Svetainės struktūra Versija neįgaliems
lt
en ru

Pranešėjų apsauga

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas) įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą. Įstatymas taip pat nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus ir užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją bei atskleidimą.

Informacija apie pažeidimus teikiama siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Informacijos pateikimas siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus nelaikomas pranešimu.

Pagal Įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

1) pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;

2) pavojaus aplinkai;

3) kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;

4) neteisėtos veiklos finansavimo;

5) neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;

6) neteisėtu būdu įgyto turto;

7) padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;

8) kitų pažeidimų.

Asmuo informaciją apie pažeidimą gali pateikti:

1) įstaigoje per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą;

2) kompetentingai institucijai (prokuratūrai) tiesiogiai;

3) viešai.

Siekiant veiksmingai įgyvendinti Įstatymo nuostatas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“  Visagino savivaldybės administracijoje yra patvirtintas:

Aprašas nustato gautos informacijos apie Visagino savivaldybės administracijos  ir jos valdymo sričiai priklausančiose įstaigose galimai rengiamus, daromus ar padarytus Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo 2 straipsnio 5 dalyje ir 3 straipsnio 2 dalyje nustatytus teisės pažeidimus pateikimo, priėmimo, vertinimo ir sprendimų priėmimo tvarką.

Visagino savivaldybės administracijoje veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu informaciją apie pažeidimus turi teisę pateikti esami ir buvę darbuotojai ar asmenys susiję su Visagino savivaldybės administracija sutartiniais santykiais.

Savivaldybės įstaigos, su kuriomis susiję asmenys gali pranešti Savivaldybės vidiniu kanalu:

 1. Visagino „Atgimimo“ gimnazija;
 2. Visagino „Verdenės“ gimnazija;
 3. Visagino Draugystės progimnazija;
 4. Visagino „Gerosios vilties“ progimnazija;
 5. Visagino „Žiburio“ pagrindinė mokykla;
 6. Visagino lopšelis-darželis „Auksinis gaidelis“ (Vaikystės pedagogikos centras);
 7. Visagino vaikų lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“;
 8. Visagino vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“;
 9. Visagino vaikų lopšelis-darželis „Gintarėlis“;
 10. Visagino vaikų lopšelis-darželis „Kūlverstukas“;
 11. Visagino kultūros centras;
 12. Visagino kūrybos ir menų akademija;
 13. Visagino rekreacijos paslaugų centras;
 14. Visagino socialinių paslaugų centras;
 15. Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras;
 16. Visagino švietimo pagalbos tarnyba;
 17. Visagino viešoji biblioteka;
 18. Viešoji įstaiga Visagino edukacijų centras;
 19. Viešoji įstaiga Visagino krepšinio mokykla;
 20. Viešoji įstaiga Visagino sporto ir rekreacijos centras;
 21. Viešoji įstaiga Visagino ekonomikos plėtros agentūra;
 22. Viešoji įstaiga Visagino turizmo plėtros centras.

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, pranešimą kompetentingam subjektui gali pateikti šiais būdais:

 1. Tiesiogiai atvykęs į Visagino savivaldybės administraciją (Parko g. 14, 31140 Visaginas);
 2. Atsiųsdamas pranešimą paštu. Siunčiant pranešimą paštu po Administracijos pavadinimu turi būti nurodoma žyma „KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“;
 3. Atsiųsdamas pranešimą elektroninio pašto adresu praneseju.apsauga@visaginas.lt.

Administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas kompetentingas subjektas (Administracijos darbuotojų grupė):

 • Visagino savivaldybės administracijos patarėja Nijolė Dutkevičienė  (tel. (8 386) 36066)

Rekomenduojame pranešimą apie pažeidimą teikti užpildant šią pranešimo apie pažeidimą formą (čia) → pranešimo forma.

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, užtikrinamas konfidencialumas. Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:

1) to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;

2) asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

Aktualūs teisės aktai: 

 

Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos © 2018 Sprendimas: UAB "Fresh Media"