tūkst. eurų, iš jų18,289 tūkst. eurų numatyta projektui „Visagino miesto 2016–2022 metų vietos plėtros strategijos“ kofinansuoti, 10,0 tūkst. eurų religinių bendruomenių projektų savivaldybėje įgyvendinimui skatinti, 84,0 tūkst. eurų Visagino savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų, esančių Visagine, Festivalio g. 1, 3, 6 ir 8, priemonių plano įgyvendinimui užtikrinti, 75,0 tūkst. eurų nusikalstamumo prevencijos ir mažinimo priemonėms finansuoti, numatytos lėšos jaunimo politikos, jaunimo iniciatyvos ir atvirą darbą su jaunimu vykdančių organizacijų institucinės paramos programoms įgyvendinti ir kitoms priemonėms finansuoti.

Socialinės paramos įgyvendinimo programai – 4345,944 tūkst. eurų, iš jų darbo užmokesčiui 1341,068 tūkst. eurų ir 1149,0 socialinėms pašalpoms ir kompensacijoms už šildymą, karštą ir šaltą vandenį išmokėti, 103,4 tūkst. eurų laidojimo pašalpai, 1598,521 tūkst. eurų socialinėms paslaugoms teikti, 208,850 tūkst. eurų vaikų nemokamam maitinimui, mokinio reikmėms finansuoti, įskaitant nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. nemokamų pietų skyrimą visose mokyklose mokiniams, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą (priešmokyklinukams) ir pagal pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje (pirmokams). Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas žmonėms su sunkia negalia, vaikams, likusiems be tėvų, vaikams su negalia, šeimoms, turinčioms mažas pajamas, savivaldybė planuoja skirti iš savivaldybės biudžeto lėšų 606,80 tūkst. eurų ir 2,511 tūkst. eurų Finansų ministerijos skirta dotacija iš valstybės biudžeto lėšų,  projektų nuosavo indėlio daliai užtikrinti šiems projektams kofinansuoti: „Bendrabučio tipo pastato, esančio Kosmoso g. 28, Visagine, patalpų pritaikymas socialinio būsto įrengimui“, „Visagino bendruomeniniai šeimos namai“, „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“, „Apleisto (nenaudojamo) buvusio visuomeninio pastato konversija ir pritaikymas Savarankiško gyvenimo namų Visagine įkūrimui“, „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Visagino savivaldybėje“, 36,3 tūkst. eurų numatyta pagalbai  šeimoms, globojančioms vaikus, 407,934 tūkst. eurų socialinio būsto plėtrai, 26,8 tūkst. eurų pasibaigus projektui „Padėk vaikams – sustiprink šeimą“ veiklai užtikrinti, 20,0 tūkst. eurų vienkartinei paramai teikti, 7,5 tūkst. eurų socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems projektams kofinansavimui, 16,0 tūkst. eurų gyvenamosios aplinkos pritaikymui neįgaliesiems kofinansavimui, 34,0 tūkst. eurų paramai šeimoms, lėšų numatyta ir kitoms skirtingoms socialinėms programoms ir priemonėms vykdyti.

Sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programai – 215,267 tūkst. eurų, 157,3 tūkst. eurų skirta valstybės (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti, iš jų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti, 23,9 tūkst. eurų naujai funkcijai – užtikrinti savižudybių prevencijos prioritetų nustatymą ilgojo ir trumpojo laikotarpių savižudybių prevencijos priemonių ir joms įgyvendinti reikiamo finansavimo planavimui įgyvendinti. 11,270 tūkst. eurų skirta savivaldybės sveikatos programoms iš aplinkos apsaugos specialiosios programos lėšų finansuoti. 27,777 tūkst. eurų iš savivaldybės biudžeto lėšų numatyta skirti projektui „Ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų aprūpinimas metodinėmis priemonėmis“ įgyvendinti.

Aplinkos apsaugos programai – 2844,782 tūkst. eurų, iš jų 930,397 tūkst. eurų darbo užmokesčiui ir 213,854 tūkst. eurų turtui įsigyti. Didėja skiriamos lėšos atliekų tvarkymo rinkliavos administravimui, aplinkos tvarkymo tarnybai skiriamos lėšos dėl darbuotojų darbo užmokesčio padidėjimo. Bus tęsiamas projektas „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Visagino savivaldybėje“ ir projektas „Visagino savivaldybės rekreacinės paskirties plotų tvarkymas, užtikrinant kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą“. 20,0 tūkst. eurų numatyta gyvūnų globos, saugojimo ir populiacijos kontrolei, 13,9 tūkst. eurų tekstilės atliekų konteinerių tuštinimo paslaugai, 19,0 tūkst. eurų užterštos teritorijos valymui, 90,0 tūkst. eurų individualių namų kvartalo įrengimui numatytai teritorijai išmiškinti ir kitoms priemonėms vykdyti.

Savivaldybės ekonominės plėtros programai – 2892,273 tūkst. eurų, arba 888,320 tūkst. eurų daugiau negu 2019 patikslintame biudžete. Didėja iš savivaldybės biudžeto savarankiškoms funkcijoms vykdyti lėšų poreikis projektų kofinansavimui. Numatyta 1126,652 tūkst. eurų iš Savivaldybės biudžeto lėšų ir 615,0 tūkst. eurų iš Valstybės biudžeto lėšų tęsiamiems projektams „Apleistų / avarinių pastatų nugriovimas ir teritorijos valymas, regeneruojant buvusį karinį miestelį ir pritaikant kompleksą inovatyviai pramonei vystyti – SMART PARK įkūrimui“, investicijoms į Visagine kuriamo pramoninio parko (SMART PARK) inžinerinius tinklus ir susisiekimo komunikacijas bei pramoninio parko rinkodara (dujotiekis, internetas, kelias), „Irklavimo bazės įrengimas Visagino ežero pakrantėje“, „Rytų Aukštaitijos miestai ir miesteliai – informavimo apie lankytinas vietas stiprinimas ženklinimo priemonėmis“, LLI - 386 TRANS-FORM (pilnas pavadinimas „Transformations from Slum to Chic, Transformacija iš griuvėsių į gražią erdvę“), „Viešosios infrastruktūros sutvarkymas, pritaikant ją rekreacinei žvejybai“ ir naujoms  „Bendrojo naudojimo inžinerinės infrastruktūros įrengimas, buvusioje IAE industrinėje bazėje", „Visagino inovacijų klasteris“, „Esamo gamtinio ir kultūrinio paveldo populiarinimas per turizmo paslaugų plėtrą Lietuvos ir Latvijos pasienio regionuose“ ir kitų įgyvendinimui kofinansuoti. 16,2 tūkst. eurų numatyta verslo skatinimo ir investicijų pritraukimo programoms finansuoti, 104,2 tūkst. eurų užimtumo didinimo programai įgyvendinti, 83,3 tūkst. eurų užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modeliui įgyvendinti, 115,0 tūkst. eurų verslo plėtros sąlygoms gerinti, 30,0 tūkst. eurų smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programai, 16,105 tūkst. eurų teritorijų planavimo dokumentams ir žemės sklypų planų parengimui, 40,0 tūkst. eurų miesto kraštovaizdžio formavimui ir įprasminimui, 31,0 tūkst. eurų turizmo vystymui ir kitoms veikloms.

Viešosios infrastruktūros plėtros programai – 5234,526 tūkst. eurų, iš jų 1616,868 tūkst. eurų išlaidoms ir 3617,658 tūkst. eurų turtui įsigyti. Didėja iš savivaldybės biudžeto savarankiškoms funkcijoms vykdyti lėšų poreikis, kuris 2020 m. išaugo ir sudaro: 113,150 tūkst. eurų asignavimu, skirtu kompensacijoms lengvatiniam keleivių vežimui, keleivių vežimo nuostolių kompensavimui ir lengvatinių mokinių pavėžėjimui, 178,2 tūkst. eurų gatvių apšvietimo ir elektros tinklų priežiūrai ir remontui.  135,0 tūkst. eurų numatyta automobilių stovėjimo aikštelių techninių projektų pirkimui ir įrengimui, 115,280 tūkst. eurų kelių remontui skirtų iš Kelių priežiūros ir plėtros rezervo kofinansavimui, 144,6 tūkst. eurų kaimiškų vietovių infrastruktūros tvarkymui. Dėl pasikeitusių higienos normų, taikomų vaikų žaidimo aikštelėms, siūloma 2020 m. iš savivaldybės biudžeto skirti 232,5 tūkst. eurų vaikų žaidimo aikštelių vaikų lopšeliuose-darželiuose ir miesto teritorijoje remontui ir įrengimui. 973,79 tūkst. eurų numatyta biudžetinių įstaigų remonto darbams. Numatyta 1712,794 tūkst. eurų iš Savivaldybės biudžeto lėšų, 220,899 tūkst. eurų iš Valstybės biudžeto lėšų ir 316,527 skolintų lėšų tęsiamiems projektams „Vietinės reikšmės kelio Visagino-Parko-Sedulinos al. kvartale rekonstravimas ir kompleksinis aplinkos sutvarkymas“, „Visagino miesto centralizuotos šildymo sistemos modernizavimas ir atnaujinimas“ II etapui įgyvendinti (II ir III mikrorajonai), „Buvusios Sedulinos  mokyklos pastato pritaikymas Visagino kultūros centro ir bendruomenės reikmėms, įrengiant Kultūros, turizmo ir kūrybinio verslo miestą po vienu stogu“ įgyvendinti, „Visagino g. atkarpos inžinerinių paviršinių nuotekų surinkimo ir šalinimo tinklų sutvarkymas“, „Sveikas gyvenimas – pirmieji žingsniai, kuriant harmoniją (Eco Life-First steps in creating harmony)“  likusiems darbams įgyvendinti, projekto „Visagino savivaldybės viešųjų pastatų energijos efektyvumo didinimas (IV etapas)“ ir projekto „Naujų kapinių I etapo įrengimo darbai“ baigiamiesiems darbams apmokėti, ir planuojamoms naujoms projektams „Infrastruktūros sutvarkymas šalia nebaigto statyti pastato, esančio Festivalio g. 5, pertvarkant teritoriją į automobilių stovėjimo aikštelę“, „Autobusų stoties su turizmo informacijos centru įrengimas“, „Gerinti sąlygas ugdyti fiziškai aktyvią visuomenę remontuojant, atnaujinant (modernizuojant) ir (arba) rekonstruojant esamų sporto bazių infrastruktūrą Visagino savivaldybėje“, „VšĮ IAE regiono verslo ir turizmo informacijos centro pastato, esančio adresu Taikos pr. 7, energijos vartojimo efektyvumo didinimas Visagino savivaldybėje įgyvendinimui“, „Sedulinos alėjos atkarpos nuo Parko g. iki Visagino g. rekonstrukcija“, „Jungties nuo geležinkelio stoties iki Visagino miesto centro įrengimas kartu su etnokultūrų parku“, Visagino miesto energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos „Visagino enervizija“ įgyvendinimui, 50,0 tūkst. eurų techninio projekto dėl elektros skaitiklių įrengimo parengimui ir įrengimo darbams, 10,0 tūkst. eurų naujų objektų prisijungimui prie elektros skirstomųjų tinklų, kitoms priemonėms finansuoti.

                      Su biudžeto projektu taip pat galima susipažinti Savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyriuje. Savivaldybės gyventojai ir juridiniai asmenys pastabas ir pasiūlymus dėl biudžeto projekto gali teikti iki vasario 9 d. elektroniniu paštu nadezda.rybakova@visaginas.lt arba tel. (8 386)  32 665. Pasiūlymai dėl biudžeto projekto asignavimų didinimo arba naujų asignavimų numatymo bus svarstomi tik tada, kai pasiūlymo iniciatoriai nurodys šių išlaidų finansavimo šaltinį.

PRIDEDAMA:

 

1. 2020 m. Visagino savivaldybės biudžeto projektas


2. Visagino savivaldybės biudžeto pajamų palyginamoji lentelė


3. 2020 m. Visagino savivaldybės biudžeto projektas pagal asignavimų šaltinius

4. Pilnas pristatymas

 

Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos © 2018 Sprendimas: UAB "Fresh Media"