Visagino savivaldybė - Laisvos pareigos biudžetinėse įstaigose ir savivaldybės įmonėse

Biudžetinė įstaiga
Parko g. 14, 31139 Visaginas
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas 188711925
Tel. (8 386) 60 246
Faks. (8 386) 31 286
El. p. visaginas@visaginas.lt

Lietuviškai English Russian
Spausdinti
Tarybos posėdžių transliacija
Laisvos pareigos biudžetinėse įstaigose ir savivaldybės įmonėse

VISAGINO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS SKELBIA KONKURSĄ VYRIAUSIOJO BUHALTERIO PAREIGOMS EITI

Buveinė: Taikos pr. 13, 31110 Visaginas.
Pareigybė: vyriausiasis buhalteris, pareigybė reikalinga organizuoti Visagino socialinių paslaugų centro (toliau – VSPC) buhalterinę apskaitą pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus.
Pareigos: Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (neterminuota darbo sutartis).
 
Kvalifikaciniai reikalavimai:
1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos krypties išsilavinimą;
2. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį buhalterinės apskaitos srityje.
3. Vyriausiasis buhalteris turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos organizavimą ir atskaitomybės sudarymą, biudžeto planavimą, darbo teisinius santykius, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, laikytis tarnybinio etiketo, darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, apsaugos nuo elektros reikalavimų.
4. Šias pareigas einančio asmens valstybinės kalbos mokėjimo lygis turi atitikti valstybinės kalbos mokėjimo III kategoriją.
5. Būti susipažinusiam ir savo veikloje vadovautis VSPC nuostatais, VSPC vidaus tvarkos taisyklėmis, VSPC direktoriaus įsakymais, reglamentuojančiais dokumentacijos tvarkymą, darbo saugos ir sveikatos, priešgaisrinės, civilinės saugos instrukcijomis, higienos normomis ir taisyklėmis bei šiuo pareigybės aprašymu.
6. Gebėti atsirinkti ir taikyti savo darbe įprastas taisykles ir instrukcijas, dirbti pagal nustatytas procedūras, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
7. Mokėti dirbti kompiuteriu pagal bazinius kompiuterinio raštingumo reikalavimus (MS Office programiniu paketu, sistemomis FinNet, FinISA, Finalga ir VSAKIS).
 
Funkcijos:
1. Vyriausiasis buhalteris vykdo šias funkcijas:
1.1. teikia VSPC direktoriui pasiūlymus dėl buhalterinės apskaitos politikos, apskaitos registrų parinkimo, atsižvelgiant į konkrečias sąlygas ir apskaitos reikalavimus;
1.2. registruoja ūkines operacijas ir ūkinius įvykius;
1.3. rengia VSPC finansinių, biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius, kitas pagal buhalterinės apskaitos duomenis sudaromas ataskaitas;
1.4. VSPC direktoriaus pavedimu surašo ir pasirašo apskaitos dokumentus;
1.5. VSPC direktoriaus pavedimu vykdo išankstinę finansų kontrolę, atsiskaitymų kontrolę – pasirašo ūkinių operacijų dokumentus, tuo patvirtindamas, kad:
1.5.1. ūkinė operacija yra teisėta;
1.5.2. dokumentai, susiję su ūkinės operacijos atlikimu, yra tinkamai parengti;
1.5.3. ūkinei operacijai atlikti pakaks patvirtintų asignavimų.
1.6. teikia buhalterinės apskaitos informaciją ir rengia ataskaitas, pagal pareikalavimą – apskaitos dokumentus ir registrus centro direktoriui, auditoriams, asignavimų valdytojams, mokesčių administratoriams, ir savivaldybių institucijoms;
1.7. laiku apskaičiuoja ir deklaruoja centrui privalomus mokėti mokesčius;
1.8. nedelsdamas informuoja VSPC direktorių ir (ar) jo pavedimu kitą asmenį apie atskleistus neteisėtus VSPC darbuotojo veiksmus (lėšų naudojimą ne pagal paskirtį, neteisėtą turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo);
1.9. atlieka kitas VSPC direktoriaus pavestas funkcijas, susijusias su buhalterinės apskaitos tvarkymu ir finansinių, biudžeto vykdymo rinkinių, statistinių ir kitų reikalingų ataskaitų pagal buhalterinės apskaitos duomenis parengimu;
1.10. tinkamai saugo buhalterinius dokumentus, pagal reikalavimus formuoja jų bylas ir nustatyta tvarka tinkamai paruoštus perduoda į centro archyvą;
1.11. vykdo su VSPC funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio VSPC direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti VSPC tikslai ir įgyvendinti uždaviniai.

Darbo užmokestis: 5,3–5,6 PABD (pareiginės algos bazinis dydis).
 
Dokumentai, kurie turi būti pateikti:
1. Prašymas leisti dalyvauti konkurse.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jo kopija.
3. Išsilavinimą patvirtinantys dokumentai ir jų kopijos.
4. Gyvenimo aprašymas (CV).
5. Asmens privalumų sąrašas, kuriame pretendentas laisva forma nurodo savo gebėjimus ir dalykines savybes.
6. Užpildyta pretendento anketa (Pretendento anketos formos pavyzdys patvirtintas 2017 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 534). 

Norėdami dalyvauti konkurse dokumentus prašome teikti per Valstybės tarnybos portalą portalas.vtd.lt
El. pašto adresas: vspc@vspc.lt
Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis) ir raštu.
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai: Tel. (8 386) 70 220, el. p. vspc@vspc.lt
Skelbimas galioja iki: 2018-09-25

Skelbiamas konkursas Visagino „Verdenės“ gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti 
Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą;
2. atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:
2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;

2.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašas), patirtį ir švietimo vadybos kvalifikacinį laipsnį;
3. turėti Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“, 5 punkte nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas;
4. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų vadovavimo suaugusiųjų asmenų grupei (grupėms) patirtį;
5. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
6. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ reikalavimus;
7. ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);
8. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.
Pretendentas pateikia šiuos dokumentus:
1. prašymą dalyvauti konkurse;
2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
3. gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba;
4. vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl atitinkamos švietimo įstaigos veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi atsispindėti pretendento kompetencijos (strateginio švietimo įstaigos valdymo; vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui; švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo; švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo; bendravimo ir informavimo (dalykinio bendravimo) įgūdžiai), numatytos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“ (toliau – Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams aprašas). Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto);
5. Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams aprašo nustatyta tvarka, kopiją; 
6. darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;
7. užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją (-as). Užsienio kalbos mokėjimo lygis įskaitomas pretendentams, baigusiems atitinkamos užsienio kalbos studijas aukštojoje arba iki 2009 metų aukštesniojoje mokykloje arba įgijusiems ne mažiau kaip pusė aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų atitinkama užsienio kalba:
8. dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi);
9. gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.
Pretendentai dokumentus pateikia tiesiogiai, elektroniniu paštu arba registruotu laišku iki 2018 m. lapkričio 26 d. Visagino savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriui, 213 kab., Parko g. 14, 31139 Visaginas, el. p. personalas@visaginas.lt.
Konkurso paskelbimo data 2018 m. rugsėjo 11 d. 
Pretendentų atrankos data 2018 m. gruodžio 11 d.
Informacija teikiama telefonais (8 386) 34 476, 31 916. 

Visagino „Gerosios vilties“ progimnazija skelbia atranką psichologo (1 et.) pareigoms eiti 

Darbo vieta: Partizanų g. 2/7, Visaginas.
Darbo sutarties rūšis: Terminuota. Vaiko priežiūros atostogų metu 2 metams.
 
Reikalavimai:
1. Aukštasis išsilavinimas ir psichologo kvalifikacija (specialybė) ir ne žemesnis nei psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis ar jam prilyginama kvalifikacija (ne mažiau nei 240 kreditų apimties nuosekliųjų universitetinių psichologijos krypties studijų.
2. Gebėjimas teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams.
3. Gebėjimas inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant mokyklos bendruomenei aktualias psichologinių problemų prevencijos priemones.
4. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
5. Turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją
6. Gebėjimas bendradarbiauti su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu, kitais specialistais ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant mokinio problemas. 

Darbo užmokestis priklausys nuo turimos kvalifikacinės kategorijos ir darbo stažo.
 
Dokumentai, kurie turi būti pateikti:
1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
3. Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos.
4. Gyvenimo aprašymas;
5. Psichologo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopija.
6. Motyvacinis laiškas.
7. Rekomendacija (-as) iš buvusios darbovietės (neprivaloma).
8. Pažyma dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį. 

Dokumentai priimami adresu: Visagino ,,Gerosios vilties“ progimnazija, II aukštas, raštinė, Partizanų g. 2/7, Visaginas.
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai: tel. (8 386) 31 671.
Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Informacija taip pat skelbiama Visagino „Gerosios vilties“ progimnazijos tinklalapyje http://vgvp.lt/.

Visagino Draugystės progimnazija skelbia atranką buhalterio (0,5 et.) pareigoms eiti 

Darbo vieta: Draugystės g. 12, Visaginas.
Darbo sutarties tipas: Neterminuota.
Reikalavimai:
1. Aukštesnysis arba aukštasis ekonominis finansinis išsilavinimas, turėti gerus darbo su kompiuteriu įgūdžius.
2. Ne mažesnė nei metų darbo patirtis buhalterio pareigose.
3. Atitinkamų teisės aktų išmanymas.
4. Labai geras valstybinės kalbos mokėjimas.
5. Ūkio operacijų ir piniginių lėšų judėjimo, paskirstymo, perskirstymo ir likučių įforminimo tvarkos žinojimas.
6. Atsakingumas, kruopštumas, savarankiškumas, komunikabilumas, patikimumas.
7. Puikūs darbo planavimo ir organizavimo įgūdžiai.
8. Išmanyti įstatymų, norminių aktų ir kitų privalomų buhalterijos ir apskaitos dokumentų reikalavimus.

Funkcijos:
1. Tinkamai organizuoti savo darbą
2. Įforminti dokumentus buhalterinėje apskaitoje piniginių lėšų, prekių ir materialinių vertybių operacijas.
3. Dalyvauti materialinių vertybių ir piniginių lėšų inventorizacijoje, tvarkyti jų apskaitą, tikrinti nurašymo teisingumą.
4. Vesti mokinių maitinimo apskaitą.
5. Dirbti su buhalterine, kompiuterine programa, E-sąskaitų tvarkymas;
6. Vykdyti vyr. buhalterio nurodymus.

Darbo užmokestis:
Vadovaujantis 2017-01-17 Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu Nr. XIII-198.
 
Dokumentai, kurie turi būti pateikti:
1. Prašymas leisti dalyvauti konkurse.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jo kopija.
3. Išsilavinimą, kvalifikaciją, informacinių technologijų išmanymą ir darbo stažą patvirtinantys dokumentai ir jų kopijos;
4. Gyvenimo aprašymas;
5. Galima pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.
Dokumentai priimami adresu: Visagino Draugystės progimnazija, II aukštas, 107 kab., Draugystės g. 12, Visaginas.
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai: tel. (8 386) 72 947. 
Informacija apie pretendentų atranką: pretendentų atranka į skelbiamas pareigas bus vykdoma testo žodžiu (pokalbis) būdu 2018 m. rugsėjo 25 d.
Skelbimas galioja: iki 2018 m. rugsėjo 21 d. 16.00 val.

SKELBIAMAS KONKURSAS VISAGINO ČESLOVO SASNAUSKO MENŲ MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI 

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

Pretendentas pateikia šiuos dokumentus:1. turėti aukštąjį koleginį ar jam lygiavertį išsilavinimą;
2. atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:
2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;
2.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“, patirtį ir švietimo vadybos kvalifikacinį laipsnį
2.4. švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka būti išklausęs pedagoginių ir psichologinių žinių kursą, turėti 2 metų pedagoginio darbo stažą arba 2 metų profesinės veiklos, kuri atitinka neformaliojo vaikų švietimo mokyklos vykdomų programų sritį, patirtį.
3. turėti Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“, 5 punkte nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas
4. turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo suaugusiųjų asmenų grupei (grupėms) patirtį;
5. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
6. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus;
7. ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);
8.  būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme. 

1. prašymą dalyvauti konkurse;
2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
3. gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba;
4. vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl atitinkamos švietimo įstaigos veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi atsispindėti pretendento kompetencijos (strateginio švietimo įstaigos valdymo; vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui; švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo; švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo; bendravimo ir informavimo (dalykinio bendravimo) įgūdžiai), numatytos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“ (toliau – Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams aprašas). Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto);
5. Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams aprašo nustatyta tvarka, kopiją;
6. darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;
7. užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją (-as). Užsienio kalbos mokėjimo lygis įskaitomas pretendentams, baigusiems atitinkamos užsienio kalbos studijas aukštojoje arba iki 2009 metų aukštesniojoje mokykloje arba įgijusiems ne mažiau kaip pusė aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų atitinkama užsienio kalba:
8. dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi);
9. gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.
 
Pretendentas dokumentus pateikia tiesiogiai, elektroniniu paštu arba registruotu laišku iki 2018 m. lapkričio 6 d. Visagino savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriui, 213 kab., Parko g. 14, 31139 Visaginas, el. p. personalas@visaginas.lt.
Konkurso paskelbimo data 2018 m. birželio 29 d. 
Pretendentų atrankos data 2018 m. lapkričio 20 d.
Informacija teikiama telefonais (8 386) 34 476, 31 916.

SKELBIAMAS KONKURSAS VISAGINO „ATGIMIMO“ GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI
 

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą;
2. atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:
2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;
2.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašas), patirtį ir švietimo vadybos kvalifikacinį laipsnį;
3. turėti Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“, 5 punkte nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas;
4. turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo suaugusiųjų asmenų grupei (grupėms) patirtį;
5. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
6. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ reikalavimus;
7. ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);
8.  būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme. 

Pretendentas pateikia šiuos dokumentus:
1. prašymą dalyvauti konkurse;
2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
3. gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba; 
4. vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl atitinkamos švietimo įstaigos veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi atsispindėti pretendento kompetencijos (strateginio švietimo įstaigos valdymo; vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui; švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo; švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo; bendravimo ir informavimo (dalykinio bendravimo) įgūdžiai), numatytos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“ (toliau – Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams aprašas). Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto);
5. Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams aprašo nustatyta tvarka, kopiją; 
6. darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;
7. užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją (-as). Užsienio kalbos mokėjimo lygis įskaitomas pretendentams, baigusiems atitinkamos užsienio kalbos studijas aukštojoje arba iki 2009 metų aukštesniojoje mokykloje arba įgijusiems ne mažiau kaip pusė aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų atitinkama užsienio kalba:
8. dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi);
9. gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.
 
Pretendentai dokumentus pateikia tiesiogiai, elektroniniu paštu arba registruotu laišku iki 2018 m. lapkričio 6 d. Visagino savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriui, 213 kab., Parko g. 14, 31139 Visaginas, el. p. personalas@visaginas.lt.
Konkurso paskelbimo data 2018 m. birželio 29 d. 
Pretendentų atrankos data 2018 m. lapkričio 20 d.
Informacija teikiama telefonais (8 386) 34 476, 31 916.

Visagino ,,Gerosios vilties” progimnazija siūlo darbą dailės mokytojui

Kviečiame prisijungti prie Visagino „Gerosios vilties” progimnazijos komandos. Jūsų laukia galimybė veikti kūrybingai, savo įkvėpimu motyvuoti vaikus ir subrandintas kūrybines idėjas taikyti praktiškai. Jūsų laukia įdomus ir atsakingas darbas: dailės pamokų planavimas ir organizavimas penktokams ir aštuntokams; meninių mokyklos projektų inicijavimas ir organizavimas;  mokyklos bendruomenės meninis-kultūrinis edukavimas.

Reikalavimai:
1. mokomąjį dalyką atitinkantis išsilavinimas ir pedagogo kvalifikacija;
2.inovatyvus požiūris į ugdymą(si);
3. atsakomybė, kūrybiškumas;
4. gebėjimas planuoti laiką;
5. darbo kompiuteriu įgūdžiai;
6. lietuvių kalbos mokėjimas – privalumas.

Jums siūlome:
1. nepilną darbo krūvį, galimybę derintis su kitais Jūsų darbais ir projektais;
2. visas socialines garantijas;
3. nuolatinius mokymus, seminarus ir kitas tobulėjimo galimybes;
4. dalyvavimą projektuose;
5. galimybę augti;
6. papildomas motyvacines priemones.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:
1. Prašymas leisti dalyvauti konkurse.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
3. Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos.
4. Gyvenimo aprašymas;
5. Motyvacinis laiškas.
6. Rekomendacija (-os) iš buvusios darbovietės.
7. Pažyma dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį.

Prašymus dalyvauti atrankoje (CV, išsilavinimo ir kitus dokumentus) pateikti el. paštu: justina.lavruvjanec@vgvp.lt arba atnešti dokumentus į progimnazijos raštinę adresu Partizanų g. 2/7, Visaginas.
CV ir dokumentų su nuoroda „Dailės mokytojas (-a)“ lauksime iki 2018 m. spalio 1 d. (imtinai).
Apie pokalbio laiką informuosime individualiai.

Skelbiamas konkursas  Ūkio padalinio vadovo pareigoms užimti
 

Konkursą skelbia: Visagino kultūros centras, biudžetinė įstaiga, įmonės kodas 300509331,  Vilties g. 5, LT-31118 Visaginas, tel.: (8 386) 31 865.
Ūkio padalinio vadovo funkcijos:
Organizuoja Visagino kultūros centro techninio personalo darbą: paskirsto techniniam personalui darbo sritis, plotus, užduotis, apimtis, vykdo aptarnaujančio personalo darbo laiko apskaitą, sudaro atostogų grafikus; vykdo darbų kontrolę ir priežiūrą, rūpinasi įstaigos materialiniais ištekliais, patalpų ir kultūrinių renginių vietų paruošimo darbais, aplinkos, teritorijų pastatų, įrengimų, inventoriaus apsauga, priežiūra ir remontu; tvarko prekių – materialiųjų vertybių apskaitą, pildo priėmimo, perdavimo ir nurašymo dokumentus, pateikia ūkinių medžiagų nurašymo aktus vyr. buhalteriui (buhalterijai), savarankiškai vykdo kitas direktoriaus pavestas funkcijas.
Pretendentų kvalifikaciniai reikalavimai:
1.Mokėti valstybinę lietuvių kalbą pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo reikalavimus.
2.Turėti aukštąjį išsilavinimą (ekonomisto, inžinieriaus – privalumas);
3.Išmanyti kultūros centro veiklos pobūdį ir specifiką;
4.Išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinės įstaigos ūkinę veiklą, darbo santykius;
5.Išmanyti įstatymų, teisinių norminių aktų ir kitų privalomų dokumentų reikalavimus materialinių vertybių apskaitos srityje, išmanyti viešųjų pirkimų organizavimą reglamentuojančius dokumentus, reglamentuotus Lietuvos Respublikos įstatymuose, Vyriausybės nutarimuose, ir kituose teisės aktuose, saugos darbe, priešgaisrinės saugos dokumentuose;
6.Mokėti gerai dirbti kompiuteriu (MS Windows, MS Office: Word, Excel ir kt.), naudotis internetu.
Privalumai:
1.Vadybinio/administracinio darbo patirtis;
2.Viešųjų pirkimų vykdymo praktika;
3.Įstaigos raštvedybos reikalavimų išmanymas;
4.Priešgaisrinės saugos pažymėjimas;
5.Darbų saugos pažymėjimas;
6.Civilinės saugos pažymėjimas;
7.Vairuotojo pažymėjimas.

Pretendentų atrankos būdas – žodžiu (pokalbis).
Pretendentai privalo pateikti:
1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse (priedas Nr. 1);
2. Užpildyti pretendento anketą (priedas Nr. 2);
3. Gyvenimo aprašymą (CV);
4. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
5. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;
6. Lietuvių kalbos mokėjimą patvirtinantį dokumentą (jei reikia);
7. Asmeninių privalumų sąrašą, kuriame pretendentas laisva forma nurodo savo gebėjimus ir dalykines savybes.
 
Pretendentas dokumentus gali siųsti registruotu laišku arba pateikti asmeniškai. Jeigu dokumentai siunčiami laišku, vietoj nurodytų dokumentų ir jų kopijų teikiamos tik jų  dokumentų kopijos, patvirtintos notaro.
 
Dokumentai pateikiami: Visagino kultūros centras, Vilties g. 5, Visaginas. Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo nuo  2018 m. rugsėjo 7 d. iki rugsėjo  20 d. darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val.
Išsamesnė informacija apie konkursą tel.: (8 386) 31 865, el. p. sekretore@visaginokultura.lt

PRETENDENTO ANKETA IR PRAŠYMAS

Paskutinis atnaujinimas: 2018-09-13 11:44:14
 Prisijungimas gyventojams

MUS RASITE ČIA
                                                          Miesto schema 

 

RENGINIŲ
KALENDORIUS
P A T K Pn Š S
27282930310102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Rugsėjis
    2018     
 
NAUJIENŲ
PRENUMERATA
Įveskite savo el. pašto adresą:
Įveskite paieškos raktinį žodį:
VARTOTOJŲ
STATISTIKA
Iš viso apsilankė: 24390507
Šiandien apsilankė: 38593
Dabar naršo: 40
 
© Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos.
Sprendimas: Idamas. Naudojama Smartweb sistema