Biudžetinė įstaiga
Parko g. 14, 31139 Visaginas
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas 188711925
Tel. (8 386) 60 246
Faks. (8 386) 31 286
El. p. visaginas@visaginas.lt

Lietuviškai English Russian
Spausdinti
Tarybos posėdžių transliacija
Laisvos pareigos biudžetinėse įstaigose ir savivaldybės įmonėse

Visagino vaikų lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ administracija skelbia atranką Visagino vaikų lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ darbuotojo – logopedo(ės) pareigoms užimti.
Atranka vykdoma pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr.V-1680. Informacija pretendentams.
Mokyklos pavadinimas: Visagino vaikų lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas“.
Pareigybės pavadinimas: logopedas.
Darbo krūvis – 27 valandos per savaitę.
Darbo sutartis – neterminuota.
Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti: turėti aukštąjį išsilavinimą, pedagogo kvalifikaciją Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka, ir logopedo profesinę kvalifikaciją. Asmuo siekiantis dirbti logopedu turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnyje nustatytus reikalavimus. Privalo mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688, reikalavimus.
Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
4 .Gyvenimo aprašymą.
5. Pedagogo profesinę kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.
6. Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių ar esamų darboviečių rekomendacijų, kitų dokumentų, patvirtinančių pretendento kompetencijas.
Pretendentai dokumentus pateikia asmeniškai Visagino vaikų lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ sekretoriui-archyvarui nuo 8.00 val. iki 14.00 val. adresu: Sedulinos al. 51, Visaginas, 31231 arba siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu info@visaginoazuoliukas.lt
Informacija teikiama: tel. 8 (386) 74 798. Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo, įskaitant atrankos paskelbimo dieną. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui. Pretendentų atrankos būdas: atranka pagal pateiktus dokumentus. Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.
Darbo užmokestis: pagal Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą (2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198) ir darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo Visagino vaikų lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“ tvarkos aprašą, patvirtintą lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktoriaus 2017 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. V-38).


 


Skelbiama atranka-logopedas
Visagino lopšelio-darželio ,,Auksinis gaidelis“ (Vaikystės pedagogikos centro) administracija skelbia atranką Visagino lopšelio-darželio ,,Auksinis gaidelis“ darbuotojo – logopedo(ės) pareigoms užimti.
Atranka vykdoma pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr.V-1680.
Informacija pretendentams.
Mokyklos pavadinimas: Visagino lopšelis-darželis ,,Auksinis gaidelis“ (Vaikystės pedagogikos centras).
Pareigybės pavadinimas: logopedas.
Darbo krūvis - 27 valandos per savaitę.
Darbo sutartis – neterminuota.
Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti: turėti aukštąjį išsilavinimą, pedagogo kvalifikaciją Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka, ir logopedo profesinę kvalifikaciją Asmuo siekiantis dirbti logopedu turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr.38-1804) 48 straipsnyje nustatytus reikalavimus. Privalo mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688, reikalavimus.


 

Skelbiama atranka- meninio ugdymo mokytojas
Visagino lopšelio-darželio ,,Auksinis gaidelis“  (Vaikystės pedagogikos centro) administracija skelbia atranką Visagino lopšelio-darželio ,,Auksinis gaidelis“  darbuotojo – meninio ugdymo mokytojo (-jos) (muzikos pedagogo (-ės)) pareigoms užimti.
Atranka vykdoma pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr.V-1680.
Informacija pretendentams.
Mokyklos pavadinimas: Visagino lopšelis-darželis ,,Auksinis gaidelis“ (Vaikystės pedagogikos centras).
Pareigybės pavadinimas: meninio ugdymo mokytojas (muzikos pedagogas).
Darbo krūvis – 20,25 valandų per savaitę.
Darbo sutartis – neterminuota.
Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti: turėti aukštąjį išsilavinimą, pedagogo kvalifikaciją Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka, ir muzikos mokytojo profesinę kvalifikaciją. Asmuo siekiantis dirbti meninio ugdymo mokytoju (muzikos pedagogu) turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr.38-1804) 48 straipsnyje nustatytus reikalavimus. Privalo mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688, reikalavimus.
Meninio ugdymo mokytojo (muzikos pedagogo) funkcijos:
1. Organizuoja ir vykdo vaikų meninį ugdymą darželyje: planuoja muzikinę veiklą, organizuoja ir veda muzikos valandėles, pramogas ir kitas šventes.
2. Įgyvendina ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, rengia individualias programas, organizuoja kokybišką meninį muzikinį vaiko ugdymą lopšelyje-darželyje.
Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. prašymą  leisti dalyvauti atrankoje;
2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
4 .gyvenimo aprašymą;
5. pedagogo ir muzikos mokytojo profesinę kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
6. atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių ar esamų darboviečių rekomendacijų, kitų dokumentų, patvirtinančių pretendento kompetencijas.
Pretendentai dokumentus pateikia asmeniškai lopšelio-darželio  ,,Auksinis gaidelis“ sekretoriui nuo 9.00 val. iki 14.00 val. adresu: Tarybų g. 9, Visaginas, 31134 arba siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu sekretore@auksinisgaidelis.lt Informacija teikiama: tel. 8 386 71706.
Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo, įskaitant atrankos paskelbimo dieną. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
Pretendentų atrankos būdas: atranka pagal pateiktus dokumentus.
Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.
Darbo užmokestis: pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą (2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198) ir Darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo Visagino lopšelyje-darželyje „Auksinis gaidelis“ (Vaikystės pedagogikos centre) tvarkos aprašą (lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ (Vaikystės pedagogikos centro) direktoriaus 2017 m. vasario 28 d. įsakymas Nr. V-31).


 

Visagino „Verdenės“ gimnazija informuoja, kad nuo rugsėjo 1 d. reikės fizikos mokytojo. Reikalavimai pretendentams: aukštasis universitetinis pedagoginis išsilavinimas ir atitinkama kvalifikacija. Atrankos būdas – pokalbis. Informacija telefonais (8 386) 72 969 (direktorė), (8 386) 75 393 (pavaduotojos), (8 386) 72 758 (raštinė) arba el. paštu verdene@dkd.lt. Kreiptis galima ir mobiliais telefonais (žr. svetainėje http://verdene.dkd.lt ) arba  adresu Taikos pr. 21.

 


 Visagino „Gerosios vilties“ progimnazija
Pareigos Anglų kalbos mokytojas (1  et.)
Darbo vieta (miestas): Partizanų g. 2/7, Visaginas.
Darbo sutarties rūšis: neterminuota
Reikalavimai:
1.aukštasis universitetinis išsilavinimas edukologijos srityje;
2.anglų kalbos mokytojo kvalifikacija;
3.puikūs bendravimo įgūdžiai su skirtingo amžiaus mokiniais
4.nešališkai vertinti mokinių mokymosi pasiekimus ir nuolat juos informuoti apie mokymosi pažangą;
5.planuoti dalyko ugdymo turinį atsižvelgiant į mokinių ugdymosi poreikių įvairovę;
6.mokėti naudotis informacinėmis technologijomis ir taikyti jas profesinėje veikloje.
7.gebėti bendradarbiauti su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant mokinio problemas.
8.gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti, konstruktyviai spręsti problemas.
Privalumai: darbo patirtis, kūrybiškumas, iniciatyvumas, gebėjimas naudoti IKT per pamokas, iniciatyva mokinių konkursuose ir olimpiadose.

Konkursas vykdomas pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

Darbo užmokestis:
Darbo užmokestis priklausys nuo turimos kvalifikacinės kategorijos ir darbo stažo.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:
1. Prašymas leisti dalyvauti konkurse.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
3. Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos.
4. Gyvenimo aprašymas;
5. Motyvacinis laiškas.
6. Rekomendacija (-os) iš buvusios darbovietės.

Dokumentai priimami adresu:
Visagino ,,Gerosios vilties“ progimnazija,  II aukštas, raštinė, Partizanų g. 2/7, Visaginas.
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:
tel. (8 386) 316 71.
Dokumentų priėmimo pradžia - 2017 m. birželio 12 d.
Darbo pradžia – 2017 m. rugsėjo 1 d.
Dokumentai pateikiami asmeniškai adresu Partizanų g. 2/7, Visagino „Gerosios vilties“ progimnazijos direktorei Jolantai Bartkūnienei, siunčiant registruotu laišku arba elektroniniu paštu: vgvsekretore@dkd.lt

Informacija taip pat skelbiama Visagino savivaldybės internetinėje svetainėje adresu: www.visaginas.lt

 


Visagino „Gerosios vilties“ progimnazija
Pareigos Lietuvių kalbos mokytojas (1 et.)
Darbo vieta (miestas): Partizanų g. 2/7, Visaginas.
Darbo sutarties rūšis: neterminuota
Reikalavimai:
1.aukštasis universitetinis išsilavinimas, lietuvių kalbos mokytojo kvalifikacija;
2.puikūs bendravimo įgūdžiai su 1-8 klasių mokiniais;
3.nešališkai vertinti mokinių mokymosi pasiekimus ir nuolat juos informuoti apie mokymosi pažangą;
4.planuoti dalyko ugdymo turinį atsižvelgiant į mokinių ugdymosi poreikių įvairovę;
5.mokėti naudotis informacinėmis technologijomis ir taikyti jas profesinėje veikloje;
6.gebėti bendradarbiauti su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant mokinio problemas;
7.gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti, konstruktyviai spręsti problemas;
Privalumai: darbo patirtis, kūrybiškumas, iniciatyvumas, gebėjimas naudoti IKT per pamokas, iniciatyva dalyvauti konkursuose ir olimpiadose.

Darbo užmokestis:
Darbo užmokestis priklausys nuo turimos kvalifikacinės kategorijos ir darbo stažo.

Pedagogai, pretenduojantys į pareigybę, privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
3. Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos.
4. Gyvenimo aprašymas;
5. Motyvacinis laiškas.
6. Rekomendacija (-os) iš buvusios darbovietės.

Dokumentai priimami adresu:
Visagino ,,Gerosios vilties“ progimnazija,  II aukštas, raštinė, Partizanų g. 2/7, Visaginas.
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:
tel. (8 386) 316 71.
Dokumentų priėmimo pradžia – 2017 m. birželio 16 d.
Darbo pradžia – 2017 m. rugsėjo 1 d.
Dokumentai pateikiami asmeniškai adresu Partizanų g. 2/7, Visagino „Gerosios vilties“ progimnazijos direktorei Jolantai Bartkūnienei, siunčiant registruotu laišku arba elektroniniu paštu: vgvsekretore@dkd.lt

Informacija taip pat skelbiama Visagino savivaldybės internetinėje svetainėje adresu www.visaginas.lt ir Visagino „Gerosios vilties“ progimnazijos tinklalapyje http://gvm.dkd.lt/.


 Paskutinis atnaujinimas: 2017-08-14 11:47:32
 Prisijungimas gyventojams

MUS RASITE ČIA
                                                          Miesto schema 

RENGINIŲ
KALENDORIUS
P A T K Pn Š S
31010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293031010203
Rugpjūtis
    2017     
 
NAUJIENŲ
PRENUMERATA
Įveskite savo el. pašto adresą:
Įveskite paieškos raktinį žodį:
VARTOTOJŲ
STATISTIKA
Iš viso apsilankė: 10068929
Šiandien apsilankė: 4858
Dabar naršo: 58

 

 
© Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos.
Sprendimas: Idamas. Naudojama Smartweb sistema