Svetainės struktūra Versija neįgaliems
lt
en ru

Visagino VVG

PAPILDOMAS KVIETIMAS TEIKTI PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS


Visagino m. VVG skelbia papildomą kvietimą teikti projektinių pasiūlymų paraiškas pagal Strategijos 1.1.4 ir 2.1.2 veiksmus. Projektiniai pasiūlymai priimami iki 2019-07-20. Plačiau


VISAGINO M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS  ĮGYVENDINIMAS

Įgyvendinant Visagino m. 2016-2022 m. vietos plėtros strategiją asociacija  „Sveikata ir gerovė“ kartu su Visagino stačiatikių Šv. Panteleimono parapija vykdo projektą „Daugiavaikių šeimų narių ir asmenų iš šeimų, kurioms teikiama socialinė parama, socialinės atskirties mažinimas per savipagalbos grupės organizavimą“.
Šis projektas skirtas įgyvendinti strategijos tikslo Nr. 1: „Sukurti naujas, plėtoti esamas bei teikti socialines ir sociokultūrines paslaugas socialinę atskirtį patiriančių darbingo amžiaus Visagino miesto gyventojų socialinei atskirčiai mažinti.“ uždavino“ 1.1. Teikti socialines paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems darbingiems gyventojams ar jų šeimos nariams, kurie dėl amžiaus, neįgalumo ar kitų priežasčių negali savarankiškai rūpintis asmeniniu gyvenimu ir pilnavertiškai dalyvauti visuomenės gyvenime.“ veiksmą „1.1.5. Organizuoti krizių įveikimo paslaugoms teikti savanorystės pagrindu veikiančias savipagalbos grupes, siekiant mažinti darbingų asmenų socialinę atskirtį.“
Projekto tikslas – organizuoti krizių įveikimo paslaugoms teikti savanorystės pagrindu veikiančias savipagalbos grupes, siekiant mažinti darbingų asmenų socialinę atskirtį.  
Tikslinės grupės – 11 Visagino gyventojai iš daugiavaikių šeimų ir socialiai remtinų šeimų.
Projekto vykdymas buvo pradėtas IV ktv. 2018 m.
Projekte dalyvauja 10 savanorių. Biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 15000,00 Eur, maksimali ES paramos suma iki 10024,98 Eur.

Įgyvendinant Visagino m. vietos plėtros strategija 2016-2022 m. L. Prokopenko individuali įmonė vykdo projektą „Visagino miesto neaktyvių gyventojų verslumo gebėjimų stiprinimas“.
Šis projektas skirtas įgyvendinti strategijos tikslo 3. „Sudaryti palankias sąlygas naujų įmonių steigimui bei jų plėtrai, įskaitant savarankišką darbą, paremtą lanksčiomis darbo sąlygomis.“ uždavinio 3.1. „Teikti neaktyviems darbingo amžiaus gyventojams arba darbingiems gyventojams, kurių pajamos neviršija namų ūkio skurdo ribos, taip pat verslininkams, kurie yra pradėję vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje vykdyti ūkinę komercinę veiklą ne anksčiau kaip prieš 1 metus iki pradėjimo dalyvauti projekto veiklose bei tokių įmonių darbuotojams kompleksinę pagalbą verslo kūrimui (įskaitant savarankišką darbą pradedančius asmenis) ar pradedamo verslo plėtojimui.“ veiksmą 3.1.1. „Teikti tikslinės grupės atstovams konsultavimo paslaugas verslo kūrimo ir plėtros klausimais.“
Projekto tikslas – įgyvendinant Visagino m. vietos plėtros strategiją pagerinti ekonomiškai neaktyvių Visagino miesto gyventojų padėtį darbo rinkoje.
Tikslinė grupė –  Visagino m. darbingi gyventojai, kurie yra ekonomiškai neaktyvūs asmenys ar bedarbiai; kuriems (ar kurių šeimoms) pagal LR piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą yra teikiama socialinė parama.
Projekto vykdyme dalyvauja savanoriai. Biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 15000,00 Eur, maksimali ES paramos suma iki  12675,00 Eur.


VISAGINO M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS  ĮGYVENDINIMAS

Įgyvendinant Visagino m. vietos plėtros 2016–2022 m. strategiją, 2019 m. gegužės 14 d. UAB „GANDRAS ENERGOEFEKTAS“ pradėjo vykdyti projektą „Saulės energetinių įrenginių montuotojo neformaliojo profesinio  mokymo programa“.
Projekto tikslas – suteikti ir / arba tobulinti tikslinės grupės profesinius įgūdžius energetikos srityje, sukuriant ir įgyvendinant pažangias neformaliojo ugdymo programas ir organizuojant ekonomiškai neaktyvių gyventojų savanorišką veiklą.
Projekto tikslinės grupės – ekonomiškai neaktyvūs darbingo amžiaus Visagino miesto  gyventojai nuo 14 iki 29 metų.
Projekto įgyvendinimo trukmė – iki 11 mėn. Biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 21416,20 Eur, maksimali ES paramos suma iki 16585,20 Eur, numatyta Visagino savivaldybės parama – iki 1472,00 Eur. Dėl  dalyvavimo projektė skambinti tel. (8 386) 70 424.

2019 m. gegužės 14 d. UAB „Hondlitas“ pradėjo vykdyti projektą „Granulinių katilų montuotojo neformaliojo profesinio  mokymo programa“.
Projekto tikslas – įgyvendinant Visagino m. vietos plėtros 2016–2022 m. strategiją suteikti ir / arba tobulinti tikslinės grupės profesinius įgūdžius energetikos srityje, sukuriant ir įgyvendinant pažangias neformaliojo ugdymo programas ir organizuojant ekonomiškai neaktyvių gyventojų savanorišką veiklą. Projekto tikslinės grupės: – ekonomiškai neaktyvūs darbingo amžiaus Visagino miesto  gyventojai nuo 14 iki 29 metų.
Projekte numatyta savanoriška veikla. Projekto įgyvendinimo trukmė – iki 12 mėn. Biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 21416,20 Eur, maksimali ES paramos suma iki 16585,20 Eur, numatyta Visagino savivaldybės parama iki 1472,00 Eur. Dėl  dalyvavimo projektė skambinti tel. (8 386) 70 424.


VISAGINO M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS  ĮGYVENDINIMAS

Įgyvendinant 2016–2022 m. Visagino m. vietos plėtros strategiją 2019 m. balandžio 16 d. VšĮ Visagino bendruomenės fondas pradėjo vykdyti projektą „Socialinę atskirtį patiriančių Visagino miesto gyventojų pozityvaus vaikų auklėjimo gebėjimų ugdymas“.
Projekto tikslas: vykdyti socialinių įgūdžių tobulinimo programas tikslinėms gyventojų grupėms, siekiant ugdyti pozityvaus vaikų auklėjimo gebėjimus.
Tikslinės grupės: socialinę atskirtį patiriantys Visagino m. gyventojai (socialinės rizikos šeimos); motinos (tėvai), vienos(-i) auginančios(-tys) vaiką(-us) iki 14 metų.
Projekte numatyta savanoriška veikla. Projekto įgyvendinimo trukmė  iki 11 mėn. Biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 15313,90 Eur, maksimali ES paramos suma iki 12675,00 Eur, numatyta Visagino savivaldybės parama – iki 249,70 Eur.
Dėl  dalyvavimo projekte skambinti tel. 8 682 65 423.

Įgyvendinant 2016–2022 m. Visagino m. vietos plėtros strategiją 2019 m. balandžio 16 d. VšĮ Visagino bendruomenės fondas pradėjo vykdyti projektą „Psichosocialinės pagalbos teikimas negalią turintiems Visagino gyventojams per kaniterapiją“.
Projekto tikslas: teikti psichosocialinę pagalbą kaniterapijos užsiėmimų metu socialinę atskirtį patiriantiems darbingiems gyventojams.
Projekto tikslinė grupė: neįgalieji, t. y. asmenys, kuriems pagal Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymą yra nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis, ir jų šeimos nariai.
Projekte numatyta savanoriška veikla. Projekto įgyvendinimo trukmė 10 mėn. Biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma –  18795,00 Eur, maksimali ES paramos suma iki  12675,00 Eur, numatyta Visagino savivaldybės parama iki 1776,00 Eur.
Dėl  dalyvavimo projekte skambinti tel. 8 682 65 423.


VISAGINO M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMAS

2018 metais su Europos socialinio fondo agentūra (ESFA) buvo pasirašytos 7 sutartys dėl projektų finansavimo įgyvendinant Visagino m. vietos plėtros 2016–2022 m. strategiją. 
Šiuo metu su ESFA yra derinamos dar 8 vietos plėtros projektų, kurių įgyvendinimas prasidės 2019 metais, sutartys.
Dar patvirtinti 5 tinkami finansuoti projektiniai pasiūlymai, jie bus pateikti ESFA po to, kai bus baigtos strategijos veiksmų pavadinimų tikslinimo procedūros.

DĖMESIO! Projektuose dalyvauti kviečiami ir pabėgėlių statusą turintys asmenys.

Visagino miesto VVG, tel. kontaktams 8 682 65 423.


VISAGINO MIESTO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMAS

Įgyvendindamas Visagino miesto vietos plėtros strategiją 2016–2022 m. Visagino trečiojo amžiaus universitetas 2018 m. gruodžio 17 d. pradėjo vykdyti projektą „Edukacinių-pažintinių programų tautinių mažumų savirealizacijai ir savitumui atskleisti organizavimas“.
Projekto tikslas – organizuoti edukacines-pažintines programas tautinių mažumų savirealizacijai ir savitumui atskleisti, didinant marginalių bendruomenės grupių integraciją.
Tikslinė grupė – 20 Visagino miesto socialinę atskirtį patiriančių gyventojų. 
Projekte dalyvauti kviečiami ir pabėgėlių statusą turintys asmenys. Projekte numatyta savanoriška veikla. 
Projektas finansuojamas ES lėšomis. 
Dėl dalyvavimo projekte skambinti tel. 8 686 95 225.

VšĮ Krikščionių medicinos centro Visagino filialas 2018 m. gruodžio 19 d. pradėjo vykdyti projektą „Informavimo ir tarpininkavimo paslaugų gaunant bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas teikimas“.
Projekto tikslas – teikti informavimo ir tarpininkavimo paslaugas gaunant bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas, sukuriant ir palaikant nevyriausybinių organizacijų, teikiančių tokias paslaugas, tinklaveiką.
Projekto tikslinė grupė – 20 Visagino miesto socialinę atskirtį patiriančių gyventojų.
Projekte dalyvauti kviečiami ir pabėgėlių statusą turintys asmenys. 
Projekte numatyta savanoriška veikla. Projektas finansuojamas ES lėšomis. 
Dėl dalyvavimo projekte skambinti tel. 8 652 11 150. 

2018 m. gruodžio 27 d. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Visagino skyrius pradėjo įgyvendinti projektą „Socialinę atskirtį patiriančių asmenų  integraciją į visuomenę“.
Projekto tikslinė grupė – 10 socialinę atskirtį patiriančių asmenų, t. y. asmenys, sergantys priklausomybės ligomis, ir jų šeimos nariai. 
Projekte dalyvauti kviečiami ir pabėgėlių statusą turintys asmenys.  
Projekto tikslas – įgyvendinant Visagino miesto vietos plėtros strategiją 2016–2022 m. organizuoti savanorystės pagrindu veikiančias savipagalbos grupes priklausomybių turintiems asmenims, siekiant mažinti darbingų asmenų socialinę atskirtį. 
Projekte taip pat numatyta savanoriška veikla.  
Projektas finansuojamas ES lėšomis. Dėl dalyvavimo projekte skambinti tel. 8 652 98 773. 

Visagino m. VVG, tel. 8 682 65 423.


VISAGINO TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETAS PRADĖJO ĮGYVENDINTI NAUJĄ PROJEKTĄ

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai patvirtinus 2014−2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Visagino miesto vietos plėtros strategijos 2016–2022 m. vietos plėtros projektų sąrašą, buvo pasirašyta sutartis ir pradėtas įgyvendinti Visagino trečiojo amžiaus universiteto projektas „Valstybinės kalbos vartojimo įgūdžių tobulinimo programos, skirtos socialinę atskirtį patiriantiems kitakalbiams visaginiečiams, įgyvendinimas“ (08.6.1-ESFA-V-911-12-0005).
Tikslinė grupė – ekonomiškai neaktyvūs darbingo amžiaus socialinę atskirtį patiriantys tautinėms mažumoms priklausantys Visagino gyventojai, nemokantys valstybinės kalbos ar mokantys ne aukštesniu kaip pradedančio vartotojo (A1 ar A2) lygiu. Projekte dalyvauti bus kviečiami ir pabėgėlių statusą turintys asmenys. 
Projekto tikslas: sumažinti dvylikos vyresnių kaip 50 m. amžiaus, valstybinę kalbą mokančių ne aukštesniu kaip pradedančio vartotojo lygiu visaginiečių socialinę atskirtį, įgyvendinant inovatyvią valstybinės kalbos vartojimo įgūdžių individualaus tobulinimo 78 val. trukmės programą pasitelkus savanorių pagalbą.
Projekto įgyvendinimo trukmė 10 mėnesių. 
Projekto biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 19749,94 Eur, maksimali ES paramos suma iki 13516,18 Eur.
Pagal projekto įgyvendinimo grafiką bus vykdoma savanorių ir projekto tikslinės grupės dalyvių atranka. 
Raginame visaginiečius stebėti skelbimus bei naujienas www.visaginas.lt ir socialiniame tinkle organizacijos puslapyje.


VISAGINO M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMAS 

2018-08-24 LR vidaus reikalų ministro įsakymu buvo paskirtas finansavimas 5 Visagino miesto vietos veiklos projektams:

 • Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro projektas „Grįžk į darbo rinką!“. Paramos suma (ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos) – 14644,33 Eur;
 • VšĮ „Visagino meno galerija“ projektas „Karjeros dienų organizavimas Visagino miesto gyventojų užimtumo didinimui“. Paramos suma – 12028,11 Eur;
 • Asociacijos „Sveikata ir Gerovė“ projektas „Daugiavaikių šeimų narių ir asmenų iš šeimų, kurioms teikiama socialinė parama, socialinės atskirties mažinimas per savipagalbos grupių organizavimą“. Paramos suma – 10024,98 Eur;
 • Visagino trečiojo amžiaus universiteto projektas „Valstybinės kalbos vartojimo įgūdžių tobulinimo programos, skirtos socialinę atskirtį patiriantiems kitakalbiams visaginiečiams, įgyvendinimas“. Paramos suma – 13516,18 Eur;
 • L. Prokopenko individualios įmonės projektas „Visagino miesto neaktyvių gyventojų verslumo gebėjimų stiprinimas“. Paramos suma – 12675,00 Eur.

Sutartis su Europos socialinio fondo agentūra (ESFA) pareiškėjai turėtų pasirašyti artimiausiu metu, o po jų pasirašymo iškart prasidės veiklų įgyvendinimas. Pareiškėjai paraiškas su ESFA buvo suderinę dar gegužės mėnesį, tačiau finansavimas strategijoms įgyvendinti buvo sustabdytas Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei atliekant Valdymo ir kontrolės sistemos veikimo efektyvumo, sąskaitose pateiktos informacijos ir Europos Komisijai 2016 m. liepos 1 d. – 2017 m. birželio 30 d. deklaruotų išlaidų valstybinį finansinį (teisėtumo) auditą, po kurio VRM turėjo įgyvendinti pateiktas pastabas ir rekomendacijas. 
Šiuo metu finansavimo paraiškas su Europos socialinio fondo agentūra derina dar 3 Visagino miesto pareiškėjai, todėl planuojama, kad 2018 m. bus pradėti įgyvendinti dar 3 Visagino miesto vietos veiklos projektai:

 • Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugijos Visagino skyriaus projektas „Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integraciją į visuomenę“. Numatoma paramos suma – iki 12675 Eur;
 • Visagino trečiojo amžiaus universiteto projektas „Edukacinių-pažintinių programų tautinių mažumų savirealizacijai ir savitumui atskleisti organizavimas“. Paramos suma – iki 15210 Eur;
 • Viešosios įstaigos „Krikščionių medicinos centras” Visagino filialo projektas “Informavimo ir tarpininkavimo paslaugų gaunant bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas teikimas“. Paramos suma – iki 12675 Eur.

Per 2017 m. Visagino m. VVG iš viso surinko ir įvertino 29 Visagino miesto organizacijų, įmonių ar įstaigų pateiktų projektų. Į finansuotinų ir rezervinių projektinių pasiūlymų sąrašus buvo įtraukta 24 pasiūlymai. Dėl subjektyvių priežasčių Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugijos Visagino skyrius atsisakė įgyvendinti projektą “Bendrųjų socialinių paslaugų teikimas socialinę atskirtį patiriantiems Visagino miesto gyventojams ir neįgaliesiems“. Visagino socialinių paslaugų centras atsisakė vykdyti projektą „Visagino savivaldybės gyventojų socialinės atskirties mažinimas ugdant ir palaikant jų skaitmeninius gebėjimus“. Asociacija „Ryšių bankas“ atsisakė vykdyti projektą „Pasinerk į verslą“.
DĖMESIO! Strategijos įgyvendinime numatyta, kad į projektų veiklas turėtų būti įtraukiami pabėgėliai, todėl KVIEČIAME Visagine gyvenančius pabėgėlius dalyvauti visuose vietos strategijos projektuose. Daugiau informacijos pageidaujantys dalyvauti veiklose prašomi teirautis 8 685 65 423.
Kviečiame Visagino miesto gyventojus aktyviai dalyvauti projektų veiklose, kurių bus išties daug! Sveikiname Pareiškėjus, dėkojame už kantrybę ir linkime sėkmės įgyvendinant projektus!

Информация на русском языке


PAPILDOMAS KVIETIMAS TEIKTI BENDRUOMENIŲ VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

Visagino m. VVG skelbia papildomą kvietimą teikti projektinių pasiūlymų paraiškas pagal Strategijos pirmąjį tikslą bei jame numatytus veiksmus.  Projektiniai pasiūlymai priimami iki 2017 m. rugsėjo 30 d. Plačiau

Visagino miesto VVG informacija  (rusų kalba)


Visagino miesto vietos veiklos grupė kviečia dalyvauti vietos plėtros strategijos įgyvendinime 

Papildomi kvietimai pagal strategijos tikslus teikti bendruomenių vietos plėtros projektinius pasiūlymus

Papildomi bendruomenių inicijuotos vietos plėtros projektiniai pasiūlymai 

Kvietimai pagal strategijos tikslus teikti bendruomenių vietos plėtros projektinius pasiūlymus 
 
Bendruomenių inicijuotos vietos plėtros projektinis pasiūlymas


Visagino m. VVG: praėjusių metų veiklos apibendrinimas

Visagino m. VVG paruošta Vietos plėtros strategija 2016-2022 m. 2016 metais iš Europos Sąjungos Socialinio fondo konkursiniu būdu gavo 398 154 eurų finansinę paramą. Iš 52 miestų strategijų, dalyvavusių konkurse, 2016 m. liepos mėn. finansavimas buvo patvirtintas tik 17, tame tarpe ir Visaginui.
Gautos lėšos bus pritaikyti daugiau negu 20 socialinių projektų, skirtiems visaginiečių socialinės atskirties mažinimui, taip pat užimtumo ir verslumo didinimui, paramai. Numatomas projektų tęstumas - apie 1 m. Planuojama, kad paramą (iki 7,5 proc. nuo projektų išlaidų) teiks ir Visagino savivaldybė. Vidutinė projekto vertė - 15 000 eurų. Projektų vykdytojais gali tapti tik juridiniai asmenys, galintys kofinansuoti projekto vykdymą 8 proc. nuo to projekto išlaidų.
Antroje metų pusė mūsų asociacija skyrė strategijos administravimo pasiruošimui, o gruodžio mėn. Visagino m. VVG pasirašė sutartį šiai veiklai atlikti.
Vietos plėtros strategija 2016-2022 m.  rusų ir lietuvių kalba paskelbta Visagino savivaldybės internetinėje svetainėje.
Visagino m. VVG valdyba praėjusių metų pabaigoje patvirtino asociacijos artimiausių 6 metų veiklos tvarką ir projektinių pasiūlymų reikalavimus, susijusių su pačios strategijos veiklų įgyvendinimu.
Artimiausiu metu Visagino m. VVG inicijuos reikalingų strategijos įgyvendinimui projektinių pasiūlymų paruošimą ir teikimą. Jau sausio mėnesį savaitgaliais bus teikiamas pareiškėjų mokymas, kuriame galėtų dalyvauti kiekvienas pageidaujantis.
Informacija apie strategijos įgyvendinimą bus talpinama laikraštyje „V každyj dom“, Visagino savivaldybės ir TTS interneto svetainėse.


Vietos plėtros strategijų taikinys – didesnis gyventojų verslumas ir užimtumas, mažesnė socialinė atskirtis

Kaip informavo  LR Vidaus reikalų ministerija, mažesnis nedarbo lygis, išaugęs darbuotojų skaičius įmonėse ir sumažėjęs socialinės pašalpos gavėjų skaičius  – tai gyventojų verslumo ir užimtumo skatinimo rezultatai, kuriuos pasiekti numato miestų vietos veiklos grupių parengtos ir Vidaus reikalų ministerijos vertinimui, atrankai bei finansavimui pateiktos vietos plėtros strategijos.
Mažesnis nedarbo lygis, išaugęs darbuotojų skaičius įmonėse ir sumažėjęs socialinės pašalpos gavėjų skaičius – tai gyventojų verslumo ir užimtumo skatinimo rezultatai, kuriuos pasiekti numato miestų vietos veiklos grupių parengtos ir Vidaus reikalų ministerijos vertinimui, atrankai bei finansavimui pateiktos vietos plėtros strategijos.
Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamentas įvertino Lietuvos miestuose susikūrusių vietos veiklos grupių (VVG) parengtas vietos plėtros strategijas. Vidaus reikalų ministro įsakymu patvirtintam Jungtiniam vietos plėtros strategijų atrankos komitetui pateikta ataskaita, kurioje – 52 vietos plėtros strategijų vertinimo rezultatai. Vietos plėtros strategijų vertintojai siūlo finansuoti 17 strategijų, kurioms administruoti ir įgyvendinti numatyta 8,450 mln. eurų Europos Sąjungos fondų ir valstybės biudžeto lėšų. 24 strategijas, kurios būtų finansuojamos tik iš papildomai skirtų lėšų, siūloma įtraukti į rezervinių strategijų sąrašą. Nefinansuoti siūloma 11 vietos plėtros strategijų.
Siūlomose atrinkti ir finansuoti vietos plėtros strategijose numatytos įgyvendinti įvairios darbingų gyventojų padėtį darbo rinkoje gerinančios ir gyventojų verslumą didinančios veiklos: verslo kūrimo ir veiklos planavimo projektinių dirbtuvių organizavimas;  kompetencijų, reikalingų  laisvoms (kuriamoms) darbo vietoms, suteikimas gyventojams; veikiančių socialinio ir bendruomeninio verslo modelių kūrimas; pradedamo verslo plėtojimui reikalingų gebėjimų stiprinimas; priešpensinio amžiaus gyventojų ir ekonomiškai neaktyvių moterų (auginančių mažamečius vaikus) užimtumo ir verslumo iniciatyvų skatinimas; paslaugų paketo pradedantiems verslą asmenims sukūrimas; priemonių, pritraukiančių investicijas į vietos verslo plėtrą ir naujų darbo vietų kūrimą, įgyvendinimas.
Vietos plėtros strategijose taip pat numatytos įgyvendinti ne tik bedarbių ir neaktyvių darbingų gyventojų užimtumui ir verslumui didinti skirtos iniciatyvos, bet ir bendruomenės inicijuojamos veiklos, skirtos mažinti gyventojų socialinę atskirtį, - bendrųjų socialinių ir kitų reikalingų paslaugų teikimas, informacijos apie įvairiose organizacijose prieinamas paslaugas sklaida ir tarpininkavimas šias paslaugas gaunant.
Vertinant vietos plėtros strategijas (naudos ir kokybės vertinimas) nustatytas balų skaičius galėjo būti skiriamas už  planuojamą įtraukti dalyvių skaičių; investavimo logiką; kelis miestus apimančią strategiją; miesto priklausymą tikslinei arba pereinamojo laikotarpio teritorijai; orientaciją į daugiau nei vieną VVG teritorijoje gyvenančią tikslinę grupę; pabėgėlių socialinę integraciją; numatytą bendradarbiavimą su kitomis VVG; didesnį nei 7,5 proc. indėlį į strategijos 
VRM regioninės politikos departamentas informavo Visagino m. VVG, kad atrankos metu Visagino miesto vietos plėtros strategija 2016-2022 m. gavo 84 balų ir  įtraukta į sąrašą finansavimui iš valstybės biudžėto ir ES fondų lėšų sumai iki 398154,00 Eur.


VISAGINO MIESTO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS 2016–2022 M. PRISTATYMAS
 

Kviečiame susipažinti su Visagino miesto vietos plėtros strategija 2016–2022 m. Laukiame Jūsų pasiūlymų ir pastabų el. paštu visaginovvg@gmail.com ir adresu Veteranų 9, Visaginas.


KVIEČIAME VISUOMENĘ SUSIPAŽINTI SU PARENGTAIS ILGALAIKIO STRATEGINIO PLANAVIMO DOKUMENTŲ PROJEKTAIS

2015 m. savivaldybėje buvo rengiami du ilgalaikiai strateginio planavimo dokumentai: Visagino savivaldybės 2016–2022 m. strateginis plėtros planas (rengė Visagino savivaldybės administracija) ir 2016–2022 m. Visagino miesto vietos plėtros strategija (rengė Visagino miesto vietos veiklos grupė). Ilgalaikio planavimo dokumentai parengti atsižvelgiant į atliktą esamos situacijos Visagino savivaldybėje įvertinimą, į vietos gyventojų poreikius bei į darbo grupių, socialinių ir ekonominių partnerių siūlymus.
Informuojame, kad parengtų dokumentų projektai skelbiami savivaldybės interneto svetainėje www.visaginas.lt nuo š. m. gruodžio 23 d. Kviečiame visus gyventojus susipažinti su parengtu dokumento projektu iš anksto. 

2016 m. sausio mėn. pradžioje vyks Visagino savivaldybės 2016–2022 metų strateginio plėtros plano pristatymas ir viešas aptarimas su gyventojais. Kviečiame visus gyventojus susipažinti su parengtu dokumento projektu iš anksto. Tiksli dokumento pristatymo ir aptarimo data ir laikas bus paskelbti papildomai laikraštyje „V každyj dom“ ir savivaldybės interneto svetainėje www.visaginas.lt.


LAUKIAME  PASIŪLYMŲ

Visagino miesto VVG vykdo projektą „Visagino miesto VVG strategijos parengimas“. Projektą remia Europos socialinio  fondo agentūra. Projekto tikslas – konsoliduoti Visagino bendruomenę siekiant jos aktyvaus dalyvavimo parengiant strategiją, kuri padės formuoti naujų darbo vietų kūrimui palankias sąlygas. Tikslinės grupės:  Visagino gyventojai, Visagino NVO, Visagino verslininkai.  Atsižvelgiant į padarytą SSGG analizę, pasitelkus specialistus ir aktyviai dalyvaujant Visagino bendruomenei bus parengta Visagino miesto vietos plėtros strategija 2016–2022 m., skirta formuoti palankias sąlygas naujų darbo vietų kūrimui ir jau esamų darbo vietų išsaugojimui.
Laukiame  Jūsų pasiūlymų dėl strategijos tikslų, uždavinių ir veiksmų el. p. visaginovvg@gmail.com. Pirmininkė E. Ogijenko, kontaktinis tel. 8 682  65 423.


Visagino miesto vietos veiklos grupė organizuoja susitikimą Visagino plėtros strategijai aptarti

Š. m. rugsėjo 22 d. 15 val. viešbučio „Aukštaitija“ didžiojoje salėje, 2 aukšte, vyks pirmas viešas rengiamos 2016–2020 m. vietos plėtros strategijos aptarimo etapas. Strategijos aptarime kviečiame dalyvauti nevyriausybinių ir komercinių organizacijų atstovus. Kviečiame visus,  kas  geba objektyviai aptarti esamą miesto situaciją, kadangi be situacijos įvertinimo neįmanoma planuoti ateities. Kviečiame visus, norinčius pasidalyti idėjomis ir jas vėliau įgyvendinti miesto ir jo gyventojų labui. Būtent jūsų įdėjos gali tapti veiksmų plano pagrindu siekiant įgyvendinti strategiją. Šiandien visaginiečiai turi galimybę pasinaudoti teise gauti paramą savo idėjoms įgyvendinti, tačiau tik tuo atveju, jeigu idėjos atsispindės bendroje plėtros strategijoje ir bus palaikomos gyventojų.  Be to, savo idėjas galės įgyvendinti projektų ir idėjų autoriai, gavę tam lėšų įgyvendinat strategiją.

Pirmininkė E. Ogijenko, tel. +370 682 65 423, el. p. visaginovvg@gmail.com, adresas korespondencijai: Veteranų g. 9, Visaginas. 


Asociacija Visagino miesto vietos veiklos grupė (toliau – VVG)

Pagrindiniai veiklos tikslai: pagal savo veiklos kompetenciją ir galimybes skatinti Visagino miesto plėtrą, aktyviai dalyvauti rengiant ir įgyvendinant miesto plėtros planus bei programas Visagino miesto teritorijoje. Tuo tikslu siekti Asociacijos narių veiklos koordinavimo ir jos narių interesų atstovavimo ir tenkinti kitus viešuosius interesus pagal šias išvardytas veiklos sritis:

 • telkti suinteresuotų vietos valdžios, verslo, nevyriausybinių ir kitų įstaigų bei organizacijų pastangas, ieškant tinkamiausių sprendimų Visagino miesto ekonominei ir socialinei gerovei kelti;
 • siekti pagerinti vietos įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius;
 • ieškoti naujoviškų ir efektyvių būdų vietos gamtiniams, kultūriniams, žmonių ir kitiems materialiems bei nematerialiems ištekliams panaudoti Visagino miesto plėtrai;
 • skatinti ir palaikyti gyventojų iniciatyvas verslo, gamtos apsaugos, švietimo, kultūros, socialinės paramos ir kitose srityse;
 • teikti pasiūlymus vietos ir nacionalinėms institucijoms bei organizacijoms dėl miesto plėtros planų ir priemonių kūrimo bei įgyvendinimo; 
 • organizuoti miesto plėtros dalyvių švietimą bei mokymą, organizuoti ir teikti paramą miesto bendruomenių projektams ir iniciatyvoms įgyvendinti;
 • inicijuoti jaunimo ir kitų nevyriausybinių organizacijų programų ir projektų rengimą miesto bendruomenėse;
 • organizuoti ir teikti paramą miesto plėtros projektams ir iniciatyvoms įgyvendinti;
 • skatinti bendradarbiavimą su kitomis visuomeninėmis nacionalinėmis ir tarptautinėmis organizacijomis bei kitomis įstaigomis ir organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje.

Visagino miesto VVG valdyba 

Valdyba yra kolegialus Asociacijos valdymo organas, susidedantis iš vienodo skaičiaus bendruomeninių ir (ar) nevyriausybinių organizacijų, asocijuotos verslo struktūros ir (ar) įmonės ir savivaldybės atstovų, ir yra abiejų lyčių asmenys ir nė vienos iš lyčių atstovų nėra daugiau kaip 60 procentų, o bent vienas atstovas yra jaunesnis negu 29 metų ir (arba) deleguotas jaunimo nevyriausybinės organizacijos.
 
Visagino miesto VVG valdybos nariai:

 • nuo bendruomeninių ir nevyriausybinių organizacijų: Dmitrij Chrečkov (yra jaunesnis nei 29 m. amžiaus), Asta Sieliūnienė ir Irina Vytienė; 
 • nuo asocijuotų verslo struktūrų ir (ar) verslo įmonių: Viktor Abaškin, Dmitrij Podčernin ir Irina Keizo;
 • nuo Visagino savivaldybės tarybos: Viktorija Abaravičienė, Nataliya Rukosueva ir Vytautas Šlaustas.
 • Valdybos pirmininkas: Vytautas Šlaustas. 
 • Valdybos pirmininko pavaduotoja: Asta Sieliūnienė.

Visagino miesto VVG pirmininkė Eleonora Ogijenko, kont. tel. 8 682 65 423. 
Asociacijos el. p. visaginovvg@gmail.com, adresas korespondencijai: Veteranų g. 9, Visaginas LT-31114.

Kaip tapti asociacijos nariu?
Asociacijos nariu gali tapti juridinis asmuo, kurio buveinės ar filialo adresas registruotas Visagino savivaldybėje ir (ar) veiklą vykdo Visagino savivaldybėje, ir (ar) įmonė turi nekilnojamą turtą Visagino mieste.

Asociacijos nariais gali būti trijų šalių partneriai:

 • bendruomeninės organizacijos ir (ar) kitos nevyriausybinės organizacijos; 
 • asocijuotos verslo struktūros ir (ar) įmonės; 
 • Visagino savivaldybės taryba.

Nariai priimami pateikus prašymą Asociacijos pirmininko vardu. Asociacijos valdyba priima sprendimą dėl priėmimo į narius bei praneša prašymo teikėjui registruotu ar elektroniniu laišku.
Asociacijos Visagino miesto vietos veiklos grupė stojamojo mokesčio dydis:  15 proc. nustatyto MMA (2015-08-14: 48,75 Eur). Mokėjimo tvarka: stojantiems nariams stojimo mokesį sumokėti iki prašymo stoti į Visagino miesto VVG pateikimo dienos, apmokėjimo kvitą pateikiant kartu su prašymu.

Nario mokesčio dydis: 8 proc. nustatyto MMA (2015-08-14: 26 Eur). Mokėjimo tvarka: už 2015 m. sumokėti iki 2015 m. spalio 1 d.; už kiekvienus paskesnius metus sumokėti iki vasario 1 d.

Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos © 2018 Sprendimas: UAB "Fresh Media"