Svetainės struktūra Versija neįgaliems
lt
en ru

Ieškomi mobiliosios komandos specialistai

Ieškomi mobiliosios komandos specialistai

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie SADM visoje Lietuvoje ieško mobiliosios komandos specialistų: psichologų, socialinių darbuotojų bei specialistų darbui su priklausomais asmenimis.
Norinčius kandidatuoti, prašome el. paštu atrankos@vaikoteises.lt pateikti gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką, nurodant, į kokį teritorinį skyrių ir kokias pareigas pretenduojama (pvz.: pretenduojama į specialisto (psichologo) pareigas, Alytaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius (Varėnoje) arba į specialisto (socialinio darbuotojo) pareigas, Marijampolės apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius (Šakiuose))

Daugiau informacijos tel. +370 695 64 353.


Asmenims, pretenduojantiems į MK specialistų pareigas, taikomi VTAPĮ 30 str. numatyti apribojimai (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e711b850aa6011e7a65c90dfe4655c64). 

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai MK specialistams: 

1. specialistas (psichologas) turi turėti aukštąjį universitetinį psichologijos krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) arba jam prilygintą išsilavinimą ir 2 metų psichologo darbo su vaikais ir (ar) suaugusiais, ir (ar) šeimomis darbo patirtį; 

2. specialistas (socialinis darbuotojas) turi turėti aukštąjį universitetinį ar neuniversitetinį socialinio darbo ar edukologijos (socialinio pedagogo kvalifikacija) krypties išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį socialinio darbo su vaikais ir (ar) šeimomis srityje ir (ar) socialinių paslaugų teikimo srityje; 

3. specialistas (dirbantis su priklausomybę ar priklausomybių sutrikimų simptomų turinčiais asmenimis ir (ar) jų šeimomis) turi turėti aukštąjį universitetinį ar neuniversitetinį išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį su priklausomybę ar priklausomybių sutrikimų simptomų turinčiais asmenimis ir (ar) jų šeimomis srityje, ir (ar) socialinio darbo su vaikais ir (ar) šeimomis srityje, ir (ar) socialinių ar sveikatos priežiūros paslaugų srityje. 

MK specialistas (dirbantis su priklausomybę ar priklausomybių sutrikimų simptomų turinčiais asmenimis ir (ar) jų šeimomis) be aukščiau nurodytų išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimų, turi turėti žinių darbo su priklausomybę ar priklausomybių sutrikimų simptomų turinčiais asmenimis ir (ar) jų šeimomis srityje, gebėti identifikuoti priklausomybės sutrikimų simptomus, jų įtaką asmens elgesiui, žinoti priklausomybės ligomis sergančių asmenų psichosocialinės reabilitacijos pagrindus, tikslus ir priemones. 

Taip pat visi MK specialistai turi: 

 • išmanyti Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo, Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo,  Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kitų vaiko teisių apsaugą reguliuojančių nacionalinių bei tarptautinių teisės aktų nuostatas ir gebėti jas taikyti praktikoje;
 • išmanyti vaikų raidos ypatumus įvairiais jų amžiaus tarpsniais ir su jais susijusius socialinius, emocinius poreikius, šeimos ir vaiko raidos dinamiką, gebėti užmegzti ir palaikyti kontaktą su vaiku ir šeima, įvertinti individualius vaiko ir (ar) šeimos poreikius;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, žinoti taikomųjų kompiuterinių programų pagrindus;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rinkti, sisteminti ir analizuoti informaciją, rengti išvada, teikti rekomendacijas; 
 • gebėti suteikti pirmąją pagalbą;
 • žinoti bendravimo psichologijos, profesinės etikos ir elgesio kultūros pagrindus;
 • turėti galiojantį vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones. 

MK SPECIALISTŲ FUNKCIJOS 

Bendrosios funkcijos: 

1. informacijos rinkimo ir šeimos ir (ar) vaiko situacijos vertinimo: 
1.1. renka informaciją apie šeimą ir (ar) vaiką ir atlieka visapusišką šeimos ir (ar) vaiko situacijos vertinimą (užpildo Aprašo 2 priedą). Vertindama šeimos ir (ar) vaiko situaciją, MK gali kreiptis į kitus fizinius bei juridinius asmenis dėl informacijos apie šeimą ir (ar) vaiką; 
1.2. įvertina šeimos konteksto, struktūros ir gyvenimo ciklo įtaką esamoms problemoms; 
1.3. darbo su šeima ir (ar) vaiku metu įvertina šeimos santykių, šeimos narių ir (ar) vaiko elgesio pokyčius; 
2. intensyvios MK pagalbos šeimai ir (ar) vaikui – planavimo, organizavimo ir teikimo: 
2.1. kartu su šeima ir (ar) vaiku iškelia praktiškai įgyvendinamus pagalbos šeimai ir (ar) vaikui tikslus ir uždavinius, numato jų sprendimo būdus ir priemones; 
2.2. padeda šeimai ir (ar) vaikui valdyti  krizę, spręsti konfliktines situacijas; 
2.3. taiko motyvavimo technikas, kad padidintų asmens motyvaciją priimti pagalbą ir keisti savo elgesį; 
2.4. taiko įgalinimo metodus, kad asmuo gebėtų spręsti iškilusias problemas; 
2.5. taiko šeimos konsultavimo metodus, kad įvyktų teigiami pokyčiai šeimoje; 
2.6. konsultuoja vaiko tėvus vaiko auklėjimo, drausminimo, poreikių patenkinimo, saugumo užtikrinimo ir vystymosi sąlygų sudarymo klausimais; 
2.7. informuoja šeimos narius ir (ar) vaiką, kur galima gauti reikalingą pagalbą, paslaugas ar gydymą; 
3. intensyvaus MK darbo organizavimo ir bendradarbiavimo su AV, valstybės ir (ar) savivaldybių institucijomis, įstaigomis, organizacijomis: 
3.1. organizuoja ir dalyvauja MK organizuojamuose MK specialistų pasitarimuose, MK ir AV susitikimuose; 
3.2. dalyvauja AV organizuojamuose atvejo nagrinėjimo posėdžiuose; 
3.3. dirbdama su šeima ir (ar) vaiku keičiasi aktualia informacija su AV, siekiant MK darbo su šeima ir (ar) vaiku teikiamos pagalbos ir paslaugų efektyvumo ir ekonomiškumo; 
3.4. baigusi darbą su šeima ir (ar) vaiku, MK parengia ir pateikia rekomendacijas AV dėl tolesnio darbo su šeima ir (ar) vaiku organizavimo. 

Pretendentai turi pateikti gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką. 

Formuojamos naujos mobiliosios komandos (toliau – MK) Tarnybos  teritoriniuose skyriuose:

 1. Alytaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius (MK darbo vieta Varėnoje).
 2. Kauno apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius (MK planuojama darbo vieta Kėdainiuose).
 3. Kauno m. vaiko teisių apsaugos skyrius (MK darbo vieta Kaune).
 4. Klaipėdos apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius (MK darbo vieta Šilutėje).
 5. Marijampolės apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius (MK darbo vieta Šakiuose).
 6. Panevėžio apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius (MK darbo vieta Rokiškyje).
 7. Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius (MK darbo vieta Šiauliuose).
 8. Tauragės apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius (MK darbo vieta Šilalėje).
 9. Telšių apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius (MK planuojama darbo vieta vienoje iš savivaldybių).
 10. Utenos apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius (MK darbo vieta Visagine).
 11. Vilniaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius (MK darbo vieta Vilniuje).
 12. Vilniaus m. vaiko teisių apsaugos skyrius (MK darbo vieta Vilniuje).

MK pagalbą šeimoms teikia jų gyvenamojoje vietoje arba kitoje su šeima sutartoje vietoje (pavyzdžiui, Krizių centre), taigi, dirbdama intensyvų MK darbą su šeimomis, MK važinėja po visą miesto ar apskrities teritoriją.

Taip pat ieškoma pretendentų papildyti šiuo metu veikiančias Tarnybos MK:

1. Kauno m. vaiko teisių apsaugos skyriaus (MK darbo vieta Kaune) specialisto (psichologo), terminuota DS iki grįš laikinai negalintis eiti pareigų darbuotojas
2. Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus (MK darbo vieta Šiauliuose) specialisto (psichologo), neterminuota DS
3. Telšių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus (MK darbo vieta Telšiuose), specialisto (psichologo), neterminuota DS
4. Tauragės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus (MK darbo vieta Tauragėje) specialisto (dirbančio su priklausomybę ar priklausomybių sutrikimų simptomų turinčiais asmenimis ir (ar) jų šeimomis), neterminuota DS.


Komentarai

Vardas
El. paštas
Komentaras
Apsaugos kodas

Ačiū, komentaras bus matomas kai administratorius jį patvirtins.

{{msg}}

{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy-MM-dd'}}
{{comment.comment}}

Aktualios rubrikos

Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos © 2018 Sprendimas: UAB "Fresh Media"