Svetainės struktūra Versija neįgaliems
lt
en ru

Pranešėjų apsauga

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas) įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą. Įstatymas taip pat nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.

Pranešimus apie pastebėtus pažeidimus gali pateikti esami ir buvę Savivaldybės valstybės tarnautojai ir darbuotojai arba asmenys sutartiniais santykiais (konsultavimo, rangos, subrangos, stažuotės, praktikos, savanoriškos veiklos ir pan.) susiję su Savivaldybe.

DĖMESIO! Informacija apie pažeidimus teikiama siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Informacijos pateikimas siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus nelaikomas pranešimu.

Pagal Įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

 1. pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
 2. pavojaus aplinkai;
 3. kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
 4. neteisėtos veiklos finansavimo;
 5. neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
 6. neteisėtu būdu įgyto turto;
 7. padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
 8. kitų pažeidimų.

Asmuo informaciją apie pažeidimą gali pateikti:

 1. įstaigoje per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą;
 2. kompetentingai institucijai (prokuratūrai, STT) tiesiogiai;
 3. viešai.

Pranešėjų apsaugos įstatymas nustato:

 • apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų apsaugos pagrindus ir formas;
 • apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas;
 • apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones.

INFORMACIJĄ APIE PAŽEIDIMĄ GALITE PATEIKTI ŠIAIS BŪDAIS:

Anonimiškai pranešti apie galimus korupcijos atvejus galima Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT): visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu (8 5) 2663333 (taip pat ir poilsio dienomis);

faksu (8 5) 266 3307; elektroniniu paštu pranesk@stt.lt. Daugiau informacijos rasite interneto svetainėje www.stt.lt

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, pranešimą kompetentingam subjektui gali pateikti šiais būdais:

 1. Tiesiogiai atvykęs į Visagino savivaldybės administraciją (Parko g. 14, 31140 Visaginas);
 2. Atsiųsdamas pranešimą paštu. Siunčiant pranešimą paštu po Administracijos pavadinimu turi būti nurodoma žyma „KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“;
 3. Atsiųsdamas pranešimą elektroninio pašto adresu praneseju.apsauga@visaginas.lt.

Už Korupcijos prevencijos įstatymo įgyvendinimą Visagino savivaldybėje atsakingas asmuo -Visagino savivaldybės administracijos patarėja Nijolė Dutkevičienė, Parko g.14, Visaginas, kab. Nr.415, Tel. Nr. (8 370) 36066.

Rekomenduojame pranešimą apie pažeidimą teikti užpildant šią pranešimo apie pažeidimą formą (čia) → pranešimo forma.

Laisvos formos pranešime reikėtų nurodyti:

 • savo vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą, darbovietę, gyvenamosios vietos adresą (arba el. pašto adresą) korespondencijai gauti ar kitus duomenis ryšiui palaikyti;
 • duomenis apie pažeidimą (kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą rengiasi daryti, daro ar padarė ir pan.);
 • sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybes;
 • jeigu įmanoma, bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius.
 • kad pranešimas teikiamas vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu.

Pranešimas turi būti parašytas valstybine kalba, įskaitomai ir pateikiamas pasirašytas.

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, užtikrinamas konfidencialumas. Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:

 1. to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;
 2. asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

Pranešimo nagrinėjimo schema

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje.

Aktualūs teisės aktai: 

2022 m. Visagino savivaldybės administracijoje pranešimų apie pažeidimus nebuvo gauta.

2023 m. Visagino savivaldybės administracijoje pranešimų apie pažeidimus nebuvo gauta.

Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos © 2018 Sprendimas: UAB "Fresh Media"