Biudžetinė įstaiga
Parko g. 14, 31139 Visaginas
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas 188711925
Tel. (8 386) 60 246
Faks. (8 386) 31 286
El. p. visaginas@visaginas.lt

Lietuviškai English Russian
Spausdinti
Tarybos posėdžių transliacija
ES fondų investicijos

 PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 3

 

Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal dvisektorės vietos plėtros strategijos „ Zarasų – Visagino regiono dvisektorė  vietos plėtros strategija, Zarasų – Visagino regionas, 2014-2020 “ (toliau – VPS) priemonę:

 

Bendradarbiavimo rėmimas skatinant trumpos maisto tiekimo grandinės produktų gamybą ir rinkodarą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9

Remiamos veiklos:

Vietos gamintojų konkurencingumo ir bendradarbiavimo stiprinimas,  vykdant  vietoje užaugintos žemės ūkio produkcijos perdirbimą ir (ar) trumpos maisto tiekimo grandinės produktų gamybą ir rinkodarą.

Vietos projekte numatytas verslas turi atitikti ekonominę (-es) veiklą (-as), nurodytą (-as) Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje, patvirtintame Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“ remiamų ekonominės veiklos rūšių sąrašu (finansavimo sąlygų aprašo papunktį 4.2.6.1.).

Tinkami vietos projektų vykdytojai:

viešieji pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, registruoti pagal LR Asociacijų įstatymą, registruoti VVG teritorijoje ir atitinkantys labai mažai, mažai arba vidutinei įmonei keliamus reikalavimus, nurodytus Lietuvos   Respublikos   smulkiojo   ir vidutinio verslo plėtros įstatyme.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma:

100 078,00 Eur.

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti

100 078,00  Eur.

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:

iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų.

Finansavimo šaltiniai:  

EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

 

 

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai skelbiami šiose interneto svetainėse www.zarasaivvg.lt ir www.nma.lt, taip pat Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės būstinėje adresu Sėlių a. 22, 327 kab., Zarasai.
Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m. vasario 23 d., 16.00 val. iki 2018 m.    kovo 30 d. 14.00 val
Vietos projektų paraiškos priimamos Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės būstinėje adresu Sėlių a. 22, 327 kab., Zarasai.
 Per vieną paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką. Paraiška ir (arba) papildomi dokumentai turi būti pateikti:
asmeniškai pareiškėjo arba jo įgalioto asmens (įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis pasirašytas juridinio asmens vadovo ir ant jo uždėtas to juridinio asmens antspaudas, jeigu jis antspaudą privalo turėti).
Vietos projektų paraiškos, pateiktos kitu būdu (pvz., paštu, per kurjerį)  nepriimamos.

 

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama VPS vykdytojo buveinėje, darbo dienomis nuo  09:00 valandos iki 17:00 valandos (penktadieniais iki 16:00 val.) ir telefonais:
VPS vadovas Arvydas Veikšra, tel.: +370 609 97118;
VPS strategijos administratorė Jūratė Buičenkienė,  tel.: +370 609 97119;
VPS finansininkė Danutė Baublienė, tel.: +370 609 97125;
VPS viešųjų ryšių specialistė Julija Goštautaitė-Adomavičienė, tel. +370 699 33084.


PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 2

Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal dvisektorės vietos plėtros strategijos „ Zarasų – Visagino regiono dvisektorė  vietos plėtros strategija, Zarasų – Visagino regionas, 2014-2020 “ (toliau – VPS) priemonės „Žemės ūkio produkcijos perdirbimas, paslaugų ir vietos produktų kūrimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6 veiklos sritį:

 

 

 „Žemės ūkio produkcijos perdirbimas“

Nr.  LEADER-19.2-SAVA-6-1

Remiamos veiklos:

Antrinis žemės ūkio produkcijos perdirbimas, rinkodara ir realizacija. Galimos projekto veiklos - maisto produktų gamybos cechų, skerdyklų, sūrinių, sulčių spaudyklų įregimas ir kt..

Vietos projekte numatytas verslas turi atitikti ekonominę (-es) veiklą (-as), nurodytą (-as) Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje, patvirtintame Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“ remiamų ekonominės veiklos rūšių sąrašu (finansavimo sąlygų aprašo papunkčius 4.2.6.1).

Tinkami vietos projektų vykdytojai:

Fiziniai asmenys gyvenamąją vietą deklaravę  VVG teritorijoje;

Ūkininkai deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą ir įregistravę žemės ūkio valdą ir ūkį VVG teritorijoje;

Juridiniai asmenys registruoti  VVG teritorijoje ir atitinkantys labai mažai, mažai arba vidutinei įmonei  keliamus reikalavimus, nurodytus Lietuvos   Respublikos   smulkiojo   ir vidutinio verslo plėtros įstatyme.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma:

100 209,00 Eur.

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 33 403,00 Eur.

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:

1. fiziniams asmenims, ūkininkams  ir labai mažoms įmonėms iki 70 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų;

2. mažoms, vidutinėms įmonėms iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų.

Finansavimo šaltiniai:  

EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

  

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai skelbiami šiose interneto svetainėse www.zarasaivvg.lt ir www.nma.lt, taip pat Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės būstinėje adresu Sėlių a. 22, 327 kab., Zarasai.
Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m. vasario 22 d. iki 2018 m. balandžio 20 d., 14.00 val.
Vietos projektų paraiškos priimamos Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės būstinėje adresu Sėlių a. 22, 327 kab., Zarasai.
 Per vieną paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką. Paraiška ir (arba) papildomi dokumentai turi būti pateikti:
asmeniškai pareiškėjo arba jo įgalioto asmens (įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis pasirašytas juridinio asmens vadovo ir ant jo uždėtas to juridinio asmens antspaudas, jeigu jis antspaudą privalo turėti).
Vietos projektų paraiškos, pateiktos kitu būdu (pvz., paštu, per kurjerį)  nepriimamos.

 

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama VPS vykdytojo buveinėje, darbo dienomis nuo  09:00 valandos iki 17:00 valandos (penktadieniais iki 16:00 val.) ir telefonais:
VPS vadovas Arvydas Veikšra, tel.: +370 609 97118;
VPS strategijos administratorė Jūratė Buičenkienė,  tel.: +370 609 97119;
VPS finansininkė Danutė Baublienė, tel.: +370 609 97125;
VPS viešųjų ryšių specialistė Julija Goštautaitė-Adomavičienė, tel. +370 699 33084.


PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 1

Zarasų–Visagino regiono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal dvisektorės vietos plėtros strategijos „Zarasų–Visagino regiono dvisektorė vietos plėtros strategija, Zarasų–Visagino regionas, 2014–2020 “ (toliau – VPS) priemones  ir  veiklos sritis (žr. lentelę).
Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 266 292,00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.
Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai skelbiami šiose interneto svetainėse: www.zarasaivvg.lt ir www.nma.lt, taip pat Zarasų–Visagino regiono vietos veiklos grupės būstinėje adresu Sėlių a. 22, 327 kab., Zarasai.

„Žemės ūkio produkcijos perdirbimas, paslaugų ir vietos produktų kūrimas“, veiklos sritis„Paslaugų ir vietos produktų kūrimas“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-6-2

Remiamos veiklos:

Alternatyvių verslų kūrimas ir plėtra (galimos projekto veiklos - gaminių iš vietos žaliavų gamyba: baldai, įvairūs medžio gaminiai, namų apyvokos reikmenys, amatininkų, tautodailininkų gaminiai, kt.), paslaugų vietos gyventojams teikimas (maitinimas, aptarnavimas, pramogos ir laisvalaikis, įvairios paslaugos, kt.).

Vietos projekte numatytas verslas pagal ekonominę (-es) veiklą (-as), nurodytą (-as) Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje, patvirtintame Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“, turi atitikti remiamų ekonominės veiklos rūšių sąrašą (finansavimo sąlygų aprašo 4.2.6.1, 4.2.6.2, 4.2.6.3 papunkčius).

Tinkami vietos projektų vykdytojai:

 • fiziniai asmenys, gyvenamąją vietą deklaravę  VVG teritorijoje;
 • ūkininkai, deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą ir įregistravę žemės ūkio valdą ir ūkį VVG teritorijoje;
 • juridiniai asmenys, registruoti VVG teritorijoje ir atitinkantys labai mažai, mažai arba vidutinei įmonei  keliamus reikalavimus, nurodytus Lietuvos   Respublikos   smulkiojo   ir vidutinio verslo plėtros įstatyme. 

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma: 140 292,00 Eur.

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 33 403,00 Eur.

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:

1. fiziniams asmenims, ūkininkams ir labai mažoms įmonėms iki 70 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų;
2. mažoms, vidutinėms įmonėms iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų.

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

„Parama jauniems žmonėms ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“, 
Nr.  LEADER-19.2-SAVA-8

Remiamos veiklos:

Parama teikiama ne žemės ūkio verslo kūrimui (galimos projekto veiklos – gaminių iš vietos žaliavų gamyba: baldai, įvairūs medžio gaminiai, namų apyvokos reikmenys, amatininkų, tautodailininkų gaminiai, kt.), paslaugų vietos gyventojams teikimas (maitinimas, aptarnavimas, pramogos ir laisvalaikis, įvairios paslaugos, kt.). 

Vietos  projekte numatytas verslas pagal ekonominę (-es) veiklą (-as), nurodytą (-as) Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje, patvirtintame Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“, turi atitikti remiamų ekonominės veiklos rūšių sąrašą (finansavimo sąlygų aprašo 4.2.6.1 papunkčius).

Tinkami vietos projektų vykdytojai:

 • fiziniai asmenys, gyvenamąją vietą deklaravę  VVG teritorijoje ir kurie vietos projekto paraiškos pateikimo dieną yra iki 40 metų;
 • ūkininkai, deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą ir įregistravę žemės ūkio valdą ir ūkį VVG teritorijoje ir kurie vietos projekto paraiškos pateikimo dieną yra iki 40 metų;
 • juridiniai asmenys, registruoti VVG teritorijoje ir  atitinkantys labai mažai, mažai arba vidutinei įmonei  keliamus reikalavimus ir kurių valdymo organų amžius/amžiaus vidurkis paraiškos pateikimo metu yra iki 40 metų.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma: 126 000,00 Eur.

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti   30 015,00 Eur.

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:

1. fiziniams asmenims, ūkininkams  ir labai mažoms įmonėms iki 70 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų;
2. mažoms, vidutinėms įmonėms iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų.

 
Finansavimo šaltiniai:  EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2017 m. gruodžio 5 d. 8.00 val. iki 2018 m. vasario 2 d. 14.00 val.  

Vietos projektų paraiškos priimamos Zarasų–Visagino regiono vietos veiklos grupės būstinėje adresu Sėlių a. 22, 327 kab., Zarasai.
Per vieną paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką. Paraiška ir (arba) papildomi dokumentai turi būti pateikti:
– asmeniškai pareiškėjo arba jo įgalioto asmens (įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis pasirašytas juridinio asmens vadovo ir ant jo uždėtas to juridinio asmens antspaudas, jeigu jis antspaudą privalo turėti);
– vietos projektų paraiškos, pateiktos kitu būdu (pvz., paštu, per kurjerį)  nepriimamos.

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama VPS vykdytojo buveinėje, darbo dienomis nuo  9.00 iki 17.00 val. (penktadieniais iki 16.00 val.) ir telefonais:

 • VPS vadovas Arvydas Veikšra, tel. 8 609 97 118
 • VPS strategijos administratorė Jūratė Buičenkienė,  tel. 8 609 97 119
 • VPS finansininkė Danutė Baublienė, tel. 8 609 97 125

2014–2020 M. EUROPOS KAIMYNYSTĖS PRIEMONĖS LATVIJOS, LIETUVOS IR BALTARUSIJOS BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ PROGRAMA SKELBIA ANTRĄJĮ KVIETIMĄ TEIKTI PROJEKTŲ PARAIŠKAS

Programos strateginis tikslas yra stiprinti santykius, ugdyti gebėjimus ir dalytis patirtimi tarp Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos žmonių bei organizacijų, įgyvendinant bendrus veiksmus, kurių tikslas – gerinti gyvenimo kokybę pasienio regionuose.
2-ojo kvietimo metu planuojama paskirstyti apie 25 mln. eurų ir projektų paraiškos gali būti teikiamos pagal šiuos teminius tikslus ir prioritetus:

1.
 Socialinės įtraukties skatinimas ir kova su skurdu:
1.1. Socialinių ir kitų paslaugų prieinamumo gerinimas pažeidžiamoms grupėms;
1.2. Užimtumo skatinimas per verslumą ir inovacijas.

Pastaba: Atsižvelgiant į tai, kad pirmojo kvietimo teikti paraiškas metu atrinktos paraiškos numato programos rezultato rodiklio „Programos teritorijoje esančių asmenų, kuriems suteikta parama, skirta jų įsidarbinimo galimybėms ir verslumo gebėjimams gerinti, skaičius, iš kurių“ pasiekimą tikslinei grupei „jauni asmenys“, siekiant gauti finansavimą pagal antrąjį kvietimą teikti paraiškas, pateikti projektai turi būti orientuoti į kitas tikslines grupes: „priešpensinio amžiaus asmenys“ ir „kiti“. 

2. Gero valdymo vietos savivaldos ir regionų lygmeniu stiprinimas:
2.1. Vietos ir regioninių valdžios institucijų gebėjimų stiprinimas sprendžiant bendrus iššūkius;
2.2. Visuomenės stiprinimas. 

3. Vietos kultūros skatinimas ir istorinio paveldo išsaugojimas:
3.1. Kultūros bei istorinio paveldo ir tradicinių įgūdžių skatinimas ir išsaugojimas. 

Projektuose turi dalyvauti bent vienas partneris iš Baltarusijos ir bent vienas partneris iš Lietuvos arba Latvijos. Kiekviena organizacija, dalyvaujanti projekte, privalo būti juridinis ne pelno siekiantis asmuo iš šių regionų: Panevėžio, Utenos, Vilniaus, Kauno ar Alytaus apskričių Lietuvoje; Latgalos ar Žiemgalos regionų Latvijoje; Mogiliavo, Vitebsko, Gardino ar Minsko sričių arba Minsko miesto Baltarusijoje.
Europos Sąjungos parama kiekvienam finansuoti patvirtintam projektui sudarys 90% visų tinkamų išlaidų. 10% visų tinkamų išlaidų turės finansuoti paramos gavėjai. ES finansavimas projektui sudarys nuo 100 000 iki 1 200 000 eurų.
Terminas, iki kada reikia pateikti paraiškas viešajai įstaigai Jungtiniam techniniam sekretoriatui Vilniuje, yra 2018 m. vasario 22 d., 12:00 val. (Vilniaus laiku, GMT+2).
Daugiau informacijos: http://www.eni-cbc.eu/llb

PASKELBTAS INTERREG V-A PIETŲ BALTIJOS BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ PROGRAMOS 5-ASIS KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS

Informuojame, kad iki š. m. gruodžio 20 d. vyksta Interreg V-A Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programos 5-asis kvietimas teikti paraiškas.
Šiame kvietime partneriai kviečiami teikti projektų paraiškas pagal šias programos priemones:
2.1. Išplėsti Pietų Baltijos regiono gamtos ir kultūros paveldo objektus į tvaraus turizmo lankytinas vietas.
2.2. Padidinti žaliųjų technologijų naudojimą siekiant sumažinti teršalų išmetimą Pietų Baltijos regione.
3.1. Pagerinti transporto kokybę ir aplinkosauginį tvarumą Pietų Baltijos regione.
4.1. Padidinti kvalifikuotos darbo jėgos, dirbančios mėlynajame ir žaliajame ekonomikos sektoriuose Pietų Baltijos regione, skaičių ir bendradarbiavimo per sieną veiksmus.
Detalus kvietimo aprašas pagal programos priemones, dokumentų formos ir atnaujintas programos vadovas yra paskelbti programos internetinėje svetainėje: https://southbaltic.eu/call-for-proposals.
Projektus gali vykdyti valstybės, regioninės ir vietos valdžios institucijos ir kitos organizacijos, kurių veikla skirta viešiesiems visuomenės poreikiams tenkinti, taip pat nevyriausybinės organizacijos iš Klaipėdos, Telšių ir Tauragės regionų Lietuvoje.
Projektų partnerius, ruošiančius projektų paraiškas, programos Jungtinis sekretoriatas kviečia į individualias konsultacijas, kurios vyksta visuose programos regionuose.
Lietuvoje Individualios konsultacijos vyks š. m. lapkričio 28 d. Klaipėdoje, Klaipėdos mokslo ir technologijų parke.
Projektų partneriai, planuojantys rengti ir teikti programai projekto paraiškas ir norintys pasikonsultuoti su programos Jungtinio sekretoriato darbuotojais, labai kviečiami registruotis ir užpildyti projekto idėjos aprašymą programos tinklalapyje čia: https://southbaltic.eu/individual-consultations

Taip pat informuojame, kad š. m. lapkričio 8–9 d. Giustrove (Vokietija) vykusiame Interreg V-A Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programos stebėsenos komiteto posėdyje finansuoti atrinkta 11 projektų, kurių paraiškos buvo pateiktos 4-ojo kvietimo metu. Devyniuose patvirtintuose projektuose dalyvauja dvylika Lietuvos partnerių. Šių Lietuvos partnerių veikloms vykdyti skirta 1,42 mln. EUR Europos regioninės plėtros fondo lėšų. Programos lėšomis bus finansuojami šie projektai:
2 prioritetas. Tikslas – didesnis žaliųjų technologijų naudojimas siekiant sumažinti teršalų išmetimą Pietų Baltijos regione:
„LESS IS MORE”, Energiją tausojančios technologijos, skirtos pašalinti vaistus ir kitus teršalus.
„STEP”, Dumblo technologinė ekologinė pažanga – kanalizacijos dumblo kokybės gerinimas ir pakartotinis jo naudojimas.
3 prioritetas. Tikslas – pagerinti transporto paslaugų kokybę ir aplinkosauginį tvarumą Pietų Baltijos regione:
„CAR”, Automatinio atnaujinimo kūrimas.
„CoBiUM“, Krovininiai dviračiai miesto judumui.
4 prioritetas. Tikslas – padidinti kvalifikuotos darbo jėgos, dirbančios Pietų Baltijos regiono mėlynajame ir žaliajame ekonomikos sektoriuose, bendrus bendradarbiavimo per sieną veiksmus:
„SB Nature Guide Network“, Remti darnųjį gamtinį turizmą tarpvalstybinėse pakrantės zonose Pietų Baltijos regione, sukuriant bendrą vietos gidų švietimo sistemą.
„SEAPLANSPACE”, Erdvinio planavimo priemonės tvariam jūrų valdymui.
5 prioritetas. Tikslas – sustiprinti Pietų Baltijos regiono veikėjų bendradarbiavimo galimybes dalyvaujant tarptautiniuose tinkluose:
„UMBRELLA”, Pietų Baltijos jūros regiono veikėjų tarpvalstybinio bendradarbiavimo gebėjimų stiprinimas.
„CICPA”, Bendros iniciatyvos saugomose teritorijose.
„FilmNet”, Pietų Baltijos filmų ir kultūros tinklas.
„SB FICA“, “South Baltic Food Culture Innovation” dalyviai.
„SB YCGN”, Pietų Baltijos jaunimo pagrindinių grupių tinklas.
Šiems projektams buvo skirta 10 562 504,02 EUR Europos regioninės plėtros fondo lėšų.
Daugiau informacijos apie 2014–2020 m. Interreg V-A Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programą rasite internetinėje svetainėje www.southbaltic.eu. 

PASKELBTAS 2018 M. PROGRAMOS „ERASMUS+“ VADOVAS IR KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra, „Erasmus+“ jaunimo srities nacionalinė agentūra Lietuvoje, informuoja, kad paskelbtas oficialus kvietimas teikti paraiškas 2018 m. Su oficialaus kvietimo tekstu galite susipažinti čia.
2018 metais paraiškas bus galima teikti 3 kartus. Pirmąjį kartą paraiškų lauksime iki 2018 m. vasario 1 d. 13.00 val. Šio termino projektų pradžios data: 2018 m. gegužės 1 d. (strateginėms partnerystėms – nuo birželio 1 d.) iki rugsėjo 30 d. Visus paraiškų teikimo terminus 2017 m. rasite čia.
Nacionalinė agentūra priims abiejų tipų paraiškas, skirtas strateginėms partnerystėms: inovacijoms skirtus projektus bei gerosios praktikos mainų projektus. Rekomenduojame paraiškas teikti 1–2 terminui. Dėl lėšų trūkumo trečiasis kvietimas strateginėms partnerystėms gali būti neskelbiamas.
Kviečiame susipažinti su ES programos „Erasmus+“ vadovu, kuriame rasite išsamią informaciją apie galimas veiklas, reikalavimus projektų turiniui ir viešinimui, projektų finansavimo taisykles. Paraiškų formos 2018 m. dar nėra paskelbtos.
Teikti paraiškas dėl finansavimo pagal programą „Erasmus+“ gali visos viešosios ar privačios įstaigos, vykdančios veiklą švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto srityse. Be to, paraiškas dėl jaunimo ar su jaunimu dirbančių darbuotojų mobilumo mokymosi tikslais finansavimo, taip pat dėl jaunimo srities strateginių partnerystės projektų finansavimo gali teikti su jaunimu susijusį darbą dirbančios jaunimo grupės, nebūtinai priklausančios kuriai nors jaunimo organizacijai.

Bendras šio kvietimo teikti paraiškas biudžetas – 2 490,9 mln. EUR:

Švietimas ir mokymas 2 253,2 mln. EUR
Jaunimo reikalai 188,2 mln. EUR
„Jean Monnet“ 12,1 mln. EUR
Sportas 37,4 mln. EUR

Kaip ir 2016 m. bei 2017 m., 2018 m. programos vadove itin daug dėmesio skiriama projektų, kuriais remiama socialinė įtrauktis (visų pirma pabėgėlių ir migrantų), taip pat vykdoma radikalizacijos prevencija, skatinimui.
Išsamią informaciją ir kvietimą teikti paraiškas rasite paspaudę šią nuorodą.
Dėl smulkesnės informacijos kreipkitės į koordinatorių, atsakingą už konkretų Programos veiksmą. Visų agentūros darbuotojų kontaktus rasite čia. Dėl konsultacijų JTBA biure rekomenduojame iš anksto susitarti telefonu ar el. paštu.

Jei turite klausimų, skambinkite bendruoju telefonu (8 5) 249 7003.


KVIEČIAME TEIKTI PROJEKTUS PRIEMONĖS „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO TAIKOS PR. SENIŪNAITIJOS, VILKARAGIO SENIŪNAITIJOS, STATYBININKŲ G. SENIŪNAITIJOS IR JAUNYSTĖS G. SENIŪNAITIJOS TERITORIJOSE KONKURSUI  

Visagino savivaldybės administracija, įgyvendindama priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ kviečia teikti projektus priemonės įgyvendinimui Taikos pr. seniūnaitijos, Vilkaragio seniūnaitijos, Statybininkų g. seniūnaitijos ir Jaunystės g. seniūnaitijos teritorijoje.
Projektų teikimo prioritetai:
1. Bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti.
2. Bendruomeninė veikla ir kita vietos bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla.
3. Kultūrinė ir švietėjiška veikla (mokymo (-si) priemonių, skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą, organizavimas, vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei reikšmingų leidinių leidyba).
4. Socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams ir (ar) grupėms.
5. Sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyventojų telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas).
6. Vaikų ir jaunimo užimtumas (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą).
 
Projektai teikiami iki 2017 m. spalio 23 d. Visagino savivaldybės administracijai (109 kab.) arba siunčiami paštu, ant voko nurodant „Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų finansavimo konkursui“, Visagino savivaldybės administracija, Parko g. 14, Visaginas“. Jeigu paraiška pateikiama paštu arba per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta data turi būti ne vėlesnė kaip 2017 m. spalio 23 d.

Projektų teikimo klausimais konsultuoja Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Laimonas Abarius, tel. (8 386) 34 476, el. p. laimonas.abarius@visaginas

PRIDEDAMA:

1. Aprašas
2. Paraiškos forma


KVIEČIAME PAPILDOMAI TEIKTI PROJEKTUS PRIEMONĖS „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO KONKURSUI
 

Visagino centro teritorijų (Sedulinos al., Vilties g., Santarvės ir Atgimimo seniūnaitijos) išplėstinė seniūnaičių sueiga, įvykusi 2017 m. rugsėjo 25 d, kviečia papildomai teikti projektus priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Visagino savivaldybėje konkursui.
 
Projektų teikimo prioritetai:
1. Bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams) (ne daugiau kaip 20 proc. projektui įgyvendinti skirtos sumos ilgalaikiam materialiniam turtui įsigyti).
2. Bendruomeninė veikla ir kita vietos bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, bendruomenines organizacijas ir vietos valdžios institucijas bendradarbiauti, organizavimas ir savanoriškos veiklos organizavimas);
3. kultūrinė ir švietėjiška veikla (mokymo (-si) priemonių, skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą, organizavimas, vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei reikšmingų leidinių leidyba);
4. socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams ir (ar) grupėms (labdaros ir paramos akcijų organizavimas, senyvo amžiaus, vienišų asmenų, kuriems reikalinga pagalba, lankymas, pagalbos sau nuo priklausomybių ar kitų socialinių problemų kenčiantiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas, renginių ir kitų priemonių, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir jų grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas);
5. sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyventojų telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas);
6. vaikų ir jaunimo užimtumas (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą).
Projektai teikiami iki 2017 m. spalio 13 d. 15.45 val. Visagino savivaldybės administracijai (109 kab.) arba siunčiami paštu, ant voko nurodant „Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų finansavimo konkursui“, Visagino savivaldybės administracija, Parko g. 14, Visaginas“.
Jeigu paraiška pateikiama paštu arba per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta data turi būti ne vėlesnė kaip 2017 m. spalio 13 d.
Projektų teikimo klausimais konsultuoja Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Laimonas Abarius, tel. (8 386) 34 476, el. p. laimonas.abarius@visaginas

PRIDEDAMA:
1. Aprašas
2. Paraiškos forma


VISAGINO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA SKELBIA PRIEMONĖS „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO KONKURSUS

2017 m. rugsėjo 7 d. posėdžiavusios Visagino Energetikų g. seniūnaitijos ir kaimiškųjų seniūnaitijų teritorijos  ir Visagino - vakarų teritorijos išplėstinės seniūnaičių sueigos, apsvarstė priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo prioritetus.

Visagino Energetikų g. seniūnaitijos – kaimiškųjų seniūnaitijų teritorijos (Energetikų g. seniūnaitija, Tumelinos seniūnaitija, Karlų seniūnaitija, Magūnų seniūnaitija ir Pasmalvės seniūnaitija) išplėstinės seniūnaičių sueigos nutarimu, nustatyti šie priemonės įgyvendinimo prioritetai:
1.Bendruomeninė veikla ir kita veikla nukreipta į bendruomeninės, vaikų ir jaunimo užimtumą, bei kultūrinį švietimą;
2.Socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams;
3.Sporto ir sveikatinimo veikla.
Projektams šioje teritorijoje finansuoti numatyta skirti 3985,0 Eur.

Visagino vakarų seniūnaitijų teritorijos (Kosmoso g. seniūnaitija, Partizanų g. seniūnaitija, Parko g. seniūnaitija, Pakrantės seniūnaitija ir Festivalio g. seniūnaitija) išplėstinės seniūnaičių sueigos nutarimu nustatomi šie priemonės įgyvendinimo prioritetai:
1.Viešųjų erdvių, pirmiausia esančių Festivalio g. seniūnaitijoje, geresnis pritaikymas vaikų laisvalaikiui ir poilsiui;
2.Papildomų vietų dviračių parkavimui įrengimas šioje teritorijoje esančiose vietose;
3. Aktyvaus laisvalaikio žiemos metu formų įvairovės plėtra;
4. Įvairaus amžiaus gyventojų (pirmiausia vaikų) skaitymo skatinimas;
5.Visagino miesto I mikrorajono teritorijų, sudarančių Festivalio g., Parko g., Partizanų g., Kosmoso g. seniūnaitijų ir Pakrantės  seniūnaitijos estetizavimo ir vizualizacijos (pristatymo viešoje erdvėje) iniciatyvos.
Projektams šioje teritorijoje finansuoti numatyta skirti 5000,0 Eur.
Projektus konkursui gali teikti juridinių asmenų registre įregistruotos Visagino savivaldybės teritorijoje veikiančios bendruomeninės, nevyriausybinės organizacijos, religinės bendruomenės ir bendrijos. Projektinės paraiškos teikiamos vadovaujantis Aprašo reikalavimais, užpildant nustatyto pavyzdžio formą ir pateikiant paraiškos formos 7 dalyje nurodytus dokumentus. 

Projektai teikiami iki 2017 m. rugsėjo 27 d. 16.30 val. Visagino savivaldybės administracijai (109 kab.) arba siunčiami paštu, ant voko nurodant „Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų finansavimo konkursui“, Visagino savivaldybės administracija, Parko g. 14, Visaginas“.  
Jeigu paraiška pateikiama paštu arba per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta data turi būti ne vėlesnė kaip 2017 m. rugsėjo 27 d.
Konsultacijos projektų teikimo klausimais vyks rugsėjo 19 d., 16.00 val. Visagino savivaldybės didžioje posėdžių salėje.
Informaciją apie konkursą teikia Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Laimonas Abarius (tel. (8 386) 34 476, el. p. laimonas.abarius@visaginas

PRIDEDAMA:

1. Aprašas
2. Paraiškos forma 


VISAGINO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA SKELBIA PAPILDOMUS PROJEKTŲ FINANSAVIMO KONKURSUS

1) Visagino savivaldybės administracija skelbia papildomą Visagino savivaldybės religinių bendruomenių ir bendrijų 2017 metų projektų finansavimo konkursą.
Projektai teikiami iki 2017 m. rugpjūčio 1 d. 16.30 val. konkurso nuostatuose nustatyta tvarka.
Visagino savivaldybės religinių bendruomenių ir bendrijų 2016–2022 metų projektų finansavimo tvarkos aprašas, projekto paraiškos ir vertinimo forma pridedami.

2) Visagino savivaldybės administracija skelbia papildomą Visagino savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektų 2017 metų rėmimo konkursą.
Konkursui teikiami projektai privalo atitikti bent vieną iš šių prioritetų:
1. veiklos, skirtos nevyriausybinių organizacijų gebėjimams stiprinti;
2. veiklos, skirtos Visagino miesto populiarinimui;
3. veiklos, skirtos savanoriškos veiklos populiarinimui.

Konkurso nuostatai, projekto paraiškos ir vertinimo forma, Visagino savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektų rėmimo konkurso komisijos darbo reglamentas pridedami.
Projektai teikiami iki 2017 m. rugpjūčio 10 d. 16.30 val.

Projektų teikimo klausimais konsultuoja Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistas Laimonas Abarius, tel. (8 386) 34 476, el. p. laimonas.abarius@visaginas.lt


PASKELBTAS KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS 

Pranešame, kad yra paskelbtas kvietimas teikti paraiškas "Visuomenės nepakantumo korupcijai didinimo ir dalyvavimo viešojo valdymo procesuose skatinimo iniciatyvos. 2 kvietimas Nr. 10.1.2-ESFA-K-917-02".
Priemonės tikslas – padidinti visuomenės nepakantumą korupcijai ir dalyvavimą viešojo valdymo procesuose. Pagal Priemonę remiamos veiklos tikslas –  padidinti visuomenės nepakantumą korupcijos apraiškoms viešajame sektoriuje.

Finansuojamos veiklos – Viešasis valdymas. 
 
Remiamos veiklos – Visuomenės nepakantumą korupcijai didinančių ir pilietinį aktyvumą kovoje su korupcija skatinančių priemonių rengimas ir vykdymas.

Papildoma informacija čia.


Kvietimas teikti paraiškas Regioninio EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų Jaunimo užimtumo fondo paramai gauti

2017 m. balandžio 26 d.  donorai paskelbė naujojo instrumento - Regioninio  EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų Jaunimo užimtumo fondo pradžią. Šis fondas yra Daugiašalio regioninio bendradarbiavimo fondo, kurį finansuoja EEE ir Norvegijos finansiniai mechanizmai ir administruoja tiesiogiai donorai per atsirinktą fondo operatorių (Ecorys Polska ir JCP Italy konsorciumas), dalis. Šio fondo tikslas yra finansuoti tarptautinius bandomuosius projektus, kurie skatintų tvarų ir kokybišką jaunimo užimtumą, taip pat skatintų gerosios patirties mainus tarp šalių. Šis fondas finansuoja šias tris pagrindines sritis:

 • Inovacijos ir tyrinėjimai;
 • Praktinės (know-how) ir gerosios patirties perdavimas;
 • Analizė ir tyrimai.

Tarptautiniams projektams iš minėto fondo įgyvendinti 7 metų laikotarpiui yra skirta 60.6 milijonų eurų. Prašoma paramos suma 1 projektui įgyvendinti negali būti mažesnė nei 1 mln. eurų. Maksimali galima paramos dalis projektui – 85 proc. projekto vertės.
Paraiškas gali teikti visos 15 šalių paramos gavėjų1, taip pat Airija, Ispanija ir Italija. Pareiškėju gali būti organizacijų konsorciumas kurį sudaro organizacijos iš ne mažiau kaip 2 šalių. Vedantysis konsorciumo partneris/organizacija turi būti bet kuris subjektas, įsteigtas vienoje iš 15 šalių paramos gavėjų, o kiti konsorciumo partneriai (jų skaičius neribojamas) gali būti bet kuris subjektas, įsteigtas vienoje iš 15 šalių paramos gavėjų, taip pat Airijoje, Ispanijoje ir Italijoje. Taip pat į organizacijų konsorciumą gali įeiti ir ekspertinis partneris, kurs gali būti bet kuris subjektas, įsteigtas bet kurioje šalyje donorėje ar reikalavimus neatitinkančioje ES valstybėje narėje arba bet kuri tarptautinė organizacija.
Šio fondo tikslinė grupė – jaunimas nuo 15 iki 29 metų, didesnį dėmesį skiriant 25-29 metų amžiaus grupei. Taip pat didesnis dėmesys turėtų būti skiriamas ilgalaikiams bedarbiams, žemos kvalifikacijos darbuotojams, neaktyvioms moterims kurios prižiūri vaikus arba nedarbingiems suaugusiesiems, etninėms mažumoms, įskaitant romus, prieglobsčio prašytojams, žmonėms, turintiems psichikos sveikatos problemų ir neįgaliesiems.

Paraiškas finansavimui gauti galima teikti iki 2017 m. rugpjūčio 1 d.

Visą informaciją apie kvietimą ir paraiškos teikimo procedūras (anglų kalba) galima rasti čia: www.eeagrants.org/fundforyouthemployment  ir čia: http://ecorys.pl/eeagrants/

Iškilus klausimams dėl paraiškų rengimo ir teikimo, taip pat galima kreiptis ir į šio fondo operatorių Ecorys Polska ir JCP Italy konsorciumą el. paštu eeagrants@ecorys.com arba telefonais +48 22 339 45 40, +39 05 22 501 157 ir +35 92 491 75 18.

Visagino savivaldybės atvirų jaunimo erdvių veiklos projektų finansavimo konkursą (pagal uždavinį 05.02.01.03 „Atvirą darbą su jaunimu vykdančių organizacijų institucinės paramos programos įgyvendinimas“). Projektai teikiami iki 2017 m. birželio 12 d. 16.30 val. konkurso tvarkos apraše nustatyta tvarka. Maksimali vienam projektui skiriamų lėšų suma – 400 Eur.

Visagino savivaldybės religinių bendruomenių ir bendrijų 2017 metų projektų finansavimo konkursą (pagal uždavinį 05.01.01.01. „Tradicinių religinių bendrijų ir bendruomenių veiklos ir kultūrinių iniciatyvų skatinimas“). Projektai teikiami iki 2017 m. birželio 12 d. 16.30 val. konkurso tvarkos apraše nustatyta tvarka. Maksimali vienam projektui skiriamų lėšų suma – 1200 Eur.

Visagino savivaldybės Visagino savivaldybės nevyriausybinių organizacijų 2017 metų projektų rėmimo konkursą (pagal uždavinį 05.01.01.02 „Vietos iniciatyvų projektų savivaldybėje įgyvendinimo skatinimas“). Projektai teikiami iki 2017 m. birželio 12 d. 16.30 val. konkurso tvarkos apraše nustatyta tvarka. Maksimali vienam projektui skiriamų lėšų suma – 700 Eur.

Formaliojo ir neformaliojo mokymosi galimybių plėtra Nr. 09.4.2-ESFA-K-714-01
 
Aktualizuoti viešąjį ir privatų kultūros paveldą Nr. 05.4.1-CPVA-K-303

Savivaldybių viešųjų pastatų atnaujinimas Nr. 04.3.1-FM-F-002

 Kviečiame atvykti į informacinį INVEGA renginį Alytuje

Kviečiame atvykti į informacinį INVEGA renginį Utenoje


STARTUOJA TARTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO PROGRAMA LATVIJA-LIETUVA

Paskelbtas pirmasis kvietimas teikti paraiškas.

Daugiau informacijos galite rasti čia: http://latlit.eu/calls-for-proposals/

Kvietimas

 

Paskutinis atnaujinimas: 2018-02-23 10:52:05
 Prisijungimas gyventojams

MUS RASITE ČIA
                                                          Miesto schema 

RENGINIŲ
KALENDORIUS
P A T K Pn Š S
26272801020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829303101
Kovas
    2018     
 
NAUJIENŲ
PRENUMERATA
Įveskite savo el. pašto adresą:
Įveskite paieškos raktinį žodį:
VARTOTOJŲ
STATISTIKA
Iš viso apsilankė: 16269436
Šiandien apsilankė: 1892
Dabar naršo: 173

 

 
© Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos.
Sprendimas: Idamas. Naudojama Smartweb sistema