Svetainės struktūra Versija neįgaliems
lt
en ru

VSPC skelbia konkursą Paramos šeimai skyriaus socialinio darbutojo darbui su šeima pareigoms užimti

Įstaigos pavadinimas: Visagino socialinių paslaugų centras (toliau – VSPC).

Teisinė forma: savivaldybės biudžetinė socialinių paslaugų įstaiga, turinti viešojo juridinio asmens statusą.

Buveinė: Taikos pr. 13, 31110 Visaginas.

Įmonės kodas: 300079075.

Pareigybė: VSPC Paramos šeimai skyriaus socialinio darbuotojo (-jos) darbui su šeima.

Pareigybės dydis – 1 etatas (40 (keturiasdešimt) darbo valandų per savaitę.

Pareigybės paskirtis – teikti socialinę pagalbą šeimoms, įgalinant šeimą savarankiškai rūpintis ir tinkamai prižiūrėti savo vaikus.

Pareigos: Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

Skelbimas galioja iki: 2022-10-06

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 • Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • Turėti socialinio darbo kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ar iki 2014 m. gruodžio 31 d. įgijęs kitą kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ir socialinio darbuotojo kvalifikaciją, ar baigęs socialinio darbo studijų programą, ar socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka baigęs socialinio darbuotojo praktinei veiklai pasirengti skirtus mokymus, ar asmuo, įgijęs socialinės pedagogikos kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ar socialinio pedagogo kvalifikaciją (dirbantis su vaikais ir (arba) šeimomis.
 • Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo socialinėje srityje patirtį.
 • Šias pareigas einančio asmens valstybinės kalbos mokėjimo lygis turi atitikti valstybinės kalbos mokėjimo II kategoriją.
 • Būti susipažinusiam ir išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir Visagino savivaldybės tarybos priimtus teisės aktus, reglamentuojančius socialinių paslaugų teikimą.
 • Būti susipažinusiam ir savo veikloje vadovautis VSPC nuostatais, VSPC vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, VSPC Paramos šeimai skyriaus nuostatais, VSPC direktoriaus įsakymais, reglamentuojančiais socialinių paslaugų teikimą, darbo saugos ir sveikatos, priešgaisrinės, civilinės saugos instrukcijomis, higienos normomis ir taisyklėmis bei šiuo pareigybės aprašymu.
 • Gebėti atsirinkti ir taikyti savo darbe įprastas taisykles ir instrukcijas, dirbti pagal nustatytas procedūras, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
 • Nuolat siekti atnaujinti savo teorines socialinio darbo žinias bei gebėjimus.
 • Gebėti dirbti komandoje ir dirbti savarankiškai.
 • Mokėti dirbti kompiuteriu pagal bazinius kompiuterinio raštingumo reikalavimus.
 • Paramos šeimai skyriaus socialinis darbuotojas darbui su šeima savo veikloje turi vadovautis šiomis vertybinėmis nuostatomis:
 • būti pareigingas, darbštus, sąžiningas, atsakingas. Gebėti bendrauti su įvairaus būdo žmonėmis;
 • vertinti visus klientus vienodai ir teikti jiems pagalbą nepriklausomai nuo jų socialinės padėties, tikėjimo, lyties, rasės, įsitikinimų ar pažiūrų;
 • pasitikėti savo klientu, būti objektyviam priimant sprendimus, nesivadovauti išankstinėmis nuostatomis; laikytis konfidencialumo, apie klientą žinomą informaciją teikti tik įstatymų numatytais atvejais ir tik siekiant apginti geriausius kliento interesus.
 • Laikytis socialinių darbuotojų Etikos kodekso reikalavimų;

Funkcijos:

 • Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
 • vadovaujantis žmogiškomis vertybėmis, abipusės pagarbos, tarpusavio bendradarbiavimo principais, planuoti ir teikti socialinę pagalbą šeimoms jų socialinėje aplinkoje, susitinkant su šeima socialinių paslaugų centre ar kitose sutartose vietose, bendraujant su šeima kitomis priemonėmis, pavyzdžiui, telefono ryšiu;
 • dirbti socialinį darbą su vaiku ir šeima, juos konsultuojant (individualiai ir grupėmis), teikiant emocinę bei socialinę pagalbą ir didinant šeimos motyvaciją dalyvauti kompleksinės pagalbos ar prevencinės pagalbos teikimo procese, pozityvios tėvystės mokymuose, šeimos stiprinimo programose, nesmurtinio elgesio mokymo programose, priklausomybės ligų gydymo ir kitose programose;
 • teikti šeimai jos situacijos gerinimui reikalingą informaciją ir žinias, ugdyti tėvystės įgūdžius, socialinius įgūdžius, skatinant glaudesnį šeimos santykį su socialine aplinka, organizuoti šeimų pagalbos sau grupes, kitą prevencinę pagalbą;
 • tarpininkauti šeimai dėl pagalbos priemonių (pvz., psichologinės pagalbos, psichosocialinės pagalbos krizių centre ar pagalbos šeimai tarnyboje, paslaugų vaikų dienos centre, piniginės socialinės paramos, užimtumo, sveikatos priežiūros, švietimo ir ugdymo, socialinio būsto, specialiųjų pagalbos priemonių, specializuotos pagalbos centrų kompleksiškai teikiamos pagalbos), parengti šeimos narius kreiptis į kitas valstybės ir (ar) savivaldybių institucijas, įstaigas ar organizacijas, kuriose šeima gali gauti pagalbą, nusiųsti ir, esant poreikiui, palydėti į jas;
 • bendradarbiauti ir veikti kartu su atvejo vadybininku organizuojant, planuojant ir teikiant pagalbą šeimai, teikti siūlymus atvejo vadybininkui dėl pagalbos šeimai efektyvumo, keistis informacija apie situaciją šeimoje su atvejo vadybininku, informuoti jį apie pokyčius šeimoje;
 • teikti siūlymus atvejo vadybininkui dėl pagalbos plano, jame numatytų priemonių vaikui ir jo šeimai, atsižvelgiant į pakitusius šeimos poreikius ir (ar) pakitusią šeimos situaciją, tikslinimo;
 • dalyvauti atvejo nagrinėjimo posėdžiuose;
 • dalyvauti kuriant bei plėtojant pagalbos vaikams ir šeimoms paslaugų sistemą seniūnijoje bei (ar) savivaldybėje;
 • vykdyti kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.
 • Vykdyti su VSPC funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti VSPC tikslai ir įgyvendinti uždaviniai.

Darbo užmokestis: 7,50–10,26 PABD (pareiginės algos bazinis dydis).

Darbo užmokestis nuo 1358 Eur iki 1857 Eur (neatskaičius mokesčių).

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

 1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jo kopija;
 2. Išsilavinimą patvirtinantys dokumentai ir jų kopijos;
 3. Gyvenimo aprašymas (CV);
 4. Užpildyta pretendento anketa (Pretendento anketos formos pavyzdys patvirtintas 2017 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 534);
 5. Profesinę patirtį pagrindžiantis dokumentas.

Norėdami dalyvauti konkurse dokumentus prašome teikti per Valstybės tarnybos portalą portalas.vtd.lt

El. pašto adresas: vspc@vspc.lt

Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis).

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai: tel. (8 386) 70 053, el. p. vspc@vspc.lt

Skelbimas galioja iki: 2022-10-06


Komentarai

Vardas
El. paštas
Komentaras
Apsaugos kodas

Ačiū, komentaras bus matomas kai administratorius jį patvirtins.

{{msg}}

{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy-MM-dd'}}
{{comment.comment}}

Aktualios rubrikos

Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos © 2018 Sprendimas: UAB "Fresh Media"