Svetainės struktūra Versija neįgaliems
lt
en ru

Skelbiamas konkursas Visagino šeimos ir vaiko gerovės centro direktoriaus pareigoms eiti

Skelbiamas konkursas Visagino šeimos ir vaiko gerovės centro direktoriaus pareigoms eiti

Konkursą organizuojanti įstaiga: Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras.
Pareigos: Įstaigos vadovas (PA koeficientas 7,1–7,5).

Pareigybės aprašymas:
1. Visagino šeimos ir vaiko gerovės centro (toliau – Centras) direktoriaus (toliau – Direktorius) pareigybė priskiriama Visagino savivaldybės (toliau – Savivaldybė) biudžetinių įstaigų vadovų grupei.
2. Direktorius yra biudžetinės įstaigos vadovas, dirbantis pagal darbo sutartį.
3. Pareigybės lygis – A2.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
4. Direktorius turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį;
4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų veiklą, buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę, darbo santykius, viešųjų pirkimų organizavimą, neįgaliųjų socialinę integraciją, vaiko teisių apsaugos įgyvendinimą, socialinių paslaugų planavimą, organizavimą, teikimą, finansavimą, kokybės vertinimą ir kontrolę;
4.4. mokėti dirbti MS Office programų paketu;
4.5. turėti strateginio planavimo, pokyčių valdymo ir finansinių išteklių planavimo bei dalykinio bendravimo įgūdžių, gebėti formuoti, motyvuoti ir valdyti komandą, gebėti sistemiškai analizuoti ir objektyviai vertinti situaciją bei priimti sprendimus, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
4.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų derinimo tvarką;
4.7. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
5. Direktorius vykdo šias funkcijas:
5.1. vadovauja Centrui, planuoja, organizuoja, kontroliuoja Centro darbą, užtikrina Centrui nustatytų tikslų įgyvendinimą ir nustatytų funkcijų vykdymą;
5.2. rengia ir tvirtina Centro darbo tvarkos taisykles, darbuotojų pareigybių aprašymus, kitus vidaus administravimo dokumentus;
5.3. tvirtina Centro pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;
5.4. priima ir atleidžia Centro darbuotojus teisės aktų nustatyta tvarka;
5.5. organizuoja Centro buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą;
5.6. užtikrina racionalų ir taupų Centro turto ir lėšų valdymą ir naudojimą;
5.7. užtikrina veiksmingą Centro vidaus kontrolės sistemos kūrimą, jos veikimą ir tobulinimą; atlieka einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę;
5.8. inicijuoja ir teisės aktų nustatyta tvarka sudaro Centro komisijas, darbo grupes Centro funkcijoms atlikti;
5.9. rengia Centro nuostatų keitimo projektą, teikia jį Savivaldybės tarybai tvirtinti;
5.10. rengia Centro darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo planus, sudaro sąlygas atestuotis;
5.11. leidžia pagal kompetenciją įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą; nustatyta tvarka sudaro ir nutraukia sutartis, išduoda įgaliojimus;
5.12. rengia ir teikia ataskaitas, dokumentus, informaciją, susijusią su Centro veikla, Savivaldybės administracijai ir užtikrina, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;
5.13. teisės aktų nustatyta tvarka veikia Centro, kaip juridinio asmens, vardu, atstovauja Centrui kitose institucijose;
5.14. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja Centro dokumentų saugojimą ir valdymą;
5.15. atlieka kitas Centro nuostatuose ir teisės aktuose nustatytas funkcijas, atsako už Centro veiklos rezultatus;
5.16. vykdo ir kitus, su Centro funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Centro tikslai.

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį).
Adresas: Statybininkų g. 7, 31137 Visaginas.
Telefonas: (8 386) 75 280.
El. paštas: vsvgc@vsvgc.lt.


Komentarai

Vardas
El. paštas
Komentaras
Apsaugos kodas

Ačiū, komentaras bus matomas kai administratorius jį patvirtins.

{{msg}}

{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy-MM-dd'}}
{{comment.comment}}

Aktualios rubrikos

Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos © 2018 Sprendimas: UAB "Fresh Media"