Visagino savivaldybė - Strateginiai veiklos planai

Biudžetinė įstaiga
Parko g. 14, 31139 Visaginas
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas 188711925
Tel. (8 386) 60 246
Faks. (8 386) 31 286
El. p. visaginas@visaginas.lt

Lietuviškai English Russian
Spausdinti
Tarybos posėdžių transliacija
Strateginiai veiklos planai

Savivaldybės misija: Sėkmingai plėtoti ir įgyvendinti savivaldos teisę, užtikrinti subalansuotą plėtrą bei kokybiškai vykdyti viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo funkcijas, tenkinant Visagino savivaldybės bendruomenės viešuosius poreikius ir interesus.

 


Visagino savivaldybės 2018–2020 metų strateginis veiklos planas  
(patvirtintas Visagino savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. TS-24) 


Visagino savivaldybės 2017–2019 metų strateginis veiklos planas  
(patvirtintas Visagino savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. TS-13)

Visagino savivaldybės 2017–2019 m. strateginio veiklos plano asignavimų valdytojai ir programų vykdytojai – Visagino savivaldybės administracijos direktorius ir savivaldybės įsteigtų biudžetinių įstaigų direktoriai.


Visagino savivaldybės 2016–2018 metų strateginis veiklos planas 
(patvirtintas Visagino savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. TS-19)

Visagino savivaldybės 2016–2018 m. strateginio veiklos plano asignavimų valdytojai ir programų vykdytojai – Visagino savivaldybės administracijos direktorius ir savivaldybės įsteigtų biudžetinių įstaigų direktoriai.

1 STRATEGINIS TIKSLAS: Gerinti savivaldybės valdymą, formuoti Visagino savivaldybės kaip modernios, šiuolaikiškai besitvarkančios savivaldybės įvaizdį

Šis strateginis tikslas skirtas geresnėms savivaldybės darbo kokybės sąlygoms kurti, savivaldybės finansinei veiklai planuoti ir koordinuoti, siekiant gerinti valdymo struktūrą ir stiprinti valdymo kokybę, didinant viešojo administravimo efektyvumą.
Didinant įstaigų veiklos efektyvumą, atsakomybę ir viešumą, 2016 m. planuojama:

- atlikti Visagino savivaldybės administracijos struktūros analizę ir, esant poreikiui, ją pakeisti;

- atlikti Visagino savivaldybei priklausančių ir pavaldžių įmonių ir organizacijų veiklos tyrimą, išanalizuoti jų darbą ir paslaugų kokybę;

- vykdyti administracinės naštos mažinimo priemones;

- užtikrinti efektyvų savivaldybės funkcijų organizavimą ir įgyvendinimą;

- kelti, tobulinti darbuotojų kvalifikaciją;

- užtikrinti efektyvų savivaldybės turto valdymą ir disponavimą juo.

Įgyvendinant šį strateginį tikslą vykdoma programa:

Visagino savivaldybės valdymo tobulinimo programa 01

2 STRATEGINIS TIKSLAS: GERINTI SOCIALINĘ APLINKĄ TEIKIANT KOKYBIŠKAS PASLAUGAS

Tikslui pasiekti numatoma vykdyti priemones ugdymo paslaugų kokybei gerinti, kūno kultūros ir sporto paslaugų kokybei gerinti, jų įvairovei didinti. Numatoma skatinti visuomeninių organizacijų veiklą, stiprinti švietimo, sporto, kultūros ir socialinių įstaigų materialinę bazę, gausinti teikiamų paslaugų pasiūlą ir gerinti jų kokybę. Šiuo tikslu taip pat siekiama pagerinti viešojo sektoriaus paslaugų kokybę, pasiekiamumą, sveikatinimo veiklos sąlygas, socialinių paslaugų vykdymą ir plėtrą, ugdyti visuomenės sveikatos kultūrą. Siekiama užtikrinti socialinių išmokų, kompensacijų skyrimą ir mokėjimą, mokinių nemokamą maitinimą, mokinių aprūpinimą mokinio reikmenimis, socialinių paslaugų įstaigų išlaikymą, neįgaliųjų integraciją, socialinės globos užtikrinimą. Šiuo tikslu taip pat siekiama kurti saugią ir patogią gyvenimo aplinką.
Gerinant socialinę aplinką savivaldybėje, 2016 m. planuojama:

- užtikrinti ugdymo(si) sąlygų, formų ir programų įvairovę;

- organizuoti vaikų ir jaunimo kryptingą užimtumą, neformalųjį ugdymą;

- skatinti gyventojų dalyvavimą sporto ir sveikatingumo renginiuose, didinti šių renginių įvairovę;

- siekiant kokybiško renginių organizavimo, gerinti kultūros įstaigų materialinę bazę, tobulinti kultūros darbuotojų kompetenciją;

- formuoti patikimą nevyriausybinių organizacijų partnerystės bei veiklos skatinimo rėmimo sistemą (tvarką);

- užtikrinti socialinės paramos savivaldybės gyventojams teikimą laiku; socialinių paslaugų teikimo įvairovę ir prieinamumą, įgyvendinant investicinius projektus.

Įgyvendinant šį strateginį tikslą vykdomos programos:

Visagino savivaldybės švietimo paslaugų plėtros programa 02

Visagino savivaldybės kūno kultūros ir sporto plėtros programa 03

Visagino savivaldybės gyventojų kultūrinio aktyvumo skatinimo ir identiteto stiprinimo programa 04

Visagino savivaldybės bendruomeniškumo skatinimo programa 05

Visagino savivaldybės socialinės paramos įgyvendinimo programa 06

Visagino savivaldybės sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa 07

3 STRATEGINIS TIKSLAS: PLĖTOTI SAVIVALDYBĖS INŽINERINĘ, SUSISIEKIMO IR REKREACINĘ INFRASTRUKTŪRĄ, KURTI PALANKIĄ GYVENAMĄJĄ APLINKĄ

Šis strateginis tikslas yra susijęs su savivaldybės infrastruktūros vystymu. Siekiama gerinti viešųjų erdvių kokybę, sudaryti sąlygas inžinerinės infrastruktūros ir susisiekimo komunikacijų gerinimui, jų plėtrai. Šiuo tikslu siekiama padidinti miesto viešųjų erdvių patrauklumą, užtikrinti švarą ir tvarką, teikti gyventojams kokybiškas komunalines paslaugas, prižiūrėti ir modernizuoti miesto inžinerinės ir rekreacinės infrastruktūros objektus.

Kuriant palankią gyvenamąją aplinką visuomenei, 2016 m. planuojama:

- toliau plėtoti atliekų tvarkymo infrastruktūrą (reikalingų dokumentų rengimas finansavimui iš ES struktūrinių fondų lėšų gauti mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteineriams įsigyti ir aikštelėms įrengti; antrinių žaliavų surinkimo konteinerių mieste atnaujinimas);

- reikalingų dokumentų rengimas finansavimui iš ES struktūrinių fondų lėšų gauti paviršinių (lietaus) nuotekų nuotakyno sistemos modernizavimui;

- toliau diegti Visagino savivaldybėje energijos taupymo technologijas, siekti didesnio energijos vartojimo efektyvumo didinimo, didelį dėmesį skirti teigiamam gyventojų požiūrio formavimui;

- atsižvelgiant į gautą finansavimą atlikti dviračių takų ir miesto gatvių, šaligatvių renovavimo darbus; rengti dokumentus šių darbų finansavimui gauti iš ES struktūrinių fondų lėšų;

- pradėti naujų kapinių įrengimo darbus;

- remontuoti ir prižiūrėti savivaldybės turtą;

- spręsti gatvių apšvietimo problemą.

Įgyvendinant šį strateginį tikslą vykdomos programos:

Visagino savivaldybės aplinkos apsaugos programa 08

Visagino savivaldybės viešosios infrastruktūros plėtros programa 10

4 STRATEGINIS TIKSLAS: KURTI EKONOMINĘ APLINKĄ, PALANKIĄ PRAMONEI, VERSLUI, TURIZMUI, INVESTICIJOMS IR ŽINIŲ EKONOMIKAI PLĖTOTI

Šiuo tikslu siekiama suformuoti efektyviai veikiančią verslo paramos sistemą, skleisti verslo informaciją, skatinti verslumą bei iniciatyvas. Siekiama vykdyti architektūros ir teritorijų planavimo veiklą. Tikslu taip pat siekiama kurti palankią aplinką turizmui, plėsti turizmo, rekreacijos, poilsio ir paslaugų infrastruktūrą, užtikrinti turizmo informacijos sklaidą.

Plėtojant savivaldybės ekonominę aplinką, 2016 m. planuojama:

- skatinti informacijos sklaidą projektų įgyvendinimo, lėšų pritraukimo klausimais (verslininkams, biudžetinėms įstaigoms, savivaldybės bendruomenėms);

- konstruktyviai skatinti smulkųjį ir vidutinį verslą, jo plėtrą (esant poreikiui peržiūrėti SVV skatinimo priemones, prioritetus);

- pritraukti papildomus finansavimo šaltinius, rengti reikalingus dokumentus, siekiant gauti finansavimą iš ES struktūrinių ir kitų fondų savivaldybės projektams įgyvendinti;

- regeneruoti buvusį karinį miestelį pritaikant kompleksą inovatyviai pramonei vystyti;

- įkurti savivaldybės turizmo informacijos centrą;

- tęsti Irklavimo bazės įrengimo darbus Visagino ežero pakrantėje.

Įgyvendinant šį strateginį tikslą vykdoma programa:

Visagino savivaldybės ekonominės plėtros programa 09

Savivaldybės lėšų dalis (savivaldybės biudžeto lėšos savarankiškosioms funkcijoms vykdyti, specialiosios tikslinės dotacijos lėšos (tarp jų valstybės investicijų programos lėšos), biudžetinių įstaigų pajamos, aplinkos apsaugos specialioji programa, paskolos lėšos) sudaro apie 57,52 proc.

ES struktūrinių fondų ir programų lėšos sudaro 26,58 proc. Planuojama vykdyti ES struktūrinių fondų ir Ignalinos programos lėšomis finansuojamus projektus.

Valstybės biudžeto lėšos (tarp jų investicinių projektų bendrojo finansavimo lėšos, išmokos vaikams ir pan.) sudaro 12,83 proc.

Iš kitų finansavimo šaltinių numatoma gauti 3,07 proc.: Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos; Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinio mechanizmo lėšos, Užimtumo fondo lėšos ir kiti.

Daugiausia lėšų planuojama skirti įgyvendinant infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros priemones (10 programa) – apie 34,61 proc., švietimo ir ugdymo priemones (02 programa) – apie 25,82 proc. ir socialinės apsaugos plėtojimo priemones (06 programa) – apie 15,88 proc.

2016 metų asignavimų pasiskirstymas pagal programas 


Ankstesnių metų strateginiai veiklos planai:

Visagino savivaldybės 2008–2010 metų strateginis veiklos planas
(patvirtintas Visagino savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 4 d. sprendimu Nr. TS-120)

Visagino savivaldybės 2009–2011 metų strateginis veiklos planas
(patvirtintas Visagino savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. TS-36)

Visagino savivaldybės 2010–2012 metų strateginis veiklos planas
(patvirtintas Visagino savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 11 d. sprendimu Nr. TS-35)

Visagino savivaldybės 2011–2013 m. strateginis veiklos planas
(patvirtintas Visagino savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 17 d. sprendimu Nr.TS-9)

Visagino savivaldybės 2012–2014 metų strateginis veiklos planas
(patvirtintas Visagino savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr.TS-18)

Visagino savivaldybės 2012–2014 metų strateginio veiklos plano pakeitimas(papildymas)
(patvirtintas Visagino savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr.TS-130)

Visagino savivaldybės 2013–2015 metų strateginis veiklos planas
(patvirtintas Visagino savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. TS-204)

Visagino savivaldybės 2013–2015 metų strateginio veiklos plano programų tikslų, uždavinių ir priemonių išlaidų suvestinės
(su patvirtintu 2013 m. Visagino savivaldybės biudžetu (patvirtintos Visagino savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. TS-24))

Visagino savivaldybės 2014–2016 metų strateginis veiklos planas
(patvirtintas Visagino savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. TS-15)

Visagino savivaldybės 2014–2016 metų strateginio veiklos plano pakeitimas
(patvirtintas Visagino savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr.TS-81)

Visagino savivaldybės 2015–2017 metų strateginis veiklos planas
(patvirtintas Visagino savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. TS-16) 


Norintys teikti pasiūlymus dėl esamų priemonių koregavimo ar papildomų priemonių įtraukimo į Visagino savivaldybės strateginį veiklos planą turi užpildyti patvirtintą formą ir pateikti savivaldybės administracijos direktoriui.

Daugiau informacijos:
Strateginio planavimo ir investicijų  valdymo skyrius
Tel. (8 386) 60 698

Paskutinis atnaujinimas: 2018-02-26 11:32:38
 Prisijungimas gyventojams

MUS RASITE ČIA
                                                          Miesto schema 

 

RENGINIŲ
KALENDORIUS
P A T K Pn Š S
26272801020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829303101
Kovas
    2018     
 
NAUJIENŲ
PRENUMERATA
Įveskite savo el. pašto adresą:
Įveskite paieškos raktinį žodį:
VARTOTOJŲ
STATISTIKA
Iš viso apsilankė: 16278816
Šiandien apsilankė: 16634
Dabar naršo: 270
 
© Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos.
Sprendimas: Idamas. Naudojama Smartweb sistema