Svetainės struktūra Versija neįgaliems
lt
en ru

Visagino socialinių paslaugų centras skelbia konkursą Socialinės globos senyvo amžiaus žmonėms ir suaugusiems asmenims su negalia skyriaus...

Visagino socialinių paslaugų centras skelbia konkursą Socialinės globos senyvo amžiaus žmonėms ir...

Įstaigos pavadinimas: Visagino socialinių paslaugų centras (toliau – VSPC).
Teisinė forma: savivaldybės biudžetinė socialinių paslaugų įstaiga, turinti viešojo juridinio asmens statusą.
Buveinė: Taikos pr. 13, 31110 Visaginas.
Įmonės kodas: 300079075.
Pareigybė: VSPC Socialinės globos senyvo amžiaus žmonėms ir suaugusiems asmenims su negalia skyriaus (toliau – Globos skyrius) kineziterapeutas. 
Pareigybės paskirtis – kineziterapijos paslaugas teikti VSPC Globos skyriaus klientams.
Pareigos: Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
Norėdami dalyvauti konkurse dokumentus prašome teikti per Valstybės tarnybos portalą portalas.vtd.lt 
Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis).
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai: Tel. (8 386) 70 603, 70 053, el. p. vspc@vspc.lt
Skelbimas galioja iki: 2019-07-17.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 • Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį, aukštąjį neuniversitetinį arba aukštesnįjį medicinos srities išsilavinimą. Užsienyje įgyta kvalifikacija pripažįstama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Teikti paslaugas turint Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos suteiktą numerį spaudui ir licenciją kineziterapijos paslaugoms teikti.
 • Šias pareigas einančio asmens valstybinės kalbos mokėjimo lygis turi atitikti valstybinės kalbos mokėjimo II kategoriją.
 • Būti susipažinusiam ir išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius jo veiklą, Lietuvos MN 124:2016 „Kineziterapeutas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“, Visagino savivaldybės tarybos priimtus teisės aktus, reglamentuojančius profesinę veiklą.
 • Kineziterapeuto kompetenciją sudaro žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, kuriuos jis įgyja kvalifikaciją suteikiančių studijų metu bei nuolat tobulindamas įgytą kvalifikaciją, atsižvelgdamas į nuolatinę kineziterapijos mokslo ir praktikos pažangą.
 • Kineziterapeutas turi žinoti:
  – Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros sistemos struktūrą ir funkcijas;
  – sveikatos priežiūrą reglamentuojančius teisės aktus;
  – matematinės statistikos pagrindus;
  – sveikatos priežiūros ir socialinės pagalbos organizavimo pagrindus;
  – darbo su dokumentais ir raštvedybos pagrindus;
  – pagrindinius sveikatos statistikos rodiklius;
  – Lietuvoje vykdomas prevencines programas ir jų ryšį su sveika gyvensena;
  – pagrindinius sveikatos draudimo principus ir rūšis;
  – naudojimosi informacinėmis duomenų bazėmis būdus;
  – Tarptautinę funkcijų sutrikimų, negalios ir sveikatos klasifikaciją (TFK);
  – ligų, traumų, apsigimimų rizikos veiksnius, priežastis, ligų simptomus bei eigą.

Funkcijos:

 • laikytis Lietuvos Respublikos sveikatos sistemą reglamentuojančių įstatymų, įstaigos, kurioje dirba, patvirtintų vidaus dokumentų (darbo reglamentų, tvarkų, diagnostikos, gydymo procedūrų) ir kitų teisės aktų nuostatų;
 • pagal kompetenciją teikti pirmąją medicinos pagalbą;
 • kokybiškai teikti kineziterapeuto paslaugas socialinės Globos skyriaus gyventojams pagal kompetenciją;
 • bendradarbiauti su Globos skyriaus socialiniais darbuotojais, socialinio darbuotojo padėjėjais, bendrosios praktikos slaugytoju, slaugytojo padėjėjais Globos skyriaus gyventojams teikiamų paslaugų klausimais;
 • dalyvauti Globos skyriaus klientų ISGP planų sudaryme;
 • tvarkyti darbo dokumentus, susijusius su kineziterapija (Globos skyriaus gyventojų asmens bylos, teikiamų paslaugų dokumentavimas, atliktų procedūrų apskaitos registras ir kt.);
 • nustatyti priemonių, reikalingų kineziterapijos paslaugoms Globos skyriaus gyventojams, teikti poreikį;
 • prižiūrėti inventorių, skirtą kineziterapijos užsiėmimams su Globos skyriaus gyventojams;
 • sekti kineziterapijos užsiėmimų metu Globos skyriaus gyventojų fizinės sveikatos būklę, pastebėjus sveikatoms sutrikimus, apie tai pranešti bendrosios praktikos slaugytojai, Globos skyriaus socialiniam darbuotojui;
 • atsiskaityti už atliekamas procedūras Globos skyriaus socialiniam darbuotojui;
 • įvertinti kineziterapijos programos efektyvumą ir tikslinti jos eigą;
 • savarankiškai vadovauti grupinėms ir individualioms kineziterapijos užsiėmimams;
 • sudaryti individualias kineziterapijos programas Globos skyriaus gyventojams;
 • parinkti metodikas atsižvelgiant į bendrą Globos skyriaus gyventojo sveikatos būklę;
 • planuoti kineziterapijos paslaugų teikimą paslaugų gavėjams ir sudaryti paslaugų teikimo grafikus;
 • rinkti ir sisteminti informaciją apie paslaugų gavėjų kineziterapijos poreikius;
 • informuoti Globos skyriaus gyventojus (jų šeimas, artimuosius) apie pasiektus ir laukiamus rezultatus;
 • rengti ketvirtinę, pusmetinę, metinę kineziterapijos paslaugų teikimo ataskaitą;
 • vykdyti su VSPC funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio VSPC direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti VSPC tikslai ir įgyvendinti uždaviniai.

Darbo užmokestis: 4,70–5,0 PABD (pareiginės algos bazinis dydis).

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

 1. Prašymas leisti dalyvauti konkurse.
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jo kopija.
 3. Išsilavinimą patvirtinantys dokumentai ir jų kopijos.
 4. Gyvenimo aprašymas (CV).
 5. Užpildyta pretendento anketa (Pretendento anketos formos pavyzdys patvirtintas 2017 m. birželio  28 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 534).

 


Komentarai

Vardas
El. paštas
Komentaras
Apsaugos kodas

Ačiū, komentaras bus matomas kai administratorius jį patvirtins.

{{msg}}

{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy-MM-dd'}}
{{comment.comment}}

Aktualios rubrikos

Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos © 2018 Sprendimas: UAB "Fresh Media"