Svetainės struktūra Versija neįgaliems
lt
en ru

Laisvos pareigos biudžetinėse įstaigose ir savivaldybės įmonėse

VSPC skelbia konkursą paramos šeimai skyriaus socialinio darbuotojo, dirbančio su šeimomis, pareigoms eiti

Įstaigos pavadinimas: Visagino socialinių paslaugų centras (toliau – VSPC).
Teisinė forma: savivaldybės biudžetinė socialinių paslaugų įstaiga, turinti viešojo juridinio asmens statusą.
Buveinė: Taikos pr. 13, 31110 Visaginas.
Įmonės kodas: 300079075.
Pareigybė: VSPC Paramos šeimai socialinis darbuotojas, dirbantis su šeimomis.
Pareigybės paskirtis – teikti socialinę pagalbą šeimoms, įgalinant šeimą savarankiškai rūpintis ir tinkamai prižiūrėti savo vaiku.
Pareigos: Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (terminuota darbo sutartis vaiko, kol jam sueis treji metai, atostogų laikotarpiui).

Skelbimas galioja iki: 2019-09-23.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų arba socialinės pedagogikos išsilavinimą.
 2. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo socialinėje srityje patirtį.
 3. Šias pareigas einančio asmens valstybinės kalbos mokėjimo lygis turi atitikti valstybinės kalbos mokėjimo II kategoriją.
 4. Būti susipažinusiam ir išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir Visagino savivaldybės tarybos priimtus teisės aktus, reglamentuojančius socialinių paslaugų teikimą.
 5. Būti susipažinusiam ir savo veikloje vadovautis Visagino socialinių paslaugų centro nuostatais, Visagino socialinių paslaugų centro vidaus tvarkos taisyklėmis, Visagino socialinių paslaugų centro direktoriaus įsakymais, reglamentuojančiais socialinių paslaugų teikimą, darbo saugos ir sveikatos, priešgaisrinės, civilinės saugos instrukcijomis, higienos normomis ir taisyklėmis bei šiuo pareigybės aprašymu.
 6. Gebėti atsirinkti ir taikyti savo darbe įprastas taisykles ir instrukcijas, dirbti pagal nustatytas procedūras, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
 7. Nuolat siekti atnaujinti savo teorines socialinio darbo žinias bei gebėjimus.
 8. Gebėti dirbti komandoje ir dirbti savarankiškai.
 9. Mokėti dirbti kompiuteriu pagal bazinius kompiuterinio raštingumo reikalavimus.
 10. Paramos šeimai skyriaus socialinis darbuotojas, dirbantis su šeimomis, savo veikloje turi vadovautis šiomis vertybinėmis nuostatomis:
  • būti pareigingas, darbštus, sąžiningas, atsakingas; gebėti bendrauti su įvairaus būdo žmonėmis;
  • vertinti visus klientus vienodai ir teikti jiems pagalbą nepriklausomai nuo jų socialinės padėties, tikėjimo, lyties, rasės, įsitikinimų ar pažiūrų;
  • pasitikėti savo klientu, būti objektyviam priimant sprendimus, nesivadovauti išankstinėmis nuostatomis;
  • laikytis konfidencialumo, apie klientą žinomą informaciją teikti tik įstatymų numatytais atvejais ir tik siekiant apginti geriausius kliento interesus;
  • laikytis socialinių darbuotojų Etikos kodekso reikalavimų

Funkcijos:

 1. Vadovaujantis žmogiškomis vertybėmis, abipusės pagarbos, tarpusavio bendradarbiavimo principais, planuoti ir teikti socialinę pagalbą šeimoms jų socialinėje aplinkoje, susitinkant su šeima socialinių paslaugų centre ar kitose sutartose vietose, palaikant kontaktą su šeima kitomis priemonėmis, pavyzdžiui, telefonu.
 2. Dirbti socialinį darbą su vaiku ir šeima, juos konsultuojant (individualiai ir grupėmis), teikiant emocinę bei socialinę pagalbą ir didinant šeimos motyvaciją dalyvauti kompleksinės pagalbos ar prevencinės pagalbos teikimo procese, pozityvios tėvystės mokymuose, šeimos stiprinimo programose, nesmurtinio elgesio mokymo programose, priklausomybės ligų gydymo ir kitose programose.
 3. Teikti šeimai reikalingą informaciją ir žinias, ugdyti tėvystės įgūdžius, socialinius įgūdžius, skatinant glaudesnį šeimos santykį su socialine aplinka, organizuoti šeimų pagalbos sau grupes, kitą prevencinę pagalbą ir kt.
 4. Tarpininkauti šeimai dėl pagalbos priemonių (pvz., psichologinės pagalbos, psichosocialinės pagalbos krizių centre ar pagalbos šeimai tarnyboje, paslaugų vaikų dienos centre, piniginės socialinės paramos, užimtumo, sveikatos priežiūros, švietimo ir ugdymo, socialinio būsto, specialiųjų pagalbos priemonių, specializuotos pagalbos centrų kompleksiškai teikiamos pagalbos), parengti šeimos narius kreiptis į kitas valstybės ir (ar) savivaldybių institucijas, įstaigas ar organizacijas, kuriose šeima gali gauti pagalbą, nusiųsti ir, esant poreikiui, palydėti į jas.
 5. Bendradarbiauti ir veikti kartu su atvejo vadybininku organizuojant, planuojant ir teikiant pagalbą šeimai, teikti siūlymus atvejo vadybininkui dėl pagalbos šeimai efektyvumo, keistis informacija apie situaciją šeimoje su atvejo vadybininku, informuoti jį apie pokyčius šeimoje.
 6. Teikti siūlymus atvejo vadybininkui dėl pagalbos plano, jame numatytų priemonių vaikui ir jo šeimai, atsižvelgiant į pakitusius šeimos poreikius ir (ar) pakitusią šeimos situaciją, tikslinimo.
 7. Dalyvauti atvejo nagrinėjimo posėdžiuose.
 8. Dalyvauti kuriant bei plėtojant pagalbos vaikams ir šeimoms paslaugų sistemą seniūnijoje bei (ar) savivaldybėje.
 9. Vykdyti kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

Darbo užmokestis: 5,40–7,13 PABD (pareiginės algos bazinis dydis).

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

 1. Prašymas leisti dalyvauti konkurse.
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jo kopija.
 3. Išsilavinimą patvirtinantys dokumentai ir jų kopijos.
 4. Gyvenimo aprašymas (CV).
 5. Užpildyta pretendento anketa (Pretendento anketos formos pavyzdys patvirtintas 2017 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 534).

Norėdami dalyvauti konkurse dokumentus prašome teikti per Valstybės tarnybos portalą portalas.vtd.lt
El. pašto adresas: vspc@vspc.lt 
Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis).
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai: Tel. (8 386) 70 220, 70 053, el. p. vspc@vspc.lt 


Visagino  švietimo pagalbos tarnyba skelbia atranką metodininko pareigoms eiti

Įstaigos pavadinimas: Visagino švietimo pagalbos tarnyba.
Pareigybės pavadinimas: metodininkas.
Pareigybės lygis – A (A2).
Pareigybes paskirtis – Tarnybos nuostatuose ir šiame pareigybės aprašyme numatytai veiklai organizuoti ir vykdyti.
Darbo krūvis: 40 val. per savaitę (1 etatas).
Darbo užmokesčio koeficientas nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 5 priedu ir Visagino švietimo pagalbos tarnybos Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo Visagino švietimo pagalbos tarnyboje tvarkos aprašu.
Darbo sutarties rūšis: neterminuota nuo 2019-10-01 (bandomasis laikotarpis – 3 mėn.).

Kvalifikaciniai reikalavimai:  

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą, pedagogo kvalifikaciją, ne mažiau kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
 • mokėti valstybinę kalbą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas kalbos mokėjimo kategorijas;
 • būti susipažinus su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir kvalifikacijos tobulinimą;
 • gebėti savo darbe vadovautis Tarnybos veiklą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Visagino savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės mero potvarkiais, savivaldybės administracijos direktoriaus, švietimo skyriaus vedėjo įsakymais, kitais teisės aktais bei šiuo pareigybės aprašymu;
 • išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles;
 • mokėti užsienio kalbą ir dirbti kompiuteriu;
 • gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, rengti programas ir projektus.

Veiklos sritys:

 1. pedagogų kvalifikacijos tobulinimo veiklos organizavimas.
 2. metodininkės veiklos savivaldybėje koordinavimas.
 3. dalykinių olimpiadų ir konkursų organizavimas.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus (toliau – dokumentai):

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
 4. Kvalifikacinę kategoriją patvirtinančio dokumento kopiją.
 5. Valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikacinės kategorijos pažymėjimo (jeigu taikomas valstybinės kalbos kvalifikacinės kategorijos reikalavimas) kopiją.
 6. Gyvenimo aprašymą.
 7. Pažymą apie darbo stažą.
 8. Pretendento anketą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ patvirtintu Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo priedą (pildoma Tarnyboje).
 9. Sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo (pildomas Tarnyboje).
 10. Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Dokumentų pateikimas: Pretendentai dokumentus pateikia į Visagino švietimo pagalbos tarnybą adresu: Draugystės g. 12, Visaginas arba atsiunčia elektroniniu paštu info@vspt.lt
Dokumentai priimami: iki 2019-09-24 (imtinai).
Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis). Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, apie pokalbio laiką bus informuojami asmeniškai.
Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir patikrinti gražinami pretendentams.
Telefonas pasiteirauti: (8 386) 60 099.


Visagino švietimo pagalbos tarnyba skelbia atranką psichologo pareigoms eiti

Įstaigos pavadinimas: Visagino švietimo pagalbos tarnyba.
Pareigybės pavadinimas: psichologas.
Pareigybės lygis – A1.
Pareigybes paskirtis – įvertinti ir padėti spręsti mokinio (vaiko), ugdomo mokykloje, vykdančioje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas (toliau – mokykla), asmenybes ir ugdymosi problemas, bendradarbiaujant su mokinio (vaiko) tėvais (globėjais) ir mokytojais, juos konsultuojant.
Darbo krūvis: 20 val. per savaitę (0,5 etato) (5 dienos per savaitę).
Darbo užmokesčio koeficientas nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 5 priedu ir Visagino švietimo pagalbos tarnybos Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo Visagino švietimo pagalbos tarnyboje tvarkos aprašu.
Darbo sutarties rūšis: terminuota nuo 2019-10-01 (bandomasis laikotarpis – 3 mėn.).

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 • psichologijos bakalauro ir psichologijos magistro kvalifikaciniai laipsniai arba psichologo kvalifikacija (specialybė), įgyta baigus studijas pagal vienos pakopos aukštojo mokslo programas;
 • žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos teises aktus, reglamentuojančius psichologinės pagalbos teikimą bei specialųjį ugdymą, išmanyti Lietuvos psichologinės pagalbos ir specialiojo ugdymo sistemą;
 • išmanyti ir gebėti taikyti intelektinio gebėjimo vertinimo WISC - III metodiką atliekant asmens psichologini įvertinimą;
 • mokėti valstybinę kalbą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybes nustatytas kalbos mokėjimo kvalifikacines kategorijas;
 • Išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles;
 • gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, rengti programas ir projektus;
 • būti įgijusiam kompiuterinio raštingumo pradmenis arba turėti ECDL pažymėjimą;
 • gebėti savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, bendrauti, bendradarbiauti ir teikti konsultacijas.

Veiklos sritys

 1. Įvertinimas: psichologinis mokinio (vaiko) įvertinimas siekiant nustatyti jo galias ir sunkumus, raidos ypatumus, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius, bendradarbiaujant su kitais Tarnybos specialistais.
 2. Konsultavimas:
  2.1. mokinio (vaiko) asmenybės ir ugdymosi problemų nustatymas, tiesioginio poveikio būdų numatymas ir psichologinio konsultavimo technikų taikymas individualiai ar / ir grupėje, dirbant su mokiniais (vaikais), turinčiais bendravimo, elgesio, emocinių, tarpusavio santykių, mokymosi problemų, priklausomybių, patyrusiais traumą (išgyvenusiais netektį, tėvų skyrybas ir kitais atvejais), patyrusiais smurtą ar smurtavusiais (ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie smurto faktą momento), bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ar kitais švietimo įstaigos darbuotojais ir kitais su mokinio (vaiko) ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas;
  2.2. mokytojų ar kitų švietimo įstaigos darbuotojų, smurtavusių ar smurtą patyrusių Mokykloje, psichologinis konsultavimas;
  2.3. psichologinių problemų prevencija, intervencija ir postvencija (įvykus savižudybei, smurto atvejui ar kt.).
 1. Savivaldybės bendruomenių švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos, psichologinių problemų prevencijos klausimais.

Pretendentas pateikia šiuos dokumentus (toliau – dokumentai)

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
 4. Valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikacinės kategorijos pažymėjimo (jeigu taikomas valstybinės kalbos kvalifikacinės kategorijos reikalavimas) kopiją.
 5. Kvalifikacinę kategoriją (jeigu turi) patvirtinančio dokumento kopiją.
 6. Gyvenimo aprašymą.
 7. Pretendento anketą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ patvirtintu Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo priedą (pildoma Tarnyboje).
 8. Pažymą apie darbo stažą.
 9. Sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo (pildomas Tarnyboje).
 10. Pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas, kitus, jo manymu, svarbius dokumentus.

Dokumentų pateikimas: Pretendentai dokumentus pateikia į Visagino švietimo pagalbos tarnybą adresu: Draugystės g. 12, Visaginas arba atsiunčia elektroniniu paštu info@vspt.lt
Dokumentai priimami: iki 2019-09-24 (imtinai).
Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis). Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, apie pokalbio laiką bus informuojami asmeniškai.
Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir patikrinti gražinami pretendentams.
Telefonas pasiteirauti: (8 386) 60 099.


VSPC skelbia konkursą Vaikų dienos centro socialinio darbuotojo pareigoms eiti

Įstaigos pavadinimas: Visagino socialinių paslaugų centras (toliau – VSPC).
Teisinė forma: savivaldybės biudžetinė socialinių paslaugų įstaiga, turinti viešojo juridinio asmens statusą.
Buveinė: Taikos pr. 13, 31110 Visaginas.
Įmonės kodas: 300079075.
Pareigybė: VSPC Vaikų dienos centro socialinis darbuotojas, 0,5 etato (20 val. per savaitę). 
Pareigybės paskirtis – teikti socialinę priežiūrą vaikams, įgalinant šeimą savarankiškai rūpintis ir tinkamai prižiūrėti savo vaikus.
Pareigos: Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
Darbo užmokestis: 5,0–6,44 PABD (pareiginės algos bazinis dydis).

Norėdami dalyvauti konkurse dokumentus prašome teikti per Valstybės tarnybos portalą portalas.vtd.lt 
El. pašto adresas: vspc@vspc.lt 
Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis).
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai: Tel. (8 386) 74 220, 70 053, el. p. vspc@vspc.lt
Skelbimas galioja iki: 2019-09-17.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų arba socialinės pedagogikos išsilavinimą.
 2. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo socialinėje srityje patirtį.
 3. Šias pareigas einančio asmens valstybinės kalbos mokėjimo lygis turi atitikti valstybinės kalbos mokėjimo II kategoriją.
 4. Būti susipažinusiam ir išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir Visagino savivaldybės tarybos priimtus teisės aktus, reglamentuojančius socialinių paslaugų teikimą.
 5. Būti susipažinusiam ir savo veikloje vadovautis VSPC nuostatais, VSPC vidaus tvarkos taisyklėmis, VSPC direktoriaus įsakymais, reglamentuojančiais socialinių paslaugų teikimą, darbo saugos ir sveikatos, priešgaisrinės, civilinės saugos instrukcijomis, higienos normomis ir taisyklėmis bei šiuo pareigybės aprašymu.
 6. Gebėti atsirinkti ir taikyti savo darbe įprastas taisykles ir instrukcijas, dirbti pagal nustatytas procedūras, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
 7. Nuolat siekti atnaujinti savo teorines socialinio darbo žinias bei gebėjimus.
 8. Gebėti dirbti komandoje ir dirbti savarankiškai.
 9. Mokėti dirbti kompiuteriu pagal bazinius kompiuterinio raštingumo reikalavimus

Funkcijos:

 1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
  • turiningai organizuoja vaikų užimtumą ir poilsį;
  • įvertina vaiko socialines problemas ir poreikius; konsultuojasi su kolegomis ir prireikus siunčia vaiką pas kitus specialistus;
  • užtikrina vaiko saugumą, domisi ir rūpinasi jo sveikata, padeda jam reguliuoti poilsio režimą, puoselėja sveiką gyvenseną, formuoja dorovės ir sveikos gyvensenos pagrindus, lavina gebėjimą jais vadovautis;
  • užtikrina vaiko priežiūrą, saugą, sveikatą, žalingų įpročių prevenciją, higienos normų ir taisyklių laikymąsi;
  • planuoja ir dalyvauja socialinės pagalbos teikimo vaikui procese;
  • suteikia vaikui reikiamą pagalbą pastebėjęs, kad vaiko atžvilgiu taikomas smurtas, prievarta, seksualinio ar kitokio pobūdžio išnaudojimas;
  • ugdo vaiko kasdienio gyvenimo įgūdžius, moko jį darbštumo, atsakomybės, pilietiškumo, pasitikėjimo, savarankiškumo, atvirumo, iniciatyvumo ir reiklumo sau;
  • skatina vaiką pasirinkti ir siekti numatyto aukštesnio pasiekimų lygmens, šį jo siekį remdamas atitinkamais ugdymo (-si) metodais, teikia pagalba ugdymosi sunkumų turinčiam vaikui;
  • prireikus kreipiasi į atitinkamus specialistus švietimo ar socialinės globos įstaigoje ir už jos ribų;
  • kiekvienam vaikui užveda bylą ir kaupia bei sistemina joje informaciją apie vaiko socialinę situaciją, teikiamos pagalbos procesą;
  • informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) apie vaiko ugdymosi poreikius ir pasiekimus, jo elgesį;
  • atsako už darbe naudojamų metodų pasirinkimą ir korektišką jų panaudojimą;
  • spręsdamas problemas ir priimdamas sprendimus neperžengia savo profesinės kompetencijos ribų;
  • informuoja VSPC administraciją apie problemines situacijas su vaikais, jų elgesį, užimtumo problemas ir teikia pasiūlymus, kaip spręsti susiklosčiusią situaciją;
  • teikia pasiūlymus dėl savo veiklos tobulinimo ir/ar organizavimo VSPC administracijai;
  • vykdo su Vaikų dienos centro funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti VSPC tikslai ir įgyvendinti uždaviniai;
  • bendradarbiauja su VSPC skyrių, sveikatos priežiūros, ugdymo įstaigų, Visagino savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus specialistais;
  • informuoja, suderinęs su VSPC direktoriumi, visuomenę apie Vaikų dienos centro veiklą, teikia informaciją apie vykdomus projektus, vykdomą veiklą, organizuojamus renginius;
  • informuoja VSPC administraciją apie problemines situacijas su šeima ir teikia pasiūlymus, kaip spręsti susiklosčiusią situaciją;
  • vykdo su VSPC funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio VSPC direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti VSPC tikslai ir įgyvendinti uždaviniai.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

 1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jo kopija.
 2. Išsilavinimą patvirtinantys dokumentai ir jų kopijos.
 3. Gyvenimo aprašymas (CV).
 4. Užpildyta pretendento anketa (Pretendento anketos formos pavyzdys patvirtintas 2017 m. birželio  28 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 534).

Reikalingas socialinis pedagogas(-ė) ar socialinis darbuotojas(-a) projektui „Visagino Bendruomeniniai šeimos namai“ įgyvendinti

Darbo sutartis: terminuota darbo sutartis.
Darbo pobūdis: grupinių užsiėmimų rengimas (švietimo ir ugdymo sritys).
Kvalifikaciniai reikalavimai: aukštasis  išsilavinimas ir socialinio pedagogo profesinė kvalifikacija arba socialinio darbuotojo kvalifikacija ir pedagogo profesinė kvalifikacija; gebėti bendrauti su įvairių įstaigų specialistais; gebėti dirbti komandoje; lietuvių ir rusų kalbų mokėjimas.

Atlyginimas priklauso nuo užimtumo ir krūvio.
Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.
Jūsų laiškų su gyvenimo aprašymu (CV) laukiame el. paštu visaginas.redcross@gmail.com
Informacija tel. 8 652 98 773 (8.00–16.00 val.).

 

Aktualios rubrikos

Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos © 2018 Sprendimas: UAB "Fresh Media"