Biudžetinė įstaiga
Parko g. 14, 31139 Visaginas
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas 188711925
Tel. (8 386) 60 246
Faks. (8 386) 31 286
El. p. visaginas@visaginas.lt

Lietuviškai English Russian
Spausdinti
Tarybos posėdžių transliacija
Švietimo naujienos

2017 M. NAUJIENOS

Respublikinis vaikų piešinių konkursas „Kas yra pilietiškumas?"


Nuoširdžiai sveikiname Visagino „Atgimimo" gimnazijos moksleivius Ruslaną Nugumanovą ir Anželiką Stankevič, kurių piešinius Respublikinio vaikų piešinių konkurso „Kas yra pilietiškumas?" komisija atrinko kaip gražiausius savo amžiaus kategorijoje. 2017 m. kovo 31 d. 11.30 val. Vilniuje vyks laureatų apdovanojimo ceremonija. Sveikiname mūsų laureatus ir linkime jiems kūrybinės ugnelės ir sėkmės! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kviečiame mokinius ir jų tėvelius (globėjus) registruotis į neformaliojo švietimo programas

 

Informuojame, kad siekiant plėtoti neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) paslaugas ir ugdymo(si) aplinkas, užtikrinti šių paslaugų kokybę, 2017 m. sudaroma galimybė pasinaudoti neformaliojo vaikų švietimo krepšeliu. Krepšelio lėšomis bus iš dalies finansuojama tik viena vaiko pasirinkta programa. Lėšos bus skiriamos NVŠ teikėjams (įstaigoms, asociacijoms), kurių programos yra teigiamai įvertintos (akredituotos) arba pratęstas 2016 m. akredituotų programų vykdymo terminas.
Kviečiame savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus) registruotis į šias NVŠ programas, pasirinkus tik vieną iš jų. Norint užsiregistruoti į programą reikia kreiptis tiesiogiai į NVŠ teikėją (įstaigą/asociaciją, kuri vykdys šią programą) ir sudaryti su juo dvišalę sutartį.

 

NVŠ programų, kurios atitinka nustatytus reikalavimus ir bus finansuojamos mokinio krepšelio lėšomis, sąrašas


2016 M. NAUJIENOS


 

DĖL SOCIALINIŲ PARTNERIŲ ATSTOVAVIMO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO TARYBOJE

 

Informuojame, kad pasibaigus Visagino savivaldybės tarybos 2014-10-30 sprendimu Nr. TS-161 patvirtintos savivaldybės švietimo tarybos sudėties kadencijai, būtina patvirtinti jos naują personalinę sudėtį (pagal savivaldybės tarybos 2011-06-27 tarybos sprendimu Nr. TS-118 patvirtintus švietimo tarybos nuostatus šią sudėtį tvirtina savivaldybės taryba). Pagal Visagino savivaldybės švietimo tarybos nuostatų 7 p. švietimo taryba sudaroma delegavimo būdu iš Visagino savivaldybės mokyklų atstovų, Mokinių tarybos, tėvų ir socialinių partnerių.
Prašome savivaldybės institucijų, asociacijų, darbdavių atstovų teikti kandidatūras, atstovausiančias Visagino savivaldybės švietimo taryboje socialinius partnerius, galėsiančias aktyviai dalyvauti švietimo tarybos veikloje. Pasiūlymus raštu prašome teikti savivaldybės administracijos direktoriui iki 2016 m. gruodžio 23 d. Rašte dėl teikimo prašome nurodyti deleguojamo atstovo kontaktus. 

Kilus klausimams kreiptis į savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrių tel. (8 386) 32 450.


VISAGINO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „GINTARĖLIS“ ĮGYVENDINO APLINKOS APSAUGOS PROGRAMĄ „AŠ MYLIU GAMTĄ“
 
Aplinkos apsaugos programos „Aš  myliu gamtą“ įgyvendinimas vyko 2016 metais.  Programa gavo Visagino savivaldybės finansavimą. Programa padėjo vaikams pažinti pasaulį, lavinti socialinius ir komunikacinius gebėjimus, ugdyti aplinkosauginį mąstymą, atsakomybę už savo poelgius. 2016 m. vasario grupės „Ozorniki“ (auklėtoja S. Krukovič) vaikai  organizavo lopšelio-darželio vaikučiams ir jų tėveliams spektakliuką ekologine tema „ Geras miškas“. Kiekvienas spektakliuke dalyvavęs vaikas stengėsi parodyti savo gebėjimus šokti, vaidinti, emocingai perteikti žiūrovams personažų charakterius. Vaikai patyrė teigiamų emocijų, pradėjo labiau tikėti savo gebėjimais, patobulino bendravimo ir bendradarbiavimo su bendraamžiais įgūdžius, suprato, kad kiekvienas žmogus tiesiogiai daro poveikį aplinkai. 2016 m. kovo mėn. įsigijome žurnalų ir knygų apie gamtą. Knygos padėjo vaikams suvokti supantį pasaulį, geriaus pažinti  keturis metų laikus, žuvų ir vabalų gyvenimą, išmoko spėti, koks gyvūnėlis paslėptas paveikslėlyje. Žurnalai padėjo vaikams suvokti supantį pasaulį, geriau pažinti jį. 2016 m. spalio 7 d. grupės „Vorobuški“ (auklėtoja Jelena Carevskaja) parengė ekologinę pasaką „Miškas prašo pagalbos“. Pasakos vaidinime dalyvavo vaikų tėveliai. Grupės „Vorobuški“ vaikai, kartu su auklėtoja Jelena organizavo akciją „Mano pagalba miškui“. Ekologinės savaitės metu įvyko gerumo akcija „Padėkime mūsų mažiesiems draugams“.  Buvo iškelti inkilai. Prie jų vaikai stebėjo paukščių gyvenimą, pačius paukščius, maitino juos. Vaikai atliko darbelius, piešė ekologine tema, atliko darbinę veiklą pasivaikščiojimo metu. Vyko daug  pokalbių, įvairių žaidimų, vaikai išmoko saugiai elgtis. Ekologinės savaitės metu vaikai svarstė ir suprato, kodėl  negalima mėtyti šiukšlių, plastikinių butelių, polietileno maišelių ir kt., įgijo gamtos pažinimo, tyrinėjimo ir globos žinių. Ekologinėje savaitėje kartu su savo ugdytiniais dalyvavo auklėtojos J. Zotova, O. Pich, T. Bykova,
I. Čeremnych, J. Virčinskienė, N.Tokmanenko, L. Pazniak,  V. Gromova, O. Faleeva, J. Carevskaja.
Įgyvendinus projektą pasiekti rezultatai:
Įsigijome naujų žurnalų ir knygų.
Vaikai įgijo įgūdžių saugiai elgtis judant, žaidžiant.
Vaikai įgijo naujų gamtos pažinimo ir globos žinių.
Patobulino gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais.
Daugiau vaikų  pradėjo galvoti apie gamtos saugojimą.
Projektas padėjo lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo programos „Vaikystė“ ir priešmokyklinės bendrosios programos tikslų ir uždavinių gamtosaugos klausimais įgyvendinimui.Apie projektą „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“

Nuo 2015 m. spalio 1 d. neformaliojo vaikų švietimo veikloms skiriamas tikslinis valstybės finansavimas (kitaip - neformaliojo švietimo mokinio krepšelis). Jis tęsiamas ir 2016 m. metais. Nuo šių metų balandžio 29 d. krepšelis finansuojamas projekto „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“, kurį įgyvendina Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, lėšomis. Šalies savivaldybės, tarp jų ir Visagino, projekte dalyvauja partnerio teisėmis. Projekto tikslas – plėtoti ir įgyvendinti neformaliojo vaikų švietimo paslaugas Lietuvos savivaldybėse. Projekto veiklos skirtos padėti sukurti ir palaikyti tolygų neformaliojo švietimo paslaugų tinklą savivaldybėse, padidinti paslaugų prieinamumą ir įvairovę, sudaryti vienodas galimybes ir palankias sąlygas atskleisti individualius vaikų gebėjimus bei įgyvendinti specialiuosius ugdymosi poreikius.
Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.2-ESFA-V-729 priemonę „Neformaliojo vaikų švietimo įvairovės ir prieinamumo didinimas“.
Dalis projekto lėšų skiriama neformaliojo vaikui švietimo programoms finansuoti. Mūsų savivaldybei neformaliojo švietimo mokinio krepšeliui finansuoti 2016 m. iš valstybės ir Europos Sąjungos finansinės paramos iš viso skirta 57 tūkst. Eur., iš jų 43 tūkst. Eur – projektinės lėšos. Šios lėšos skirtos mokiniams ugdyti pagal neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus ikimokyklinio, priešmokyklinio ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo) (toliau – NVŠ) programas. Vadovaujantis Visagino savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Visagino savivaldybės tarybos Visagino savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. TS-9 (toliau – Aprašas), NVŠ lėšomis finansuojamos 23 akredituotos, savivaldybės teritorijoje įgyvendinamos programos. Šias programas vykdo 5 asociacijos („Ugniagesių sporto klubas „Ugnies valdovai“, „Visagino povandeninio plaukimo klubas „Akvanautas“, „Visaginietis“, „Lietuvos šaulių sąjunga“ ir „Lietuvos skautija“ – po vieną programą), 2 programas – Visagino Č. Sasnausko menų mokykla ir daugiausiai (15 programų) įgyvendina Visagino kūrybos namai. Programose užimta apie 750 vaikų. Lėšos programoms įgyvendinti apskaičiuotos neformaliojo švietimo mokinio krepšelio principu, finansuojant vieną vaiko einamaisiais kalendoriniais metais pasirinktą programą. Rekomenduojama krepšelio suma – 15 eurų per mėnesį. Ji gali svyruoti trečdaliu, t. y., vieno vaiko būreliui galima skirti nuo 10 iki 20 eurų. Konkretus krepšelio dydis priklauso nuo lankančių NVŠ programas vaikų skaičiaus bei programų trukmės. Vadovaujantis Aprašo nuostatomis, mūsų krepšelio dydis (sutartinis įkainis 1 mokiniui) – 10,3 Eur, o pagal programas, skirtas techninės kūrybos ugdymui bei informacinių, kitų inovatyvių technologijų valdymo, verslumo, mokslinės praktinės tiriamosios veiklos kompetencijų suteikimui ir plėtojimui – 16,97 Eur. Atsižvelgiant į skirtas krepšelio lėšas bei NVŠ programos kaštus NVŠ teikėjo taikomas mokestis už būrelį gali būti atitinkamai mažinamas.
Dėka NVŠ krepšelio, siekiant padidinti NVŠ programų įvairovė, mūsų savivaldybėje atsirado tokių įdomių krypčių programos, kaip architektūra, robotika, kino menas, ugniagesybos sportas ir kt. Visos NVŠ programos vykdomos iki einamųjų metų pabaigos. Tikėtina, kad ir 2017 m. neformaliojo vaikų švietimo veikloms bus skirtas tikslinis valstybės finansavimas ir atsiras naujų, patrauklių netradicinių sporto šakų, mokslinių, bendrųjų kompetencijų ugdymo ir modernių krypčių NVŠ programų ir būrelių. Kaip ir šiais metais, norimą veiklą mokiniai ir jų tėvai galės pasirinkti pagal ugdymo kryptį. Akredituotų NVŠ programų sąrašai bus paskelbti savivaldybės interneto svetainėje. Pasirinkę vieną iš paskelbtų programų tėvai galės pasirašyti su programos vykdytoju vaiko ugdymo sutartį.

PRIEŠMOKYKLINUKŲ TĖVELIŲ DĖMESIUI !

Rugsėjo 1 d. visi vaikai, kuriems šiais kalendoriniais metais sukanka šešeri metai, susirinks į priešmokyklinio ugdymo grupes savivaldybės darželiuose, nes šiemet priešmokyklinis ugymas tapo privalomas visiems vaikams, kuriems liko metai iki mokyklos. 
Specialistai pabrėžia, kad vaikai, lankydami  priešmokyklinę grupę, psichologiškai geriau pasirengia mokyklai. Priešmokyklinio ugdymo programa nesudėtinga. Programos tikslas ̶ užtikrinti  kiekvieno vaiko, atsižvelgiant į jo individualias galias, patirtį, ugdymosi poreikus, mokyklinę brandą, padėti pasirengti mokytis pagal pradinio ugdymo programą. 
Į priešmokyklinę grupę vaikas priimamas tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikus prašymą įstaigai, kurią vaikas turėtų lankyti. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) prašymu, vadovaujantis Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. ISAK-2173 ,,Dėl Vaiko  brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, bet ne anksčiau, negu jam tais kalendoriniais metais sueina 5 metai.   
Visagino savivaldybėje priešmokyklinį ugdymą teikia šios įstaigos: vaikų lopšelis-darželis ,,Auksinis raktelis“, lopšelis-darželis ,,Auksinis gaidelis“ (Vaikystės pedagogikos centras), vaikų lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas“, vaikų lopšelis-darželis ,,Gintarėlis“, vaikų lopšelis-darželis ,,Kūlverstukas“.
Atkreipiame dėmesį, kad išsamesnę informaciją apie priešmokyklinio ugdymo organizavimą teikia ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovai ir savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Rima Astrauskienė (Parko g. 14, 201 kab.,  tel. (8 386) 31 789, el. paštas rima.astrauskiene@visaginas.lt).
Daugiau informacijos apie priešmokyklinį ugdymą rasite http://www.smm.lt/web/lt/tevams/priesmokyklinis-ugdymas. 


VISAGINO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016–2020 METŲ BENDRASIS PLANAS


KVIEČIAME TEIKTI PASIŪLYMUS RENGIAMAM BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016–2020 METŲ BENDROJO PLANO PROJEKTUI 

Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gegužės 6 d. (su 2016 m. gegužės 8 d. ir birželio 15 d. papildymais) įsakymu Nr. ĮV-485 buvo sudaryta darbo grupė Visagino savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano projektui parengti. Darbo grupės vadovas – savivaldybės administracijos direktorius Sergejus Mickevičius, darbo grupės vadovo pavaduotoja – Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Asta Sieliūnienė, darbo grupės nariai – savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų, švietimo profesinių sąjungų deleguoti atstovai, savivaldybės administracijos švietimo, teisės, finansų, investicijų sričių specialistai. 
Šiuo metu jau yra parengta išsami švietimo konteksto ir esamos situacijos analizė, įvertinta savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų atitiktis Vyriausybės nustatytiems bendriesiems ir specialiesiems kriterijams, atlikta mokinių kiekybinė ir mokymosi kokybinė, ugdymo programų įgyvendinimo ir ugdymo aplinkos finansavimo analizė, identifikuotos esamos problemos, suformuluoti mokyklų tinklo pertvarkos strateginis tikslas ir uždaviniai, prioritetai numatytam laikotarpiui. Dabar yra formuluojami galimi problemų sprendimų būdai.
Pastebėtina, kad savivaldybės mokyklų 2012–2015 m. bendrasis planas buvo orientuotas į skirtingų tipų mokyklų tinklo suformavimą, mokinių srautų pagal ugdymo programas bei mokinių skaičiaus mokyklose ir klasėse sureguliavimą. Galima konstatuoti, kad planas buvo pasirinktas sėkmingai, jo rezultatai balansuoja tarp racionaliausio ir bendruomenėms palankiausio variantų: išsaugota ugdymo paslaugų įvairovė (pagal ugdymo programas, mokomąsias kalbas), praplėstos ugdymo individualizavimo galimybės, didinama kokybė (optimizuojant žmogiškuosius ir finansinius išteklius) bei kuriama palanki ugdymo(si) aplinka.
Natūralu, kad situacija nuolat kinta, todėl būtina stebėti, vertinti ir pagal poreikį priimti naujus sprendimus. 2016–2020 m. laikotarpiu kol kas nenumatoma vykdyti mokyklų reorganizavimo, likvidavimo ar kitų didesnių pertvarkymų.
Raginame susipažinti su atlikta analize, aprašytomis problemomis ir teikti pastabas, pasiūlymus dėl galimų jų sprendimo būdų. Pastabas ir pasiūlymus prašome siųsti el. paštu asta.sieliuniene@visaginas.lt iki 2016 m. birželio 30 d.
Birželio 23 d. 11.00 val. kviečiame visų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų bendruomenių atstovus, šiuo klausimu besidominčius savivaldybės gyventojus dalyvauti savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano projekto aptarime, kuris vyks Visagino savivaldybės administracijoje, Parko g. 14, I aukšte, posėdžių salėje.


PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS  PRIVALOMAS NUO 2016 M. RUGSĖJO 1 D.

Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. visi šešerių metų vaikai privalės lankyti priešmokyklinio ugdymo grupes.
Priešmokyklinio ugdymo tikslas  ̶  atsižvelgiant į kiekvieno vaiko patirtį, galias, ugdymosi poreikius, vadovaujantis humanistinėmis ir demokratinėmis vertybėmis užtikrinti optimalią vaiko raidą, padėti pasirengti mokytis pagal pradinio ugdymo programą.
Į priešmokyklinę grupę vaikas priimamas tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikus prašymą įstaigai, kurią vaikas turėtų lankyti.
Visagino savivaldybėje priešmokyklinį ugdymą teikia šios įstaigos: vaikų lopšelis-darželis ,,Auksinis raktelis“, lopšelis-darželis ,,Auksinis gaidelis“(Vaikystės pedagogikos centras), vaikų lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas“, vaikų lopšelis-darželis ,,Gintarėlis“, vaikų lopšelis-darželis ,,Kūlverstukas“.
Išsamesnę informaciją apie priešmokyklinį ugdymą teikia ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovai ir savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Rima Astrauskienė (Parko g. 14, 201 kab.,  tel. (8 386) 31 789, el. paštas rima.astrauskiene@visaginas.lt). Taip pat pridedame LR švietimo ir mokslo ministerijos parengtą informaciją  ,,Priešmokyklinis. Atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus“.


ĮSTAIGOS SKATINAMOS RENGTI PROJEKTUS 
Gegužės 31 d. Visagino švietimo, kultūros ir sporto įstaigų vadovai buvo sukviesti į savivaldybės didžiąją salę detaliau susipažinti su dalyvavimo 2014–2020 m. INTERREG Latvijos ir Lietuvos programoje, skirtoje Latvijos ir Lietuvos pasienio regionų plėtros bendradarbiavimo skatinimui, projektinėmis galimybėmis. Susitikimą inicijavo Visagino savivaldybės merė Dalia Štraupaitė ir savivaldybės administracijos direktorius Sergej Mickevič. Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėja Viktorija Abaravičienė supažindino įstaigų vadovus su programos tikslais, prioritetais, paraiškų rengimo niuansais, galimomis projektinėmis idėjomis. Savivaldybės merė Dalia Štraupaitė paragino visus aktyviai dalyvauti LAT-LIT programoje, pasinaudoti programos galimybėmis įgyvendinti įdomias ir patrauklias idėjas, plėtojant paslaugas aplinkotvarkos/ekologijos, turizmo, socialinės įtraukties, gyvenimo kokybės gerinimo srityse.


Kviečiame mokinius ir jų tėvelius (globėjus) registruotis į neformaliojo švietimo programas
 

Informuojame, kad siekiant plėtoti neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) paslaugas ir ugdymo(si) aplinkas, užtikrinti šių paslaugų kokybę, 2016 m. sudaroma galimybė pasinaudoti nacionaliniu mastu įvedamu neformaliojo vaikų švietimo krepšeliu. Krepšelio lėšomis bus iš dalies finansuojama tik viena vaiko pasirinkta programa. Lėšos bus skiriamos NVŠ teikėjams (įstaigoms, asociacijoms), kurių programos yra teigiamai įvertintos (akredituotos).
Kviečiame savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus) registruotis į šias NVŠ programas, pasirinkus tik vieną iš jų. Norint užsiregistruoti į programą reikia kreiptis tiesiogiai į NVŠ teikėją (įstaigą/asociaciją, kuri vykdys šią programą) ir sudaryti su juo dvišalę sutartį.

NVŠ programų, kurios atitinka nustatytus reikalavimus ir bus finansuojamos mokinio krepšelio lėšomis, sąrašas

Kviečiame teikti paraiškas ir programas neformaliojo vaikų švietimo programoms 2016 m. įgyvendinti

Informuojame, kad Visagino savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. TS-9 patvirtintas Visagino savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašas. 
Kviečiame švietimo teikėjus, norinčius įgyvendinti neformaliojo vaikų švietimo programas, teikti programų atitikties reikalavimams paraiškas. Prieš teikiant paraiškas būtina užsiregistruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR), o programas užregistruoti Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre (KTPRR). Išsamesnę informaciją dėl registracijos galima rasti  registrų svetainėse http://www.smir.smm.lt/, http://www.ktprr.smm.lt/
. Neformaliojo vaikų švietimo programos atitikties reikalavimams paraiškas (1 priedas) švietimo teikėjai teikia savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriui (Parko g. 14, 215 kab.) iki vasario 5 dienos 15.00 val.
 
Detaliau apie veiksmus, susijusius su NVŠ programų vykdymu, galima sužinoti čia arba tel. (8 386) 32 450, (8 386) 34 476, apie neformaliojo vaikų švietimo krepšelį — tinklalapyje http://duomenys.ugdome.lt/?/mm/nef

LIETUVIŲ KALBOS DIENOS VISAGINE
Lietuvių kalbos dienos 2016 m. rengiamos pirmą kartą. Lietuvių kalbos dienų iniciatorė – Valstybinė lietuvių kalbos komisija. Atsižvelgdama į tai, kad vasario 21 d. minima Tarptautinė gimtosios kalbos diena, Komisija kreipėsi į Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetą ir paprašė pritarti iniciatyvai vasario 16 – kovo 11 d. laikotarpiu rengti Lietuvių kalbos dienas. 2015 m. rugsėjo 30 d. posėdyje Komitetas šiai iniciatyvai pritarė.
Lietuvių kalbos dienos prisidės prie lietuvių kalbos sklaidos Lietuvoje ir užsienyje, telks užsienio lietuvių bendruomenes, stiprins lietuvių kalbos mokymosi motyvaciją ir Lietuvoje, ir užsienyje, didins lietuvių kalbos prestižą.


Lietuvių kalbos dienoms skirti renginiai bus organizuojami ir mūsų savivaldybėje. Kviečiame susipažinti su Visagino savivaldybėje planuojamais organizuoti Lietuvių kalbos dienų renginiais ir, žinoma, aktyviai juose dalyvauti.
  

Renginio pavadinimas

Data

Rengėjas

Meninio skaitymo konkursas Visagino „Verdenės“ gimnazijoje

2016 m. vasario 2 d.

Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras

Vertimo į lietuvių kalbą konkursas

2016 m. vasario 17–kovo 10 d.

Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras

Renginys „Po lyros ženklu“, skirtas akcijai „Metų knygos rinkimai 2015“

2016 m. vasario 18 d.

Visagino viešoji biblioteka

Renginys „Pasakos atgyja vaikų lūpomis“ (1–8 kl.)

2016 m. vasario 18 d.

„Gerosios vilties“ progimnazija

Gimtosios kalbos savaitė

2016 m. vasario 22–26 d.

„Verdenės“ gimnazija

Raštingiausio mokinio konkursas (1 gimn. kl.)

2016 m. vasario mėn.

„Atgimimo“ gimnazija

Rašinio konkursas „Nieko dvasingesnio nei širdingesnio už kalbą tauta neturi“ (A. M. Arntas) (3–4 kl.)

2016 m. vasario mėn.

„Atgimimo“ gimnazija

Atvira lietuvių kalbos pamoka. V. Kudirka „Lietuvos tilto atsiminimai“. Kaip pristatyti V. Kudirkos kūrybą šiuolaikiniam žmogui? (2 gimn. kl.)

2016 m. vasario mėn.

„Atgimimo“ gimnazija

Raštingiausio mokinio konkursas „Esu gyvas kalboje“ (5–10 kl.)

2016 m. vasario mėn.

„Žiburio“ pagrindinė mokykla

Nacionalinis diktantas

2016 m. vasario mėn.

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

Praktinis seminaras biudžetinių įstaigų darbuotojams „Kalbos patarimai. Ką reikia tobulinti“

2016 m. kovo 2 d.

Valstybinės kalbos kontrolės skyrius

Susitikimas su poetu, eseistu, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatu Kęstučiu Navaku

2016 m. kovo 3 d.

Visagino viešoji biblioteka

Lietuvių kalbos olimpiada tautinių mažumų mokyklų mokiniams (Visagino „Atgimimo“ gimnazijoje)

2016 m. kovo 4 d.

Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras

Dailyraščio konkursas Visagino savivaldybės pradinių klasių mokiniams „Lietuviškas žodis“

2016 m. kovo 9 d.

Jūratė Šoliūnaitė-Povilionienė, „Verdenės“ gimnazijos pradinių klasių mokytoja, ir Loreta Čižienė, „Žiburio“ pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja

Liaudiška vakaronė mokyklos bendruomenei „Lietuvių kultūros skrynią atvėrus“

2016 m. kovo 9 d.

„Gerosios vilties“ progimnazija

Lietuvių kalbos dienų apibendrinimas, nugalėtojų apdovanojimas

2016 m. kovo 10 d.

Visagino savivaldybės administracija, Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras

Diktanto konkursas mokyklos bendruomenei

2016 m. kovo mėn.

Draugystės progimnazija

Bandomoji lietuvių (valstybinės) kalbos žinių patikra (2 gimn. kl.)

2016 m. kovo mėn.

„Atgimimo“ gimnazija

Atvira lietuvių kalbos pamoka. M. Katiliškis „Miškais ateina ruduo“. „...nenugalimas žmogaus ir gamtos gajumas...“ (R. Šilbajoris) (4 gimn. kl.)

2016 m. kovo mėn.

„Atgimimo“ gimnazija

VAIKŲ SOCIALIZACIJOS PROJEKTŲ 2016 M. KONKURSAS

Skelbiamas Vaikų socializacijos projektų konkursas. Konkurso tikslas – atrinkti projektus, skirtus kokybiškai plėtoti vaikų socializacijos, neformaliojo švietimo, socialiai prasmingo užimtumo ir saviraiškos galimybes per mokslo metus bei vasaros atostogų metu. Paraiškas projektams finansuoti gali teikti Visagino savivaldybės teritorijoje veikiančios biudžetinės įstaigos, asociacijos, kiti juridiniai asmenys, kurių nuostatuose (įstatuose) įteisinta švietimo veikla.
Projektai teikiami šioms grupėms:
•vasaros poilsio ir užimtumo projektai;
•socializacijos projektai, vykdomi per mokslo metus;
•bendrosios prevencijos projektai.
Vienas teikėjas kiekvienai grupei gali pateikti ne daugiau kaip 2 projektus.
2016 m. projektų prioritetai:
- bendruomeniškumo skatinimas;
- sveikos gyvensenos ugdymas.
Rengiant paraiškas konkursui, privalu vadovautis Vaikų socializacijos projektų konkurso organizavimo Visagino savivaldybėje tvarkos aprašu, patvirtintu Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. ĮV-1492. Aprašą ir reikalingas formas galima rasti savivaldybės svetainės www.visaginas.lt skyrelyje „Švietimas“ rubrikoje „Vaikų socializacijos projektai“. Atkreiptinas dėmesys, kad rengiant paraiškas būtina laikytis Aprašo nuostatos, jog vienas teikėjas kiekvienai projektų grupei gali pateikti ne daugiau kaip 2 paraiškas bei laikytis paraiškai nustatytų reikalavimų (Aprašo 9, 10 p.).
Paraiškos su reikalingais priedais teikiamos Visagino savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriui iki 2016 m. vasario 15 d. Papildoma informacija teikiama tel. (8 386) 32 450.
Esant poreikiui, projektų rengėjams teikiamos konsultacijos (išankstinė registracija tel. (8 386) 32 450 arba (8 386) 34 476).

Nacionalinis diktantas vyks vasario 27 dieną

Nacionalinio diktanto organizatoriai ir projekto partneriai vėl kviečia visus lietuvių kalbos mylėtojus pasitikrinti kalbos žinias.

VšĮ Pilietinės minties instituto organizuojamas Nacionalinis diktantas vyks vasario 27 dieną 11 valandą. Diktantas bus transliuojamas per LRT radiją.

„Kviesdami rašyti diktantą visus raginame pirmiausia užduoti sau klausimą – koks mano santykis su gimtąja kalba. Mes savo kalbą kartais nuviliame abejingu požiūriu, kalba mūsų – niekada. Juk net ilgiausiai svetur gyvenantys žmonės svajoja gimtąja lietuvių kalba. Nacionalinis diktantas nėra egzaminas. Labai tikimės, kad pirmiausia tai galimybė pagalvoti apie svarbiausias lietuviškas vertybes, proga kartu susiburti draugams, kolegoms, kaimynams, bendruomenei – ir esantiems čia Lietuvoje, ir išsibarsčiusiems po visą pasaulį“, – sako Nacionalinio diktanto organizatorė Vytautė Šmaižytė.

Nacionalinio diktanto ilgamečio partnerio Lietuvos pašto generalinė direktorė Lina Minderienė aktyviai ragina verslo bendruomenės atstovus dalyvauti Nacionaliniame diktante ir taip prisidėti prie gimtosios kalbos puoselėjimo.

„Versle ir kitose srityse pamažu tampame globalaus pasaulio dalimi, todėl gimtoji kalba tampa vienu svarbiausių įrankių neprarasti savo tapatumo. Taisyklingas gimtosios kalbos vartojimas gali padėti sukurti tvarų santykį su savo tauta, valstybe ir jos žmonėmis. Labai viliuosi, kad daugelis Lietuvos verslo įmonių, net ir tos, kurios sėkmingai įsiliejo į tarptautine rinką, išsikels iššūkį puoselėti gimtąją kalbą ir dalyvaus Nacionaliniame diktante.

Džiaugiuosi, kad Lietuvos pašto darbuotojai kasmet aktyviai dalyvauja Nacionaliniame diktante, todėl ir kitas verslo įmones bei organizacijas kviečiu prisidėti prie šios iniciatyvos“, – sakė Lietuvos pašto vadovė L. Minderienė.

Diktantą bus galima rašyti visose Lietuvos savivaldybėse, mokyklose, Vilniaus knygų mugėje. Savo duris šiemet ir vėl atvers Lietuvos bibliotekos. Užsienyje gyvenantys lietuvių kalbos mylėtojai galės diktantą rašyti Lietuvos ambasadose. Jau tapo tradicija, kad kai kurios lietuvių bendruomenės diktantą rašo savarankiškai.

Dėl raštingiausiojo vardo bus varžomasi keliose kategorijose – raštingiausio moksleivio, suaugusiojo ir užsienio lietuvio. Rašyti diktantą taip pat kviečiami ir įmonių bei organizacijų atstovai.

Užsienio lietuvių bendruomenės turės galimybę konkurso dieną gauti radijo transliacijos įrašą ir diktantą rašyti jiems patogiu laiku.

Tradiciškai diktantą bus galima rašyti namuose ir išsiųsti organizatoriams paštu iki vasario 29 dienos imtinai. Projekto organizatoriai paštu gautus diktantus įsipareigoja patikrinti, ištaisyti ir išsiųsti autoriams. Rašiusieji savarankiškai negalės konkuruoti dėl raštingiausiojo titulo.

Kaip ir anksčiau, konkurse negalės dalyvauti lituanistai.

Pernai Nacionalinį diktantą rašė daugiau nei 7000 žmonių.

Nacionalinis diktantas organizuojamas kartu su ilgamečiais projekto partneriais – DELFI, LRT, AB Lietuvos paštu, Švietimo ir mokslo ministerija, Užsienio reikalų ministerija, Valstybine lietuvių kalbos komisija, Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka. Projektą globoja Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė.

Diktanto tekstas bus paskelbtas vasario 28 dieną svetainėse www.diktantas.lt, DELFI ir www.vlkk.lt (su rašybos ir skyrybos paaiškinimais).

Daugiau informacijos:

Vytautė Šmaižytė
Nacionalinio diktanto organizatorė
 Tel.: 8 652 45 128; 8 615 25 310

  

 

 

Mūsų „Dainų dainelei“ 40 metų

 

 

 

 

 

TĖVŲ DĖMESIUI. PRIEŠMOKYKLNIS UGDYMAS ̶  PRIVALOMAS

Lietuvos Respublikos Seimas 2015 m. gruodžio 22 d. priėmė Švietimo įstatymo pakeitimą, susijusį su privalomo priešmokyklinio ugdymo įvedimu Lietuvoje.
Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. visi šešiamečiai, gyvenantys Lietuvoje, taip pat užsieniečiai, turintys teisę nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, privalės būti ugdomi pagal priešmokyklinio ugdymo programą.
Įstatymo pakeitimai įpareigoja tėvus (globėjus, rūpintojus) vaiką, kuriam tais kalendoriniais metais sukanka 6 metai, leisti mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą. Priešmokykyklinis ugdymas gali būti teikiamas vaikui, kuriam tais kalendoriniais metais sukanka 5 metai, specialistams nustačius, kad penkiametis yra pakankamai subrendęs.
Visagino savivaldybėje vaiko brandumo įvertinimą atlieka Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro specialistai.
Priešmokyklinio ugdymo tikslas ̶  atsižvelgiant į kiekvieno vaiko patirtį, galias, ugdymosi poreikius, vadovaujantis humanistinėmis ir demokratinėmis vertybėmis, užtikrinti optimalią vaiko raidą, padėti pasirengti mokytis pagal pradinio ugdymo programą. Priešmokyklinis ugdymas trunka vienus metus iki mokyklos.
Į priešmokyklinio ugdymo programą teikiančią įstaigą vaikai priimami pagal gyvenamąją vietą savininko nustatyta tvarka. Priėmimą vykdo įstaigos vadovas.
Visagino savivaldybėje priešmokyklinis ugdymas teikiamas vaikų lopšeliuose-darželiuose: ,,Auksinis raktelis“ (Taikos pr. 20) ,,Ąžuoliukas“ (Sedulinos al. 51)  ̶  lietuvių mokomąja kalba, ,,Auksinis gaidelis“ (VPC) (Tarybų g. 9), ,,Gintarėlis“ (Draugystės g. 19), ,,Kūlverstukas“ (Kosmoso g. 12) ̶  rusų mokomąją kalba.
Išsamesnę informaciją teikia:
Rima Astrauskienė, Visagino savivaldybės admininstracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 386) 31 789, el. p. rima.astrauskiene@visaginas.lt;
Irena Oficerova, Visagino vaikų lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ direktorė, tel. (8 386) 74 798, el. p. irena.oficerova@visaginoazuoliukas.lt;
Elena Čekienė, Visagino vaikų lopšelio-darželio ,,Auksinis raktelis“ direktorė, tel. (8 386) 70 719, el. p. raktelis4@dkd.lt;
Vilija Kriaučiūnienė, Visagino vaikų lopšelio-darželio ,,Kūlverstukas“ direktorė, tel. (8 386) 32 192, el. p. ldkdirektore@sugardas.lt;
Ana Korolkova, Visagino vaikų lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“ direktorė, tel. (8 386) 74 520 el. p. ana.korolkova@sugardas.lt;
Laima Šamatavienė, Visagino lopšelio-darželio ,,Auksinis gaidelis“ (VPC) direktorė, tel. (8 386) 71 706, el. p. laima.samataviene@auksinisgaidelis.lt
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIŲ IR UŽSIENIEČIŲ, ATVYKUSIŲ AR GRĮŽUSIŲ GYVENTI Į LIETUVĄ, VAIKŲ UGDYMO ORGANIZAVIMAS  

Lietuvos piliečių ir užsieniečių, atvykusių ar grįžusių gyventi į Lietuvą, vaikai, baigę užsienio šalies pradinio, pagrindinio ugdymo programą arba tam tikrą jos dalį, vidurinio ugdymo programos dalį, mokytis pagal bendrojo lavinimo programas priimami kaip ir visi Lietuvos gyventojai pagal bendrą tvarką vadovaujantis Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556.
Mokykla, į kurią kreipėsi pageidaujantis tęsti mokymąsi iš užsienio atvykęs mokinys, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. ISAK- 789 „Dėl užsieniečių, atvykusių dirbti arba gyventi į Lietuvos Respubliką, vaikų ugdymo bendrojo lavinimo mokyklose įgyvendinimo“, vertina mokinio užsienyje išeitą pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programos dalį. Jei reikia likviduoti kai kurių programų skirtumus, mokyklos vadovybė, atsižvelgusi į mokinio pageidavimus, numato būdus ir formas atsilikimui likviduoti ir atsiskaityti.
Iš užsienio grįžę lietuvių kalbos nemokantys asmenys prieš pradėdami nuoseklųjį mokymąsi bendrojo lavinimo mokykloje lietuvių kalbos gali mokytis išlyginamojoje klasėje arba išlyginamojoje mobiliojoje grupėje.
Nemokantys lietuvių kalbos mokiniai, pageidaujantys mokytis lietuvių kalbos išlyginamojoje klasėje arba išlyginamojoje mobiliojoje grupėje, mokyklos vadovui pateikia prašymą. Prašymą už vaiką iki 14 metų pateikia vienas iš tėvų (globėjų), 14–16 metų vaikas – turintis vieno iš tėvų (rūpintojų) raštišką sutikimą. Į išlyginamąsias klases ir išlyginamąsias mobiliąsias grupes priimama visus mokslo metus. Priėmimas įforminamas mokymosi sutartimi.
Lietuvių kalbai mokyti išlyginamojoje klasėje skiriama nuo 20 iki 25 valandų per savaitę. Mokslo metus išlyginamojoje klasėje pradėjus nuo spalio–lapkričio mėnesio, mokymui skiriama iki 28 valandų per savaitę. Antrąjį mokslo metų pusmetį į lietuvių kalbos ugdymo programą integruojamos Lietuvos istorijos, Lietuvos geografijos, pilietinio ugdymo temos, mokiniai supažindinami su bendrojo lavinimo dalykų terminais lietuvių kalba. Bendravimo lietuvių kalba įgūdžiams tobulinti išlyginamosios klasės, išlyginamosios mobiliosios grupės mokiniams rekomenduojama dalyvauti mokyklos, kurioje mokosi, papildomojo ugdymo veikloje, sudaromos sąlygos lankyti mokinių pomėgius atitinkančias aktyvaus judėjimo pratybas toje pačioje ar kitoje neformaliojo vaikų švietimo mokykloje.
Situacija savivaldybėje. Išlyginamųjų klasių ar išlyginamųjų mobiliųjų grupių grįžusiems/atvykusiems vaikams neaktualus, nes visi iš užsienio atvykę/grįžę mokyklinio amžiaus vaikai galėjo tęsti nuoseklųjį mokymąsi rusų arba lietuvių kalba.
Per mokslo metus į bendrojo ugdymo mokyklas vidutiniškai grįžta 7–8 mokyklinio amžiaus vaikai, turintys Lietuvos pilietybę arba turintys leidimą gyventi Lietuvoje. Mokiniams sudaromos galimybės mokytis valstybinės kalbos individualiai, atsižvelgiant į mokinio pasirengimą bei kalbos mokėjimą.
Pagal poreikius vaikams teikiama psichologo, socialinio pedagogo ir logopedo pagalba. Mokyklos su mokinių tėvais palaiko glaudžius ryšius, aptaria ugdymo programas, vaikų pasiekimus, tariasi dėl papildomo valstybinės kalbos mokymo.

Dėl bazinės mokyklos

Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. ĮV-40 bazine mokykla šiais metais paskirta Visagino „Atgimimo“ gimnazija.
Šiai mokyklai pavesta priimti eksternų prašymus laikyti brandos egzaminus, organizuoti ir vykdyti mokyklinių brandos egzaminų pakartotinę sesiją, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų darbų vertinimą ir mokyklinius brandos egzaminus laikiusiųjų apeliacijų nagrinėjimą.
Eksternas – tai asmuo, įgijęs vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje, arba užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, pageidaujantis laikyti brandos egzaminą.
Eksternai, planuojantys brandos egzaminus laikyti šiais metais, ne vėliau kaip iki 2016 m. vasario 25 d., teikia prašymus bazinės mokyklos – Visagino „Atgimimo“ gimnazijos (Tarybų g. 23, Visaginas) direktoriui ir pasirinktus brandos egzaminus laiko pagrindinės sesijos metu. Nepateikus prašymo iki vasario 25 d., prašymą galima bus teikti ir vėliau, tačiau ne vėliau kaip prieš 7 darbo dienas iki pakartotinės sesijos pradžios ir tik Kauno miesto bazinės mokyklos direktoriui, bei laikyti pasirinktus brandos egzaminus pakartotinės sesijos metu (kurios pradžia 2016 m. birželio 23 d.). Prašymus galima pateikti tik vieną kartą vienoje bazinių mokyklų.
Prašyme turi būti nurodomi pasirinkti egzaminai, egzaminų tipai, pareiškiamas sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo brandos egzaminų organizavimo, pritaikymo, vykdymo, vertinimo, mokymosi rezultatų sutikrinimo stojimo į kitas mokyklas tikslais. Kartu su prašymu eksternas privalo pateikti:
1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą arba leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą;
2. vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą, jei vidurinis išsilavinimas įgytas Lietuvoje);
3. užsienio kvalifikacijų atveju bent vieną iš šių dokumentų ar patvirtintą jo kopiją:
3.1. švietimo ir mokslo ministro įsakymą dėl vidurinio išsilavinimo pripažinimo (jei vidurinis išsilavinimas įgytas užsienyje);
3.2. Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria vidurinį išsilavinimą liudijanti kvalifikacija įvertinta lygiaverte arba lygiaverte su sąlyga, kad bus išlaikyti brandos egzaminai;
3.3. Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria užsienio kvalifikacija pripažinta (įskaitant pripažinimą, suteikiant kvalifikacijos turėtojui tik tam tikras teises bei pripažinimą tik kartu su papildomais reikalavimais) lygiaverte Lietuvos Respublikoje teikiamam viduriniam išsilavinimui;
4. užsienio šalies mokyklos išduotą dokumentą, liudijantį, kad asmuo mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje (užsienio šalies mokyklos mokinys).
5. kvitą, patvirtinantį pinigų įmoką už pasirinktus brandos egzaminus (14,48 euro už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą).
Primenama, kad pakartotinės sesijos metu brandos egzaminus bazinėje mokykloje („Atgimimo“ gimnazijoje) galės laikyti kandidatai, kuriems dėl pateisinamų priežasčių brandos egzaminai bus atidėti, lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinį brandos egzaminą – mokiniai ir buvę mokiniai, neišlaikę valstybinio ar mokyklinio lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino pagrindinėje sesijoje.
Plačiau apie egzaminus galima sužinoti Nacionalinio egzaminų centro tinklalapyje www.nec.lt. Informacija taip pat teikiama tel. 8 (386) 32 450 arba savivaldybės 216 kab., Parko g. 14.

2015

Kviečiame mokinius ir jų tėvelius (globėjus) registruotis į neformaliojo švietimo programas
 
Informuojame, kad siekiant plėtoti neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) paslaugas ir ugdymo(si) aplinkas, užtikrinti šių paslaugų kokybę, nuo 2015 m. spalio 1 d. iki gruodžio 31 d. sudaroma galimybė pasinaudoti nacionaliniu mastu įvedamu neformaliojo vaikų švietimo krepšeliu. Krepšelio lėšomis bus iš dalies finansuojama tik viena vaiko pasirinkta programa. Lėšos bus skiriamos NVŠ teikėjams (įstaigoms, asociacijoms), kurių programos yra teigiamai įvertintos (akredituotos).
Kviečiame savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus) registruotis į šias NVŠ programas, pasirinkus tik vieną iš jų. Norint užsiregistruoti į programą reikia kreiptis tiesiogiai į NVŠ teikėją (įstaigą/asociaciją, kuri vykdys šią programą) ir sudaryti su juo dvišalę sutartį. 

NVŠ programų, kurios atitinka nustatytus reikalavimus ir bus finansuojamos mokinio krepšelio lėšomis, sąrašas

 


 
 
 
 
 
 
SAUGAUS EISMO ŠVENTĖ „AŠ SAUGUS – KAI ŽINAU“ VISAGINO VAIKŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE „KŪLVERSTUKAS“ 

Naujus mokslo metus vaikų lopšelyje-darželyje pradėjome Saugaus eismo savaite. Grupėse vyko pokalbiai apie saugų kelią į darželį ir namus, saugų elgesį kelyje, prisiminėme kelių eismo ženklus, juos analizavome, piešėme, supažindinome draugus.
2015 m. rugsėjo 10 d. Visagino vaikų lopšelyje-darželyje „Kūlverstukas“ vyko Saugaus eismo šventė „Aš saugus – kai žinau“. Jos dalyviai buvo priešmokyklinio ugdymo grupių „Nykštukai“ ir „Varpeliai“ auklėtiniai. Vaikus ruošė priešmokyklinio ugdymo pedagogės Natalja Buraja ir Olga Spičkina bei meninio ugdymo pedagogė Jelena Čerkasova. Šventės rytą vaikus darželio kieme pasitiko kelių eismo ženklai, patiesta pėsčiųjų perėja, pėsčiųjų liemenės su atšvaitais. Į šventę su dovanomis atkeliavo policininkas Lapiukas ir Visagino policijos komisariato pareigūnai Albertas Vaitkevičius, Onutė Pernavienė. Vaikus nudžiugino į šventę atskubėjęs naminukas Kuzia, kuris nežinojo, kaip elgtis gatvėje, kur galima pereiti kelią, kur važiuoti paspirtuku. Priešmokyklinukai aiškino naminukui kelių eismo taisykles, mokė, kaip reikia saugiai eiti per kelią, atliko gausybę įdomių ir linksmų estafečių. Naminukui Kuziai teko net savo lėlytę automobilio saugos kėdutėje pavėžėti, teisingai ją prisegti išmokti. Šventės pabaigoje policininkas Lapiukas kartu su atvykusiais policijos pareigūnais pamokė vaikus pereiti gatvę prie lopšelio-darželio. Vaikai padėkojo svečiams už šaunią šventę ir linksmi nuskubėjo pasakoti draugams šventės įspūdžių.

Neformaliajam vaikų švietimui – dalinis valstybės finansavimas

Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų teikėjai galės naudotis nuo 2015 m. spalio 1 d. įvedamu neformaliojo švietimo krepšeliu. Dalinė valstybės dotacija neformaliajam vaikų švietimui numatyta siekiant sudaryti geresnes sąlygas mokyklinio amžiaus vaikų užimtumui ir gebėjimų plėtotei. Iš valstybės biudžeto bus skirta 3,24 mln. Eur. Lėšos bus išdalintos savivaldybėms atsižvelgiant į mokinių skaičių bendrojo ugdymo mokyklose. Neformaliojo vaikų švietimo teikėjai iš valstybės biudžeto skiriamomis mokinio krepšelio lėšomis galės pasinaudoti nuo 2015 m. spalio 1 d. iki 2015 m. gruodžio 31 d. Numatoma lėšų suma vienam neformaliojo vaikų švietimo programoje dalyvaujančiam vaikui negali viršyti 15 Eur.
Šiomis lėšomis galės būti finansuojama tik viena vaiko pasirinkta programa. Tiksli lėšų suma priklausys nuo paslaugų teikėjų paraiškų skaičiaus ir savivaldybei skirtos krepšelio sumos. Į šias lėšas galės pretenduoti Visagino savivaldybės biudžetinės įstaigos, viešosios įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, laisvieji mokytojai. Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų teikėjai, pretenduojantys gauti krepšelio lėšas, turės atitikti Švietimo ir mokslo ministerijos ir Visagino savivaldybės tarybos nustatytus reikalavimus. Visagino savivaldybės administracijos specialistai šiuo metu rengia Visagino savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo 2015 metais tvarkos aprašą, jis bus teikiamas patvirtinti artimiausiame Visagino savivaldybės tarybos posėdyje. Sprendimo projektas jau kitą savaitę bus skelbiamas internete www.visaginas.lt Visagino savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka. Šio aprašo paskirtis – apibrėžti valstybės lėšų, skiriamų Visagino savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams ugdyti pagal neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus ikimokyklinio, priešmokyklinio ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo) programas 2015 m. spalio – gruodžio mėnesiais, skyrimo principus, lėšų naudojimą, reikalavimus švietimo teikėjui, neformaliojo vaikų švietimo programų vertinimo, kokybės užtikrinimo ir atsiskaitymo už skiriamas mokinio krepšelio lėšas tvarką.
Į šį finansavimą negalės pretenduoti Visagino bendrojo ugdymo mokyklos, kuriose neformaliojo ugdymo būreliai veiks pagal patvirtintus 2015-2016 mokslo metų ugdymo planus. Formalųjį švietimą papildantį ugdymą vykdančios muzikos, meno, sporto ir kitų krypčių savivaldybės neformaliojo ugdymo įstaigos į valstybės dotaciją galės pretenduoti tik vykdydamos naujai parengtas neformaliojo vaikų švietimo programas.
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad neformaliojo vaikų švietimo paslaugų teikėjo nuostatuose ar kituose dokumentuose (jei teikėjas yra juridinis asmuo) turi būti įteisinta švietimo veikla arba neformaliojo vaikų švietimo paslaugų teikėjas (jei teikėjas – fizinis asmuo) turi teisę dirbti neformaliojo vaikų švietimo mokytoju.
Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų teikėjai, ketinantys pretenduoti į tikslinės valstybės dotacijos mokinio krepšelio lėšas, turi būti registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR), o jų programos – užregistruotos Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre (KTPRR).
Dėl registracijos Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR) galima kreiptis į Visagino savivaldybės ŠMIR tvarkytoją Antoną Jemeljanovą tel. (8 386) 32205, el. p. anton.jemeljanov@visaginas.lt, dėl registracijos Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre (KTPRR) kreiptis į Švietimo informacinių technologijų centro darbuotoją Mažvydą Jablonskį tel. (8 5) 235148, el.p. mazvydas.jablonskis@itc.smm.lt
Reikalavimai teikėjui nustatyti 2015 m. rugpjūčio 10 d. Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr.V-883 patvirtintame Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo 2015 metų tvarkos apraše

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. rugpjūčio 10 d. įsakymas Nr.V-883 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo 2015 metams tvarkos aprašo patvirtinimo“

VISAGINO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „GINTARĖLIS“ ĮGYVENDINO APLINKOS APSAUGOS PROGRAMĄ „AŠ MYLIU GAMTĄ“
 
Aplinkos apsaugos programos „Aš  myliu gamtą“ įgyvendinimas vyko 2016 metais.  Programa gavo Visagino savivaldybės finansavimą. Programa padėjo vaikams pažinti pasaulį, lavinti socialinius ir komunikacinius gebėjimus, ugdyti aplinkosauginį mąstymą, atsakomybę už savo poelgius. 2016 m. vasario grupės „Ozorniki“ (auklėtoja S. Krukovič) vaikai  organizavo lopšelio-darželio vaikučiams ir jų tėveliams spektakliuką ekologine tema „ Geras miškas“. Kiekvienas spektakliuke dalyvavęs vaikas stengėsi parodyti savo gebėjimus šokti, vaidinti, emocingai perteikti žiūrovams personažų charakterius. Vaikai patyrė teigiamų emocijų, pradėjo labiau tikėti savo gebėjimais, patobulino bendravimo ir bendradarbiavimo su bendraamžiais įgūdžius, suprato, kad kiekvienas žmogus tiesiogiai daro poveikį aplinkai. 2016 m. kovo mėn. įsigijome žurnalų ir knygų apie gamtą. Knygos padėjo vaikams suvokti supantį pasaulį, geriaus pažinti  keturis metų laikus, žuvų ir vabalų gyvenimą, išmoko spėti, koks gyvūnėlis paslėptas paveikslėlyje. Žurnalai padėjo vaikams suvokti supantį pasaulį, geriau pažinti jį. 2016 m. spalio 7 d. grupės „Vorobuški“ (auklėtoja Jelena Carevskaja) parengė ekologinę pasaką „Miškas prašo pagalbos“. Pasakos vaidinime dalyvavo vaikų tėveliai. Grupės „Vorobuški“ vaikai, kartu su auklėtoja Jelena organizavo akciją „Mano pagalba miškui“. Ekologinės savaitės metu įvyko gerumo akcija „Padėkime mūsų mažiesiems draugams“.  Buvo iškelti inkilai. Prie jų vaikai stebėjo paukščių gyvenimą, pačius paukščius, maitino juos. Vaikai atliko darbelius, piešė ekologine tema, atliko darbinę veiklą pasivaikščiojimo metu. Vyko daug  pokalbių, įvairių žaidimų, vaikai išmoko saugiai elgtis. Ekologinės savaitės metu vaikai svarstė ir suprato, kodėl  negalima mėtyti šiukšlių, plastikinių butelių, polietileno maišelių ir kt., įgijo gamtos pažinimo, tyrinėjimo ir globos žinių. Ekologinėje savaitėje kartu su savo ugdytiniais dalyvavo auklėtojos J. Zotova, O. Pich, T. Bykova,
I. Čeremnych, J. Virčinskienė, N.Tokmanenko, L. Pazniak,  V. Gromova, O. Faleeva, J. Carevskaja.
Įgyvendinus projektą pasiekti rezultatai:
Įsigijome naujų žurnalų ir knygų.
Vaikai įgijo įgūdžių saugiai elgtis judant, žaidžiant.
Vaikai įgijo naujų gamtos pažinimo ir globos žinių.
Patobulino gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais.
Daugiau vaikų  pradėjo galvoti apie gamtos saugojimą.
Projektas padėjo lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo programos „Vaikystė“ ir priešmokyklinės bendrosios programos tikslų ir uždavinių gamtosaugos klausimais įgyvendinimui.

Respublikinis vaikų piešinių konkursas „Kas yra pilietiškumas?"
Nuoširdžiai sveikiname Visagino „Atgimimo" gimnazijos moksleivius Ruslaną Nugumanovą ir Anželiką Stankevič, kurių piešinius Respublikinio vaikų piešinių konkurso "Kas yra pilietiškumas?" komisija atrinko kaip gražiausius savo amžiaus kategorijoje. 2017 m. kovo 31 d. 11.30 val. Vilniuje vyks laureatų apdovanojimo ceremonija. Sveikiname mūsų laureatus ir linkime jiems kūrybinės ugnelės ir sėkmės!

Paskutinis atnaujinimas: 2017-03-21 11:35:56
 Prisijungimas gyventojams

MUS RASITE ČIA
                                                          Miesto schema 

RENGINIŲ
KALENDORIUS
P A T K Pn Š S
27280102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930310102
Kovas
    2017     
 
NAUJIENŲ
PRENUMERATA
Įveskite savo el. pašto adresą:
Įveskite paieškos raktinį žodį:
VARTOTOJŲ
STATISTIKA
Iš viso apsilankė: 10068929
Šiandien apsilankė: 3406
Dabar naršo: 31

 

 
© Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos.
Sprendimas: Idamas. Naudojama Smartweb sistema