Svetainės struktūra Versija neįgaliems
lt
en ru

Skelbiamas konkursas Visagino savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato Priimamojo sekretoriaus pareigoms eiti

Skelbiamas konkursas Visagino savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato Priimamojo sekretoriaus...

Konkursą organizuojanti įstaiga: Visagino savivaldybės taryba.
Pareigos: Visagino savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato Priimamojo sekretorius (pareiginės algos koeficientas 4,6-7).

Pareigybės aprašymas
1. Visagino savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato (toliau – Sekretoriatas) vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
2. Pareigybės grupė – I.
3. Pareigybės lygis – A.
4. Pareigybės paskirtis – organizuoti ir koordinuoti mero, mero pavaduotojo lankytojų, svečių priėmimą, tvarkyti jų apskaitą, rengti, spausdinti, dauginti, tvarkyti, kaupti, sisteminti mero, mero pavaduotojo dokumentus, pasitarimų, komisijų, darbo grupių posėdžių protokolus, rengti teisės aktų ir kitų dokumentų projektus.
5. Vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus Sekretoriato vadovui.

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui
6. Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:6.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų profesinio darbo (dokumentų valdymo srityje) patirtį;
6.3. būti susipažinęs ir išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius savivaldybės veiklą, darbo santykius, oficialių dokumentų valdymą, tarnybinio protokolo, tarnybinio etiketo ir kalbos kultūros reikalavimus;
6.4. išmanyti Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
6.5. mokėti rengti teisės aktų ir kitų dokumentų projektus;
6.6. gebėti savarankiškai organizuoti darbą, atlikti užduotis, rasti sprendimus savo veiklos sferoje, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, planuoti, organizuoti savo veiklą;
6.7. mokėti dirbti kompiuteriu pagal bazinius kompiuterinio raštingumo reikalavimus, gebėti naudotis teisės aktų ir kitų dokumentų paieškos sistemomis, reikiamomis duomenų bazėmis;
6.8. mokėti vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų, rusų) pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos
7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
7.1. vykdo mero, mero pavaduotojo pavedimus ir padeda organizuoti jų darbo dieną;
7.2. gauna mero, mero pavaduotojo pavedimu iš savivaldybės institucijų vadovų ir darbuotojų reikiamus duomenis ir dokumentus;
7.3. vykdo Sekretoriato vadovo pavedimus;
7.4. rengia, spausdina, daugina mero, mero pavaduotojo pavedimų reikiamus dokumentus;
7.5. rengia mero potvarkių, raštų, atsakymų į asmenų ar institucijų raštus, paklausimus projektus pagal mero, mero pavaduotojo, Sekretoriato vadovo pavedimus;
7.6. tvirtina dokumentų kopijas pagal savo kompetenciją;
7.7. teikia merui, mero pavaduotojui dokumentus pasirašyti ir vizuoti, surašo rezoliucijas dokumentų valdymo sistemoje;
7.8. esant būtinumui rašo ir spausdina pasitarimų pas merą, mero pavaduotoją, komisijų, darbo grupių, sudarytų mero potvarkiais protokolus;
7.9. tvarko mero, mero pavaduotojo elektroniniu paštu gaunamus ir siunčiamus dokumentus, teikia jiems informaciją apie elektroniniu paštu gautus dokumentus;
7.10. tvarko ir teikia merui informaciją ir dokumentus pasitarimams, susirinkimams ir atsako už jų teisingumą pagal savo kompetenciją;
7.11. rengia mero, mero pavaduotojo posėdžių ir pasitarimų vedimo tvarką;
7.12. organizuoja ir koordinuoja mero, mero pavaduotojo oficialių delegacijų, svečių, lankytojų priėmimą ir aptarnavimą, esant reikalui, rūpinasi suvenyrų, reprezentacinių dovanų paruošimu;
7.13. tvarko mero, mero pavaduotojo svečių, lankytojų priėmimo apskaitą;
7.14. organizuoja lankytojų apklausas jų priėmimo pas merą, mero pavaduotoją darbui tobulinti;
7.15. pildo svečių, lankytojų priėmimo registrą skaitmeninėje laikmenoje;
7.16. tvarko skaitmeninėje laikmenoje priskirtus dokumentų registrus;
7.17. tvarko, kaupia, sistemina, archyvuoja jo žinioje esamus dokumentus;
7.18. teikia pagal savo kompetenciją reikiamą informaciją asmeniškai, telefonu, raštu;
7.19. saugo savivaldybės tarybos, mero antspaudus, spaudus ir užtikrina jų teisėtą panaudojimą ir saugumą;
7.20. tvarko ir kaupia gaunamus metų spaudos leidinius;
7.21. teikia informaciją administracijos skyriams apie organizuojamus pasitarimus, posėdžius, renginius, oficialių delegacijų vizitus pas merą ir mero pavaduotoją;
7.22. rengia pusmečio, metų veiklos planus, ataskaitas ir teikia Sekretoriato vadovui;
7.23. teikia pasiūlymus Sekretoriato vadovui dėl savo darbo organizavimo;
7.24. inicijuoja viešuosius pirkimus, būtinus funkcijoms vykdyti;
7.25. rengia žiniasklaidos priemonėms oficialius ir informacinio pobūdžio pranešimus, sveikinimus, padėkas;
7.26. vykdo su Sekretoriato funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Sekretoriato vadovo pavedimus tam, kad būtų pasiekti Sekretoriato tikslai ir įgyvendinti uždaviniai.

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Adresas: Parko g. 14, 31140 Visaginas
Telefonas: (8 386) 31 916
El. paštas: personalas@visaginas.lt 


Komentarai

Vardas
El. paštas
Komentaras
Apsaugos kodas

Ačiū, komentaras bus matomas kai administratorius jį patvirtins.

{{msg}}

{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy-MM-dd'}}
{{comment.comment}}

Aktualios rubrikos

Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos © 2018 Sprendimas: UAB "Fresh Media"