Biudžetinė įstaiga
Parko g. 14, 31140 Visaginas
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas 188711925
Tel. (8 386) 60 246
Faks. (8 386) 31 286
El. p. visaginas@visaginas.lt

Lietuviškai English Russian
Spausdinti
Tarybos posėdžių transliacija
Kvietimai projektams

PAKARTOTINAI KVIEČIAME TEIKTI PRAŠYMUS PAGAL VISAGINO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS PRIEMONĘ

Visagino savivaldybės administracija skelbia kvietimą teikti prašymus pagal Visagino savivaldybės 2018–2020 m. strateginio veiklos plano Visagino savivaldybės ekonominės plėtros programoje (Nr. 09) numatytas smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau – SVV) plėtros skatinimo savivaldybėje priemonės veiklas:
1. Verslo plėtros projektų įgyvendinimas.
2. Europos Sąjungos ir kitų paramos fondų lėšomis įgyvendinamų verslo projektų dalinis finansavimas.
3. Dalinis ar visiškas palūkanų padengimas SVV subjektui, gavusiam kreditą iš banko, ar kredito įstaigai (bankui, kredito unijai ir kt.), suteikiančiai paskolą SVV subjektui, padengti už paskolą skaičiuojamas palūkanas.
4. SVV subjekto dalyvavimas verslo parodoje.
5. Naujai įregistruotų įmonių pradinių steigimosi išlaidų padengimas.
6. Dalinis darbo vietų jaunimui steigimo išlaidų kompensavimas.
Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros priemonės įgyvendinimo tvarkos aprašą, pavyzdinių sutarčių bei paraiškos paramai gauti iš smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros priemonės formas galite rasti interneto svetainės www.visaginas.lt viršutiniame meniu „Verslui“ .
Paraiškos paramai gauti iš smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros priemonės priimamos iki 2018 m. spalio 25 d.  

Teirautis telefonu (8 386) 31 466, el. p. viktorija.mamontova@visaginas.lt arba Visagino savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus 228 kab.


KVIEČIAME NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS SRITYJE VEIKIANČIAS ORGANIZACIJAS TEIKTI PROJEKTŲ PARAIŠKAS 2019 M.

Visagino savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas įregistruotus juridinius asmenis (neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančias nevyriausybines organizacijas), teikiančius paslaugas Visagino savivaldybės teritorijoje gyvenantiems neįgaliesiems.
Paraiškos priimamos nuo 2018 m. spalio 8 d. iki 2018 m. lapkričio 5 d. 17.00 val. Visagino savivaldybės administracijoje, Parko g. 14, Visaginas, gyventojų prašymų ir skundų priėmimo langelyje (Visagino savivaldybės I aukšte).
Kontaktinis asmuo: Visagino savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė Genutė Macickienė, tel. (8 386) 60 016 el. paštas genute.macickiene@visaginas.lt, jos nesant Visagino savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja Jolita Zabulytė, tel. (8 386) 34 561, el. paštas jolita.zabulyte@visaginas.lt.

Visagino savivaldybė 2019 m. projektams įgyvendinti planuoja skirti 37 896 Eur.


SKELBIAMAS PAKARTOTINIS RELIGINIŲ BENDRUOMENIŲ IR BENDRIJŲ 2018 METŲ PROJEKTŲ FINANSAVIMO KONKURSAS

Visagino savivaldybės administracija pakartotinai skelbia Religinių bendruomenių ir bendrijų 2018 metų projektų finansavimo konkursą. 
Konkurso tikslas – skatinti Visagino savivaldybėje registruotų religinių bendrijų švietėjišką veiklą, puoselėjančią moralines vertybes, jubiliejinių ir sociokultūrinių renginių organizavimą, prisidėti prie religinėms bendrijoms priklausančių kulto pastatų ir jų kompleksų kokybės gerinimo veiklų, pastatų remonto, kulto paskirties inventoriaus remonto ir įsigijimo.

Konkurso uždaviniai:
1. iš dalies finansuoti religinių bendrijų vykdomą veiklą, jubiliejinių renginių organizavimą, edukacinių ir sociokultūrinių iniciatyvų įgyvendinimą;
2. iš dalies finansuoti Visagino savivaldybės teritorijoje esančių religinėms bendrijoms priklausančių pastatų, patalpų remonto darbus ir šių pastatų, patalpų pritaikymą savivaldybės bendruomenės poreikiams, taip pat kulto reikmenų ir inventoriaus remontą bei įsigijimą; 
3. bendradarbiauti su religinėmis bendrijomis, didinti jų socialines, ekonomines, kultūrines galimybes.

Konkurso finansavimo suma 2018 metais – 5,0 tūkst. Eur, vienam projektui įgyvendinti skiriamų lėšų dalis – 1,8 tūkst. Eur. 
Projektai teikiami finansavimo konkurso aprašo nustatyta tvarka (paraiškos forma – sudėtinė aprašo dalis) iki 2018 m. rugpjūčio 2 d. 17.00 val.

Papildomą informaciją teikia bei paraiškų teikimo klausimais konsultuoja Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas Laimonas Abarius (tel. (8 386) 34 476, mob. (8 601) 45 250, el. p. laimonas.abarius@visaginas.lt).

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 6 

Zarasų-Visagino regiono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus žvejybos ir akvakultūros vietos projektus pagal dvisektorės vietos plėtros strategijos „ Zarasų – Visagino regiono dvisektorė  vietos plėtros strategija, Zarasų – Visagino regionas, 2014-2020 “ (toliau – VPS) priemonę „Žuvininkystės regiono verslo sektoriaus stiprinimas“: 

VPS priemonės „ Žuvininkystės regiono verslo sektoriaus stiprinimas “ Nr. BIVP-AKVA-SAVA-3

Remiamos veiklos:

 1. investicijos į akvakultūrą, akvakultūros produkcijos ir auginamų rūšių įvairinimą, akvakultūros ūkių modernizavimą ir tobulinimą;
 2.  investicijos į akvakultūros produktų kūrimą, kokybės gerinimą ar pridėtinės vertės kūrimą, įskaitant jų perdirbimą, rinkodarą ir tiesioginę prekybą;
 3. infrastruktūros kūrimas ar atnaujinimas projekto įgyvendinimo vietoje;
 4. žuvininkystės tvenkinių pagilinimas ar išvalymas;
 5. gamybinių ir pagalbinių pastatų įrengimas ar modernizavimas;
 6. žuvims veisti ir auginti skirtų uždarų vandens apykaitos sistemų įsigijimas;
 7. įrangos akvakultūros produktų ir žuvininkystės  gamybai, perdirbimui, pakavimui įsigijimas ir montavimas;
 8. kt. investicijos, kurios padeda sukurti naujus ir patobulintus produktus ar procesus.

Tinkami vietos projektų vykdytojai: fiziniai asmenys, ūkininkai;  juridiniai asmenys: labai mažos,  mažos, vidutinės įmonės.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma: 176 062,00 Eur;

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti: 88 031,00 Eur.

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis: iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų.

Finansavimo šaltiniai: EJRŽF ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas skelbiamas šioje interneto svetainėje: www.zarasaivvg.lt, taip pat VPS vykdytojos būstinėje adresu Sėlių a. 22, 327 kab., Zarasai.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m. liepos 9 d., 8.00 val. iki 2018 m. rugpjūčio 27 d., 15.00 val.
Vietos projektų paraiškos priimamos Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės būstinėje adresu Sėlių a. 22, 327 kab., Zarasai.
Per vieną paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką. Paraiška ir (arba) papildomi dokumentai turi būti pateikti: asmeniškai pareiškėjo arba jo įgalioto asmens (įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis pasirašytas juridinio asmens vadovo ir ant jo uždėtas to juridinio asmens antspaudas, jeigu jis antspaudą privalo turėti).
Vietos projektų paraiškos, pateiktos kitu būdu (pvz., paštu, per kurjerį)  nepriimamos.
 
Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama VPS vykdytojo buveinėje, darbo dienomis nuo  09:00 valandos iki 17:00 valandos (penktadieniais iki 16:00 val.) ir telefonais: 

VPS vadovas Arvydas Veikšra, tel.: +370 609 97 118
VPS strategijos administratorė Jūratė Buičenkienė,  tel.: +370 609 97 11
VPS finansininkė Danutė Baublienė, tel.: +370 609 97 125
VPS viešųjų ryšių specialistė Julija Goštautaitė-Adomavičienė, tel. +370 699 33 084

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 5

Zarasų-Visagino regiono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal dvisektorės vietos plėtros strategijos „Zarasų – Visagino regiono dvisektorė  vietos plėtros strategija, Zarasų – Visagino regionas, 2014-2020“ (toliau – VPS) priemonę:

„Bendradarbiavimo rėmimas skatinant trumpos maisto tiekimo grandinės produktų gamybą ir rinkodarą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9

Remiamos veiklos: vietos gamintojų konkurencingumo ir bendradarbiavimo stiprinimas, vykdant vietoje užaugintos žemės ūkio produkcijos perdirbimą ir (ar) trumpos maisto tiekimo grandinės produktų gamybą ir rinkodarą.

Vietos projekte numatytas verslas turi atitikti ekonominę (-es) veiklą (-as), nurodytą (-as) Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje, patvirtintame Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“ remiamų ekonominės veiklos rūšių sąrašu.

Tinkami vietos projektų vykdytojai: viešieji pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, registruoti pagal LR Asociacijų įstatymą, registruoti VVG teritorijoje ir atitinkantys labai mažai, mažai arba vidutinei įmonei keliamus reikalavimus, nurodytus Lietuvos   Respublikos smulkiojo   ir vidutinio verslo plėtros įstatyme.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 100 078,00 Eur;
didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 100 078,00 Eur.

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis 80 proc.

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma yra 100 078,00  Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas skelbiamas šioje interneto svetainėje: www.zarasaivvg.lt, taip pat VPS vykdytojos būstinėje adresu Sėlių a. 22, 327 kab., Zarasai.
Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m. liepos 5 d., 8.00 val. iki 2018 m. rugpjūčio 20 d., 14.00 val.
Vietos projektų paraiškos priimamos Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės būstinėje adresu Sėlių a. 22, 327 kab., Zarasai. 

Per vieną paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką. Paraiška ir (arba) papildomi dokumentai turi būti pateikti: asmeniškai pareiškėjo arba jo įgalioto asmens (įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis pasirašytas juridinio asmens vadovo ir ant jo uždėtas to juridinio asmens antspaudas, jeigu jis antspaudą privalo turėti). 

Vietos projektų paraiškos, pateiktos kitu būdu (pvz., paštu, per kurjerį)  nepriimamos. 

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama VPS vykdytojo buveinėje, darbo dienomis nuo  9.00 iki 17.00 val. (penktadieniais iki 16.00 val.) ir telefonais: 

VPS vadovas Arvydas Veikšra, tel.: +370 609 97 118
VPS strategijos administratorė Jūratė Buičenkienė,  tel.: +370 609 97 119
VPS finansininkė Danutė Baublienė, tel.: +370 609 97 125
VPS viešųjų ryšių specialistė Julija Goštautaitė-Adomavičienė, tel. +370 699 33 084

KVIEČIAME TEIKTI PARAIŠKAS FINANSUOTI VISUOMENĖS ŠVIETIMO IR MOKYMO APLINKOSAUGOS KLAUSIMAIS PRIEMONES 2018 M.

Visagino savivaldybės administracija skelbia kvietimą teikti paraiškas Visagino savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 m. lėšomis finansuoti visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemones. Iš viso šiai priemonei skirta 1000 Eur.
 
Galimos finansuoti šios visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonės:
1. visuomenės informavimas aplinkosaugos klausimais per visuomenės informavimo priemones (pvz., spauda, radijas, televizija, internetas, reklamos stendai, švieslentės ir pan.);
2. visuomenės ir jos tikslinių grupių švietimas ir mokymas (seminarai, konferencijos, mokymai ir kvalifikacijos kėlimo kursai) aplinkosaugos tema. Finansuojama tik mokymų medžiagos parengimas, spausdinimas, patalpų ir (ar) mokymui būtinos įrangos nuoma, lektorių ir (ar) transporto paslaugos;
3. aplinkosaugos srityje dirbančių specialistų (valstybės, savivaldybių ir įmonių darbuotojų) mokymas ir (ar) kvalifikacijos kėlimas. Finansuojama tik mokymų medžiagos parengimas, spausdinimas, patalpų ir (ar) mokymui būtinos įrangos nuoma, lektorių ir (ar) transporto paslaugos;
4. aplinkosauginių akcijų, renginių, talkų, parodų organizavimas;
5. knygų, plakatų, lankstinukų, bukletų, skrajučių ir spaudinių (laikraščiai ir žurnalai) aplinkosaugine tema spausdinimas (leidyba), įsigijimas ir platinimas;
6. filmų ir (ar) reklaminių filmukų kūrimas;
7. tikslinių grupių (pvz., švietimo įstaigos, neformalaus ugdymo įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, bendruomenės ir pan.) vykdoma aplinkosauginė veikla, aplinkosauginių programų ir projektų įgyvendinimas, ekskursijų organizavimas (transporto, lankytinų vietų ir objektų lankymo išlaidos);
8. išvardintoms priemonėms įgyvendinti reikalingos dokumentacijos rengimas. 

Paraiškas gali teikti savivaldybės biudžetinės įstaigos, visuomeninės organizacijos, fiziniai ir kiti juridiniai asmenys. Kartu su paraiška būtina pateikti programą ir sąmatą (ketvirčiais).
Paraiškos teikiamos nuo 2018 m. birželio 18 d. iki liepos 2 d. Visagino savivaldybės administracijai, Parko g. 14, Visagine. 
Pasiteirauti galima tel. (8 386) 31 372, el. paštu rimute.rinkeviciene@visaginas.lt

Visagino savivaldybės administracija skelbia Visagino savivaldybės socialinių paslaugų plėtros pasitelkiant nevyriausybines organizacijas programos projektų konkursą
 

Visagino savivaldybės administracija skelbia Visagino savivaldybės socialinių paslaugų plėtros pasitelkiant nevyriausybines organizacijas programos projektų (toliau – Projektai) konkursą.

Finansuojama Projektų veikla:
1. pagal Socialinių paslaugų kataloge, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“, apibrėžtas socialines paslaugas: tarpininkavimas ir atstovavimas, transporto organizavimas, pagalba į namus (toliau – socialinės paslaugos) teikimas;
2. socialinių paslaugų prieinamumo didinimas.

Projektų tikslinės asmenų grupės:
1. suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
2. senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
3. vaikai su negalia ir jų šeimos.
Prioritetas teikiamas projektams:
1. kurie skirti neįgaliųjų, kuriems Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis, 0–40 procentų darbingumo lygis arba didelis ar vidutinis specialiųjų poreikių lygis, poreikiams tenkinti;
2. kurie mažina neįgaliųjų, senyvo amžiaus žmonių socialinę atskirtį ir gerina jų gyvenimo kokybę;
3. kai vykdant jų veiklas dalyvauja savanoriai.
Projektų paraiškas finansavimui gauti gali teikti nevyriausybinės organizacijos, asociacijos, labdaros ir paramos fondai, religinės bendruomenės ir bendrijos, viešosios įstaigos (išskyrus viešąsias įstaigas, kurių savininkė yra valstybė arba savivaldybė), kurių buveinė teisės aktų nustatyta tvarka Juridinių asmenų registre užregistruota ir veikla vykdoma Visagino savivaldybės teritorijoje ir socialines paslaugas numatoma teikti Visagino savivaldybės gyventojams. Paraiškos priimamos nuo 2018 m. birželio 11 d. iki 2018 m. birželio 25 d. Projektų paraiškos registruojamos Visagino savivaldybės administracijoje, Parko g. 14, 109 kab. ir turi būti atsiųstos paštu ar įteiktos pareiškėjo ar jo įgalioto asmens atvykus tiesiogiai.
Projektų finansavimo tvarka, Projektų paraiškų pateikimo, vertinimo ir atrankos organizavimas, sutarčių sudarymo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarka nustatyta Visagino savivaldybės socialinių paslaugų plėtros pasitelkiant nevyriausybines organizacijas programos finansavimo tvarkos apraše, patvirtintame Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. ĮV-E-216. 
Projektų finansavimo tvarką, paraiškos, vertinimo ir ataskaitos formas galima rasti čia.

SKELBIAMAS PROJEKTO „VISAGINO BENDRUOMENINIAI ŠEIMOS NAMAI“ PARTNERIŲ TEIKTI POZITYVIOS TĖVYSTĖS MOKYMUS IR ŠEIMOS ĮGŪDŽIŲ UGDYMO IR SOCIOKULTŪRINES PASLAUGAS ATRANKOS KONKURSAS
 
Siekdama atrinkti partnerį (-ius), kuris (-ie) teiktų kompleksines paslaugas šeimai, Visagino savivaldybės administracija skelbia projekto „Visagino bendruomeniniai šeimos namai“ partnerių teikti pozityvios tėvystės mokymus ir šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrines paslaugas atrankos konkursą (toliau – Konkursas). 
Konkurso tikslas – vadovaujantis Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai 2016–2020 m. veiksmų planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. A1-133 „Dėl Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai 2016–2020 m. veiksmų plano patvirtinimo“, 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.4.1-ESFA-V-416 priemonės „Kompleksinės paslaugos šeimai“ projektų finansavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. A1-364 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“ 08.4.1-ESFA-V-416 priemonės „Kompleksinės paslaugos šeimai“ projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Projekto „Visagino bendruomeniniai šeimos namai“ partnerių teikti pozityvios tėvystės mokymus ir šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrines paslaugas atrankos tvarkos aprašu, patvirtintu Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. ĮV-E-196 „Dėl Projekto „Visagino bendruomeniniai šeimos namai“ partnerių teikti pozityvios tėvystės mokymus ir šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrines paslaugas atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“, atrinkti projekto „Visagino bendruomeniniai šeimos namai“ (toliau – Projektas) partnerius teikti pozityvios tėvystės mokymus ir šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrines paslaugas kurie užtikrintų kokybišką kompleksinių paslaugų šeimoms teikimą Projekto įgyvendinimo laikotarpiu. 

Projekto partnerių atranka vykdoma šioms paslaugoms / veikloms organizuoti:

 • pozityviosios tėvystės mokymai – paslaugos šeimoms, norinčioms tobulinti ar įgyti tėvystės įgūdžių, siekiant išugdyti geriausias tėvų ir vaikų savybes bei padėti jiems atskleisti savo gebėjimus ir galimybes;
 • šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrinės paslaugos – įvairius šeimos gyvenime reikalingus įgūdžius, nuostatas ugdantys grupių užsiėmimai, šeimų klubų veikla, mokymai šeimos finansų planavimo ir valdymo srityje, šeimų stovyklų organizavimas, neformalios pagalbos, savanorystės skatinimas ir kt.

Bendras planuojamas paslaugų gavėjų skaičius – 140 asmenų. 
Projekto trukmė nuo sutarties pasirašymo – 24 mėnesiai.
Dalyvauti Konkurse kviečiamos nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme.
Vienas pareiškėjas vienai paslaugų rūšiai gali pateikti tik vieną paraišką. Jei numatoma teikti abi paslaugas, paraiška pildoma atskirai kiekvienai paslaugai. 
Paraiška ir jos priedai turi būti pateikti ne vėliau kaip iki 2018 m. birželio 15 d. 12.00 val. paštu registruotu laišku, įteikti pašto kurjerio arba pareiškėjo (ar jo įgalioto asmens) asmeniškai, užklijuotame voke su užrašu „Projekto „Visagino bendruomeniniai šeimos namai“ partnerių teikti pozityvios tėvystės mokymus ir šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrines paslaugas atrankai“, adresu: Visagino savivaldybės administracija, Parko g. 14, LT-31139 Visaginas, 109 kab.
Paraiškų teikimo klausimais informaciją teikia Visagino savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja Jolita Zabulytė, tel. (8 386) 34 561, ir Visagino šeimos ir vaiko gerovės centro direktorė Natalija Levickaja, tel. (8 386) 75 280. 

Projekto partnerių atrankos tvarkos aprašas 

Kompleksinių paslaugų šeimai teikimo paraiška

SKELBIAMAS PROJEKTO „VISAGINO BENDRUOMENINIAI ŠEIMOS NAMAI“ PARTNERIŲ TEIKTI POZITYVIOS TĖVYSTĖS MOKYMUS IR ŠEIMOS ĮGŪDŽIŲ UGDYMO IR SOCIOKULTŪRINES PASLAUGAS ATRANKOS KONKURSAS

Siekdama atrinkti partnerį (-ius), kuris (-ie) teiktų kompleksines paslaugas šeimai, Visagino savivaldybės administracija skelbia projekto „Visagino bendruomeniniai šeimos namai“ partnerių teikti pozityvios tėvystės mokymus ir šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrines paslaugas atrankos konkursą (toliau – Konkursas). 

Konkurso tikslas – vadovaujantis Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai 2016–2020 m. veiksmų planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. A1-133 „Dėl Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai 2016–2020 m. veiksmų plano patvirtinimo“, 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.4.1-ESFA-V-416 priemonės „Kompleksinės paslaugos šeimai“ projektų finansavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. A1-364 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“ 08.4.1-ESFA-V-416 priemonės „Kompleksinės paslaugos šeimai“ projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Projekto „Visagino bendruomeniniai šeimos namai“ partnerių teikti pozityvios tėvystės mokymus ir šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrines paslaugas atrankos tvarkos aprašu, patvirtintu Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. ĮV-E-196 „Dėl Projekto „Visagino bendruomeniniai šeimos namai“ partnerių teikti pozityvios tėvystės mokymus ir šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrines paslaugas atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“, atrinkti projekto „Visagino bendruomeniniai šeimos namai“ (toliau – Projektas) partnerius teikti pozityvios tėvystės mokymus ir šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrines paslaugas kurie užtikrintų kokybišką kompleksinių paslaugų šeimoms teikimą Projekto įgyvendinimo laikotarpiu. 

Projekto partnerių atranka vykdoma šioms paslaugoms / veikloms organizuoti:

 • pozityviosios tėvystės mokymai – paslaugos šeimoms, norinčioms tobulinti ar įgyti tėvystės įgūdžių, siekiant išugdyti geriausias tėvų ir vaikų savybes bei padėti jiems atskleisti savo gebėjimus ir galimybes;
 • šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrinės paslaugos – įvairius šeimos gyvenime reikalingus įgūdžius, nuostatas ugdantys grupių užsiėmimai, šeimų klubų veikla, mokymai šeimos finansų planavimo ir valdymo srityje, šeimų stovyklų organizavimas, neformalios pagalbos, savanorystės skatinimas ir kt.

Bendras planuojamas paslaugų gavėjų skaičius – 140 asmenų. 
Projekto trukmė nuo sutarties pasirašymo – 24 mėnesiai.
Dalyvauti Konkurse kviečiamos nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme.
Vienas pareiškėjas vienai paslaugų rūšiai gali pateikti tik vieną paraišką. Jei numatoma teikti abi paslaugas, paraiška pildoma atskirai kiekvienai paslaugai. 
Paraiška ir jos priedai turi būti pateikti ne vėliau kaip iki 2018 m. birželio 15 d. 12.00 val. paštu registruotu laišku, įteikti pašto kurjerio arba pareiškėjo (ar jo įgalioto asmens) asmeniškai, užklijuotame voke su užrašu „Projekto „Visagino bendruomeniniai šeimos namai“ partnerių teikti pozityvios tėvystės mokymus ir šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrines paslaugas atrankai“, adresu: Visagino savivaldybės administracija, Parko g. 14, LT-31139 Visaginas, 109 kab.
Paraiškų teikimo klausimais informaciją teikia Visagino savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja Jolita Zabulytė, tel. (8 386) 34 561, ir Visagino šeimos ir vaiko gerovės centro direktorė Natalija Levickaja, tel. (8 386) 75 280. 

Projekto partnerių atrankos tvarkos aprašas

Kompleksinių paslaugų šeimai teikimo paraiška 

KVIEČIAME TEIKTI PARAIŠKAS

2018 m. sausio 24 d. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos subsidijų fondas regioniniam bendradarbiavimui paskelbė pirmąjį kvietimą teikti paraiškas. Minėtas fondas yra skirtas projektams, kuriais stiprinimas tarpvalstybinis bendradarbiavimas tarp donorų šalių, pagalbą gaunančių šalių ir dešimties ES nepriklausančių valstybių narių.
34,5 milijonų eurų fondas remia bendradarbiavimą pasidalijant žiniomis, keičiantis gerąja patirtimi ir stiprinant gebėjimus šiose srityse:

• Inovacijos, moksliniai tyrimai, švietimas ir konkurencingumas 
• Socialinė įtrauktis, jaunimo užimtumas ir skurdo mažinimas 
• Aplinka, energetika, klimato kaita ir mažo anglies dvideginio ekonomika 
• Kultūra, pilietinė visuomenė, efektyvus valdymas ir pagrindinės teisės bei laisvės 
• Teisingumas ir vidaus reikalai

Pirmajam kvietimui skirta 15 milijonų eurų. Paraiškų (koncepcijų) teikimo terminas yra 2018 m. liepos 1 d. Projektai turėtų prasidėti 2019 m. Remiami projektai turi būti regioniniai, tarpvalstybiniai arba tarpvalstybinio pobūdžio, juose turi būti daug partnerių ir planuojamos veiklos skirtingose šalyse (mažiausiai 3 šalys).
Detalesnę informaciją apie reikalavimus projektams rasite čia.  

Kilus klausimams prašome kreiptis į Visagino savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus projektų koordinatorę (vyriausiąją specialistę) Jekateriną Kucalovą el. paštu jekaterina.kucalova@visaginas.lt, tel. (8 386) 31 466.
Taip pat galite kreiptis į VšĮ Ignalinos atominės elektrinės regiono verslo ir turizmo informacijos centro direktorę Leną Buško el. paštu direktorius@inkubatorius.lt, tel. (8 386) 70 160. 

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 4
Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal dvisektorės vietos plėtros strategijos „Zarasų – Visagino regiono dvisektorė  vietos plėtros strategija, Zarasų – Visagino regionas, 2014-2020 “ (toliau – VPS) priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį:
„Parama investicijoms
į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (reglamentuoja KPP)“ 
Nr. LEADER-19.
2-7.2

 

 

Remiamos veiklos:

1. investicijos, skiriamos viešiesiems pastatams, statiniams gerinti, atnaujinti, aplinkai tvarkyti, siekiant gyvenimo kokybės gerinimo, VVG teritorijų gyvenamųjų vietovių patrauklumo didinimui;

2. investicijos, skirtos viešiems objektams, kuriuose teikiamos paslaugos VVG teritorijos vietovėse (pvz.: prekyviečių, bendruomenės namų, aikščių ir kt.) atnaujinimui ir tvarkymui;

3. investicijos, skirtos viešojo naudojimo infrastruktūrai, susijusiai su laisvalaikio, poilsio, sporto ir kultūrine veikla kaime kūrimui.  kūrimui.

Tinkami vietos projektų vykdytojai:

viešieji pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, registruoti pagal  LR Asociacijų, Labdaros ir paramos fondų  ir Viešųjų įstaigų įstatymus. Zarasų rajono savivaldybė, Visagino savivaldybė.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma: 
138 728, 80 Eur.

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 28 312,00  Eur.

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis: iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų.

Finansavimo šaltiniai:  EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai skelbiami šiose interneto svetainėse www.zarasaivvg.lt ir www.nma.lt, taip pat Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės būstinėje adresu Sėlių a. 22, 327 kab., Zarasai. 

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m. kovo 15 d., 8.00 val. iki 2018 m. gegužės 3 d. 14.00 val.  
 

Vietos projektų paraiškos priimamos Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės būstinėje adresu Sėlių a. 22, 327 kab., Zarasai
Per vieną paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką. Paraiška ir (arba) papildomi dokumentai turi būti pateikti asmeniškai pareiškėjo arba jo įgalioto asmens (įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis pasirašytas juridinio asmens vadovo ir ant jo uždėtas to juridinio asmens antspaudas, jeigu jis antspaudą privalo turėti).
Vietos projektų paraiškos, pateiktos kitu būdu (pvz., paštu, per kurjerį)  nepriimamos.
Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama VPS vykdytojo buveinėje, darbo dienomis nuo  09:00 valandos iki 17:00 valandos (penktadieniais iki 16:00 val.) ir telefonais: 

 • VPS vadovas Arvydas Veikšra, tel. +370 609 97 118;
 • VPS strategijos administratorė Jūratė Buičenkienė,  tel. +370 609 97 119;
 • VPS finansininkė Danutė Baublienė, tel. +370 609 97 125;
 • VPS viešųjų ryšių specialistė Julija Goštautaitė-Adomavičienė, tel. +370 699 33 084. 

 PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 3 

Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal dvisektorės vietos plėtros strategijos „ Zarasų – Visagino regiono dvisektorė  vietos plėtros strategija, Zarasų – Visagino regionas, 2014-2020 “ (toliau – VPS) priemonę: 

Bendradarbiavimo rėmimas skatinant trumpos maisto tiekimo grandinės produktų gamybą ir rinkodarą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9

Remiamos veiklos:

Vietos gamintojų konkurencingumo ir bendradarbiavimo stiprinimas,  vykdant  vietoje užaugintos žemės ūkio produkcijos perdirbimą ir (ar) trumpos maisto tiekimo grandinės produktų gamybą ir rinkodarą.

Vietos projekte numatytas verslas turi atitikti ekonominę (-es) veiklą (-as), nurodytą (-as) Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje, patvirtintame Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“ remiamų ekonominės veiklos rūšių sąrašu (finansavimo sąlygų aprašo papunktį 4.2.6.1.).

Tinkami vietos projektų vykdytojai:

viešieji pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, registruoti pagal LR Asociacijų įstatymą, registruoti VVG teritorijoje ir atitinkantys labai mažai, mažai arba vidutinei įmonei keliamus reikalavimus, nurodytus Lietuvos   Respublikos   smulkiojo   ir vidutinio verslo plėtros įstatyme.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma: 100 078,00 Eur.

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti – 100 078,00  Eur.

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis: iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų.

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai skelbiami šiose interneto svetainėse www.zarasaivvg.lt ir www.nma.lt, taip pat Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės būstinėje adresu Sėlių a. 22, 327 kab., Zarasai.
 
Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m. vasario 23 d., 16.00 val. iki 2018 m.    kovo 30 d. 14.00 val
  
Vietos projektų paraiškos priimamos Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės būstinėje adresu Sėlių a. 22, 327 kab., Zarasai.
Per vieną paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką. Paraiška ir (arba) papildomi dokumentai turi būti pateikti:

 • asmeniškai pareiškėjo arba jo įgalioto asmens (įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis pasirašytas juridinio asmens vadovo ir ant jo uždėtas to juridinio asmens antspaudas, jeigu jis antspaudą privalo turėti). 
 • Vietos projektų paraiškos, pateiktos kitu būdu (pvz., paštu, per kurjerį)  nepriimamos.

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama VPS vykdytojo buveinėje, darbo dienomis nuo  09:00 valandos iki 17:00 valandos (penktadieniais iki 16:00 val.) ir telefonais:

VPS vadovas Arvydas Veikšra, tel.: +370 609 97118;
VPS strategijos administratorė Jūratė Buičenkienė,  tel.: +370 609 97119;
VPS finansininkė Danutė Baublienė, tel.: +370 609 97125;
VPS viešųjų ryšių specialistė Julija Goštautaitė-Adomavičienė, tel. +370 699 33084.

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 2

Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal dvisektorės vietos plėtros strategijos „ Zarasų – Visagino regiono dvisektorė  vietos plėtros strategija, Zarasų – Visagino regionas, 2014-2020 “ (toliau – VPS) priemonės „Žemės ūkio produkcijos perdirbimas, paslaugų ir vietos produktų kūrimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6 veiklos sritį: 

„Žemės ūkio produkcijos perdirbimas“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-6-1

Remiamos veiklos:

Antrinis žemės ūkio produkcijos perdirbimas, rinkodara ir realizacija. Galimos projekto veiklos - maisto produktų gamybos cechų, skerdyklų, sūrinių, sulčių spaudyklų įregimas ir kt..

Vietos projekte numatytas verslas turi atitikti ekonominę (-es) veiklą (-as), nurodytą (-as) Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje, patvirtintame Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“ remiamų ekonominės veiklos rūšių sąrašu (finansavimo sąlygų aprašo papunkčius 4.2.6.1).

Tinkami vietos projektų vykdytojai:

 • Fiziniai asmenys gyvenamąją vietą deklaravę  VVG teritorijoje;
 • Ūkininkai deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą ir įregistravę žemės ūkio valdą ir ūkį VVG teritorijoje;
 • Juridiniai asmenys registruoti  VVG teritorijoje ir atitinkantys labai mažai, mažai arba vidutinei įmonei  keliamus reikalavimus, nurodytus Lietuvos   Respublikos   smulkiojo   ir vidutinio verslo plėtros įstatyme.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma: 100 209,00 Eur.

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 33 403,00 Eur.

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:

1. fiziniams asmenims, ūkininkams  ir labai mažoms įmonėms iki 70 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų;

2. mažoms, vidutinėms įmonėms iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų.

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai skelbiami šiose interneto svetainėse www.zarasaivvg.lt ir www.nma.lt, taip pat Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės būstinėje adresu Sėlių a. 22, 327 kab., Zarasai.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m. vasario 22 d. iki 2018 m. balandžio 20 d., 14.00 val.
 

Vietos projektų paraiškos priimamos Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės būstinėje adresu Sėlių a. 22, 327 kab., Zarasai.
 Per vieną paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką. Paraiška ir (arba) papildomi dokumentai turi būti pateikti:
asmeniškai pareiškėjo arba jo įgalioto asmens (įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis pasirašytas juridinio asmens vadovo ir ant jo uždėtas to juridinio asmens antspaudas, jeigu jis antspaudą privalo turėti).
Vietos projektų paraiškos, pateiktos kitu būdu (pvz., paštu, per kurjerį)  nepriimamos. 

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama VPS vykdytojo buveinėje, darbo dienomis nuo  09:00 valandos iki 17:00 valandos (penktadieniais iki 16:00 val.) ir telefonais:
VPS vadovas Arvydas Veikšra, tel.: +370 609 97118;
VPS strategijos administratorė Jūratė Buičenkienė,  tel.: +370 609 97119;
VPS finansininkė Danutė Baublienė, tel.: +370 609 97125;
VPS viešųjų ryšių specialistė Julija Goštautaitė-Adomavičienė, tel. +370 699 33084.

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 1

Zarasų–Visagino regiono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal dvisektorės vietos plėtros strategijos „Zarasų–Visagino regiono dvisektorė vietos plėtros strategija, Zarasų–Visagino regionas, 2014–2020 “ (toliau – VPS) priemones  ir  veiklos sritis (žr. lentelę).
Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 266 292,00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.
Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai skelbiami šiose interneto svetainėse: www.zarasaivvg.lt ir www.nma.lt, taip pat Zarasų–Visagino regiono vietos veiklos grupės būstinėje adresu Sėlių a. 22, 327 kab., Zarasai.

„Žemės ūkio produkcijos perdirbimas, paslaugų ir vietos produktų kūrimas“, veiklos sritis„Paslaugų ir vietos produktų kūrimas“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-6-2

Remiamos veiklos:

Alternatyvių verslų kūrimas ir plėtra (galimos projekto veiklos - gaminių iš vietos žaliavų gamyba: baldai, įvairūs medžio gaminiai, namų apyvokos reikmenys, amatininkų, tautodailininkų gaminiai, kt.), paslaugų vietos gyventojams teikimas (maitinimas, aptarnavimas, pramogos ir laisvalaikis, įvairios paslaugos, kt.).

Vietos projekte numatytas verslas pagal ekonominę (-es) veiklą (-as), nurodytą (-as) Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje, patvirtintame Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“, turi atitikti remiamų ekonominės veiklos rūšių sąrašą (finansavimo sąlygų aprašo 4.2.6.1, 4.2.6.2, 4.2.6.3 papunkčius).

Tinkami vietos projektų vykdytojai:

 • fiziniai asmenys, gyvenamąją vietą deklaravę  VVG teritorijoje;
 • ūkininkai, deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą ir įregistravę žemės ūkio valdą ir ūkį VVG teritorijoje;
 • juridiniai asmenys, registruoti VVG teritorijoje ir atitinkantys labai mažai, mažai arba vidutinei įmonei  keliamus reikalavimus, nurodytus Lietuvos   Respublikos   smulkiojo   ir vidutinio verslo plėtros įstatyme. 

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma: 140 292,00 Eur.

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 33 403,00 Eur.

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:

1. fiziniams asmenims, ūkininkams ir labai mažoms įmonėms iki 70 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų;
2. mažoms, vidutinėms įmonėms iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų.

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

„Parama jauniems žmonėms ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“, 
Nr.  LEADER-19.2-SAVA-8

Remiamos veiklos:

Parama teikiama ne žemės ūkio verslo kūrimui (galimos projekto veiklos – gaminių iš vietos žaliavų gamyba: baldai, įvairūs medžio gaminiai, namų apyvokos reikmenys, amatininkų, tautodailininkų gaminiai, kt.), paslaugų vietos gyventojams teikimas (maitinimas, aptarnavimas, pramogos ir laisvalaikis, įvairios paslaugos, kt.). 

Vietos  projekte numatytas verslas pagal ekonominę (-es) veiklą (-as), nurodytą (-as) Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje, patvirtintame Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“, turi atitikti remiamų ekonominės veiklos rūšių sąrašą (finansavimo sąlygų aprašo 4.2.6.1 papunkčius).

Tinkami vietos projektų vykdytojai:

 • fiziniai asmenys, gyvenamąją vietą deklaravę  VVG teritorijoje ir kurie vietos projekto paraiškos pateikimo dieną yra iki 40 metų;
 • ūkininkai, deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą ir įregistravę žemės ūkio valdą ir ūkį VVG teritorijoje ir kurie vietos projekto paraiškos pateikimo dieną yra iki 40 metų;
 • juridiniai asmenys, registruoti VVG teritorijoje ir  atitinkantys labai mažai, mažai arba vidutinei įmonei  keliamus reikalavimus ir kurių valdymo organų amžius/amžiaus vidurkis paraiškos pateikimo metu yra iki 40 metų.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma: 126 000,00 Eur.

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti   30 015,00 Eur.

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:

1. fiziniams asmenims, ūkininkams  ir labai mažoms įmonėms iki 70 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų;
2. mažoms, vidutinėms įmonėms iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų. 

Finansavimo šaltiniai:  EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2017 m. gruodžio 5 d. 8.00 val. iki 2018 m. vasario 2 d. 14.00 val.  

Vietos projektų paraiškos priimamos Zarasų–Visagino regiono vietos veiklos grupės būstinėje adresu Sėlių a. 22, 327 kab., Zarasai.
Per vieną paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką. Paraiška ir (arba) papildomi dokumentai turi būti pateikti:
– asmeniškai pareiškėjo arba jo įgalioto asmens (įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis pasirašytas juridinio asmens vadovo ir ant jo uždėtas to juridinio asmens antspaudas, jeigu jis antspaudą privalo turėti);
– vietos projektų paraiškos, pateiktos kitu būdu (pvz., paštu, per kurjerį)  nepriimamos.

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama VPS vykdytojo buveinėje, darbo dienomis nuo  9.00 iki 17.00 val. (penktadieniais iki 16.00 val.) ir telefonais:

 • VPS vadovas Arvydas Veikšra, tel. 8 609 97 118
 • VPS strategijos administratorė Jūratė Buičenkienė,  tel. 8 609 97 119
 • VPS finansininkė Danutė Baublienė, tel. 8 609 97 125

PASKELBTAS INTERREG V-A PIETŲ BALTIJOS BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ PROGRAMOS 5-ASIS KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS

Informuojame, kad iki š. m. gruodžio 20 d. vyksta Interreg V-A Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programos 5-asis kvietimas teikti paraiškas.
Šiame kvietime partneriai kviečiami teikti projektų paraiškas pagal šias programos priemones:
2.1. Išplėsti Pietų Baltijos regiono gamtos ir kultūros paveldo objektus į tvaraus turizmo lankytinas vietas.
2.2. Padidinti žaliųjų technologijų naudojimą siekiant sumažinti teršalų išmetimą Pietų Baltijos regione.
3.1. Pagerinti transporto kokybę ir aplinkosauginį tvarumą Pietų Baltijos regione.
4.1. Padidinti kvalifikuotos darbo jėgos, dirbančios mėlynajame ir žaliajame ekonomikos sektoriuose Pietų Baltijos regione, skaičių ir bendradarbiavimo per sieną veiksmus.
Detalus kvietimo aprašas pagal programos priemones, dokumentų formos ir atnaujintas programos vadovas yra paskelbti programos internetinėje svetainėje: https://southbaltic.eu/call-for-proposals.
Projektus gali vykdyti valstybės, regioninės ir vietos valdžios institucijos ir kitos organizacijos, kurių veikla skirta viešiesiems visuomenės poreikiams tenkinti, taip pat nevyriausybinės organizacijos iš Klaipėdos, Telšių ir Tauragės regionų Lietuvoje.
Projektų partnerius, ruošiančius projektų paraiškas, programos Jungtinis sekretoriatas kviečia į individualias konsultacijas, kurios vyksta visuose programos regionuose.
Lietuvoje Individualios konsultacijos vyks š. m. lapkričio 28 d. Klaipėdoje, Klaipėdos mokslo ir technologijų parke.
Projektų partneriai, planuojantys rengti ir teikti programai projekto paraiškas ir norintys pasikonsultuoti su programos Jungtinio sekretoriato darbuotojais, labai kviečiami registruotis ir užpildyti projekto idėjos aprašymą programos tinklalapyje čia: https://southbaltic.eu/individual-consultations

Taip pat informuojame, kad š. m. lapkričio 8–9 d. Giustrove (Vokietija) vykusiame Interreg V-A Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programos stebėsenos komiteto posėdyje finansuoti atrinkta 11 projektų, kurių paraiškos buvo pateiktos 4-ojo kvietimo metu. Devyniuose patvirtintuose projektuose dalyvauja dvylika Lietuvos partnerių. Šių Lietuvos partnerių veikloms vykdyti skirta 1,42 mln. EUR Europos regioninės plėtros fondo lėšų. Programos lėšomis bus finansuojami šie projektai:
2 prioritetas. Tikslas – didesnis žaliųjų technologijų naudojimas siekiant sumažinti teršalų išmetimą Pietų Baltijos regione:
„LESS IS MORE”, Energiją tausojančios technologijos, skirtos pašalinti vaistus ir kitus teršalus.
„STEP”, Dumblo technologinė ekologinė pažanga – kanalizacijos dumblo kokybės gerinimas ir pakartotinis jo naudojimas.
3 prioritetas. Tikslas – pagerinti transporto paslaugų kokybę ir aplinkosauginį tvarumą Pietų Baltijos regione:
„CAR”, Automatinio atnaujinimo kūrimas.
„CoBiUM“, Krovininiai dviračiai miesto judumui.
4 prioritetas. Tikslas – padidinti kvalifikuotos darbo jėgos, dirbančios Pietų Baltijos regiono mėlynajame ir žaliajame ekonomikos sektoriuose, bendrus bendradarbiavimo per sieną veiksmus:
„SB Nature Guide Network“, Remti darnųjį gamtinį turizmą tarpvalstybinėse pakrantės zonose Pietų Baltijos regione, sukuriant bendrą vietos gidų švietimo sistemą.
„SEAPLANSPACE”, Erdvinio planavimo priemonės tvariam jūrų valdymui.
5 prioritetas. Tikslas – sustiprinti Pietų Baltijos regiono veikėjų bendradarbiavimo galimybes dalyvaujant tarptautiniuose tinkluose:
„UMBRELLA”, Pietų Baltijos jūros regiono veikėjų tarpvalstybinio bendradarbiavimo gebėjimų stiprinimas.
„CICPA”, Bendros iniciatyvos saugomose teritorijose.
„FilmNet”, Pietų Baltijos filmų ir kultūros tinklas.
„SB FICA“, “South Baltic Food Culture Innovation” dalyviai.
„SB YCGN”, Pietų Baltijos jaunimo pagrindinių grupių tinklas.
Šiems projektams buvo skirta 10 562 504,02 EUR Europos regioninės plėtros fondo lėšų.
Daugiau informacijos apie 2014–2020 m. Interreg V-A Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programą rasite internetinėje svetainėje www.southbaltic.eu. 

PASKELBTAS 2018 M. PROGRAMOS „ERASMUS+“ VADOVAS IR KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra, „Erasmus+“ jaunimo srities nacionalinė agentūra Lietuvoje, informuoja, kad paskelbtas oficialus kvietimas teikti paraiškas 2018 m. Su oficialaus kvietimo tekstu galite susipažinti čia.
2018 metais paraiškas bus galima teikti 3 kartus. Pirmąjį kartą paraiškų lauksime iki 2018 m. vasario 1 d. 13.00 val. Šio termino projektų pradžios data: 2018 m. gegužės 1 d. (strateginėms partnerystėms – nuo birželio 1 d.) iki rugsėjo 30 d. Visus paraiškų teikimo terminus 2017 m. rasite čia.
Nacionalinė agentūra priims abiejų tipų paraiškas, skirtas strateginėms partnerystėms: inovacijoms skirtus projektus bei gerosios praktikos mainų projektus. Rekomenduojame paraiškas teikti 1–2 terminui. Dėl lėšų trūkumo trečiasis kvietimas strateginėms partnerystėms gali būti neskelbiamas.
Kviečiame susipažinti su ES programos „Erasmus+“ vadovu, kuriame rasite išsamią informaciją apie galimas veiklas, reikalavimus projektų turiniui ir viešinimui, projektų finansavimo taisykles. Paraiškų formos 2018 m. dar nėra paskelbtos.
Teikti paraiškas dėl finansavimo pagal programą „Erasmus+“ gali visos viešosios ar privačios įstaigos, vykdančios veiklą švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto srityse. Be to, paraiškas dėl jaunimo ar su jaunimu dirbančių darbuotojų mobilumo mokymosi tikslais finansavimo, taip pat dėl jaunimo srities strateginių partnerystės projektų finansavimo gali teikti su jaunimu susijusį darbą dirbančios jaunimo grupės, nebūtinai priklausančios kuriai nors jaunimo organizacijai.

Bendras šio kvietimo teikti paraiškas biudžetas – 2 490,9 mln. EUR:

Švietimas ir mokymas 2 253,2 mln. EUR
Jaunimo reikalai 188,2 mln. EUR
„Jean Monnet“ 12,1 mln. EUR
Sportas 37,4 mln. EUR

Kaip ir 2016 m. bei 2017 m., 2018 m. programos vadove itin daug dėmesio skiriama projektų, kuriais remiama socialinė įtrauktis (visų pirma pabėgėlių ir migrantų), taip pat vykdoma radikalizacijos prevencija, skatinimui.
Išsamią informaciją ir kvietimą teikti paraiškas rasite paspaudę šią nuorodą.
Dėl smulkesnės informacijos kreipkitės į koordinatorių, atsakingą už konkretų Programos veiksmą. Visų agentūros darbuotojų kontaktus rasite čia. Dėl konsultacijų JTBA biure rekomenduojame iš anksto susitarti telefonu ar el. paštu.

Jei turite klausimų, skambinkite bendruoju telefonu (8 5) 249 7003.

KVIEČIAME TEIKTI PROJEKTUS PRIEMONĖS „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO TAIKOS PR. SENIŪNAITIJOS, VILKARAGIO SENIŪNAITIJOS, STATYBININKŲ G. SENIŪNAITIJOS IR JAUNYSTĖS G. SENIŪNAITIJOS TERITORIJOSE KONKURSUI  

Visagino savivaldybės administracija, įgyvendindama priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ kviečia teikti projektus priemonės įgyvendinimui Taikos pr. seniūnaitijos, Vilkaragio seniūnaitijos, Statybininkų g. seniūnaitijos ir Jaunystės g. seniūnaitijos teritorijoje.
Projektų teikimo prioritetai:
1. Bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti.
2. Bendruomeninė veikla ir kita vietos bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla.
3. Kultūrinė ir švietėjiška veikla (mokymo (-si) priemonių, skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą, organizavimas, vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei reikšmingų leidinių leidyba).
4. Socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams ir (ar) grupėms.
5. Sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyventojų telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas).
6. Vaikų ir jaunimo užimtumas (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą).
 
Projektai teikiami iki 2017 m. spalio 23 d. Visagino savivaldybės administracijai (109 kab.) arba siunčiami paštu, ant voko nurodant „Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų finansavimo konkursui“, Visagino savivaldybės administracija, Parko g. 14, Visaginas“. Jeigu paraiška pateikiama paštu arba per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta data turi būti ne vėlesnė kaip 2017 m. spalio 23 d.

Projektų teikimo klausimais konsultuoja Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Laimonas Abarius, tel. (8 386) 34 476, el. p. laimonas.abarius@visaginas

PRIDEDAMA:

1. Aprašas
2. Paraiškos forma

KVIEČIAME PAPILDOMAI TEIKTI PROJEKTUS PRIEMONĖS „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO KONKURSUI
 

Visagino centro teritorijų (Sedulinos al., Vilties g., Santarvės ir Atgimimo seniūnaitijos) išplėstinė seniūnaičių sueiga, įvykusi 2017 m. rugsėjo 25 d, kviečia papildomai teikti projektus priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Visagino savivaldybėje konkursui.
 
Projektų teikimo prioritetai:
1. Bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams) (ne daugiau kaip 20 proc. projektui įgyvendinti skirtos sumos ilgalaikiam materialiniam turtui įsigyti).
2. Bendruomeninė veikla ir kita vietos bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, bendruomenines organizacijas ir vietos valdžios institucijas bendradarbiauti, organizavimas ir savanoriškos veiklos organizavimas);
3. kultūrinė ir švietėjiška veikla (mokymo (-si) priemonių, skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą, organizavimas, vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei reikšmingų leidinių leidyba);
4. socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams ir (ar) grupėms (labdaros ir paramos akcijų organizavimas, senyvo amžiaus, vienišų asmenų, kuriems reikalinga pagalba, lankymas, pagalbos sau nuo priklausomybių ar kitų socialinių problemų kenčiantiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas, renginių ir kitų priemonių, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir jų grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas);
5. sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyventojų telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas);
6. vaikų ir jaunimo užimtumas (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą).
Projektai teikiami iki 2017 m. spalio 13 d. 15.45 val. Visagino savivaldybės administracijai (109 kab.) arba siunčiami paštu, ant voko nurodant „Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų finansavimo konkursui“, Visagino savivaldybės administracija, Parko g. 14, Visaginas“.
Jeigu paraiška pateikiama paštu arba per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta data turi būti ne vėlesnė kaip 2017 m. spalio 13 d.
Projektų teikimo klausimais konsultuoja Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Laimonas Abarius, tel. (8 386) 34 476, el. p. laimonas.abarius@visaginas

PRIDEDAMA:
1. Aprašas
2. Paraiškos forma

VISAGINO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA SKELBIA PRIEMONĖS „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO KONKURSUS

2017 m. rugsėjo 7 d. posėdžiavusios Visagino Energetikų g. seniūnaitijos ir kaimiškųjų seniūnaitijų teritorijos  ir Visagino - vakarų teritorijos išplėstinės seniūnaičių sueigos, apsvarstė priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo prioritetus.

Visagino Energetikų g. seniūnaitijos – kaimiškųjų seniūnaitijų teritorijos (Energetikų g. seniūnaitija, Tumelinos seniūnaitija, Karlų seniūnaitija, Magūnų seniūnaitija ir Pasmalvės seniūnaitija) išplėstinės seniūnaičių sueigos nutarimu, nustatyti šie priemonės įgyvendinimo prioritetai:
1.Bendruomeninė veikla ir kita veikla nukreipta į bendruomeninės, vaikų ir jaunimo užimtumą, bei kultūrinį švietimą;
2.Socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams;
3.Sporto ir sveikatinimo veikla.
Projektams šioje teritorijoje finansuoti numatyta skirti 3985,0 Eur.

Visagino vakarų seniūnaitijų teritorijos (Kosmoso g. seniūnaitija, Partizanų g. seniūnaitija, Parko g. seniūnaitija, Pakrantės seniūnaitija ir Festivalio g. seniūnaitija) išplėstinės seniūnaičių sueigos nutarimu nustatomi šie priemonės įgyvendinimo prioritetai:
1.Viešųjų erdvių, pirmiausia esančių Festivalio g. seniūnaitijoje, geresnis pritaikymas vaikų laisvalaikiui ir poilsiui;
2.Papildomų vietų dviračių parkavimui įrengimas šioje teritorijoje esančiose vietose;
3. Aktyvaus laisvalaikio žiemos metu formų įvairovės plėtra;
4. Įvairaus amžiaus gyventojų (pirmiausia vaikų) skaitymo skatinimas;
5.Visagino miesto I mikrorajono teritorijų, sudarančių Festivalio g., Parko g., Partizanų g., Kosmoso g. seniūnaitijų ir Pakrantės  seniūnaitijos estetizavimo ir vizualizacijos (pristatymo viešoje erdvėje) iniciatyvos.
Projektams šioje teritorijoje finansuoti numatyta skirti 5000,0 Eur.
Projektus konkursui gali teikti juridinių asmenų registre įregistruotos Visagino savivaldybės teritorijoje veikiančios bendruomeninės, nevyriausybinės organizacijos, religinės bendruomenės ir bendrijos. Projektinės paraiškos teikiamos vadovaujantis Aprašo reikalavimais, užpildant nustatyto pavyzdžio formą ir pateikiant paraiškos formos 7 dalyje nurodytus dokumentus. 

Projektai teikiami iki 2017 m. rugsėjo 27 d. 16.30 val. Visagino savivaldybės administracijai (109 kab.) arba siunčiami paštu, ant voko nurodant „Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų finansavimo konkursui“, Visagino savivaldybės administracija, Parko g. 14, Visaginas“.  
Jeigu paraiška pateikiama paštu arba per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta data turi būti ne vėlesnė kaip 2017 m. rugsėjo 27 d.
Konsultacijos projektų teikimo klausimais vyks rugsėjo 19 d., 16.00 val. Visagino savivaldybės didžioje posėdžių salėje.
Informaciją apie konkursą teikia Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Laimonas Abarius (tel. (8 386) 34 476, el. p. laimonas.abarius@visaginas

PRIDEDAMA:

1. Aprašas
2. Paraiškos forma 

VISAGINO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA SKELBIA PAPILDOMUS PROJEKTŲ FINANSAVIMO KONKURSUS

1) Visagino savivaldybės administracija skelbia papildomą Visagino savivaldybės religinių bendruomenių ir bendrijų 2017 metų projektų finansavimo konkursą.
Projektai teikiami iki 2017 m. rugpjūčio 1 d. 16.30 val. konkurso nuostatuose nustatyta tvarka.
Visagino savivaldybės religinių bendruomenių ir bendrijų 2016–2022 metų projektų finansavimo tvarkos aprašas, projekto paraiškos ir vertinimo forma pridedami.

2) Visagino savivaldybės administracija skelbia papildomą Visagino savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektų 2017 metų rėmimo konkursą.
Konkursui teikiami projektai privalo atitikti bent vieną iš šių prioritetų:
1. veiklos, skirtos nevyriausybinių organizacijų gebėjimams stiprinti;
2. veiklos, skirtos Visagino miesto populiarinimui;
3. veiklos, skirtos savanoriškos veiklos populiarinimui.

Konkurso nuostatai, projekto paraiškos ir vertinimo forma, Visagino savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektų rėmimo konkurso komisijos darbo reglamentas pridedami.
Projektai teikiami iki 2017 m. rugpjūčio 10 d. 16.30 val.

Projektų teikimo klausimais konsultuoja Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistas Laimonas Abarius, tel. (8 386) 34 476, el. p. laimonas.abarius@visaginas.lt

Paskutinis atnaujinimas: 2018-10-09 10:21:42
 Prisijungimas gyventojams

MUS RASITE ČIA
                                                          Miesto schema 

RENGINIŲ
KALENDORIUS
P A T K Pn Š S
26272829300102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31010203040506
Gruodis
    2018     
 
NAUJIENŲ
PRENUMERATA
Įveskite savo el. pašto adresą:
Įveskite paieškos raktinį žodį:
VARTOTOJŲ
STATISTIKA
Iš viso apsilankė: 28868349
Šiandien apsilankė: 90087
Dabar naršo: 1690

 

 
© Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos.
Sprendimas: Idamas. Naudojama Smartweb sistema